18 Φεβ 2022

Ἐκκλησία Κρήτης: Νέος Ἀρχιεπίσκοπος. Μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ κάτι; Β΄

Ἐνθρόνησις
Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Γιὰ κάποιους θὰ ἀρκοῦσε ἡ φωτογραφία τοῦ Πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν νέο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης γιὰ τὸ τί πρόκειται νὰ ἐπακολουθήσῃ. Καὶ οἱ δύο ἐν κημῷ, σύμβολο τῆς ὑποταγῆς στοὺς σχεδιασμοὺς τῆς ἐπιχειρούμενης μεγάλης ἐπανεκίνησης. Δημοσιοποίησις τοῦ μηνύματος ὅτι ἔχουν ἐνεργοποιηθῇ ἀπολύτως γιὰ  τὴν ἔμπρακτη ἐφαρμογή της.   Καὶ ταυτοχρόνως -γιὰ τοὺς «ἐντὸς» τῆς ἐκκλησίας- γιὰ τὴν συνέχισι τῆςἀπόλυτης ὑποταγῆς-ὑπακοῆς τῆς ἐκκλησίαστικῆς ἡγεσίας στὰ ὁποιαδήποτε νέα κελεύσματα τῆς Πολιτείαςὥστε νὰ…

καμφθοῦν καὶ νὰ ἀκολουθήσουν. Αὐτὸ ἐξ ἀρχῆς εἶχε δρομολογηθῇ καὶ δηλωθῇ προφορικῶς καὶ γραπτῶς ἀπὸ τὸν νέο ἀρχιεπίσκοπο:

«Πρεπει ὅλοι νὰ κινηθοῦμε βάσει τῶν προστατευτικῶν μέτρων τῆς πολιτείας μας»«αὐτὸ ποὺ τόνισα σὲ ὅλους εἶναι νὰ κάμουν αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Πολιτεία μὲ ὅλες τὶς ἀποφάσεις». (Λόγια τοῦ νῦν ἀρχιεπισκόπου ὡς μητροπολίτου Ρεθύμνου [1] τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2020) 

Καὶ «μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια» ἐκτελοῦν ὅτι ἀποφασίζει ἡ πολιτεία, ἀκόμη καὶ ἄν εἶναι ἡ βεβήλωσις τοῦ ναοῦ, ἡ ἐξύβρισις τῶν μυστηρίων, ἡ ἀντροπὴ κάθε καθιερωμένης παραδόσεως (ἑορτὴ Πάσχα-Θεία κοινωνία κλπ). 

Στὴν ἐνθρόνησι προσεκλήθησαν μόνον ἐμβολιασμένοι καὶ νοσήσαντες, μὲ πιστοποιητικά. Οἱ ὑγιεῖς δὲν εἶχαν θέσι...Ὅπως δὲν ἔχει κανεὶς ὑγιὴς πνευματικὰ στὸ οἰκουμενιστικὸ ὄργιο τὸ ὁποῖο θριαμβευτικῶς ἐξελλίσουν καὶ στὴν ἀπόλυτη προδοσία τῆς πίστεως.

Σταθερὸς λοιπὸν ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος στὴν  ἀπροϋπόθετη ἐκτέλεσι -ἄρα δουλικὴ- κάθε κρατικῆς ἐντολῆς , ὅπως εἶχε ἐξ ἀρχῆς δηλώσει. (Φυσικὰ τὰ ἴδια κάνουν καὶ ὅλοι οἱ συνεπίσκοποί του.)

Ἔκτοτε (ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 20) πολλὰ συνέβησαν στὴν χώρα ἐτούτη μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν κ. Πρωθυπουργό. Τί νὰ πρωτοθυμηθῇ κανεὶς ἤ τί νὰ πρωτοξεχάσῃ; Τὴν πανωλεθρία στὴν έξωτερικὴ πολιτικὴ ἀπὸ τὴν πλήρη ἀδράνεια στὶς προκλήσεις τῶν καλῶν γειτόνων μέχρι τὴν πλήρη παράδοσι τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας στοὺς Σκοπιανούς, σὲ συνέχεια τῶν προηγουμένων κυβερνώντων; Τὸν κατ᾿ οἶκον περιορισμὸ καὶ τὴν μανία ἐμβολιασμοῦ τῶν ἑλλήνων, ἔως καὶ τῶν βρεφῶν, καὶ τὴν πλήρη ἐλευθερία καὶ ἀσυδοσία τῶν ἐποικιστῶν λαθρομεταναστῶν γιὰ τὰ ἴδια θέματα; Τὴν πλήρη διάλυσι τοῦ Συστήματος Ὑγείας καὶ τὴν ἐπαίσχυντη ἐκβιαστικὴ τακτικὴ ἔναντι ὁποιουδήποτε δὲν ὑποκύπτει στὴν ἐμβολιαστική του λλοφροσύνηΤὴν διάσπασι τῆς ἑνότητος τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν εὐκολώτερη ἐπίτευξι τῶν στόχων;Τὴν προώθησι κάθε ἀντεθνικοῦ διεστραμένου καὶ «ἀλλοιώτικου» σὲ θέσεις εὐθύνης τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καὶ ἰδιαιτέρως στὴν χάραξι ἤ ἐφαρμογή τῆς κρατικῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς; Τὴν ἐνεργειακὴ ὑπονόμευσι τῆς χώρας; Τὸ βάθεμα τῆςοἰκονομικῆς ἐξαθλίωσεως καὶ τῶν πολιτῶν καὶ τῆς χώρας; Τὴν ἀπομάκρυνσι ἀπὸ κάθε παραδεδομένη ἀξία τῶν πατέρων μας; (Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω μερικὰ ἀπὸ τὰ κατορθώματα τοῦ πρωθυπουργοῦ μας καὶ τῆς κυβερνήσεώς του.) 

Καὶ τί εἶπε δημοσίως στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος;

«Ἀποτελεῖ βαθειά τιμὴ γιὰ τὴν ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ τὸ πρόσωπό μου ἡ ἱστορικὴ παρουσία τοῦ ἐξοχωτάτου πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Ἐξοχώτατε σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὸν ἐπιστηριγμό σας στὴν Ἐκκλησία Κρήτης, γιὰ ὅσα προσφέρετε στοὺς δύσεκτους αὐτοὺς χρόνους στὴ χώρα μας καὶ στὸ λαό μαςΓιὰ τὴν Κρητική σας λεβεντιά ποὺ κάνει τὴ μεγαλόνησο νὰ καυχᾶται».[2]

Καλά, ὁ ἵδιος μπορεῖ νὰ θεωρῇ τιμή του την παρουσία τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ. Καὶ εἶναι, μιλῶντας γενικῶς, τιμητικὴ ἡ παρουσία ἑνὸς πρωθυπουργοῦ γιὰ ὅσους γλείχονται μὲ τὰ ἀξιώματα καὶ τὶς ἐξουσίες

Τὸν εὐχαριστεῖ, ὅμως, γιὰ ὅσα προσέφερε στὴν χώρα μας καὶ στὸ λαό μας!!! Ἔλειψις συναισθήσεως τοῦ τί συμβαίνει γύρω του ἤ ἀντίδωρο γιὰ τὴν συμβολὴ καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ στὴν ἐκλογή του, ὅπως διατείνονται οἱ ἐκκλησιαστικοί παράγοντες; Ἄς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ λαὸς ἤδη ἔχει ἀγανακτήσει ἀπὸ τὴν μέχρι τώρα πορεία τῶν πραγμάτων, ἐνῷ  ἡ καταιγίδα τῶν ἀκόμη μεγαλυτέρων δυσκολιῶν πλησιάζει. Καὶ ἐνῷ στὸ ἐρώτημα «τίς πταίει διὰ τὰ ἐρείπια», ἡ ἀπάντησις ἔχει δοθεῖ πρὸ πολλοῦ: «Πταίουν οἱ πλάσαντες τὰ ἐρείπια. Καὶ τὰ ἐρείπια τὰ ἔπλασαν οἱ ἀνίκανοι κυβερνῆται τῆς Ἑλλάδος»[3], νέος ἀρχιεπίσκοπος δὲν βλέπει κάτι τέτοιο. Προφανῶς δὲν διαθέτει τὴν ματιὰ καὶ τὶς πνευματικὲς προϋποθέσεις τοῦΠαπαδιαμάντη. Καυχᾶται, καὶ θεωρεῖ ὅτι καυχᾶται καὶ ὁλόκληρη ἡ μεγαλόνησος, γιὰ τὴν λεβεντιά τοῦ κρητὸς Πρωθυπουργοῦ!!!, πράγμα ποὺ κάνει τὸν μὲν Πρωθυπουργὸ νὰ μειδιᾶ ἰκανοποιημένος, ἐμᾶς τοὺς ὑπολοίπους νὰ ποροῦμε πού βλέπει τὴν λεβεντιά; Στὶς δωροδοκίες τῶν μαθητῶν νὰ ἐμβολιαστοῦν; Στοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν ὑγειονομικῶν; Στὸν κεφαλικὸ φόρο τῶν ἄνω τῶν 60; Στὴν στάσι ἔναντι τῶν προκλήσεων τῶν Τούρκων; Στὶς τιμὲς καυσίμων , ρεύματος καὶ προϊόντων; Στὶς παρελάσεις τῶν ΛΟΑΤΚΙ; Στὶς διαδηλώσεις τῶν Πακιστανῶν καὶ στὰ προνόμια ποὺ τοὺςπαρέχει; Σίγουρα κάτι θὰ ξέρει παραπάνω ἀπὸ μᾶς, τοὺς κατὰ τὸν πρωθυπουργὸ ψεκασμένος κατὰ δὲ τὸν ἴδιο βλαμένους ποὺ δὲν ξέρουμε τί κάνουμε.[4]

Μὲ τὸν λόγο του ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος ἀμνηστεῦει ὅλες τὶς μέχρι τώρα ἐνέργειες τοῦ πρωθυπουργοῦ, τοῦ δίδει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπικαλεῖται πλέον τὰ λόγια του ἐναντίον ὅσων διαμαρτύρονται γιὰ τὰ δεινὰ ποὺ ὑφίστανται ὡς πολῖτες, ἀλλὰ καὶ ἰδιαιτέρως σὲ ὅσους ἀνήκουν συνειδητὰ στὸν χῶρο τῆς ἐκκλησίας καὶ διαμαρτύρονται γιὰ τὴν ἀσεβὴ στάσι τῶν πολιτικῶν ναντι τῆς πίστως μὲ τὶς βεβηλώσεις, τὶς ἀπαγορεύσεις καὶ τοὺς διωγμούς. Καὶ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ὄχι μόνον ἀναλαμβάνει ἡ ἴδια ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία τὸν διωγμὸ ὅσων ἀντιδροῦν στὶς ἀπάνθρωπες κυβερνητικὲς μεθοδεύσεις, ἀλλὰ καὶ πρωτοστατεῖ καὶ ὑπερβάλλει. Δεῖτε τὶς ἀπειλὲς καὶ τοὺς διωγμοὺς τῶν ἱερέων ποὺ δὲν κλίνουν γόνυ καὶ δὲν γυμνώνουν τμπράτσο τους.

Ἀπόλυτη συνεργασία τῆς ἀνερμάτιστης θρησκευτικῆς ἡγεσίας μὲ τὴν αὐταρχικὴ παρανοϊκὴ πολιτικὴ τυραννία γιὰ τὴν ἐπίτευξι δαιμονικῶν προταγμάτων καὶ στόχων (παγκόσμια δικτατορία- μετανθρωπισμός-δαιμονοκρατία)

Καὶ βλέπουμε καὶ ἀκοῦμε, λοιπόν, ἀπὸ τὸν νέο ἀρχιεπίσκοπο, τὴν ἀπόλυτη ἐπιβράβευσι τῶν μέχρι τώρα χειρισμῶν τῆς πολιτείας, ποὺ ὁδήγησαν στὸν φόβο, τὴν ὑστερία, τὴν φθορὰ τῆς πίστεως καὶ στὴν ἀποϊεροποίησι τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Μπορεῖ, ἄρα, νὰ ἀλλάξῃ κάτι; Νὰ προκύψῃ κάτι καλό; Ἀδύνατον. Ποτέ ἀπὸ τὴν δουλικότητα, τὴν συναλλαγή, τὴν ὑποταγή καὶ τὸ γλείψιμο δὲν προέκυψε κάτι καλό γιὰ τὸν αὐτουργό τους. Πάντα εἰσέπρατταν μεγαλύτερη περιφρόνησι, μεγαλύτερη καταπίεσι, καὶ περισσότερη αὐθάδεια ἀπὸ ὅσους προσπαθοῦσαν νὰ κατευνάσουν καὶ νὰπλησιάσουν μὲ τὶς ἐνέργειες τους αὐτέςὥστε νὰ ἀποκομίσουν προσωπικὰ ὀφέληταν δὲ οἱ διαπράττοντες τέτοιες ἀσχήμιες εἶναι πνευματικοὶ λειτουργοὶ καὶ ὑποτάσσουν ὑπεριστορικὲς ἀξίες στοὺς σχεδιασμοὺς πολιτικῶν ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ ἐπικράτησι καὶ ἐπιβολή ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ἐξαπάτησι ἤ τὸν ἐκβιασμό τότε ἔχωμε φτάσει στὸ ἔσχατο σημεῖο ξεπεσμοῦ. Ἄν φαίνονται ὑπερβολικὰ αὐτὰ καὶ λόγοι ψεκασμένων, ἄς ρωτήσουν τὸν Ἀμερικῆς Ἒλπιδοφόρο ποὺ ἔχει προλογίσει τὸ βιβλίο τοῦ κ. Νικολάου Λάου ὁ ὁποῖος τὰ ἀναφέρει στὸ βιβλίο του Νοοπολιτική  (ἐκδ.ΔΙΑΥΛΟΣ Ἀθήνα 2018, σελ 124-5).[5Καὶ  μιὰ καὶ θεωροῦν, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸν θεωροῦν, «πατέρα» δικότους, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ὀρθοδόξων, τὸν ἑκάστοτε πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως-ἀντὶ τὸν ἐν οὐρανοῖς, ποὺ ξέραμε ἔως τώρα- ἄς εἶναι προσεκτικοὶ διότι μετὰ τὴν ἐκδημία τοῦ παρόντος Πατριάρχου ἴσως βρεθοῦν μὲ «πατέρα» τὸν Ἐλπιδοφόρο Ἀμερικῆς ἤ τὸν Ἐμμανουὴλ, πρώην Γαλλίας, ἄν δὲν παραχωρήσει ὁ Θεός κάποιον «καλύτερο», ὁπότε νὰ δῶ πῶς θὰ ξεμπερδέψουν καὶ οἱ ἴδιοι ὡς πρόσωπα πλέον. Θὰ τοὺς λέει ἀπλὰ «φαρμακίδειους», ὅταν ἐφαρμόζουν τὸν καταστατικό χάρτη τῆς ἐκκλησίας τους ἤ θὰ ἔχουν μεγαλύτερα μαλώματα καὶ ταπεινώσεις; [6].

Ἀλλὰ αὐτὰ γιὰ ὅσους γνωρίζουν εἶναι περιττά, γιὰ ὅσους δὲν ξέρουν χρήζουν ἐπεξηγήσεως , καὶ δὼ ἄλλο εἶναι τὸ κυρίως σχολιαζόμενο, στὸ ὁποῖο θὰ συνεχίσουμε,χωρὶς νὰ ξεφεύγουμε τόσο, ἄν θέλει ὁ Θεός. 

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 17 Φεβρουαρίου 2022 

 

Παραπομπές:

[1] Ἀπομαγνητοφωνημένη συνέντευξις στὸν ραδιοσταθμὸ TEAM FM 102.http://www.imra.gr/ta-nea-tis-mitropoleos/articles/synenteyxeis-toy-seb-mitropolitoy-rethymnis-kai-aylopotamoy-k-eygenioy-en-meso-tis-pandimias-toy-covid-19.html ἤ στὸ https://www.youtube.com/watch?v=NnjKNJRmW_k&t=11s

[2] Ἐνθρονηστήριος λόγος Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Εὐγενίου https://www.youtube.com/watch?v=QlCdKHvpfxM

[3] Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Ἄπαντα. ἐκδ. Δόμος. Ἀθήνα 2005 ΟΙΩΝΟΣ (1896) τομ.5 σελ.254.

[4] «Πραγματικά δὲν ξέρουν τί κάνουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀνοίγουν τόσο εὔκολα τὸ στόμα τους καὶ λένε καὶ γράφουνε». «Στὴν ἐκκλησία, δυστυχῶς, ὑπάρχουν, ἀφοὺ εἶναι μία οἰκογένεια ποὺ περιλαμβάνει τοὺς πάντες καὶ ἐκείνοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶναι εὐλαβεῖς – βλαμένοι» Ρεθύμνης Εὐγένιος στὴν παραπάνω συνέντευξι στὸν TEAM FM 102.

[5] Καλὸ θὰ εἶναι νὰ διαβάσει, ὅποιος ἐνδιαφέρεται, ἐκεῖ γιὰ τὸν ρόλο ποὺ ἔχουν ἀναθέσει οἱ Ἀμερικανοὶ στὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. ὅ.π. σελ.123

[6]ἐφ. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 18/10/2021 https://www.neakriti.gr/article/kriti/1632999/arhiepiskopos-kritis-enohlisi-sto-patriarheio-gia-tis-methodeuseis-diadohi-kai-austiro-minuma/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.