19 Οκτ 2022

Ἁγία Γραφή καί Ἱερά Παράδοσις

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης - ΑΜΑΣΕΥΣ
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ καί ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
Ἡ ἀκριβής μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἡ μίμηση τῆς πολιτείας τῶν ἁγίων μᾶς ὁδηγοῦν μέ ἀσφάλεια "εἰς τήν κορυφήν τῆς ἀρετῆς"!
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος - Ὁμιλία ΚΗ' εἰς τήν Γένεσιν)
"Τοῦτο γάρ ἡμῶν ἡ πᾶσα ἀγρυπνία καί ἡ σπουδή, ὥστε πάντας ὑμᾶς καί ἀπηρτισμένους γενέσθαι καί μηδέν ὑμᾶς λανθάνειν τῶν ἐν ταῖς θείαις Γραφαῖς κειμένων. Ἡ γάρ τούτων γνῶσις, εἰ,εἶ βουληθείημεν νήφειν καί  ἐγρηγορέναι καί πρός τήν ἀρίστην πολιτείαν τά μέγιστα ἡμῖν συμβαλεῖται καί προθυμοτέρους ἐργάσεται πρός... τους τῆς ἀρετῆς πόνους.
Ὅταν γάρ παιδευθῶμεν ὅτι ἕκαστος τῶν δικαίων τήν πολλήν παρρησίαν πρός τόν Θεόν κτησαμένων, διά πειρασμῶν καί θλίψεων ὁδεύσας ἅπαντα τόν βίον καί πολλήν τήν ὑπομονήν καί τήν εὐχαριστίαν ἐπιδειξάμενος, οὕτῳ τῶν ἀμοιβῶν ἠξιώθη, πῶς οὐχί καί αὐτοί σπουδάσομεν τήν αὐτήν αὐτοῖς ὁδόν ἐλθεῖν, ἶνα καί τῶν αὐτῶν αὐτοῖς τύχωμεν ἀμοιβῶν;
Διό παρακαλῶ καθ'ἑκάστην ἡμέραν προσθήκην τινά ἐργάζεσθαι καί αὔξειν ὑμῶν τήν κατά Θεόν οἰκοδομήν καί τά μέν ἤδη κατορθωθέντα μετά ἀσφαλείας καί πολλῆς της φυλακῆς διατηρεῖν, τά δέ λείποντα προστιθέναι, ἶνα,ἵνα οὕτως εἰς αὐτήν τήν κορυφήν τῆς ἀρετῆς φθάσητε, εἰς καύχημα ἡμέτερον, εἰς οἰκοδομήν τῆς Ἐκκλησίας, εἰς δόξαν Χριστοῦ".

Δηλαδή: Σ' αὐτό πρέπει νά στρεφόμαστε μέ ἀπόλυτη ἑτοιμότητα καί νά δείχνουμε μεγάλη ἐπιμέλεια, στό νά φτάσετε ὅλοι σᾶς σέ πλήρη καταρτισμό καί νά μήν σᾶς διαφεύγει τίποτε μέσα ἀπό τά κείμενα τῶν ἱερῶν Γραφῶν. Διότι, ἡ γνώση αὐτῶν, ἄν θά θέλαμε νά βρισκόμαστε σέ κατάσταση ἑτοιμότητας καί ἐγρήγορσης, θά συμβάλει τά μέγιστα, ὥστε νά ἀποκτήσουμε τόν ἄριστο τρόπο τῆς πρός τήν ἀρετή πορείας, ἀλλά καί θά μᾶς καταστήσει προθυμοτέρους νά ἐργαστοῦμε τούς κόπους, πού ὁδηγοῦν στήν ἀρετή.
Ὅταν, λοιπόν κατανοήσουμε καλά ὅτι καθένας ἀπό τούς ἁγίους μας, αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἀπέκτησαν τήν μεγάλη παρρησία πρός τόν Θεό, τήν ἀπέκτησαν ἀφοῦ ὑπέμειναν πειρασμούς καί θλίψεις σέ ὅλη τήν πορεία τῆς ζωῆς τους καί ἀφοῦ ἔδειξαν πολλή ὑπομονή ἀλλά καί εὐγνωμοσύνη, ἔτσι ἀξιώθηκαν τίς ἀμοιβές, πῶς λοιπόν καί ἐμεῖς δέν θά φροντίσουμε νά πορευτοῦμε τόν ἴδιο δρόμο μέ αὐτούς, ὥστε νά κερδίσουμε γιά τούς ἑαυτούς μας τά ἴδια βραβεῖα μέ αὐτούς;
Γι' αὐτό σᾶς παρακαλῶ, κάθε μέρα νά κοπιάζετε, γιά νά προσθέτετε κάτι καί νά ὑψώνεται ἡ κατά Θεόν οἰκοδομή, ὥστε αὐτά μέν πού ἤδη κατορθώσατε νά τά διατηρεῖτε μέ ἀσφάλεια καί αὐξημένη τήν διάθεση διαφύλαξής τους, σέ ὅσα δέ εἶστε ἐλλιπεῖς νά τά συμπληρώνετε, οὕτως ὥστε μέ αὐτόν τόν τρόπο νά φθάσετε στήν κορυφή τῆς ἀρετῆς, πρός καύχηση δική μας, πρός οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας καί πρός δόξαν τοῦ Χριστοῦ.

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης - ΑΜΑΣΕΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.