8 Μαρ 2023

Τά μετέωρα βήματα πρός τήν Ψευδοένωση τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Πορφυρίτης
Ἡ ψευδοένωση τῶν Οἰκουμενιστῶν εἶναι προσυμφωνημένη καί προσχεδιασμένη σέ ἐπίπεδο ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν. Πρέπει ὅμως, μέ κάποιον τρόπο νά περάσει «ἀνώδυνα» καί στόν λαό, χωρίς αὐτός νά καταλάβει τό μέγεθος τῆς φοβερῆς προδοσίας πού συντελεῖται! Πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση γίνονται κάποια πρακτικά βήματα, ἀργά καί σταθερά, οὕτως ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος τῶν γνωστῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Κάποια ἀπό αὐτά εἶναι καί τά ἑξῆς:

1. Ἡ περιθωριοποίηση τῶν λίγων χριστιανῶν πού ἀντιδροῦν μέ τήν ἐτικεττοποίησή τους σέ «ἀκραίους», «φανατικούς» καί... τά διάφορα ὅμοια «κοσμητικά» ἐπίθετα, ἀπό πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς κύκλους καθώς καί τά Μέσα Μαζικῆς Διαστρέβλωσης. Ὁ «νερόβραστος» χριστιανός γιά νά μήν ὑστερεῖ στήν ψευδοπρόοδο τοῦ κόσμου, δειλιάζοντας ἀπό τό βάρος τῆς ἐτικέττας, ἀποφεύγει τόν στιγματισμό, σιωπῶντας. Ἕνα ἄλλο ἰσχυρό φόβητρο γιά τούς ἔχοντας φόβο Θεοῦ, εἶναι ἡ ταμπέλα – φοβερό ἁμάρτημα τοῦ «ἱεροκατήγορου», ἱκανή νά βουλώσει στόματα, «φερμουάρ» ὅπως λένε οἱ διάφοροι ψευδοκήρυκες, δασκαλεμένοι ἀπό τούς διαφημιστές τῆς παναιρέσεως. Πῶς ὅμως, θά προσέξουν οἱ χριστιανοί, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, νά γλυτώσουν ἀπό τούς ψευδοποιμένες; Μά, κρίνοντας καί διακρίνοντας. Τό «μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε[1] περὶ βίου ἐστίν, οὗ περὶ πίστεως»[2], λέγει ὁ Χρυσορρήμων, ἡ δέ σιωπή ὅταν ἡ πίστη κινδυνεύει, εἶναι κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, τό τρίτο εἶδος ἀθεΐας!

2. Ἕνα ἄλλο βῆμα γιά τήν ὁμαλή μετάβαση στό ἀντίχριστο ἐγχείρημα, εἶναι ἡ ἐμφάνιση τοῦ κλήρου. Ὁ κλῆρος θά πρέπει νά ὁμοιάζει μέ τούς παπικούς καί τούς προτεστάντες πάστορες. Ἔτσι οἱ κληρικοί ἄρχισαν νά καλλωπίζονται, νά ψαλιδίζουν ἤ καί νά ξυρίζουν τήν παραδοσιακή γενειάδα καί νά ἐμφανίζονται (κυρίως στό ἐξωτερικό) μέ κουστούμια καί παπικά κολλάρα· καί ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, «παπᾶς ἀράσωτος ἄρα ἄσωτος»! Σέ αὐτή τήν κατεύθυνση, βοηθᾶ πολύ ὁ θεσμός τῶν ἄμισθων ἱερέων· ἐμφανίζονται μέ τά ροῦχα τῆς δουλειᾶς καί ξυρισμένοι, ἄν τό ἐπάγγελμα τό ἀπαιτεῖ. Τό πᾶν εἶναι νά συνηθίζει τό «μάτι» τοῦ λαοῦ.

3. Ἕνα ἀπαραίτητο βῆμα εἶναι ἡ γυναῖκα στήν λατρεία, διότι μή ξεχνᾶμε ὅτι πρέπει νά ἀποδεχτοῦμε καί τίς προτεστάντισσες «ἱέρειες», μιᾶς καί πρέπει νά διορθωθεῖ τό «ρατσιστικό λάθος» πού ὁ Χριστός ἔκανε (συγχώρησέ μας Κύριε) νά ἐπιλέξει μόνο ἄντρες γιά τήν Ἱερωσύνη. Γι’ αὐτό ἀναμοχλεύεται ἐπιμόνως ἡ ἀναβίωση τοῦ θεσμοῦ τῶν διακονισσῶν καί ἡ χειροτονία τους. Προωθοῦνται γυναῖκες στό ψαλτήριο καί γενικότερα στήν Θεία Λατρεία. Ὁ χαρισματικός Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ἀπαντῶντας σέ σχετική ἐρώτηση, ἔγραψε: «…κατά τό Κανονικό Δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ γυναῖκα δέν ἐπιτρέπεται νὰ ὰσκῇ καθήκοντα ἱεροψάλτου εἰς τοὺς ναούς, πλήν μόνον ὅταν πρόκηται περί Ναῶν γυναικείων μοναστηρίων, ὅπου τοῦτο ἐπιτρέπεται κατ᾽ ἄκραν συγκατάβασιν, ὡς καί εἰς ἐξωκκλήσια, ὅπου τό ἐκκλησίασμα ἀποτελεῖται κυρίως ἀπό γυναῖκας. Ἀλλά οἱ γυναῖκες, οἱ ὁποῖες εἰς τίς περιπτώσεις αὐτές ἀναλαμβάνουν καθήκοντα ἱεροψάλτου, πρέπει νά εἶνε ὑποδείγματα χριστιανικῶν γυναικῶν.»[3].

Ἔκπληκτοι εἴδαμε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀσωμάτων Ψυρρῆ, γυναῖκες νά ντύνουν τόν ἱερέα μέ τά ἄμφιά του ἐνῶ αὐτός ἀσπάζεται τά χέρια τους[4]!!! Ἡ Ἱεραρχία ἀποῦσα! Ἐσχάτως, σέ Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, «θά ὑπάρχει ἡ ἰδιαίτερη πρωτοτυπία νά μᾶς ὁμιλήσουν Ὁσιώτατες Μοναχές, γυναῖκες ἀφιερωμένες στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ»[5]. Νά θυμίσουμε ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐστηρός: «Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων, αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν· οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται αὐταῖς λαλεῖν. ἀλλ᾿ ὑποτάσσεσθαι, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει.εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστι γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.»[6]. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης, σέ μιά ὑποσημείωση τῆς ἑρμηνείας του[7] γράφει: «Ὁ δέ Θεοδώρητος λέγει, ὅτι ἐπειδή καί στίς γυναῖκες δινόταν τότε ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος, καί ἄλλες μέν προφήτευαν, ἐνῷ ἄλλες μιλοῦσαν διάφορες γλῶσσες· … γι’ αὐτό καί αὐτές οἱ γυναῖκες ἤθελαν νά μιλοῦν ἐλεύθερα στήν ἐκκλησία καί νά χρησιμοποιοῦν τίς γλῶσσες καί τίς προφητεῖες, πού τούς δόθηκαν. Γι’ αὐτόν τόν λόγο χρειάστηκε ὁ Ἀπόστολος νά ὁρίσει κανόνες καί γι’ αὐτές». Μέ ἄλλα λόγια, σάν νά μᾶς λέει ὁ Ἅγιος ὅτι, οὔτε χαρισματικές γυναῖκες θά ὁμιλοῦν στήν ἐκκλησία.

Ἡ δέ Ἄννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος τοῦ δικτύου γιά τήν μεταρρύθμιση Ἑλλάδα – Εὐρώπη, δήλωσε: «πραγματικά δέν ἔχει καμμία λογική γιατί δέν μπορεῖ ἡ γυναῖκα νά εἶναι ἱερέας», βρῆκε μάλιστα καί ἕναν «κορυφαῖο μητροπολίτη καί νέο» ὁ ὁποῖος συμφωνεῖ, δέν ἀναφέρει ὅμως τό ὄνομα «γιατί θά τόν κατασπαράξουν. Ἀλλά θέλει χρόνο…»[8].

4. Ἔπαυσαν οἱ Ἱερεῖς (λόγῳ ἀπαγόρευσης;) νά μιλοῦν γιά αἱρετικούς καί αἱρέσεις, πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων. Τελευταῖα φορά πού ἀκούσαμε γιά αἱρετικό, εἶναι ὅταν μᾶς «φώτισε» ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος, διασαφηνίζοντάς μας τήν ἔννοια τοῦ αἱρετικοῦ, πού δέν κατάλαβαν 2.000 χρόνια τώρα, οὔτε οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας! «Αἱρετικὸς εἶναι ὁ καυγατζῆς. Αὐτὸς ποὺ φέρνει τὸν διχασμό. Αὐτὸς ποὺ προκαλεῖ τὰ μίση […] οἱ ἀδελφοί μας οἱ Χριστιανοὶ ποὺ δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι δὲν εἶναι αἱρετικοί»[9]! Μένουμε ἄναυδοι! Ἡ λέξη «αἱρετικός» ἔχει μετατραπεῖ στό εὐηχότερο «ἑτερόδοξος», ἐνῷ ἀρχίζουν νά συμμορφώνονται καί τά Λειτουργικά Κείμενα τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς. Ἀλλάζουν μή ἀρεστές λέξεις, «Νίκας τοῖς εὐσεβέσι» ἀντί «Νίκας τοῖς βασιλεύσι» καί «κατ’ ἐναντίων» ἀντί «κατά βαρβάρων», ἐπειδή ἐνοχλοῦνται οἱ «δημοκράτες». Ἔχουμε τή λειτουργική ἀναγέννηση, σέ τοπικά ἐπίπεδα, παρά τήν ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ[10] ἡ ὁποία βέβαια ἀφήνει τά γνωστά στούς Ἕλληνες «παραθυράκια»! Εἴμαστε σίγουροι ὅτι κάποιοι (γνωστοί γιά τή μεταπατερικότητά τους) Μητροπολῖτες, ἔχουν ἤδη μεταφράσει τά Λειτουργικά κείμενα καί στά λεγόμενα greeklish, διότι οἱ ὁμοϊδεάτες τους πολιτικοί σκοπεύουν νά καταργήσουν πλήρως καί τήν πλούσια γλῶσσα μας! Τα παιδιά σήμερα μαθαίνουν ἀγγλικά, τουρκικά, ἱσπανικά, κινεζικά, σουαχίλι, ἑλληνικά ὅμως, δέν μαθαίνουν! Ἐπίσης, ἔχουν καταργηθεῖ τά «ἀναθέματα» τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι, πῶς νά τό κάνουμε, δέν ἀκούγονται καλά στό «πολιτισμένο» αὐτί τοῦ κόσμου!

5. Ἀναγκαῖο βῆμα εἶναι καί ἡ συνεχής τριβή μέ αἱρετικούς. Ἔτσι προβάλλονται συνεχῶς φωτογραφίες καί βίντεο μέ ἀπαγορευμένες συμπροσευχές «Ὀρθοδόξων» μέ αἱρετικούς, ἀσπασμούς μέ τόν Πάπα, διάλογοι, συνέδρια, ὁμιλίες, ἡμερίδες, ταξίδια, συμπόσια, διάλογοι καί συμπροσευχές μέ «ἱέρειες», μουφτῆδες, σαμάνους καί ραββίνους, ἀγκαλιές καί πανηγύρια, συμμετοχή στά Παγκόσμια Συμβούλια τῶν Αἱρετικῶν, ἀκόμη καί σέ παγκόσμιους πολιτικο-οικονομικούς Ὀργανισμούς καί φόρουμ. Ἡ ἐπανάληψη ἐπιβάλλεται γιά μεγαλύτερη ἐμπέδωση.

Τό πιό βασικό ὅμως στάδιο γιά τήν ἐπίτευξη τῶν πονηρῶν στόχων, ἦταν τό γενικότερο ὑπόβαθρο, ἡ ἀποχαύνωση, ἡ νάρκωση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἕνας ἀόρατος, καί γι’ αὐτό δυσδιάκριτος, πόλεμος πού συντελέστηκε τίς τελευταῖες δεκαετίες συνεργεῖα πολιτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἐξουσιῶν, ὥστε ὁ λαός μας νά «ὡριμάσει» καί νά εἶναι ἕτοιμος γιά τήν πνευματική του ἅλωση. Τά μέγιστα συνέβαλε ὁ προσανατολισμός τοῦ λαοῦ πρός τήν εὐδαιμονία (χωρίς νά εἶναι ἄμοιρος εὐθυνῶν) καί ἡ μεγάλη προπαγάνδα μέσῳ τῆς ἰδιωτικῆς τηλεοράσεως πού κατέστρεψε ψυχές. Ὁ Θεός μας ὅμως ἐπιτρέπει φοβερά σημεῖα γιά νά ἐγερθοῦμε ἀπό τόν τρομακτικό λήθαργο πού βρισκόμαστε, ἐπιζητῶντας τήν μετάνοιά μας. Εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐνδυθοῦμε τά ὅπλα τῆς πίστεως, νά καλλιεργήσουμε στό γεώργιό μας τήν μετάνοια καί ὁ καλός Θεός μας νά ἐξαφανίσει κάθε ἀντιορθόδοξο καί ἀνθελληνικό στοιχεῖο γιά νά λάμψει καί πάλι ἡ γλυκιά μας Πατρίδα!

[1] Ματθ. 7, 1

[2] Ἰωάννου Χρυσοστόμου, PG 63, 232

[3] «Ἐρώτηση στόν Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστῖνο· ‘‘ΕΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑ ΑΣΚΗ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ’’ & Η ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ», https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=74276


[5] «Ὁ Α’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός στήν Ἱ.Μ. Φθιώτιδος μέ ὁδηγό τόν Ὅσιο Βησσαρίωνα», http://www.imfth.gr/news_events/o-katanyktikos-esperinos-stin-im-fthiotidos-me-odigo-ton-osio-vissariona, «Πρόγραμμα Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν Μ. Τεσσαρακοστῆς», http://www.imfth.gr/news_events/programma-katanyktikon-esperinon-m-tessarakostis

[6] Α΄ Κορ. 14, 34-35

[7] ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΣΥΝΟΔΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, ΙΕΡΑ ΚΑΛΥΒΗ «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α΄», ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.