24 Μαΐ 2022

Μέ ἀφορμή τή γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ἀντώνιος Ι. Βασιλειάδης
θεολόγος
Σκέψεις...
Μέ ἀφορμή τίς ἐκδηλώσεις μνήμης, πού ὀργανώνονται κάθε χρόνο
στίς 19 Μαΐου ἀπό τά ποντιακά σωματεῖα καί τούς συλλόγους,
καταθέτω τις παρακάτω σκέψεις.
Συνήθως οἱ ὁμιλητές κάνουν ἀναφορά στά θηριώδη ἔνστικτα τῶν
Τούρκων, στούς φυσικούς αὐτουργούς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ
ἐγκλήματος, καί δέν ἀναφέρονται καθόλου στούς ἠθικούς
αὐτουργούς καί τή μεγάλη τους εὐθύνη σ'αὐτό.
Καί βέβαια τίποτα καί κανείς δέν ἀπαλλάσσει τήν Τουρκία ἀπό τίς
βαριές της ἐνοχές γιά τά ὅσα τραγικά καί ἀπάνθρωπα... γεγονότα, πού
προκάλεσαν ἀβάσταγο πόνο καί φρίκη στούς προγόνους μας.
Στό βιβλίο τοῦ Μιχαήλ Λ. Ροδά, διευθυντοῦ τοῦ γραφείου τύπου
τῆς λογοκρισίας τῆς Ἁρμοστείας Σμύρνης, καταδεικνύεται πῶς ἡ
Γερμανία κατέστρεψε τόν Ἑλληνισμό τῆς Τουρκίας.
Νομίζω πώς αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού δέν ἀναγνώρισε μέχρι
σήμερα τή Γενοκτονία τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ ,καί μαζί μ' αὐτήν
καί ἄλλα ἰσχυρά κράτη, "σύμμαχοί μας".
Καί τοῦτο , ὄχι γιατί δέν ἔχουν μυαλό νά κρίνουν τά γεγονότα
ἀντικειμενικά, ἀλλά γιατί πάνω ἀπό τήν ἀλήθεια καί τήν ἠθική θέτουν
τό συμφέρον τους.
Γράφει ὁ Μ. Λ .Ροδάς: «Τό φῶς τό ὁποῖον ὁδηγεῖ τά κράτη εἰς την
ἐξωτερικήν των πολιτικήν δέν ἐκρήγνυται αἰφνιδίως, ἀλλά εἶναι
ἀποτέλεσμα μακρᾶς ἐργασίας, τήν ὁποίαν διενεργεῖ ἡ ὑπάρχουσα καί
καλλιεργουμένη μεταξύ αὐτῶν κοινότης συμφερόντων».
Αὐτός ὁ ἀρχηγός τῆς Τουρκικῆς Γερμανικῆς Ἀποστολῆς -ὁ Λίμαν
Φόν Σάνδερς- περιοδεύων ἀνά τήν Μ. Ἀσίαν καί ἀντιλαμβανόμενος
τήν εὐρωστίαν καί δύναμιν τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου, δέν ἐδίστασε νά
εἴπη πρός τάς τουρκικάς ἀρχάς, ἐνώπιον καί Ἕλληνος Ἐπισκόπου
ἀκόμη, δια τούς Ἕλληνας «αὐτούς ἐδῶ τί τούς φυλάττε!». Βλέπων δέ ὁ
αὐτός Γερμανός τούς ὀρθοδόξους Ἑλληνικούς Ναούς μέ τά
κωδωνοστάσια καί τά Ἑλληνικά σχολεῖα, εἶπε δεικνύων αὐτά πρός τάς
τουρκικάς ἀρχάς «Ἐν ὅσῳ ἀφήνετε αὐτά ἐδῶ, ἐσεῖς θά εἶστε οἱ εἵλωτες
τῶν Ἑλλήνων».
Στό παρελθόν, Ὑπουργός μεγάλης χώρας δήλωσε χωρίς ἀναστολές,
ὅτι ἡ χώρα του δέν ἔχει φίλους παρά μόνον συμφέροντα!
Ἀλλά ἐπιθυμῶ νά ἀναφερθῶ καί νά τονίσω μιάν ἄλλη Γενοκτονία,
πού σκόπιμα παραβλέπεται ἀπό τούς ἁρμοδίους ,πλήν μερικῶν
εὐλαβῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι καί κάνουν λόγο γι' αὐτή, τονίζοντας
μάλιστα τίς ὀλέθριες συνέπειες πού ἀκολουθοῦν. Καί γι' αὐτήν δέν
εὐθύνονται οἱ ξένοι. Καί εἶναι δυστυχῶς ἐπαναλαμβανόμενη.
Πρόκειται γιά τούς ἀγέννητους νεκρούς, πού ὁ ἀριθμός τους ξεπερνᾶ
κατ' ἔτος τίς 353.000!!!
Ἐκτελεστές καί θύτες οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς !
Αὐτή νομίζω πώς εἶναι ἡ τραγικότερη μορφή Γενοκτονίας, γιατί δέν
μᾶς ἐπιβάλλεται καί ἐπειδή εἶναι '' ἐπιλογή '' μας.
Ἄν δέν ἀνανήψουμε ὡς ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Χριστιανοί καί
μετανοοῦντες δέν ἀλλάξουμε συμπεριφορά, σεβόμενοι στό ἑξῆς τη
Θεόσδοτη ζωή, πού μόνοι μας σκοτώνουμε, τότε κάθε ἐκδήλωση
μνήμης θά εἶναι ἀνάπηρη, ὑποκριτική καί δέν θά ἀναπαύει τίς ψυχές
των ἀδίκως σφαγιασθέντων Προγόνων μας.
Μιά παράδοση θέλει, τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τῶν 14.000 νηπίων
πού, σφάχτηκαν μέ διαταγή τοῦ Ἡρώδη, νά μαζεύονται οἱ ψυχές των
νηπίων πάνω στόν τάφο τοῦ Ἡρώδη καί νά σκούζουν. Ταράζεται ὁ
Ἡρώδης ,βγαίνει ἀπό το μνῆμα του καί κυνηγημένος τρέχει νά
κρυφτεῖ, ὥσπου φτάνει σ' ἕνα σπίτι, ὅπου μιά Μάννα σκότωνε τό
παιδί πού κυοφοροῦσε. Καί τότε γυρίζοντας πρός τά νήπια πού τον
ἀκολουθοῦσαν λέει πρός αὐτά «Γιατί μέ κυνηγᾶτε; Νά αὐτή ἡ μητέρα
ἔκανε ὅτι κι' ἐγώ»!
Καί τότε οἱ ψυχές μέ τά χεράκια τους κλείνουν τά μάτια τους καί
φεύγουν ἀφήνοντας τόν Ἡρώδη...

Ἀντώνιος Ι. Βασιλειάδης
θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.