15 Φεβ 2022

Δέν ὑπάρχουν «Βορειοηπειρῶτες» γιά τό ΥΠΕΞ καί τόν Δήμαρχο Λαρισαίων

Μετά τήν ἄνανδρη δολοφονία - ἐκτέλεση τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα στούς Βουλιαράτες τῆς Δρόπολης στό Ἀργυρόκαστρο, την 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 2018, ἐπανῆλθε καί πάλι στό προσκήνιο τόσο ὁ μαρτυρικός βίος τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπό τήν δημιουργία τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους, ὅσο καί ὁ σημερινός ἀγῶνας ὅσων ἔχουν ἀπομείνει στίς πατρογονικές τους ἑστίες, γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί ἀξιοπρεπῆ διαβίωση, τά ὁποῖα ἐν ἔτει 2022 στεροῦνται.
Ἐκτός αὐτοῦ, ἡ μαρτυρική κατάληξη τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου, ὑπῆρξε ἡ σπίθα γιά νά γνωρίσουν (κυριολεκτικά) οἱ Ἐλλαδίτες τήν ὕπαρξή μας καί νά... εὐαισθητοποιηθοῦν (πολῖτες καί φορεῖς) ὥστε τό θέμα νά μήν ξεχαστεῖ, ἀλλά καί παράλληλα νά τιμηθεῖ ἡ μνήμη ἑνός ἀκόμη Βορειοηπειρώτη ἐθνομάρτυρα.

Σέ μιά ἀνάλογη κίνηση τιμῆς, κατά τόν Ὀκτώβρη τοῦ 2020, προχώρησε καί ὁ Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Βαϊούλης, Ἐπικεφαλῆς τῆς Δημοτικῆς παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν».

Ὁ ἴδιος καί οἱ συνάδελφοί του, σέ σχετική τους πρόταση πρός τό Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, κατέθεσαν πρόταση ψηφίσματος γιά τήν ὀνοματοθεσία πλατείας, μέ τό ὄνομα τοῦ Κ. Κατσίφα στή συνοικία «Ἠπειρώτικα» τῆς Λάρισας.

Ὡστόσο ὁ Δήμαρχος τῆς πόλης κ. Ἀπόστολος Καλογιάννης ἀρνήθηκε νά τήν ἀποδεχτεῖ, ἐπικαλούμενος τήν «εὐαίσθητη» χρονική περίοδο, συνδυάζοντας τό θέμα μέ παρόμοια κίνηση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων.

«Ἔχω τήν ἐντύπωση πώς τό θέμα ἔρχεται σέ μιά χρονική στιγμή πολύ εὐαίσθητη. Θυμίζω δέ πώς ζήτημα ψηφίσματος ἔθεσε στή Βουλή ἡ Χ.Α. Θά προτιμοῦσα ἡ συζήτηση νά γίνει σέ ἄλλο χρόνο», ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ Δήμαρχος Λαρισαίων.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ ὑπόθεση ἐπανῆλθε στό προσκήνιο τῶν συζητήσεων μερικούς μῆνες ἀργότερα καί συγκεκριμένα τήν 1η Ἰουλίου τοῦ 2021, τροποποιημένη ὡς «Πλατεῖα Ἡρώων Βορείου Ἠπείρου» καί ἐπανῆλθε ξανά στίς 19 Ὀκτωβρίου τοῦ 2021.

H ἀπάντηση τοῦ Δημάρχου εἶχε ὡς ἑξῆς:

«Ὡς ἕνα ἐξαιρετικά εὐαίσθητο καί δύσκολο θέμα, δέν ἀφορᾶ συμπολίτη, ἀφορᾶ ἕναν Βορειοηπειρώτη, μέλος τῆς ἀναγνωρισμένης μειονότητας. Ὅμως εἶναι σαφές ὅτι αὐτό τό ζήτημα ἀγγίζει πολύ λεπτές πλευρές τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς της χώρας. Ἄν τό Δ.Σ. κάνει βῆμα πρός τήν κατεύθυνση αὐτή, ὑπερβαίνει τήν ἴδια τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς χώρας πού ὀφείλει νά πάρει θέση γιά τό ζήτημα αὐτό».

Ἀκόμη πρότεινε τό Δ.Σ. νά μή συζητήσει καί νά μήν πάρει ἀπόφαση γι' αὐτό τό ζήτημα».
Παράλληλα, ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἀπέστειλε ἐρώτημα πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν σχετικά μέ τήν «ἐπίσημη ὀνομασία» τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας.

Ἀκολουθεῖ ἡ σχετική ἐπιστολή:

«ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: Ἐπίσημη ὀνομασία Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας Ἀλβανίας

Ὑπεβλήθη στό Δημοτικό Συμβούλιο τοῦ Δήμου Λαρισαίων αἴτημα ὀνοματοδοσίας πλατείας τῆς πόλεως Λάρισας ὡς «Πλατεῖα Ἡρώων Βορείου Ἠπείρου». Δια τοῦ παρόντος ἐγγράφου παρακαλῶ, ὅπως μᾶς γνωρίσετε ἀφενός ποιά εἶναι ἡ ἐπίσημη ὀνομασία τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας Ἀλβανίας καί ἀφετέρου ἄν ὁ ὅρος «Βόρεια Ἤπειρος» εἶναι μόνο γεωγραφικός ἤ καί πολιτικός, χρησιμοποιούμενος στίς διμερεῖς σχέσεις τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Ἀλβανία καί συνακόλουθα ἄν τέτοιος ὅρος συμφωνεῖ μέ τίς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις τῆς χώρας μας, ὅπως τέτοιες ἔχουν ἀναληφθεῖ σέ διμερές ἤ πολυμερές ἐπίπεδο, καθώς κι ἄν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ σέ ἀπόφαση πού θά ληφθεῖ ἀπό τό Δημοτικό μας Συμβούλιο.

Ὁ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Ἐν συνεχείᾳ, τό Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν στήν ἀπάντησή του, ἀνέφερε πώς ὁ ὅρος «Βόρειος Ἤπειρος» δέν χρησιμοποιεῖται ἀπό τίς ἑλληνικές ἀρχές, ἐνῶ προσθέτει πώς ὁ ἀποδεκτός ὅρος διμερεῖς σχέσεις ἀλλά καί στήν ἀλληλογραφία του, χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «Ἐθνική Ἑλληνική Μειονότητα» Ἀλβανίας καί καταλήγει πώς ὁ ὅρος «Βόρειος Ἤπειρος» δέν χρησιμοποιεῖται στίς ἑλληνοαλβανικές διμερεῖς σχέσεις.
Ὡστόσο κατά τήν ἀπάντησή του τό Ἑλληνικό ΥΠΕΞ δέν τοποθετεῖται γιά τήν ἱστορική - γεωγραφική σημασία τοῦ ἐν λόγῳ ὅρου, παραλείποντας ἔτσι ἔγκριτα ἱστορικά καί γεωγραφικά συγγράμματα σχετικά μέ τήν Βόρεια Ἤπειρο, πολλές ὁδούς ἀφιερωμένες στήν Βόρεια Ἤπειρο σέ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδας, τήν ἀναφορά τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας σέ ἐπίσημα ἔγγραφά σέ «Βορειοηπειρῶτες», ἀλλά ἀκόμη καί στά ἀνά τήν Ἑλλάδα πολιτιστικά μνημεῖα, ὅπως τό πασίγνωστο Ζάππειο Μέγαρο ὅπου ἀναφέρεται ξεκάθαρα ὁ ὅρος στούς Ἀνδριάντες τῶν μεγάλων Εὐεργετῶν τοῦ Ἔθνους μας.

Ἐπιπλέον, πρόσφατα ὁ ἴδιος ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ἀναφέρθηκε ἐντός τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων στούς «ἀδελφούς μᾶς Βορειοηπειρῶτες», σέ θέμα σχετικό μέ τό γνωστό καί ἀνεπίλυτο συνταξιοδοτικό ζήτημα.

Ὅλα αὐτά καί ἄλλα τόσα, μέ ἁπτές καί ἔγγραφες ἀποδείξεις, θά ἔπρεπε νά ληφθοῦν ὑπόψιν, τόσο ἀπό τό Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, ὅσο καί ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας.

Πολλές φορές, ἡ «καλή θέληση» γιά μή ἀποδοχή ὅρων ἐθνικῶν - ἱστορικῶν - γεωγραφικῶν, μέ τό πρόσχημα τοῦ «ἀλυτρωτισμοῦ» καί τοῦ «ἐθνικισμοῦ», δίνει λαβές σέ ἀλλότριους ἐξωτερικούς παράγοντες, πού εἴτε λίγο, εἴτε πολύ, διατρανώνουν τήν φωνή τους γιά «Μεγάλη Ἀλβανία».


Ἐνδεικτικά ἡ χρήση τοῦ ὅρου
Ἐνδεικτικά ἡ χρήση τοῦ ὅρου "Βορειοηπειρῶτες" σέ πρόσφατο ΦΕΚ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (11 Ἰανουαρίου 2022)
Ὁ ὅρος «Βόρειος Ἤπειρος» ἀποτελεῖ ὕψιστη τιμή γιά ὅσους Ἕλληνες κατάγονται ἀπό αὐτά τά ἱστορικά μέρη καί στοιχεῖο συμβολῆς στήν ἀνάπτυξη καί τήν ἄνθιση τοῦ σημερινούς νεοελληνικοῦ κράτους.

Τέλος, ὅσον ἀφορᾶ τόν ὅρο «Ἐθνική Ἑλληνική Μειονότητα Ἀλβανίας», ναί μέν ἀποτελεῖ κοινά ἀποδεκτό ὅρο ἀπό Ἑλλάδα καί Ἀλβανία, ἀλλά παράλληλα (μέ τά ἀλβανικά ἐπίσημα δεδομένα) περιορίζει σέ μεγάλο βαθμό τήν πραγματική ἔκταση καί παρουσία τῶν Βορειοηπειρωτῶν στήν ἴδια τους τήν γῆ. Καί αὐτό συνεχίζεται νά ὑφίσταται στήν Ἀλβανία ἀπό τό 1945, κατά τίς ἐπιταγές τοῦ πρώην δικτάτορα Ἐνβέρ Χότζα καί τῶν συνεχιστῶν του.

Θεωροῦμε σωστό καί πρέπον, τό θέμα νά ξεκαθαρίσει, ἀφοῦ πρῶτα τό Δ.Σ. τό ἐπανεξετάσει τόσο σέ ἱστορικό πλαίσιο, ὅσο καί σέ γεωγραφικό, τιμῶντας ἔτσι στό πρόσωπο τοῦ ἀείμνηστου Κωνσταντίνου Κατσίφα, τόν διαχρονικό Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό, πού χάρισε καί χαρίζει στήν Μητέρα Ἑλλάδα, νῖκες, ἡμέρες δόξας, καί ψυχή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.