15 Οκτ 2021

ΕΛΣΤΑΤ – Αὔξηση θανάτων κατὰ 10% στὴν Ἑλλάδα τὸ 2021

Οἱ θάνατοι στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὶς 35 πρῶτες ἑβδομάδες τοῦ 2021 ἀνῆλθαν σὲ 94.806 (48.149 ἄνδρες καὶ 46.657 γυναῖκες) ἐνῷ κατὰ τὶς ἀντίστοιχες 35 ἑβδομάδες τοῦ 2020 εἶχαν ἀνέλθει σὲ 86.121
Περισσότεροι θάνατοι σὲ σχέση μὲ τὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα πέρυσι, καταγράφηκαν στὴν Ἑλλάδα τὶς πρῶτες 35 ἑβδομάδες τοῦ 2021, σύμφωνα μὲ ἔκτακτο δελτίο τύπου ποὺ δημοσιοποίησε ἡ... Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχὴ (ΕΛΣΤΑΤ).

Τὰ στοιχεῖα ἀναφέρονται στοὺς θανάτους ποὺ ἔλαβαν χώρα στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, κατὰ τὴν συγκεκριμένη περίοδο, οἱ ὁποῖοι προκλήθηκαν ἀπὸ διάφορες αἰτίες περιλαμβανομένων τῶν θανάτων λόγω τῆς πανδημίας Covid-19.

Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτά, οἱ θάνατοι στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὶς 35 πρῶτες ἑβδομάδες τοῦ 2021 (4/1/2021 – 5/9/2021) ἀνῆλθαν σὲ 94.806 (48.149 ἄνδρες καὶ 46.657 γυναῖκες) ἐνῷ κατὰ τὶς ἀντίστοιχες 35 ἑβδομάδες τοῦ 2020 (30/12/2019 – 30/8/2020) εἶχαν ἀνέλθει σὲ 86.121 (43.038 ἄνδρες καὶ 43.083 γυναῖκες), σημειώνοντας αὔξηση 10,08%.

Τὰ στοιχεῖα
Αὔξηση κατὰ 10.925 θανάτους (13,02%) σημειώθηκε σὲ σχέση μὲ τὸ μέσο ὄρο τῶν πρώτων 35 ἑβδομάδων τῆς ἑξαετίας 2015 – 2020 (83.881 θάνατοι). Τὰ ἀντίστοιχα ποσοστά, ἀνὰ ἔτος, γιὰ τὴν περίοδο 2015 – 2020 ἀνέρχονται σὲ -0,23% τὸ 2020 σὲ σχέση μὲ τὸ 2019 (86.322), 6,66% τὸ 2019 σὲ σχέση μὲ τὸ 2018 (80.930), -6,33% τὸ 2018 σὲ σχέση μὲ τὸ 2017 (86.398), 8,35% τὸ 2017 σὲ σχέση μὲ τὸ 2016 (79.738) καὶ -4,82% τὸ 2016 σὲ σχέση μὲ τὸ 2015 (83.779).

Κατὰ τὴν περίοδο τῶν πρώτων 35 ἑβδομάδων τοῦ ἔτους 2021 σὲ σχέση μὲ τὴν ἀντίστοιχη περίοδο τοῦ ἔτους 2020, περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν τὴν 26η (28/6 – 4/7/2021), τὴν 31η (2/8 – 8/8/2021), τὴν 18η (3/5 – 9/5/2021) καὶ τὴν 17η ἑβδομάδα (26/4 – 2/5/2021) μὲ ποσοστὰ αὔξησης 44,6%, 43,0%, 27,3% καὶ 27,2% ἀντίστοιχα. Οἱ λιγότεροι θάνατοι σὲ σχέση μὲ τὴν ἀντίστοιχη περίοδο τοῦ 2020 καταγράφηκαν τὴν 5η (1/2 – 7/2/2021), τὴν 2η (11/1 – 17/1/2021) καὶ τὴν 6η ἑβδομάδα (8/2 – 14/2/2021) μὲ ποσοστὰ μείωσης 16,6%, 14,9% καὶ 13,6% ἀντίστοιχα.

Διευκρινίζεται ὅτι τὰ στοιχεῖα ἀναθεωροῦνται μετὰ τὴν ἐνσωμάτωση νεότερων στοιχείων ἢ τὴν ἐπικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων ποὺ διαβιβάζονται, κάθε φορᾶ, ἀπὸ τὰ Ληξιαρχεῖα. Ὡς ἐκ τούτου, τὰ στοιχεῖα μπορεῖ νὰ διαφέρουν ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα ποὺ δημοσιεύτηκαν σὲ προηγούμενα Δελτία Τύπου.

Ἠλικιακὲς ὁμάδες
Ἀπὸ τὴν ἀνάλυση τῶν στοιχείων ἀνὰ ἠλικιακὴ ὁμάδα παρατηρεῖται ὅτι οἱ θάνατοι κατὰ τὴν περίοδο τῶν πρώτων 35 ἑβδομάδων τοῦ ἔτους 2021 ἦταν περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς τῆς ἀντίστοιχης περιόδου τοῦ ἔτους 2020, σὲ ἀπόλυτες τιμές, κυρίως στὶς ἠλικιακὲς ὁμάδες ἄνω τῶν 90 (1.812 θάνατοι), 75 ἕως 79 (1.213), 70 ἕως 74 (1.194) καὶ 85 ἕως 89 (1.085) ἐνῷ λιγότεροι ἦταν στὶς ἠλικιακὲς ὁμάδες 0 ἕως 4 (6 θάνατοι), 15 ἕως 19 (4 θάνατοι) καὶ 5 ἕως 9 (1 θάνατος).

Ἀπὸ τὴν ἀνάλυση τῶν στοιχείων κατὰ Περιφέρεια μόνιμης διαμονῆς τῶν θανόντων, παρατηρεῖται ὅτι οἱ θάνατοι κατὰ τὴν περίοδο τῶν πρώτων 35 ἑβδομάδων τοῦ ἔτους 2021 παρουσιάζουν αὔξηση σὲ δώδεκα (12) Περιφέρειες καὶ μείωση σὲ μία (1) σὲ σχέση μὲ τοὺς θανάτους τῆς ἀντίστοιχης περιόδου τοῦ ἔτους 2020. Ἡ μεγαλύτερη αὔξηση, σὲ ἀπόλυτες τιμές, παρουσιάζεται στὶς Περιφέρειες Ἀττικῆς, Κεντρικῆς Μακεδονίας καὶ Θεσσαλίας κατὰ 4.005, 1.650 καὶ 818 θανάτους ἀντίστοιχα καὶ ἡ μείωση στὴν Περιφέρεια Βορείου Αἰγαίου κατὰ 18 θανάτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.