19 Οκτ 2022

Οἱ νέες ἠλεκτρονικές ἀστυνομικές ταυτότητες καί ἡ καθυστέρηση ἐφαρμογῆς

Γράφει ὁ Χρῆστος Ἠλ. Τσίχλης*
Ἐδῶ καί μία δεκαετία, ἔχουν λάβει χώρα διάφοροι διαγωνισμοί τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου, μέ σκοπό τήν ὑλοποίηση τῆς εὐρωπαϊκῆς δέσμευσης, γιά τήν ἔκδοση νέου τύπου δελτίων ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων,  ἀλλά ἡ ἐφαρμογή προσκρούει στίς ἀντιδράσεις φορέων, στά ἀνθρώπινα δικαιώματα, στόν κανονισμό τῆς ἴδιας τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά τά προσωπικά δεδομένα, στήν... ἀδυναμία ἀνταπόκρισης τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καί ἡ ἐν λόγῳ ὑπουργική ἀπόφαση ἐπανέρχεται βελτιωμένη- ἀναθεωρημένη.

Τό 2018 δημοσιεύτηκε ἡ κοινή ὑπουργική ἀπόφαση ὑπαριθμόν 8200/0-297647/10.4.2018, πού προβλέπει τήν ἔκδοση νέου τύπου δελτίων ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων μέ RFID chip καί καθορίζει τά προσωπικά στοιχεῖα πού θά περιλαμβάνονται. Στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, εἶχαν  προσφύγει τό 2018, περίπου 70 πολῖτες, μεταξύ τῶν ὁποίων δύο δικηγόροι, τρεῖς πρωτοπρεσβύτεροι, ἕνας ἀρχιμανδρίτης, τό Ἑλληνορθόδοξο κίνημα Σωτηρίας, ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν κ.α.. Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ μία σειρά ἀποφάσεων τοῦ (2388-2399/2019) ἔκρινε νόμιμα τά στοιχεῖα πού προβλέπεται νά περιέχουν οἱ νέες ἠλεκτρονικές ἀστυνομικές ταυτότητες. Τό 2018 θά ἐφαρμοζόταν ἡ κοινή ὑπουργική ἀπόφαση, ἀλλά ἐκκρεμοῦσε ἡ ἐκδίκαση των ὡς ἄνω προσφυγῶν,προσφυγών στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, ἐδῶ καί χρόνια, ἔχει ζητήσει τήν ἐναρμόνιση τῶν κρατῶν μελῶν μέ τίς νέες ἠλεκτρονικές ἀστυνομικές ταυτότητες. Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀποφάσισε, ὅτι ζητήματα δημόσιας τάξης, δημοσίου συμφέροντος καί ἀσφάλειας, καθορίζονται μόνο ἀπό τό Κράτος, μέ τόν ἀπαραίτητο σεβασμό στά ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Σίγουρα, ἡ ἐπεξεργασία εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων, εἶναι παράνομη, ὅταν δέν ὑπάρχει ἡ συναίνεση μᾶς. Στήν συγκεκριμένη περίπτωση, συναίνεση ὑφίσταται μονάχα κατά τήν ἔκδοση καί ὄχι μεταγενέστερη συναίνεση. Τό ἴδιο συμβαίνει, μέ τίς  κάρτες τραπεζῶν, κάρτες συναλλαγῆς, μέ τίς κάρτες μέσων μαζικῆς μεταφορᾶς, μέ τό Κτηματολόγιο, μέ τήν Ἐφορία κ.α..

Ὁ νέος τύπος ἠλεκτρονικῶν ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων, πού ζητάει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, εἶναι ἀντίθετος σέ μία σειρά Συνταγματικῶν διατάξεων τῆς χώρας μας, στόν Χάρτη θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, στήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ), στήν Οἰκουμενική Διακήρυξη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν περί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τή νομοθεσία. Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ἔκρινε ὅτι παράνομα προβλέπεται νά περιλαμβάνονται στίς νέου τύπου ἀστυνομικές ταυτότητες, τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού ἀπαιτοῦνται γιά τίς ὑπηρεσίες ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, διότι δέν ἀποτελοῦν κρίσιμα στοιχεῖα γιά τήν ἀπόδειξη τῆς ταυτότητας τῶν πολιτῶν, οὔτε εἶναι σύμφωνα μέ το νόμο 1599/1986.

Οἱ νέες ἠλεκτρονικές ἀστυνομικές ταυτότητες, θά περιλαμβάνουν τόν ἀριθμό μητρώου κοινωνικῆς ἀσφάλισης (ΑΜΚΑ), ἕνα ἠλεκτρονικό τσίπ πού θά πιστοποιεῖ τά στοιχεῖα τοῦ εἰκονιζόμενου, ἕναν μοναδικό ἀριθμό, τήν ἰδιότητα τοῦ κατόχου, τά στοιχεῖα τῆς Μηχανικως Ἀναγνωσιμης Ζώνης τοῦ δελτίου (MRZ), δακτυλικά ἀποτυπώματα τῶν δεικτῶν καί τῶν δύο χεριῶν τοῦ αἰτοῦντος, ὁ Δῆμος ἐγγραφῆς, ὁ ἀριθμός δημοτολογίου, ὁμάδα αἵματος καί rhesus προαιρετικά, στοιχεῖα πού ἀπαιτοῦνται γιά τίς ὑπηρεσίες ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, ἔγχρωμη φωτογραφία κ.α.. Στά τέλη τοῦ 2021, θά ἔχουμε στά χέρια μας, τίς νέες ἠλεκτρονικές ἀστυνομικές ταυτότητες, σύμφωνα μέ τόν Ὑπουργό ψηφιακῆς διακυβέρνησης.

Αὐστηρότατες καθίστανται οἱ συνέπειες παραβίασης τοῦ πρόσφατου Εὐρωπαϊκοῦ κανονισμοῦ δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα. Οἱ κυρώσεις ἐπιβάλλονται ἀπό τήν  Ἑλληνική Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα ἤ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή ἀρχή προστασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα, κατόπιν καταγγελίας ἤ αὐτεπάγγελτα.

Ὡς πρός τά προσωπικά δεδομένα, οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες, ὀφείλουν ὑποχρεωτικά νά ὁρίζουν DPO - Data Protection Officer ἤ Ὑπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 37 τοῦ 679/2016 (ΕΕ), ὅπου πέραν τῆς νομικῆς ὑποχρέωσης ὁ DPO ἐνισχύει τίς δημόσιες ὑπηρεσίες κατά τήν ἐφαρμογή τοῦ Κανονισμοῦ , μιᾶς καί ὡς καθήκοντά τους ἔχει:

Νά ἐνημερώνει καί νά συμβουλεύει  καί τούς ὑπαλλήλους του σχετικά μέ τίς ὑποχρεώσεις τους πού ἀπορρέουν ἀπό τόν Κανονισμό καί ἄλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

Νά παρακολουθεῖ τήν ἐσωτερική συμμόρφωση μέ τόν Κανονισμό καί ἄλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (π.χ. προσδιορισμός καί διαχείριση δραστηριοτήτων ἐπεξεργασίας, ἐκπαίδευση προσωπικοῦ, διενέργεια ἐσωτερικῶν ἐλέγχων).

Νά εἶναι τό πρῶτο σημεῖο ἐπαφῆς γιά τίς ἐποπτικές ἀρχές καί τά ὑποκείμενα τῶν δεδομένων (ἐργαζόμενοι, πολῖτες κ.λπ.) καί νά συνεργάζεται μέ τήν ἐποπτική ἀρχή (ΑΠΔΠΧ)

Κάθε πολίτης ἀνεξαρτήτως τοῦ εἴδους τῶν ὑπηρεσιῶν πού ζητᾶ ἤ πού λαμβάνει, καθώς καί κάθε διαδικασία λειτουργίας καί ἄσκησης τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς ὑπηρεσίας, θά πρέπει νά διακατέχεται ἀπό σαφές πλαίσιο προστασίας καί ἀσφαλοῦς διαχείρισης τῶν προσωπικῶν δεδομένων.

Τό σύνολο τῶν φορέων τοῦ δημόσιου καί ἰδιωτικοῦ τομέα ὀφείλουν νά προστατεύουν τά προσωπικά δεδομένα καί νά διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες καί πολιτικές, ὥστε τά ὑποκείμενα τῶν δεδομένων, δηλαδή οἱ πολῖτες νά μποροῦν νά ἀσκήσουν τά δικαιώματά τους, ὅπως αὐτά προβλέπονται ἀπό τόν ΓΚΠΔ. Δηλαδή,κάθε ἐνέργεια μέ αὐτοματοποιημένα ἤ μή μέσα πού περιλαμβάνει τή συλλογή, καταχώριση, ὀργάνωση, διάρθρωση, ἀποθήκευση, προσαρμογή ἤ μεταβολή, ἀνάκτηση, ἀναζήτηση πληροφοριῶν, χρήση, κοινολόγηση μέ διαβίβαση, διάδοση ἤ κάθε ἄλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ἤ συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ἤ καταστροφή δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα.

Αὐξημένα πρόστιμα γενικά,  πού φθάνουν ἕως τά 20 ἑκατομμύρια εὐρώ , προβλέπει, σέ περίπτωση παράβασης, ὁ νέος Εὐρωπαϊκός Kανονισμός γιά τήν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων.

Οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες θά πρέπει:

1.Να τηροῦν τίς βασικές ἀρχές προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων, δηλαδή νά τά συλλέγουν γιά συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό καί μόνο ὅσα ἐξ' αὐτῶν εἶναι ἀπαραίτητα,

2. Νά μήν τά ὑποβάλουν σέ περαιτέρω ἐπεξεργασία κατά τρόπο ἀσύμβατο μέ τό σκοπό, νά τά ἐπικαιροποιοῦν,

3. Νά τά ἀποθηκεύουν γιά τό μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα πού ἀπαιτεῖται, νά λαμβάνουν - κατά περίπτωση - τήν ἐλεύθερη καί σαφῆ συγκατάθεση τῶν φυσικῶν προσώπων,

4. Νά τά μεταφέρουν σέ χῶρες ἐκτός Ε.Ε. μόνον ὑπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, νά δίνουν πρόσβαση στά προσωπικά δεδομένα σέ συνεργάτες τους μόνον ὑπό συγκεκριμένες συνθῆκες καί ἐφόσον αὐτοί ἀποδεικνύουν τή συμμόρφωσή τους μέ τό νέο κανονισμό,

5. Νά ἀναπτύξουν ἠλεκτρονικά ἐργαλεῖα γιά τήν ἔγκαιρη καί δωρεάν ἀνταπόκριση σέ αἰτήματα γιά: Ἀνάκληση τῆς συγκατάθεσης, πρόσβαση στά δεδομένα, διόρθωση τῶν δεδομένων, διαγραφή τῶν δεδομένων, περιορισμό τῆς ἐπεξεργασίας, παράδοση τῶν δεδομένων σέ ἠλεκτρονική μορφή, μεταφορά τῶν δεδομένων σέ ἄλλο φορέα.

6. Νά γνωστοποιοῦν κατάλληλα καί ἐγκαίρως στά φυσικά πρόσωπα τά δικαιώματά τους νά ἐξασφαλίζουν τήν ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων σέ ὅλο τόν κύκλο ζωῆς τους,

7. Νά τηροῦν σέ ἀρχεῖο καί νά γνωστοποιοῦν κάθε παραβίαση τῶν δεδομένων ἐντός 72 ὡρῶν στήν Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα καί στά φυσικά πρόσωπα μέ ἀπευθείας ἐνημέρωση ἤ δημόσια ἀνακοίνωση,

8. Νά ἀποδεικνύουν ὅτι τηροῦν ὅλες τίς ἀπαιτήσεις τοῦ Κανονισμοῦ.
Μεταξύ ἄλλων, ὁ  Εὐρωπαϊκός Κανονισμός προβλέπει τά ἑξῆς δικαιώματα τοῦ ὑποκειμένου τῶν προσωπικῶν δεδομένων, δηλαδή τοῦ πολίτη:

• Ἐνημέρωση μέ σαφήνεια καί διαφάνεια ἀπό τόν ὑπεύθυνο ἐπεξεργασίας (ταυτότητα καί στοιχεῖα ὑπεύθυνου ἐπεξεργασίας, εἶδος δεδομένων, σκοπός ἐπεξεργασίας, πιθανοί ἀποδέκτες τῶν δεδομένων κ.λπ.).

• Δυνατότητα πρόσβασης στά προσωπικά του δεδομένα, ὅταν αὐτά ὑφίστανται ἐπεξεργασία.

• Δυνατότητα ἀπαίτησης διόρθωσης ἤ συμπλήρωσης ἐλλιπῶν δεδομένων, ἀπό τόν ὑπεύθυνο ἐπεξεργασίας.

• Αἴτημα διαγραφῆς (λήθη) τῶν προσωπικῶν του δεδομένων ὑπό προϋποθέσεις (ἀνάκληση συγκατάθεσης, παράνομη ἀπόκτηση, ἀπουσία ἐπιτακτικῶν καί νόμιμων λόγων ἐπεξεργασίας κ.λπ.).

• Δυνατότητα ἐναντίωσης στήν ἐπεξεργασία προσωπικῶν δεδομένων, ἐάν ὁ ὑπεύθυνος ἐπεξεργασίας δέν καταδείξει ἐπιτακτικούς λόγους γιά τήν ἐπεξεργασία αὐτή.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ  Δῆμος ὡς ὑπεύθυνος ἐπεξεργασίας προσωπικῶν δεδομένων ὑποχρεοῦται:

• Νά λαμβάνει τή συγκατάθεση τοῦ ὑποκειμένου τῶν προσωπικῶν δεδομένων, ὅπου αὐτή ἀπαιτεῖται καί νά εἶναι σέ θέση νά ἀποδεικνύει τή συγκατάθεση αὐτή ἄν τοῦ ζητηθεῖ.

• Νά μήν προβαίνει σέ ἐπεξεργασία προσωπικῶν δεδομένων, ἀνηλίκων κάτω τῶν 16 ἐτῶν, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση τοῦ γονέα. Ὁ ὑπεύθυνος ἐπεξεργασίας, θά πρέπει νά ἐπαληθεύει τή συγκατάθεση αὐτή, μέ κάθε μέσο πού τοῦ προσφέρει ἡ διαθέσιμη τεχνολογία.

• Nα μήν ἐπεξεργάζεται δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτῆρα πού ἀποκαλύπτουν τή φυλετική ἤ ἐθνική καταγωγή, τά πολιτικά φρονήματα, τίς θρησκευτικές ἤ φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τή συμμετοχή σέ συνδικαλιστική ὀργάνωση, δεδομένα πού ἀφοροῦν τήν ὑγεία, τή σεξουαλική ζωή ἤ τόν γενετήσιο προσανατολισμό.

Πρόστιμο ὕψους 150.000 εὐρώ ἐπέβαλε ἡ Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα στήν ἑταιρεία «Price Waterhouse Coopers Business Α.Ε.» (PWC BS), γιά παράνομη ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα ἐργαζομένων στήν ἐν λόγῳ ἑταιρεία. Τό ἐπίμαχο χρηματικό πρόστιμο ἐπιβλήθηκε σύμφωνα μέ τόν Γενικό Εὐρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ἀναλυτικότερα, ἡ Ἀρχή μέ ἀφορμή καταγγελία, διερεύνησε αὐτεπάγγελτα τή νομιμότητα τῆς ἐπεξεργασίας τῶν δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα τῶν ἐργαζομένων τῆς ἑταιρείας PWC BS, σύμφωνα μέ τήν ὁποία οἱ ἐργαζόμενοι ἐξαναγκάσθηκαν στήν παροχή συγκατάθεσης προκειμένου νά γίνει ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα.

Ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Ἱσπανία εἶναι οἱ μόνες χῶρες πού δέν ἔχουν ἐνσωματώσει στό ἐθνικό Δίκαιο τήν ὁδηγία γιά τά προσωπικά δεδομένα καί γιά τό λόγο αὐτό ἡ χώρα ἔχει πληρώσει μέχρι σήμερα πρόστιμο 2,5 ἑκατ. εὐρώ καί συνεχίζει νά καταβάλλει 5.287,5 εὐρώ τήν ἡμέρα.

Ἡ Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα ἔχει ἁρμοδιότητα νά χειρίζεται καταγγελίες καί νά ἐρευνᾶ, ἄν χρειαστεῖ καί ἀπό κοινοῦ μέ ἐποπτικές ἀρχές ἄλλων κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ, πιθανές παραβιάσεις τῆς νομοθεσίας γιά τήν προστασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα.

Πρίν ὑποβάλετε τήν καταγγελία πρέπει νά ἀπευθυνθεῖτε στόν ὑπεύθυνο ἐπεξεργασίας, π.χ. ἀσκῶντας τά προβλεπόμενα ἀπό τά ἄρθρα 15 ἕως 22 ΓΚΠΔ δικαιώματα, ὅπου αὐτά ἐφαρμόζονται. Στίς περιπτώσεις πού ὁ ὑπεύθυνος ἐπεξεργασίας ἔχει ὁρίσει Ὑπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μπορεῖτε νά ἀπευθυνθεῖτε σέ αὐτόν γιά κάθε ζήτημα σχετικό μέ τήν ἐπεξεργασία τῶν δικῶν σας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα καί γιά τήν ἄσκηση τῶν δικαιωμάτων σας. Τά στοιχεῖα τῶν DPO εἶναι δημοσιευμένα, συνήθως, στήν ἱστοσελίδα τοῦ ὑπευθύνου ἐπεξεργασίας.

Οἱ καταγγέλλοντες ὑποβάλλουν τήν καταγγελία τους στήν ΑΠΔΠΧ μέ τήν συμπλήρωση τῶν ἀντίστοιχων ἀνά περίπτωση ἐντύπων. Σέ κάθε ἔντυπο ὑπάρχουν ὑποχρεωτικά πεδία πρός συμπλήρωση, ἀνάλογα μέ τόν τύπο τῆς καταγγελίας. Ἐάν αὐτά τά πεδία δέν ἔχουν συμπληρωθεῖ ἀπό τόν καταγγέλλοντα, ὅπως κι ἄν χρησιμοποιηθεῖ ἄλλο ἔντυπο μέ τό ὁποῖο δέν παρέχονται οἱ ἀπαιτούμενες πληροφορίες, ἡ Ἀρχή ἔχει δικαίωμα νά μήν ἐπιληφθεῖ τῆς καταγγελίας.

Σύμφωνα μέ τό ἄρ. 33 τοῦ Κανονισμοῦ (ΕΕ) 2016/679, οἱ ὑπεύθυνοι ἐπεξεργασίας, σέ περίπτωση πού συμβεῖ περιστατικό παραβίασης προσωπικῶν δεδομένων ἀπό τό ὁποῖο ἐνδέχεται νά προκληθεῖ κίνδυνος στά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες τῶν προσώπων τά ὁποῖα ἀφορᾶ τό περιστατικό, ὀφείλουν νά γνωστοποιήσουν τό ἐν λόγῳ περιστατικό στήν Ἀρχή.

Ἡ γνωστοποίηση αὐτή πρέπει νά γίνεται ἀμελλητί καί, ἄν εἶναι δυνατό, ἐντός 72 ὡρῶν ἀπό τή στιγμή πού ὁ ὑπεύθυνος ἐπεξεργασίας ἐνημερωθεῖ γιά τό περιστατικό. Ἡ γνωστοποίηση πρέπει νά περιέχει σύνολο σχετικῶν πληροφοριῶν (φύση/ἔκταση τοῦ περιστατικοῦ, κατηγορίες προσώπων πού ἐπλήγησαν, αἰτία καί συνέπειες αὐτοῦ, ἐνέργειες πού ἔγιναν πρός ἀντιμετώπισή του, κ.ἄ.). Ἀκόμα καί ἄν οἱ σχετικές αὐτές πληροφορίες δέν εἶναι ὅλες διαθέσιμες κατά τήν ὑποβολή τῆς γνωστοποίησης, αὐτή θά πρέπει νά ὑποβληθεῖ ὡς ἀρχική καί νά ἀκολουθήσει στό μέλλον, χωρίς ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση, ἐπικαιροποίησή της (μέ ὑποβολή συμπληρωματικῆς γνωστοποίησης).Ἐπισημαίνεται ὅτι ἀκόμα καί ἄν τό περιστατικό δέν μπορεῖ νά προκαλέσει κίνδυνο γιά τά φυσικά πρόσωπα πού ἀφορᾶ, ὁπότε καί δέν ἀπαιτεῖται ἡ ὑποβολή τῆς ὡς ἄνω γνωστοποίησης στήν Ἀρχή, ὁ ὑπεύθυνος ἐπεξεργασίας ὀφείλει σέ κάθε περίπτωση νά τηρεῖ δικό του ἐσωτερικό σχετικό ἀρχεῖο.

Περαιτέρω, σύμφωνα μέ τό ἄρ. 34 τοῦ Κανονισμοῦ (ΕΕ) 2016/679, ὅταν ἡ παραβίαση ἐνδέχεται νά θέσει σέ ὑψηλό κίνδυνο τά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες τῶν φυσικῶν προσώπων τά ὁποῖα ἀφορᾶ τό περιστατικό, τότε ὁ ὑπεύθυνος ἐπεξεργασίας ὀφείλει νά ἀνακοινώνει ἀμελλητί τήν παραβίαση καί στά πρόσωπα αὐτά. Αὐτή ἡ ἀνακοίνωση εἶναι ἀνεξάρτητη τῆς προαναφερθείσας γνωστοποίησης στήν Ἀρχή (ἡ ὁποία γνωστοποίηση στήν Ἀρχή ὑποβάλλεται ἀκόμα καί ἄν ὁ σχετικός κίνδυνος δέν κρίνεται ὡς ὑψηλός). Ἡ ἀνακοίνωση στά φυσικά πρόσωπα θά πρέπει νά γίνει μέ τόν πλέον πρόσφορο καί ἀποτελεσματικό τρόπο, μέ τή μορφή προσωποποιημένης πληροφόρησης καί ὄχι μέσῳ κάποιας γενικοῦ χαρακτῆρα ἀνακοίνωσης, στό βαθμό πού αὐτό εἶναι ἐφικτό.

Σημειώνεται ὅτι ἡ Ἀρχή δύναται σέ κάθε περίπτωση νά δώσει ἐντολή στόν ὑπεύθυνο ἐπεξεργασίας νά ἐνημερώσει τά φυσικά πρόσωπα γιά τό περιστατικό (ἄρ. 58 παρ. 2 ἔ' Κανονισμοῦ).

* Δικηγόρος Ἀθηνῶν- Συνταγματολόγος- Συνήγορος Ἀμερικανικοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος στήν Ἑλλάδα- νομικός συνεργάτης Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἑλλάδα- ΔΣ πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης Δήμου Ἀθηναίων- νομικός σύμβουλος Βορειοηπειρωτῶν Ἑλλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.