7 Ιαν 2022

Πανεπιστήμιο Ὀξφόρδης: Ἡ 3η δόση τῆς Pfizer αὐξάνει ραγδαῖα τίς μυοκαρδίτιδες στούς νέους κάτω τῶν 40 ἐτῶν

Οἱ ἄντρες κάτω τῶν 40 ἐτῶν εἶναι πιό πιθανό νά ἐμφανίσουν φλεγμονή τῆς καρδιᾶς κυρίως μυοκαρδίτιδα ἀφοῦ λάβουν ἐνισχυτική 3η δόση τοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer σέ σχέση μέ τήν νόσηση ἀπό COVID-19
Σέ μιά νέα ἠχηρή καί σκληρή προειδοποίηση προβαίνουν τό University of Oxford ἀλλά καί ἄλλα Πανεπιστήμια σέ μιά νέα μελέτη πού δημοσίευσαν στό medrxiv.
Ποιά τά συμπεράσματα τῆς μελέτης;
Οἱ ἄντρες κάτω τῶν 40 ἐτῶν εἶναι πιό πιθανό νά ἐμφανίσουν φλεγμονή τῆς καρδιᾶς κυρίως μυοκαρδίτιδα ἀφοῦ λάβουν ἐνισχυτική 3η δόση τοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer σέ σχέση μέ... τήν νόσηση ἀπό COVID-19.

Οἱ ἄνδρες στήν ἡλικιακή ὁμάδα εἶχαν ἀναλογία συχνότητας ἐμφάνισης μυοκαρδίτιδας 7,6 τίς 28 ἡμέρες μετά τή λήψη ἑνός ἐνισχυτικοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer, διαπίστωσαν ἐρευνητές ἀπό τό Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης καί ἄλλα ἱδρύματα τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου.
Αὐτό ἦταν ὑψηλότερο ἀπό τήν ἀναλογία 2 στίς τέσσερις ἑβδομάδες μετά τό θετικό ἀποτέλεσμα τοῦ τέστ COVID-19.
«Γιά πρώτη φορά, παρατηροῦμε μιά αὔξηση στά συμβάντα μυοκαρδίτιδας μετά ἀπό μιά τρίτη δόση τοῦ ἐμβολίου BNT162b», ἔγραψαν οἱ ἐρευνητές στή μελέτη τους».
Τό ἐμβόλιο BNT162b εἶναι τό ὄνομα τοῦ ἐμβολίου COVID-19 τῆς Pfizer.
Ἡ μυοκαρδίτιδα εἶναι ἡ πρωταρχική μορφή καρδιακῆς φλεγμονῆς πού παρατηρεῖται μετά τόν ἐμβολιασμό τῶν ἀτόμων ἤ μετά ἀπό νόσηση μέ COVID-19.

«Οἱ ἐντολές ἐμβολιασμοῦ τῶν νέων δέν φαίνεται νά ἔχουν στό ἐπίκεντρο τό βέλτιστο συμφέρον τῶν φοιτητῶν, εἰδικά τῶν ἀνδρῶν φοιτητῶν.
Χρειαζόμαστε καλύτερα δεδομένα σχετικά μέ τούς κινδύνους καί τά ὀφέλη τῶν ἐνισχυτικῶν δόσεων στήν ἡλικιακή ὁμάδα κάτω τῶν 40 ἐτῶν», ἔγραψε ἡ Dr Tracy Hoeg, ἐπιδημιολόγος μέ ἕδρα τήν Καλιφόρνια, σχετικά μέ τά ἀποτελέσματα τῆς μελέτης.

Ἐπικίνδυνη ἡ δεύτερη δόση ἐμβολίου τῆς Moderna

Οἱ ἐρευνητές βρῆκαν ἐπίσης μιά ἀκόμη ἰσχυρότερη σχέση μεταξύ τοῦ ἐμβολίου COVID-19 τῆς Moderna καί τῆς μυοκαρδίτιδας.

Μετά τή λήψη τῆς δεύτερης δόσης τοῦ κύριου σχήματος τῶν δύο δόσεων τοῦ ἐμβολίου τῆς Moderna, οἱ ἄνδρες κάτω τῶν 40 ἐτῶν εἶχαν ἀναλογία συχνότητας ἐμφάνισης 16,5.

Αὐτή ἦταν πολύ μεγαλύτερη ἀπό τήν ἀναλογία 3,4 γιά ἐκείνους πού ἔκαναν τό δεύτερο ἐμβόλιο τῆς Pfizer καί τήν ἀναλογία 2,5 γιά ἐκείνους πού ἔλαβαν δεύτερο ἐμβόλιο μέ AstraZeneca/Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης.

Οἱ ἐρευνητές ἄντλησαν δεδομένα ἀπό τη βάση δεδομένων NHS Immunization Management Service, ἡ ὁποία περιλαμβάνει πληροφορίες γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους πού ἔλαβαν ἐμβόλιο στήν Ἀγγλία.
Ὅσοι περιλαμβάνονται στή βάση δεδομένων ἔλαβαν ἐμβόλιο μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2020 καί 15 Νοεμβρίου 2021.

Ὑπολογίστηκαν ἐπιπλέον 101 συμβάντα μυοκαρδίτιδας ἀνά ἑκατομμύριο στίς 28 ἡμέρες μετά τή δεύτερη δόση τοῦ ἐμβολίου Moderna καί ἐπιπλέον 13 συμβάντα μετά ἀπό ἐνισχυτική δόση τῆς Pfizer καί οἱ δύο περιπτώσεις ἦταν ὑψηλότερες ἀπό τόν συντελεστή 7 γιά τέτοια συμβάντα στίς 4 ἑβδομάδες μετά ἀπό νόσηση ἀπό covid 19.

Ἐρευνητές, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν χρηματοδότηση ἀπό τό Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης καί τήν κυβέρνηση τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, τόνισαν ὅτι στό συνολικό πληθυσμό ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, ὁ κίνδυνος μυοκαρδίτιδας ἦταν ὑψηλότερος ἀπό τήν νόσηση λόγῳ COVID-19 σέ σχέση μέ τά ἐμβόλια, ἐκτός ἀπό τή δεύτερη δόση τοῦ ἐμβολίου Moderna πού εἶχε χειρότερα ἀποτελέσματα.
Μεταξύ τῶν περιορισμῶν ἦταν ἡ ἀδυναμία ἀνάλυσης τοῦ συγκεκριμένου κινδύνου γιά παιδιά ἡλικίας 13 ἕως 17 ἐτῶν, ἐπειδή ὁ ἀριθμός τῶν περιστατικῶν μυοκαρδίτιδας ἦταν πολύ μικρός.

Προηγούμενες μελέτες εἶχαν δείξει ὅτι ὁ κίνδυνος μυοκαρδίτιδας ἦταν ὑψηλότερος γιά νέους πού ἐμβολιάστηκαν μέ ἐμβόλιο τῆς Moderna ἤ Pfizer σέ σύγκριση μέ ἐκείνους νόσησαν ἀπό COVID-19, ἀλλά κανένας ἐρευνητής δέν εἶχε ἀναλύσει τόν κίνδυνο ἀπό τίς ἐνισχυτικές δόσεις.

Οἱ ρυθμιστικές ἀρχές φαρμάκων τῶν ΗΠΑ ἐνέκριναν ἐνισχυτικά ἐμβόλια Pfizer γιά νέους 16 καί 17 ἐτῶν νωρίτερα αὐτόν τόν μῆνα καί τά Κέντρα Ἐλέγχου Νοσημάτων συνέστησαν σέ κάθε νέο νά κάνει καί τρίτο ἐμβόλιο.

Νά σημειωθεῖ ὅτι καί ἡ συμβουλευτική ἐπιτροπή τῶν ἁρμόδιων ὑγειονομικῶν ὀργάνων στίς ΗΠΑ ἔχουν προειδοποιήσει γιά τήν μυοκαρδίτιδα στούς νέους.

Οἱ ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι βασίστηκαν σέ μεγάλο βαθμό σέ δεδομένα ἀπό τό Ἰσραήλ, τό ὁποῖο ἄρχισε νά ἐμβολιάζει τούς νέους ἔγκαιρα καί μαζικά.
Ἡ ἀνάλυση κινδύνου-ὀφέλους τῆς Pfizer, μέ βάση τά δεδομένα του Ἰσραήλ, ἐκτιμᾶ ὅτι θά ἀποφευχθοῦν 29 ἕως 69 νοσηλεῖες COVID-19 ἀνά ἑκατομμύριο ἀναμνηστικές δόσεις, ἀλλά αὐτές οἱ ἐνισχυτικές δόσεις θά ὁδηγοῦσαν σέ 23 ἕως 69 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας.

Ταυτόχρονα, οἱ ρυθμιστικές ἀρχές στά τέλη Ὀκτωβρίου ἀπέσυραν μιά ἀπόφαση σχετικά μετά τά ἐμβόλια Moderna γιά παιδιά ἡλικίας 12 ἕως 17 ἐτῶν λόγῳ ἀνησυχιῶν σχετικά μέ τή μυοκαρδίτιδα μετά τόν ἐμβολιασμό.

Ἡ νέα μελέτη θά πρέπει νά ὁδηγήσει στήν ἀπαγόρευση τοῦ ἐμβολίου τῆς Moderna σέ ὅλους τούς ἄνδρες κάτω τῶν 40 ἐτῶν, ὅπως ἔχουν ἐπιβάλλει πολλά εὐρωπαϊκά ἔθνη, ἔγραψε στό ἱστολόγιό του ὁ Dr Vinay Prasad, ἐπιδημιολόγος στό Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνια στό Σάν Φρανσίσκο.

O σύνδεσμος εἶναι ἐδῶ γιά ὅποιον θέλει νά διαβάσει τήν μελέτη στά ἀγγλικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.