20 Δεκ 2022

Ἐμετικό καί κτηνῶδες σύνθημα ἀπό ἀναρχικές κολεκτίβες: «Χριστούγεννα τέλος, φέτος κάνω ἔκτρωση»

Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Σάν νά μήν ἔφταναν οἱ ὑπόλοιπες 364 μέρες τοῦ χρόνου γιά τούς θιασῶτες τοῦ ἑωσφορικοῦ συνθήματος «my body, my choice», ἔπρεπε νά μᾶς καταστήσουν σαφεῖς τίς προθέσεις τους ἀπέναντι στά ἀνυπεράσπιστα ἔμβρυα πού κυοφοροῦνται, ἰδιαίτερα τώρα, πού πλησιάζουν οἱ ἅγιες μέρες πού ἡ Ἐκκλησία μας ζεῖ ξανά καί ἑορτάζει τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Εἶναι προφανές, ὅτι οἱ ἐν λόγῳ κύριοι καί κυρίες, ἐκτός... ἀπό τρικυμία ἐν κρανίῳ, διακρίνονται καί ἀπό λύσσα ἐνάντια στήν ἴδια τή ζωή, ἀφοῦ σπεύδουν νά μᾶς ἐνημερώσουν ὅτι φέτος δέν θά γιορτάσουν Χριστούγεννα, ἀφοῦ θά εἶναι ἀπασχολημένοι μέ τό νά διαπράττουν ἐκτρώσεις. Τό ἐμετικό σύνθημα πού ἐπέλεξαν νά μοστράρουν στίς ρυπογόνες καί ρυπαρές ἀφίσες τους, εἶναι: «Χριστούγεννα τέλος, φέτος κάνω ἔκτρωση. Τά σώματα καί οἱ ζωές μας, μᾶς ἀνήκουν».

Μέ μιά πρώτη (καί τελευταία) ματιά στήν ἀφίσα - κάλεσμα γιά πορεία ἐνάντια σέ... γενικῶς, ἐνάντια σέ ὅλα, εὔκολα διαπιστώνουμε ὅτι τό δημιουργικό τμῆμα τῆς κολεκτίβας, τό ὑπεύθυνο γιά τήν πρόσκληση στήν μισανθρωπική πορεία αὐτή, πάσχει ἀπό ἔλλειψη ἔμπνευσης καί στοιχειώδους αἰσθητικῆς, ἀφοῦ πέταξε πρόχειρα ἐκεῖ ἕνα παπικό ἄγαλμα μιᾶς ἀναποδογυρισμένης Μαντόνας... (τό πιάσαμε ὅλοι τό... λεπτοφυές ὑπονοούμενο; Τά παιδιά εἶναι «ἀνάποδα», ἐπαναστάτες, ἀνατρέπουν τό κατεστημένο, ὄχι ἀστεία...)....

Τό γεγονός ὅτι σέ αὐτούς τούς ἀνταριασμένους ἐγκεφάλους πού βρίσκονται πίσω ἀπό αὐτήν τήν προσπάθεια, γεννήθηκε ἡ ἰδέα νά συνδεθεῖ τό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων μέ τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἀποδεικνύει περίτρανα τό σατανικό καί διεστραμμένο ὑπόβαθρο πού ὑπάρχει σέ κινήματα ὑπέρ τῶν ἐκτρώσεων.

Τό ὅτι συνυπάρχουν σέ ἕνα καί μόνο σύνθημα ἡ λύσσα γιά τήν θανάτωση τῶν ἐμβρύων καί τό μῖσος γιά τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ ὅτι αὐτή ἡ ὑπόθεση δέν ἔχει νά κάνει οὔτε μέ δικαιώματα, οὔτε μέ διεκδικήσεις, οὔτε κἄν μέ τήν ἀποζήτηση ἐλευθερίας. Εἶναι καθαρός ἐωσφορισμός. Ἕνας ἀνοιχτός πόλεμος τοῦ σκότους ἐναντίον τοῦ φωτός. Μιά σατανική μανία τῶν φορέων τοῦ θανάτου, ἐναντίον τῆς ζωῆς.

Τό μῖσος τους, ξεσκεπάζει τίς προθέσεις
Μισοῦν κάθε ἀνθρώπινη ζωή πού ἔρχεται στόν κόσμο καί περισσότερο ἀπό ὅλα μισοῦν τόν ἐρχομό τοῦ Θεανθρώπου στήν ζωή, γιατί Αὐτός καίει καί τσουρουφλίζει τή νοσηρή μισανθρωπία τους. Γιατί Αὐτός φωτίζει τά χάσματα πού χάσκουν στίς ἐρεβώδεις ψυχές τους. Εἴδατε ποτέ καμία κολεκτίβα πού μισεῖ τίς θρησκευτικές ἑορτές πού συνδέονται μέ γεννήσεις νά κυκλοφορεῖ καμία βλάσφημη ἀφίσα γιά τήν μουσουλμανική ἑορτή τῆς γέννησης τοῦ Μωάμεθ; Δέν εἴδατε. Οὔτε καί θά δεῖτε ποτέ. Γιατί Ἄλλος εἶναι ὁ διαχρονικός καί μόνος στόχος. Πάντα ὁ Χριστός. Καί γιατί ὡς γνήσιοι ἐκμεταλλευτές καταχρῶνται τήν ἀνεκτικότητα καί τό πνεῦμα ἀγάπης πού διακατέχει (μόνο) τήν Ὀρθοδοξία.

Μῖσος λοιπόν, ἀτόφιο καί ξεκάθαρο γιά ἀθῶα πλάσματα πού δέν πρέπει νά γεννηθοῦν, ἀλλά, μῖσος καί γιά κάτι ἀκόμη: Γιά τόν Δημιουργό τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, τήν ὄντως Ζωή, τόν ἐνσαρκωμένο Λόγο, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Διόλου τυχαία ἡ ἐπιλογή τῶν ἡμερῶν αὐτῶν γιά τήν ὀργάνωση τῆς πορείας τους, πού παρά τή γραφικότητά της καί τήν παντελῆ ἔλλειψη πρωτοτυπίας ὅσον ἀφορᾶ στήν ἔκφραση τῆς ἔχθρας κατά τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας (θυμίζει τό γνωστό θλιβερό Δεῖπνο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς πού διοργανώνεται κάθε χρόνο ἀπό διάφορους καημένους), δέν παύει νά ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι ὁ Χριστός μας, τό αἰώνια ἀντιλεγόμενο σημεῖο, δέν θά παύει ποτέ νά ἐνοχλεῖ ὅσους δέν μποροῦν νά Τόν δεχτοῦν στίς καρδιές τους, ὅσους δέν μποροῦν νά καταλάβουν ὀρθολογικά σκεπτόμενοι τό «σκάνδαλο» τῆς ἐνανθρώπισης, ὅσους προτιμοῦν τό σκοτάδι ἀπό τό Φῶς καί τή Ζωή.

Ἐκεῖ πού ἡ «ἐπανάσταση» συναντᾶ τίς... Βρυξέλλες
Ἄς σκεφτεῖ κανείς πώς εἶναι τόσο... «ἐπαναστατική» ἡ στάση αὐτῶν τῶν ταλαίπωρων, πού τό μῖσος τους γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ταυτίζεται ἀπόλυτα μέ τίς ντιρεκτίβες πού δίνει ἡ ὑπερκαπιταλιστική Κομισιόν καί οἱ χαρτογιακάδες τῶν Βρυξελλῶν. Τό πνεῦμα τῆς ἀφίσας τῆς κολεκτίβας παρουσιάζει ἐκπληκτική σύμπνοια μέ τούς εὐρω - γιάπηδες πού μοιράζουν ἐσωτερικά ἔγγραφα ὅπου δίνεται ὁδηγία νά ἀπαλειφθεῖ ὁ ὅρος «Χριστούγεννα» ἀπό τόν δημόσιο βίο. Τοῦ χρόνου, στήν ἑπόμενη αντιχρἱστουγεννιάτικη πορεία, ἄς καλέσουν καί τήν Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάϊεν νά μιλήσει στήν Πλατεῖα Ἀμερικῆς.

Αὐτοί οἱ δύστυχοι φωνάζουν πώς τό σῶμα τους, τούς ἀνήκει. Ἡ ζωή ἑνός κυοφορούμενου ἐμβρύου ὅμως δέν τούς ἀνήκει, διότι εἶναι σῶμα μέσα στό σῶμα καί ἄνθρωπος μέσα σέ ἄνθρωπο. Καί γιά νά τό ποῦμε στήν γλῶσσα τους, ἐπιδεικνύουν καθαρό ταξικό μῖσος ἐνάντια στό πιό εὐάλωτο καί ἀνυπεράσπιστο κομμάτι τῆς κοινωνίας, τά ἀγέννητα παιδιά.  Σέ σφαγές τόσο ἀπροστάτευτων θυμάτων καί σέ τέτοιο ἄνισο συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ θύτη καί θύματος, μόνο οἱ μεγαλύτεροι τύραννοι καί φασίστες τῆς ἱστορίας εἶχαν ἐπενδύσει.

Λοιπόν, σέ ὅλους αὐτούς ἀπαντᾶμε πώς πολύ θά τούς στεναχωρήσουμε, ἀφοῦ καί φέτος καί πάντα καί ἕως συντελείας τοῦ αἰῶνος, θά κάνουμε Χριστούγεννα, σέ πεῖσμα τῶν πεισιθάνατων συνθημάτων τους. Εὐχόμαστε Καλά Χριστούγεννα (καί ὄχι «καλές γιορτές...») σέ ὅλους, πρωτίστως σέ αὐτούς πού ἐνοχλοῦνται. Εἴθε ὁ καλός Θεός νά συνεχίσει νά μᾶς ἀνέχεται καί νά μᾶς ἐλεήσει ὅλους.


3 σχόλια:

 1. ἀς μέ διαψεύσει κάποια κυρία, τό ἐκτρωθέν ἔμβρυο παρουσιάζεται κατά διαστήματα μέσα στά πρόσωπα πού συμμετείχαν στήν ἔκτρωση μέ τέτοιον τρόπο πού τούς προκαλεῖται ψυχική ὀδύνη!
  ΟΧΙ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΟΛΑ Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΔΕΙΞΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γιατί λέω φέτος; Τώρα, σήμερα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό... Είναι αφάνταστη η απόλαυση! Όχι της σαρκικής συνεύρεσης! Όχι! Εκείνη δεν φτουράει! Μοιάζει οδύνη μπροστά στην ηδονή της έκτρωσης! Της έκτρωσης!!! Παραδείσια ηδονή! Πλημμυρίζει απέραντη χαρά και ευτυχία η καρδιά μου! Δεν είναι δικαίωμα, αλλά κάτι πολύ ανώτερο. Είναι φυσιολογική διαδικασία και ανάγκη από αιώνων και πράξη ιερή και φιλάνθρωπη! Είσαι πολύ πίσω ακόμη, κόσμε! Πιστεύεις στην αγάπη του Χριστού και της Παναγίας; Πιστεύεις ότι η αγάπη τους είναι άξια λόγου; Εγώ προσφέρω την αληθινή αγάπη μου στον άνθρωπο! Και μάλιστα, πριν ακόμη τον τυλίξουν στα γεννοφάσκια του!!! Καλά που υπάρχουμε και εμείς και σας ανοίγουμε τα μάτια! Έχετε να μάθετε πολλά ακόμη! Προς το παρόν... Αυτά!

  Μία Σαμαρείτισσα του "ευαγγελίου" του Σατανά!
  ΑΜΑΣΕΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αναρωτιεμαι εξαιτειας ΠΟΣΩΝ Αγίων Ανθρώπων κρατάει ακόμα αυτόν τον κόσμο ο Χριστός !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.