4 Ιαν 2022

Ἡ διαστροφὴ τῆς ἀληθείας ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτες τῶν δαιμονίων

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Ἄλλαξε ὁ χρόνος, ἀλλὰ δὲν φαίνεται νὰ ἀλλαζῃ ἡ πονηρία καὶ ἡ μοχθηρία τῶν νευρόσπαστων τυραννίσκων, ποὺ καταβασανίζουν τὸν ἀποχαυνωμένο λαὸ, ἐμᾶς δηλαδή.

Καὶ πῶς μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ ὁ τρόπος ποὺ σκέφτονται (ἄν σκέφτονται) καὶ οἱ ἐνέργειές τους (ἄν σὲ κάτι ἐνεργοῦν οἱ ἴδιοι ), μαριονέτες ὄντες;

Ὅλη τους ἡ μέριμνα, ὅπως καὶ αὐτῶν ποὺ κινοῦν τὰ νήματα μὲ τὰ ὁποία τοὺς ἔχουν δεμένους, εἶναι νὰ μελετοῦν τὴν πονηρία, νὰ μηχανεύονται, νὰ σχεδιάζουν, νὰ προνοοῦν, νὰ ἀλλάζουν προσωπεία, νὰ βάζουν προβιὰ προβάτου γιὰ νὰ ἀποκρύψουν τὸν λύκο ποὺ ἔχουν μέσα τους. Αὐτοὶ εἶναι ἡ αἰτία ποὺ οἱ πολλοὶ χωρὶς προφύλαξι πέφτουν στὰ…

 δίχτυα τους: 

« δὲ ἄνθρωπος μελετῶν τὴν πονηρίαν, καὶ πολλὰ τὰ προσωπεῖα περικείμενος, δυσφυλακτότερόν ἐστι θηρίου, δορὰν προβάτου πολλάκις προβαλλόμενος, καὶ ἔνδον τὸν λύκον ἀποκρύπτων. ∆ιὸ καὶ ἀφυλάκτως πολλοὶ τοῖς τοιούτοις περιπίπτουσιν». ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG55.419

Ποιὸς δὲν βλέπει τὴν διαστροφὴ τῆς πραγματικότητος ποὺ ἐπιχειρεῖται μὲ τὰ λόγια καὶ τὶς πράξεις, ἀπὸ ἀνθρώπους παντελῶς ἀνίκανους καὶ ἀναξιόπιστους; Ἄνθρωποι αὐτάρεσκοι, ἀλλόκοτοι, παρανοϊκοί, ἐντελῶς ἀκατάλληλοι, ἐπιχειροῦν μέσῳ τῶν κυβερνητικῶν ἀποφάσεων καὶ τῶν μέσων «ἐνημερώσεως» νὰ ἐπιβάλλουν τὶς ἐπιθυμίες τῶν πατρώνων τους. Κάθε μέρα λένε ἄλλα. Τὰ σημερινά ἀντίθετα μὲ τὰ χθεσινὰ καὶ τὰ αὐριανὰ ἀντίθετα μὲ ὅλα τὰ ἄλλα. Κάτι τὸ σταθερὸ, τὸ λογικό, δὲν ὑπάρχει. Λόγος ἀληθινὸς ποὺ νὰ προέρχεται ἀπὸ ὑγιή διάνοια δὲν ἀκούγεται πλέον. Αὐτὸς ὁ λόγος ἐξ ἄλλου εἶναι ἀπλὸς, κατανοητὸς , μονότροπος καὶ πάντοτε σταθερὰ λέγει τὰ ἴδια γιὰ τὰ ἴδια θέματα. Καὶ δὼ ἀκοῦμε λόγο ἀπὸ εἰδικοὺς καὶ ἄρχοντες-μαριονέτες ποὺ ὅλο ἀλλάζει καὶ μετασχηματίζεται, καὶ συστρέφεται καὶ μεταμορφώνεται. (πὸ ὅσα ἔχουμε δεῖ καὶ ἀκούσει μέχρι σήμερα: 15 μέρες καραντίνα στὴν ἀρχή. Μετὰ 10 ἡμέρες. Σοῦ λένε ἀπὸ τὸν ΕΟΔΥ μετὰ τὴν 10η ἡμέρα κυκλοφορεῖς ἐλεύθερος καὶ πᾶς στὴν δουλειά σου. Νὰ κάνω τέστ; Δὲν χρειάζεται. Μετὰ ἀκοῦς:  5 ἡμέρες ἡ καραντίνα. Μὰ πρὶν ἔλεγαν ὅτι ἀπὸ τὴν 7η ἔως τὴν 10η εἶναι οἱ πλέον ἐπικίνδυνες ἡμέρες γιὰ ἐμφάνισι σοβαρῶν παρενεργειῶν. Μέχρι τὴν 7η μπορεῖ νὰ μὴν ὑπῆρχε καμμία ἀνησυχητικὴ ἔνδειξις καὶ νὰ ἐμφανιζόταν στὶς τρεῖς τελευταῖες. Πῶς τώρα ἀπὸ τὴν 5η, ἄν δὲν ὑπάρχουν συμπτώματα, κυκλοφορεῖς ἐλεύθερος;) Εἶναι ἐπιστημονικὸς λόγος αὐτός; Ὄχι. Εναι «ποικίλος», εὐμετάβλητος, ἀσταθὴς, ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασίλειοςμπλεγμένος καὶ κατασκευασμένος. Συνεχῶς μετασχηματίζεται καὶ ὅλο διαστρέφεται περιπλέκεται καὶ μεταμορφώνεται. Καὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι διαστροφὴ τῆς ἀλήθειας διὰ τοῦ λόγου.

«Ὁ μὲν γὰρ ἀληθὴς λόγος, καὶ ἀπὸ ὑγιοῦς διανοίας προϊὼν, ἁπλοῦς ἐστι καὶ μονότροπος, τὰ αὐτὰ λέγων περὶ τῶν αὐτῶν πάντοτε· ὁ δὲ ποικίλος καὶ ἔντεχνος, πολὺ τὸ ἐπίπλοκον καὶ ἐγκατάσκευον ἔχων, μυρία κατασχηματίζεται, καὶ στρέφεται στροφὰς ἀμυθήτους, πρὸς τὸ τῶν ἐντυγχανόντων ἀρέσκον μεταμορφούμενος. Ὅταν γὰρ ἄλλως μὲν φύσεως ἔχῃ τὰ πράγματα, ἄλλως δ' οἱ λόγοι περὶ αὐτῶν ἀναπείθωσι, στροφή τίς ἐστι, μᾶλλον δὲ διαστροφὴ, ὑπὸ τοῦ λόγου περὶ τὴν ἀλήθειαν γινομένη». ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ PG32.1129

Αὐτὴ εἶναι ὅμως ἡ κατάληξις τῆς πονηρίας. Δὲν συμφωνεῖ οὔτε μὲ τὸν ἑαυτό της. Ἔτσι εἶναι τὸ κακό. Δὲν εἶναι ὅτι ἐναντιώνεται μόνον στὸ ἀγαθό, ἀλλά καὶ στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του. Χρειάζεται αὐτὸ τὸ κλειδὶ γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὴν ἄθλια καὶ ἀλλόκοτη καὶ παρανοϊκὴ στάσι τῶν τυραννίσκων ποὺ ταλαιπωροῦν τοὺς ἀνθρώπους. 

«Τὸ γὰρ ἔσχατον ἐν πονηρίᾳ, καὶ πρὸς ἑαυτό ἐστιν ἀσύμφωνον· καὶ ἔοικε τὸ κακὸν, οὐ τῷ ἀγαθῷ ἐναντιοῦσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἑαυτῷ». ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ PG32.1121

Καὶ δὲν εἶναι ὅτι ἀπλῶς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ πονηροὺς μοχθηροὺς καὶ ἀδίστακτους ἀνθρώπουςΠολλὲς φορὲς μέσα στοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς εἰσχωρεῖ  διάβολος καὶ μέτὸν τρόπο αὐτὸν χτυπᾶ τοὺς ὑπολοίπουςΑὐτὸ ζοῦμε σήμεραμὲ τοὺς κυβερνῶντες καὶ τοὺς «εἰδικούς», ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἄρχοντες. Ἔτσι εἶναι πάμπολλες ο ἐπιβουλὲς ἀπὸ ολες τὶς μεριέςΟἱ πονηροὶ ἄνθρωποι ἐνεργοῦν δαίμονας μέσα τους κρυμένος γριος πολεμᾶ καὶ  ἀφόρητος πειρασμὸς ἐνοχλεῖΚαὶ ‘μεῖς περιμένουμε ἐπιστροφὴ στὴν... κανονικότητα...

«Τοῖς γὰρ τοιούτοις πολλάκις καὶ ὁ διάβολος ὑποδύεται, (=εἰσχωρεῖ μέσα τουςκαὶ οὕτω βάλλει. Πολλὰ τοίνυν πανταχόθεν τὰ ἐπιβουλεύοντα. Καὶ γὰρ ἄνθρωπος πονηρὸς τοῦτο ποιεῖ, καὶ δαίμων ἄγριος πολεμεῖ, καὶ  πειρασμὸς ἀφόρητος ἐνοχλεῖ»ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣPG55.419

Τὸ θλιβερώτερο ὅτι στὰ ἰνία τῆς πίστεως βρίσκονται κατὰ πλειοψηφίαν ἄνθρωποι ἀμαθεῖς περὶ τὴν πίστιν καὶ φιλόκοσμοιἀγνοοῦν τὴν φύσι τοῦ ἀγαθοῦπολλὲς φορὲς μακαρίζουν σα δὲν εἶναι ἄξια γιὰ τίποτεΘυμηθεῖτε αὐτοὺς ποὺ ποκαλοῦσαν -καὶ ἀποκαλοῦν- «ὕψιστο ἀγαθό» τὴν ὑγείαΠοιὰ ἄλλη ἀπόδειξις χρειάζεται γιὰ τὴν πνευματική τους ἀμάθεια καὶ ὑλοφροσύνη, ὅταν μάλιστα φτάνουν νὰ γίνονται συνεργοὶ τῶν δαιμονοκινούμενων καὶ ἀφορισμένων τυράννίσκων; Δὲν εἶναι ἡ ὑγεία ἀγαθ ἀπὸ τὴν φύσι της, ὄχι μόνο ἐπειδὴ εὔκολα περιτρέπεται στὰ ἀντίθετα, στὴν ἀρρώστια δηλαδὴ, ἀλλὰ καὶ ὅσους τὴν ἔχουν δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς κάνει κατὰ Θεὸν ἀγαθούς.

«Ἀμαθεῖς δὲ ἄνθρωποι, καὶ φιλόκοσμοι, ἀγνοοῦντες αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ τὴν φύσιν, μακαρίζουσι πολλάκις τὰ μηδενὸς ἄξια, πλοῦτον, ὑγείαν, περιφάνειαν βίου, ὧν οὐδέν ἐστιν ἀγαθὸν τῇ ἑαυτοῦ φύσει, οὐ μόνον καθότι ῥᾳδίαν ἔχει τὴν πρὸς τὰ ἐναντία περιτροπὴν, ἀλλ' ὅτι μηδὲ ἀγαθοὺς δύναται τοὺς κεκτημένους ἀποτελεῖν».  ΜΕΓΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ PG32.1124

Αὔριο ἑορτάζει  ἅγιος Νικηφόρος  λεπρὸςΕἶχε ὑγείαΤοῦ ἔλλειψε τὸ «μέγιστο ἀγαθό» ὅπως λένε οἱ ἀμαθεῖς καὶ φιλόκοσμοιΝαὶ τοῦ ἔλειψε  ὑγείαἔζησε ζωὴ μαρτυρικήἀλλὰ ἦταν μακάριος γιατὶ ἀπομάκρυνε τὸν ἑαυτό ἀπὸ ὅτιδήποτε τοῦ κόσμου ἐτούτου καὶ εἶχε μόνη ἐλπίδα του τὸν ΘεόὍπως εἶναι ἐπικατάρατος ὅποιος ἐλπίζει σὲ ἄνθρωποἔτσι εἶναι εὐλογημένος ὅποιος στηρίζεται στὸν Θεό. Γι᾿ αὐτὸ ἁγίασε, γι᾿ αὐτὸ θαυματουργεῖ καὶ ὅμως αὐτοὶ ποὺ νομίζουν ὅτι «τιμοῦν» τὴν μνήμη του εἶναι μασκοφορεμένοι καὶ περιδεεῖς καὶ ἐλπίζουν στὰ ἐμβόλια τῶν δαιμονανθρώπων καὶ ὑποκύπτουν στὶς ἀπειλὲς ἤ στὶς ποσχέσεις τῶν δαιμονοκινούμενων. Καὶ ... περιμένουν Θεία βοήθεια. Ο ἅγιοι λένε ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται. Δὲν καταδέχεται ὁ Θεὸς νὰ δωσει ὅλη τὴ βοήθειά του σὲ ἄνθρωπο ποὺ τὴν μιά ἐλπίζει στὰ πράγματα τοῦ κόσμου ἐτούτου, τὴν ἄλλη προβάλλει τὴν ἐλπίδα του στὸν Θεό. Πρεπει νὰ ἐπαναπαυόμεθα στὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ στὸ θέλημα Του. Αὐτὸς εἶναι ὁ χορηγὸς κάθε ἀγαθοῦ καὶ ὄχι οἱ φαρμακοεταιρεῖες καὶ οἱ ἐλὶτ τῶν δαιμονοκινούμενων παγκοσμιοποιητῶν.

«Μακάριος ὁ πάσης ἐλπίδος τῶν κατὰ τὸν κόσμον τοῦτον ἑαυτὸν ἀποστήσας, καὶ μόνην ἔχων ἑαυτοῦ ἐλπίδα τὸν Θεόν. Ὡς γὰρ ἐπικατάρατος ἄνθρωπος, ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ' ἄνθρωπον· οὕτως εὐλογημένος ὁ ἐπιστηριζόμενος τῷ Κυρίῳ. Οὐ γὰρ ἐπιδέχεται ἐπαμφοτερισμὸν ἡ εἰς Θεὸν ἐλπὶς, οὐδὲ καταδέχεται ὁ Κύριος ὁλόκληρον τὴν παρ' ἑαυτοῦ παρέχειν βοήθειαν τῷ ποτὲ μὲν ἐπὶ χρήμασιν ἠλπικότι, καὶ δόξῃ ἀνθρωπίνῃ, καὶ δυνάμει τῇ κατὰ κόσμον, ποτὲ δὲ αὐτὸν ὡς ἐλπίδα ἑαυτοῦ προβαλλόμενον· ἀλλὰ δεῖ ἀληθινῶς ἐπαναπαύεσθαι τῇ παρὰ τοῦ Θεοῦ βοηθείᾳ». ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ PG32.1124

Μακάρι νὰ μᾶς ἀξιώσ  Θεὸς νὰ σταθοῦμε στοιχειωδῶς ἄξιοιὅπως ἀρμόζει σὲ ἀνθρώπους ποὺ ζουν σὲ τόπο ἅγιοΕἴμαστε ἄχρηστοιεἴμαστε ἁμαρτωλοίμὰ ζοῦμε σὲ τόπο ποτισμένο μὲ ἱδρῶτες καὶ αἵματα ἁγίων ἀνθρώπων. Ποὺ προτίμησαν τὸν θάνατο πὲρ τῆς ἀληθείας ἀπὸ τὸ νὰ προσκυνήσουν τὸ δαιμονικὸ ψέμμα. Τόπο ποὺ τὰ σημάδια τῆς ἁγιότητος εἶναι ἀνεξίτηλαΜὴν γινόμαστε προδότες, μὴν γινόμαστε φοβισμένα κοπάδια ἀπελπισμένων φιλοτομαριστῶν, μὴν συνεργοῦμε στὸ δαιμονικὸ πρόγραμμα. Καλύτερα χίλιοι θάνατοι ἀπό μιὰ ζωὴ ὑποτεταγμένη στοὺς δαιμονανθρώπους. Ὄχι στὴ σιωπή καὶ τὸν φόβο. Μὴν μᾶς ἀφήσεις Θεέ μου, ναρκωμένους νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ ἀτέλειωτο κοπάδι στὴν πορεία πρὸς τὸν ὁλοκληρωτικὸ θάνατο τῆς ψυχῆς μὲ τὴν ψευδαίσθησι ὅτι θὰ σώσουμε τὴν ὑγεία, τὸ «μέγιστο ἀγαθό», ὅπως διακηρρύσουν οἱ πνευματικοὶ ἀπατεῶνες. 

 

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 3 Ἰανουαρίου 2022

1 σχόλιο:

 1. Ήρθε λοιπόν η ώρα που η εκζήτηση της υγείας ως, όχι μόνον υψίστου αλλά μοναδικού αγαθού υποσκελίζον άπαντα τα υπόλοιπα, θα σηματοδοτήσει την απομάκρυνση από τον Θεό;
  Οι υπερασπιστές του υψίστου (αγαθού) έναντι του Υψίστου Θεού απενοχοποιουν την στάση τους αυτή θεωρώντας την επιδίωξη και των δυο όχι απλά συμβιβαστή αλλά θεάρεστη κατακρίνοντας τους έχοντες αντίθετη άποψη και φτάνοντας στην έσχατη κατάκριση, τον αφορισμό.
  Είναι δυνατόν ο πολυεύσπλαχνος Θεός που χάρισε όλα τα αγαθά στον άνθρωπο να του ζητά να τα ανταλλάξει όλα για να κρατήσει μόνο την υγεία;
  Γιατι ξέρουμε όλοι ότι αυτό γίνεται έστω και "προσωρινά" τα 2 τελευταία ΧΡΟΝΙΑ.
  Άυτό μόνο ας σκεφτούν και μετά ας συνεχίσουν τις αναλύσεις τους αφού πρώτα αναρωτηθούν αν η παραπάνω ανταλλαγή είναι μόνο το προίόν του φόβου τους. Και το να φοβάσαι είναι ως ένα βαθμό φυσιολογικό και θεμιτό, αλλά το να βαφτίσεις τον φόβο που σε κυριεύει και υπαγορεύει τις δικές σου ανήθικες αποφάσεις και συμπεριφορές θέλημα θεού είναι διαστροφή και βλασφημία.
  Αυτό πιστεύω αδελφοί μου και νομίζω αυτό θέλει και ο αγαπητός συγγραφέας να μας πει.
  Ευχαριστώ. Παρακαλώ αν θέλει κάποιος ας σχολιάσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.