27 Ιουλ 2021

Ἀνοιχτὴ Ἐπιστολὴ Ὑγειονομικῶν! Διαδῶστε τὸ σὲ ὅλους τούς συναδέλφους!

Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι ὑγειονομικοί,
ἡ παρακάτω ἐπιστολὴ συντάχθηκε ἀπὸ μία ὁμάδα μας μὲ σκοπὸ νὰ ἀπαντήσει στὸ αἴτημα πολλῶν συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι δημοσίως ἔχουν ζητήσει νὰ πάρουμε θέση καὶ νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἄποψή μας σχετικὰ μὲ τὰ τεράστια καὶ πρωτόγνωρα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε καθημερινά. ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΑΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ποὺ σήμερα ἀγωνίζονται ἐνάντια στὴν... κατάργηση κάθε ἔννοιας τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Ἐλευθερίας. Εἴμαστε ἡ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί, ἂν μείνουμε σταθεροί, ὅλοι οἱ ἀντισυνταγματικοὶ νόμοι θὰ ἀποδειχθοῦν ἀνεφάρμοστοι. Ἂν ὑποχωρήσουμε καὶ δεχθοῦμε τὰ δέλεαρ καὶ τὶς ἐναλλακτικὲς λύσεις ποὺ θὰ μᾶς προσφέρουν, τότε θὰ εἴμαστε ἄξιοι ὅσων θὰ ζήσουμε ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιά μας στὸ πολὺ ἄμεσο μέλλον. Οἱ ὑπογραφὲς ὅλων μας εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητες. ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.
Μὲ ἀγωνιστικοὺς χαιρετισμοὺς
Ὁμάδα ὑγειονομικῶν

Καλοῦνται νὰ ὑπογράψουν ὅλοι οἱ ἰδιῶτες καὶ ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι σὲ νοσηλευτικὰ ἱδρύματα, κρατικὰ καὶ ἰδιωτικά.

Οἱ συνάδελφοι ποὺ συμφωνοῦν μὲ τὴν παρακάτω ἐπιστολὴ παρακαλοῦνται νὰ ἀποστείλουν ἄμεσα στὸ
e-mail: ypografi.dilosis@gmail.com τὶς παρακάτω πληροφορίες:

Ὀνοματεπώνυμο, εἰδικότητα, πιθανοὶ τίτλοι, χῶρος ἐργασίας, email, τηλέφωνο ἐπικοινωνίας

Π.χ.

Α------- Β-------, Παθολόγος, Διδάκτωρ -----, Πανεπιστημιακὸς (βαθμὸς) ἢ Βαθμὸς στὸ ΕΣΥ ἢ ἰδιώτης, Γ. Νοσοκομεῖο -------- (ἢ ὅ,τι ἄλλο), email:----------, τήλ.----------

Ἂν χρειαστεῖ, θὰ δημοσιευθοῦν μόνο ὀνοματεπώνυμα, εἰδικότητα καὶ τίτλοι. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα χρειάζονται γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀξιοπιστίας.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συνεχῶς αὐξανόμενος εἶναι ὁ ρυθμὸς ἔκδοσης τῶν ἀνακοινώσεων τῶν κυβερνητικῶν προθέσεων καὶ ἀποφάσεων γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς ἀντιμετώπισης τῆς λοίμωξης ἀπὸ τὸν SARS-CoV-2. Παράλληλα, κάθε ἐπιστήμονας τοῦ χώρου τῆς ὑγείας ἔχει τὴν ἠθικὴ ὑποχρέωση νὰ ἐκφράσει τὴν ἄποψή του, ἰδιαίτερα ὅταν αὐτὴ διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὴν ἐπιβαλλόμενη. Ἔτσι, προσπαθώντας νὰ ἀναπνεύσουμε ἀπὸ τὴ σκόνη τῶν πολλὲς φορὲς ἀτεκμηρίωτων ἐπιστημονικὰ συμβουλῶν ἢ καὶ ἀπειλῶν ποὺ ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς Ἕλληνες πολῖτες, θὰ θέλαμε νὰ δηλώσουμε καὶ νὰ διευκρινίσουμε τὰ ἑξῆς:

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Οἱ προσδοκίες τῆς ἐπίτευξης ἀνοσίας στὸ 95% τῶν ἐμβολιασμένων καὶ μίας ἤπιας νόσου σὲ ὅσους θὰ νοσήσουν, διαψεύδονται τραγικὰ στὴν πράξη. Πολλοὶ ἐμβολιασμένοι καὶ μὲ τὶς 2 δόσεις νοσοῦν ἀπὸ κορωνοϊὸ καὶ μάλιστα νοσηλεύονται, ἐνῷ ἀρκετοὶ δυστυχῶς καταλήγουν. Πρόσφατα στοιχεῖα ἀπὸ τὴ Μεγάλη Βρετανία καὶ τὸ Ἰσραὴλ τὸ ἀποδεικνύουν.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Τὸν προηγούμενο Δεκέμβριο τὰ πρωτοεμφανιζόμενα τότε ἐμβόλια γιὰ τὸν κορωνοϊὸ διαφημίζονταν ἀπὸ τοὺς διάφορους εἰδικοὺς τῶν ἐπιτροπῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας ὡς τὰ πλέον ἀσφαλῆ, ἐνῷ λίγους μόλις μῆνες μετὰ ἡ κατάσταση δυστυχῶς ἀνατράπηκε. Τὸν Ἀπρίλιο, ὁ Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Φαρμάκων (ΕΜΑ) ἀποδέχτηκε τὴν ὕπαρξη συσχέτισης μεταξύ τῆς ἐμφάνισης θρομβώσεων καὶ τοῦ ἐμβολιασμοῦ μὲ τὸ ἐμβόλιο τῆς ἑταιρείας AstraZeneca. Καὶ πολὺ πρόσφατα, τὸν Ἰούλιο, ἀποδέχθηκε τὴ συσχέτιση τοῦ συνδρόμου Guillain-Barre μὲ τὸ AstraZeneca καὶ ἐπίσης προτείνει ἡ μυοκαρδίτιδα καὶ ἡ περικαρδίτιδα νὰ ἀναφέρονται μεταξὺ τῶν παρενεργειῶν τῶν ἐμβολίων τῆς Pfizer καὶ τῆς Moderna. Ἑπομένως, πολὺ γρήγορα ἀποδείχθηκε ὅτι τὰ ἐμβόλια τῆς νέας τεχνολογίας δὲν εἶναι τόσο ἀσφαλῆ, ὅπως μᾶς τὰ παρουσίαζαν ἀρχικὰ οἱ εἰδικοὶ τῶν ἐπιτροπῶν. Καθημερινὰ οἱ κλινικοὶ γιατροὶ ἀντιμετωπίζουμε σοβαρὰ ἰατρικὰ προβλήματα ποὺ ἐμφανίζονται ἀκόμα καὶ σὲ νέα ἄτομα ἄμεσα, μετὰ τὸν ἐμβολιασμό τους. Αὐτὰ περιλαμβάνουν σοβαρὰ νευρολογικά, καρδιολογικά, αἱματολογικά, γυναικολογικά, νεφρολογικὰ προβλήματα (ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, ἐμφράγματα, μυοκαρδίτιδες, παραλύσεις τῶν ἄκρων, δραματικὲς μειώσεις τῶν αἰμοπεταλίων, σπειραματοπάθειες, διαταραχὲς τῆς περιόδου) καὶ πολλὰ ἄλλα. Ποτὲ ἄλλοτε δὲν παρουσιάσθηκαν τόσες πολλὲς παρενέργειες ἀπὸ ἄλλα ἐμβόλια ἢ φάρμακα. Σχεδὸν καθημερινὰ ἐπίσης διαβάζουμε γιὰ αἰφνίδιους θανάτους ποὺ συμβαίνουν τὴν ἴδια ἡμέρα ἢ λίγες μέρες μετὰ ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμὸ νέων καὶ φαινομενικὰ ὑγιέστατων συνανθρώπων μας. Ἡ αἰτιολογικὴ συσχέτιση αὐτῶν τῶν θανάτων μὲ τὰ ἐμβόλια ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ, λόγω τῆς ὕπαρξης τῆς χρονικῆς συνάφειας τοῦ θανάτου μὲ τὸν ἐμβολιασμό. Δὲν μποροῦμε πλέον νὰ μένουμε σιωπηλοί, ὅταν βλέπουμε νέους καὶ ὑγιεῖς συμπολῖτες μας νὰ πεθαίνουν ἢ νὰ ἐμφανίζουν σοβαρὰ προβλήματα μετὰ τὸν ἐμβολιασμό τους. Εἶναι τόσα πολλὰ τὰ περιστατικά, ποὺ ὁ ἀναπόδεικτος ἰσχυρισμός, ὅτι δηλαδὴ δὲν συσχετίζονται τὰ προβλήματα αὐτὰ μὲ τοὺς ἐμβολιασμούς, εἶναι ἀδιανόητος. Συνάδελφοί μας σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἔχουν ἐκφράσει τὶς ἴδιες ἀνησυχίες καὶ προσπαθοῦν μὲ κάθε τρόπο νὰ πείσουν τὴν ἰατρικὴ κοινότητα καὶ τὶς κυβερνήσεις νὰ ἐπανεξετάσουν τὸ θέμα πρὶν τὰ προβλήματα διογκωθοῦν ἀκόμα περισσότερο.

3. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Τὰ περιοριστικὰ μέτρα ἐναντίον τῶν μὴ ἐμβολιασμένων ἀποτελοῦν καθαρὰ ἕνα φαινόμενο πρωτόγνωρου ρατσισμοῦ καὶ δὲν ἔχουν καμία ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση. Ἀποτελοῦν τὸ ἀμέσως προηγούμενο στάδιο ἀπὸ αὐτὸ τῆς καθολικῆς ὑποχρεωτικότητας τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Τόσο οἱ διακρίσεις μεταξὺ ἐμβολιασμένων καὶ μὴ ὅσο καὶ ἡ ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἀποτελοῦν ἄκρως ἀπολυταρχικὲς κινήσεις, ποὺ θὰ βροῦν ἀπέναντί τους τὸ σύνολο τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ἐπίσης, ἡ προσπάθεια τῆς ἐνοχοποίησης τῶν μὴ ἐμβολιασμένων γιὰ τὴν πιθανὴ διασπορὰ τῆς νόσου σὲ ἐμβολιασμένους ἀποτελεῖ τὴν ἔμμεση παραδοχή τῆς μὴ ἀποτελεσματικότητας τῶν ἐμβολίων καὶ συνεπῶς οὐσιαστικὰ ἐνισχύει τὴν ἄποψη ὅτι ὁ δείκτης τῆς ἀποτελεσματικότητας τῶν ἐμβολίων ὡς πρὸς τὴν ἀσφάλειά τους εἶναι πολὺ χαμηλός, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ ἀπαιτεῖται ἡ ἄμεση ἐπανεκτίμηση τῶν δεδομένων καὶ ἡ ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν, ὄχι μόνο γιὰ τὰ πιθανὰ ὀφέλη ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχουν ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό τους.

Θέλουμε νὰ τονίσουμε ὅτι κανένας ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες τοῦ χώρου τῆς ὑγείας, οἱ ὁποῖοι ὑπογράφουν τὴν παροῦσα δήλωση, δὲν εἶναι ἀντὶ-ἐμβολιαστῆς. Εἶναι λάθος νὰ χαρακτηρίζονται ὅσοι ἀρνοῦνται τὰ συγκεκριμένα ἐμβόλια νέας τεχνολογίας ὡς ἀρνητὲς ἢ ἀντὶ-ἐμβολιαστές. Εἶναι λάθος γιὰ τὸν ἴδιο λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο, κανένας γιατρὸς ποὺ ἀντιτίθεται στὴν ἀλόγιστη χρήση ἀντιβιοτικῶν δὲν εἶναι ἀρνητὴς τῶν ἀντιβιοτικῶν καὶ κανένας γιατρὸς ποὺ ἀντιτίθεται στὴ διενέργεια μίας ἐγχείρησης - διότι πιστεύει ὅτι τὸ ὄφελος δὲν ὑπερτερεῖ τῶν κινδύνων τῆς ἐπέμβασης - δὲν εἶναι ἀρνητὴς τῶν χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων.

Μολονότι πολλὰ ἄλλα σημαντικότατα θέματα μᾶς ἀπασχολοῦν σχετικὰ μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τὴ λειτουργία τῶν Νοσοκομείων τὸν τελευταῖο χρόνο ἀλλὰ καὶ μὲ σύγχρονα θέματα Βιοηθικῆς, θὰ περιοριστοῦμε πρὸς τὸ παρὸν στὰ ἀνωτέρω. Εὐχόμαστε ἡ παρέμβαση αὐτὴ νὰ ὁδηγήσει τὶς ἁρμόδιες ἐπιτροπὲς σὲ μία περισσότερο νηφάλια καὶ ἀντικειμενικὴ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων ποὺ ἔχουν προκύψει ἢ ἔχουν δημιουργήσει μὲ τὶς μέχρι τώρα ἀποφάσεις τους.

11 σχόλια:

 1. ΟΣΑ "ΕΜΒΟΛΙΑ" ΕΧΟΥΝ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΘΕΝ ΕΜΒΡΥΟ ΕΠΙΤΙΜΙΟ ΦΟΝΕΩΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δημήτρης Κούβελας , Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλοονίκης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας:

  Θα κολλήσουμε όλοι Covid, εμβολιασμένοι και μη.

  https://www.zougla.gr/greece/article/ta-ipe-ola-o-kouvelas

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εφόσον ΚΑΙ οι πλήρως εμβολισμένοι, ΜΠΟΡΟΥΝ να νοσήσουν από τον κορωναϊό (όπως για παράδειγμα, πρόσφατα, ο Άδωνις Γεωργιάδης) και συνεπώς ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ να μεταδώσουν και σε άλλους τον κορωναϊό, αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι ο υποχρεωτικός εμβολισμός ΔΕΝ στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά είναι μια αυθαίρετη και ΜΗ επιστημονική ΠΟΛΙΤΙΚΗ απόφαση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θετικός στον κορωνοϊό ο Άδωνις Γεωργιάδης (που είναι πλήρως εμβολιασμένος).

  https://www.naftemporiki.gr/story/1754066/thetikos-ston-koronoio-o-adonis-georgiadis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ – Δρ. ΓΙΑΤΡΟΣ - ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ: “Σύμφωνα με τα στοιχεία η θνητότητα των εμβολιασμένων από τη μετάλλαξη ¨Δέλτα¨ είναι μεγαλύτερη των ανεμβολίαστων”.

  https://www.youtube.com/watch?v=6-1SQJD4jhs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "Έχασα τον πατέρα μου μία μέρα μετά το εμβόλιο"
  "ΔΙΕΚΡΙΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ" - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΟΥΤΗ ΣΤΟΝ ΜΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ.

  https://www.zougla.gr/greece/article/exasa-ton-patera-mou-mia-mera-meta-to-emvolio

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δρ. γιατρός και ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Κωνσταντίνος Φαρσαλινός:

  Τα fake news της Εκκλησίας για τα εμβόλια

  https://www.zougla.gr/greece/article/ta-fake-news-tis-eklisias-gia-ta-emvrika-kitara-sta-emvolia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Υπογράφουν και μη υγειονομικοί; συνεκτικά και ουσιαστικά τα ανωτέρω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εσείς, εσείς, ψυχές, που μετράει η θέση σας και η άποψή σας στην λαό. Βοηθήστε στην αλήθεια και δεν θα σας αφήσει "ανεξόφλητους"! Η Αλήθεια είναι το φως, η ζωή, η χαρά, η ελευθερία, η ελαφριά συνείδηση, η εγγυήτρια της απόλαυσης της πραγματικής ζωής! Η αλήθεια έχει την αληθινή και διαχρονική αξία και δύναμη. Όχι, μην αφήνετε να επικρατήσει το ψέμα! Όσο μπορείτε! Σας ευχαριστούμε για την αγωνία που εκφράζετε με αυτήν την κίνησή σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μπράβο...
  Άντε επιτέλους να ακολουθήσουν κι άλλοι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.