23 Αυγ 2022

Ἡ Κομισιόν μας προτρέπει νά τρῶμε ἔντομα - Νέα ἀηδιαστικά ἤθη σέ μιά κουλτούρα «κινεζοποίησης»!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Σκουλήκια, γρύλοι καί ἀκρίδες εἶναι ἡ νέα πρόταση τῆς Κομισιόν στήν «πράσινη» διατροφή, καί κάπως ἔτσι γυρίζουμε καί ἐπίσημα στήν ἐποχή τῶν σπηλαίων.
Κομισιόν - διατροφή: Ἡ σταδιακή κινεζοποίηση πού ἐπιβάλει ἡ νεοταξική «ἐλίτ» στούς λαούς τῆς Εὐρώπης, πέρα ἀπό τούς βασικούς στόχους γιά μαζική χειραγώγηση τῶν πολιτῶν, δέν θά μποροῦσε νά ἀφήσει ἔξω καί τό ζήτημα τῆς ἀλλαγῆς τῶν διατροφικῶν συνηθειῶν ὥστε νά ταιριάζει στό... μοντέλο τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης».

Ὁ πολίτης πού θά ἀκολουθεῖ τίς ἐπιταγές τοῦ μετανθρωπισμοῦ, δέν ἀρκεῖ νά μεταβάλει τόν τρόπο πού σκέπτεται, πού ἐπικοινωνεῖ, πού κοινωνικοποιεῖται, πού πιστοποιεῖται, πού πληρώνει, πού μετακινεῖται, πού στεγάζεται, πού ἐμβολιάζεται κ.λπ., ἄλλα θά πρέπει νά «ἀναβαθμίσει» καί τόν τρόπο πού τρέφεται.

Προθάλαμος τῆς εντὁμοφαγίας, ὁ βιγκανισμός
Ἡ ἔξ΄ ἀνατολῶν φιλοσοφία τῆς βίγκαν διατροφῆς μέ τον -μᾶλλον ὑποκριτικό - ἠθικισμό της, ἔστρωσε τόν δρόμο γιά τήν ἐξοικείωση τῶν μαζῶν μέ τήν ἔννοια τῆς «πράσινης» τροφῆς, πού τελικά καθόλου «πράσινη» δέν ἀποδείχθηκε, ἀφοῦ γέννησε μιά γιγαντιαία βιομηχανία τεχνητῶν τροφῶν - ὑποκατάστατων, τά ὁποῖα σέ μεγάλο βαθμό ἀποτελοῦν διατροφικά σκουπίδια πού σέ καμία περίπτωση δέν ἀπέφεραν τά ἀποτελέσματα μιᾶς ἰσορροπημένης διατροφῆς ὅπως εἶναι ἡ Μεσογειακή.

Δέν εἶναι τυχαῖο πώς ἡ διάδοση τῆς βίγκαν διατροφῆς στηρίχθηκε ἐπικοινωνιακά ἀπό τά δυτικά κέντρα ἐλέγχου, ἀκριβῶς διότι ἐξυπηρετεῖ τούς σκοπούς πού ἐπιδιώκουν τόν μαζικό περιορισμό τῆς κτηνοτροφίας (καί κάθε μορφή διατροφικῆς αὐτάρκειας), τήν προώθηση τοῦ τεχνητοῦ κρέατος τῶν πολυεθνικῶν, τήν ἐξάρτηση ἀπό τά συμπληρώματα διατροφῆς καί τήν ἀποσύνδεση τῶν λαῶν ἀπό τά παραδοσιακά διαιτολόγια τούς.

Πάνω στή συλλογική «ἐνοχή» πού ἐνέπνευσε ὁ βιγκανισμός στίς κοινωνίες καί ἐνόψει μιᾶς ἐργαλειοποιημένης ἐπισιτιστικής κρίσης, ἦρθε καί «πάτησε» τό ἑπόμενο «upgrade» τοῦ μετανθρώπου, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν... εντὁμοφαγία. Μιά ἀκόμη διατροφική κουλτούρα λαῶν τῆς Ἀνατολῆς, πού ἄλλωστε εἶναι καί τό βασικό μοντέλο πού ἀκολουθεῖται γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐπιθυμητή «κινεζοποίηση» στή Γηραιά Ἤπειρο.

Σκουλήκια, γρύλοι καί ἀκρίδες γιά τό... καλό τοῦ περιβάλλοντος
Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἐνέκρινε ὡς τροφή τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν τήν κατανάλωση γρύλων, σκουληκιῶν καί ἀκριδῶν, ὡς ἀντίμετρο γιά τήν ἐπισιτιστική ἀνασφάλεια, τήν περιβαλλοντική κρίση, τήν αὔξηση πληθυσμοῦ καί τήν μείωση τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς πού προκάλεσαν οἱ κυρώσεις πρός τήν Ρωσία.

Μέ λίγα λόγια, ἀπό τό «ἄν δέν ἔχετε ψωμί, ἄς φᾶτε,φάτε παντεσπάνι», φτάσαμε στό «ἄν δέν ἔχετε ψωμί, φᾶτε,φάτε ἀκρίδες».

Κάπως ἔτσι, ὁλοένα καί περισσότερα ἄρθρα καί μελέτες ἀναδύονται, γιά νά ἐμφανίσουν τα «ὑπέρ» τῆς ἔνταξης τῶν ἐντόμων στήν τροφική ἁλυσίδα μας, ξεκινῶντας ἀπό τή δημιουργία τροφῶν γιά κατοικίδια καί παραγωγικά ζῶα κτηνοτροφίας , ὥστε νά ὑπάρξει ἡ ἀπαραίτητη ἐξοικείωση τῶν ἀνθρώπων μέ τό ἑπόμενο στάδιο τῆς διατροφικῆς παράνοιας.

Ἡ Κομισιόν σερβίρει σκουλήκια, γρύλους καί ἀκρίδες μέ «πράσινο» περιτύλιγμα , γιά νά ὑπάρξουν - ὅπως διατείνεται -  λιγότερες ἐκπομπές ἀερίων θερμοκηπίου, λιγότερη χρήση νεροῦ καί καλλιεργήσιμων ἐκτάσεων, λιγότερη σπατάλη τροφίμων μέσῳ τῆς βιομετατροπής μέ βάση τά ἔντομα.

Ἔτσι ὁ «eco - friendly» εὐρωπαῖος πολίτης, βάζοντας στό διαιτολόγιο του τά ἔντομα καί σέ συνδυασμό μέ τά ἐνεργειακά καί ὑγειονομικά lockdown πού προωθεῖ ἡ Κομισιόν, θά μετατραπεῖ σέ ἕναν προθυμοποιημένο τρωγλοδύτη, ἕναν δοῦλο μέ οἰκολογικές «ἁλυσίδες», πού θά ζεῖ σέ μιά ἐκσυγχρονισμένη ἐποχή τῶν «σπηλαίων».

Ἡ διατροφή εἶναι κουλτούρα - Ὄχι ἁπλά θερμίδες
Κάπως ἔτσι ἐπιχειρεῖται νά ἐπικρατήσει μιά διεστραμμένη νοοτροπία χειραγώγησης, ὅπου γιά κάθε ἔκφανση τῆς ζωῆς, τό ἀνώτατο κριτήριο θά εἶναι τό ἀποτύπωμα ἄνθρακα πού ἀφήνει ἡ ἑκάστοτε ἀνθρώπινη δραστηριότητα.

Ὅμως σέ μιά κοινωνία πού ἀποτελεῖται ἀπό ἀνθρώπους καί ὄχι ἀπό λοβοτομημένα ὑποχείρια, οἱ διατροφικές συνήθειες ποτέ δέν μποροῦν νά ἐξαρτῶνται μόνο ἀπό τό οἰκολογικό τους ἀποτύπωμα. Ἡ διατροφή εἶναι στενά συνδεδεμένη μέ τήν κουλτούρα καί τήν παράδοση κάθε λαοῦ, καί ὁπωσδήποτε στούς πολιτισμένους λαούς ἡ ἐπιλογή τροφῆς ἔχει καί ὡς βασικό κριτήριο τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου καί τή φυσιολογικότητα πού ὁρίζει ἡ τάξη τῆς φύσης.

Μέ λίγα λόγια, ἄν μιά διατροφή εἶναι οἰκολογικά βιώσιμη, δέν σημαίνει κατ' ἀνάγκη πώς εἶναι καί αἰσθητικά ἀποδεκτή. Τό φαγητό δέν εἶναι ἁπλές θερμίδες πού προέρχονται ἀπό ὁπουδήποτε, ἄλλα διατροφική σύνδεση μέ τήν παράδοση τοῦ κάθε λαοῦ.

Μιλῶντας γιά τήν ἑλληνική πραγματικότητα, ἀξίζει νά ἀναλογιστοῦμε πώς ἄν ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας ἀκολουθοῦσε τίς νηστεῖες πού ἔχουν ὁριστεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία, δέν θά εἴχαμε τέτοια μαζικά φαινόμενα ἀκατάσχετης κρεοφαγίας, καί αὐτό βεβαίως θά ἄφηνε μεγάλο θετικό ἀποτύπωμα καί σέ οἰκολογικό ἐπίπεδο.

Εἶσαι ὅ,τι τρῶς...
Ἀσφαλῶς ἡ εντὁμοφαγία σέ καμία περίπτωση δέν πρόκειται νά υἱοθετηθεῖ ἀπό τήν «ἐλίτ» καί τά πλούσια στρώματα τῶν κοινωνιῶν. Γιά ὅσο τά «κορόϊδα» θά στρέφονται πρός τίς ἀκρίδες καί τά σκουλήκια γιά νά μειώνουν τούς ρύπους καί νά ἀποφεύγουν τούς δυσβάσταχτους οἰκολογικούς φόρους, ἡ «ἀνώτερη» τάξη θά συνεχίσει νά τρέφεται μέ... σολομό, χαβιάρι, φουά γκρά καί ἄλλα ἐδέσματα τῶν «προνομιούχων».

Βασίζεται στό ἴδιο ἀκριβῶς σκεπτικό, τό ὅτι ἐξετάζεται νά ἐπιβληθεῖ στόν μέσο πολίτη νά μήν χρησιμοποιεῖ αὐτοκίνητο τίς Κυριακές ἤ νά ἔχει ἀναγκαστικά κοινόχρηστο ἁμάξι μέ ἄλλους 4-5... νοματαίους, ἐνῶ ἡ «ἐλίτ» θά συνεχίσει νά περιοδεύει τόν κόσμο μέ ἰδιωτικά τζέτ, μέ πολυτελεῖς λιμουζίνες πολλῶν κυβικῶν καί προσωπικούς «στρατούς» αὐτοκινήτων γιά συνοδεία τους.

Δυστυχῶς ὅσο μένουμε ἀπαθεῖς μπροστά στήν ἐξουσιαστική διαστροφή πού ἐπιδιώκει τόν εὐτελισμό τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ὄχι μόνο... σκουλίκια, ἄλλα πολύ χειρότερα πράγματα θά μποῦν στό δυστοπικό «μενοῦ» τῆς Νέας Τάξης. «Εἶσαι ὅ,τι τρῶς» ἔλεγε ἡ σοφή ρήση τοῦ Ἱπποκράτη. Ὑπό αὐτή τήν ὀπτική, φαίνεται πώς κάποιοι ἀντιλαμβάνονται τούς λαούς τῆς Εὐρώπης ὡς ἐνοχλητικά «ἔντομα» πού θά πρέπει νά συνθλιβοῦν κάτω ἀπό τή «μπότα» τῆς Νέας Ἐποχῆς...

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.