6 Μαΐ 2021

Ἱερατικῶν παρωδιῶν συνέχεια καὶ ἔχει ὁ Θεός!

Γράφει ὁ Χριστοφόρος Κοντάκης, Καθηγητὴς Πατρολογίας
Διεξερχόμενος τὸ Συναξάριον τῆς σήμερον, 5ης Μαίου τ.ε., ἐπληροφορήθην διὰ τὴν ἐόρτιον ἡμέραν πρὸς τιμὴν τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης.
Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι ἡ κατὰ τὴν 2αν Μαΐου ἑορτὴ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἠμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, κατὰ τυπικὴν διάταξιν μεταφερθεῖσα, ἤγετο καὶ αὔτη σήμερον.
Παρακινούμενος ἀπὸ πρὸ πολλῶν ἡμερῶν ἀναγγελθεῖσαν γραπτὴν πληροφορίαν, παρὰ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Θεσσαλονίκης, ὅτι κατὰ τὴν ἐόρτιον ἡμέραν θὰ ἐτίθετο πρὸς προσκύνησιν τεμάχιον λειψάνου τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχου, ἔνυχα λίαν, διὰ τὸν φόβον τῆς πληθύος τῶν προσκυνητῶν καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ ναοῦ, ἔσπευσα εἰς τὸν φερώνυμον ἱερὸν ναόν, πρὸς ἐκπλήρωσιν... στοιχειωδῶν λατρευτικῶν καθηκόντων μου.

       Ἀδυνατῶ καὶ τώρα νὰ ἐκφέρω τὴν ἔκπληξιν, τὴν ὁποίαν μο ἐνεποίησε τὸ ἑρμητικὸν κλείσιμον, οὐ μόνον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀλλὰ καὶ πάσης διόδου ἐπιτρεπούσης τὴν ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστον προσέγγισίν του.

      Ὅλως παραδόξως, ὑπῆρχε ἀπόλυτος ἡσυχία, ἐξικνουμένη εἰς νεκρικὴν σιγήν.

      Μετ’ οὐ πολὺ καὶ διαπορούμενος τὸ τίνι λόγω τὰ συμβαίνοντα, εἶχον τὴν ἀτυχῆ συγκυρίαν νὰ ἀναγνώσω μίαν ὀλιγόλογον ἀπυθμένου θράσους ἀνακοίνωσιν, ἐκπορευόμενην ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τοῦ φερωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία ἐπληροφόρει τοὺς πιστοὺς ὅτι «Λόγω κρουσμάτων (;) ὁ ναὸς θὰ παραμείνει κλειστός», δηλονότι ὅτι δὲν θὰ ἐτελεῖτο Θεία Λειτουργία.

       Τὸ παράδοξον τς ἀνακοινώσεως, ὡς προαναφέρω, ἦτο ὅτι ἐξεπορεύετο συναινούσης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἢ ἀποκλειστικῶς καὶ κατ’ οὐσίαν ὑπ’ αὐτῆς, τοῦ ναοῦ προδήλως συνεπικουροῦντος.

         Αὐθορμήτως ψελλίσας τὸ «Θο Κύριε φυλακὴν τῷ στόματί μου» καὶ κατευνάσας τὸν θίασον τῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἀπεχώρησα, ἐκφράζων ἐσωτερικῶς τὸν ἔκδηλον ἀποτροπιασμὸν καὶ τὴν ὁλοσχερῆ ἡμετέραν ἀπογοήτευσιν.

        Ἐπὶ ὅλων αὐτῶν διαποροῦμαι εἰσέτι, τίνι τρόπ θὰ ἠδύνατο νὰ μεταδοθῆ ὁ ἐπάρατος ἰὸς διὰ τῆς τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ μόνον τῶν λειτουργῶν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ὡς εἴθισται ἐσχάτως, καὶ μάλιστα ἀδιαμαρτυρήτως, Καισαρικῆς ἐντολῆς ἕνεκεν; 

       Θὰ μετεδίδετο εἰς τοὺς λειτουργοὺς ἐρήμην ποιμνίου καὶ μάλιστα λαμβάνοντος πάσαν προφύλαξιν;

       Μετέχων ἀκροθιγῶς τῶν θείων παραγγελμάτων, ἐκφερομένων δι’ ἀποφάσεων τῶν Ἁγίων καὶ Μεγάλων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὡς αὐτῆς τῆς Ζ’ ἐν Νικαία, πέραν τοῦ Ψαλμικοῦ «ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν», καταθέτω σταχυολογῶν τὰς συναφεῖς πρὸς τὸ θέμα ἀποφάνσεις, ἑστιάζων κυρίως τὴν προσοχήν μου εἰς τὸν 2ο Κανόνα, ὁρίζοντα ὅτι «ψάλλοντες συντασσόμεθα τῷ Θε», ἀπαραβάτως τῆς τηρήσεως καὶ  διαφυλάξεως τῆς ἐντολῆς ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς, ἑξαιρέτως ὅμως ἀπὸ «τοὺς τὴν ἱερατικὴν ἀμπεχομένους ἀξίαν».

       «Ὁ ἀπείργων (ἐμποδίζων) τῆς λειτουργίας» ἢ «σεπτὸν ναὸν κλείων, ὡς μὴ γίνεσθαι ἐν αὐτῶ τὰς τοῦ Θεοῦ Λειτουργίας, καὶ εἰς ἀναίσθητον τὴν ἑαυτοῦ μανίαν (ἡ ἐκδήλωσις θυμοῦ, διὰ τὴν τέλεσιν τῆς Ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας –κατὰ τὴν Τυπικὴ τάξιν καὶ ὄχι κατὰ τὰ κελεύσματα τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου-) ἐπιπέμπων, ἀναίσθητος ὄντως ἐστι». Πράττοντες κατὰ παράβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς καθεστηκυίας ἀρχαίας τάξεως καὶ λειτουργοῦντες κατὰ ἀδιανόητον τρόπον, ἐνέχουν τὸν κίνδυνον ἐπιπέσεως πόνου ὡς παραβατῶν «ἐντολῆς Θεοῦ» (4ος Κανών).

      Εἶναι εὐνόητος ἡ ἐπισήμανσις ὅτι διὰ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν σκανδαλίζεται τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα καὶ μεμψιμοιρεῖ ἐν δικαί εἰς βάρος ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν, τοιούτως καὶ λεγόντων καὶ πραττόντων. Ἡ εὐαγγελικὴ ρῆσις: «οὐαὶ [...] δι’ οὐ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται» εὑρίσκει γόνιμον τὸ ἔδαφος εἰς τὸ προκείμενον ὀλίσθημα.

       Ἐπιτέλους, «Στῶμεν Καλῶς», ἐνστερνιζόμενοι καὶ τηροῦντες Πατρώους Νόμους καὶ Ἱερᾶς Παραδόσεις!  

       Πάντα ταῦτα μετερχόμενοι καὶ λέγοντες ἐπ’ οὐδενὶ ἐπιδιώκομεν νὰ θεωρηθῶμεν εὐσεβέστεροι πάντων, λλ’ ὡς ἐπιδιώκοντες τὴν ἐπαναφορὰν εἰς τὴν Κανονικὴν Τάξιν, ἡ ὁποία ἐσχάτως βιάζεται πολλαχόθεν.   

 

Δρ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

τ. Καθηγητὴς Πατρολογίας καὶ Ἑρμηνείας Πατερικῶν Κειμένων τῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης (ΑΕΑΘ)

τ. Διευθυντὴς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης (ΑΕΣΘ)

τ. Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς ΑΕΑΘ

τ. Πρόεδρος Ἀκαδημαϊκοῦ Συμβουλίου τῆς ΑΕΑΘ

15 σχόλια:

 1. Πέτρος Μανιτάκης6 Μαΐου 2021 στις 1:54 μ.μ.

  Κι άμα έχουν κολλήσει ένας-δυο ιερείς κι οι υπόλοιποι είναι σε καραντίνα, ποιος θα την κάνει την λειτουργία, κύριε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. το να πάει ένας ιερέας από διπλανή ενορία, είναι πολύ δύσκολο, πού να το σκεφτεί κανείς... βέβαια

   Διαγραφή
  2. Πέτρος Μανιτάκης6 Μαΐου 2021 στις 4:41 μ.μ.

   Ενώ το να ρίξουν οι πιστοί τα ποδαράκια τους και να πάνε στον διπλανό ιερό ναό της Αχειροποιήτου, που απέχει 100 ολόκληρα μέτρα, είναι αδύνατο. Μόνο να σκανδαλίζονται ξέρουν τα πρόβατα!

   Διαγραφή
  3. Αυτό που δεν καταλαβαίνεις, είναι ότι ναοί γύρω και κοντά από τον Άγιο Αθανάσιο υπάρχουν πολλοί.
   Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί βολεύτηκαν με αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή τα κλείνουμε όλα και καθόμαστε σπίτια μας και όλα μια χαρά...
   Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης όμως, έχει το λιγότερο από δύο και το περισσότερο μέχρι και πέντε κληρικούς σε κάποιους Ναούς. Θα μπορούσε να γίνει μια συνεννόηση με τον αρχιερατικό επίτροπο, και εκ περιτροπής να διατεθούν κάποιοι κληρικοί αυτές τις εορτές.
   Επίσης οι πιστοί είναι πρόβατα ναι, και σκανδαλίζονται, γιατί οι ποιμένες τους τα φόρτωσαν στον κόκορα.. βολεύτηκαν και δεν ανησυχούν για το ποίμνιό τους!

   Διαγραφή
  4. Είναι γνωστό το πνευματικό πρόβλημα που έχει ανακύψει σε όλες τις Μητροπόλεις και ιδιαίτερα στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Ο μεγάλος αριθμός αρχιμανδριτών! Οι περισσότεροι εκ των οποίων, δεν έχουν ψήγμα πνευματικότητας, κατασκανδαλίζουν το ποίμνιο και θεωρούν τους εαυτούς τους διοικητικούς υπαλλήλους.
   Άγευστοι πατερικής θεραπευτικές αγωγής, είναι λογικό να καταλήγουμε σε προβλήματα.

   Διαγραφή
  5. Εξάλλου, δεν είναι το ίδιο να εκκλησιάζεται κάποιος σε οποιονδήποτε ναό, την ημέρα που πανηγυρίζει κάποιος άλλος. Και μάλιστα, αν είναι σε μέρος όπου κατοικεί πολύς κόσμος και το σημείο που βρίσκεται ο ναός είναι προσβάσιμο από πάσης απόψεως. Επί πλέον υπάρχουν και λείψανα του Αγίου για προσκύνηση. Ε, δεν είναι κρίμα; Για να μην πούμε ασέβεια;

   Διαγραφή
  6. Μανιτακη κοιτα αυτα τα χαλια κ ασε κατα μερος τα προβατα κ τα αρνια.

   http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/11/blog-post_103.html

   Κ μαθε να λες Χριστος Ανεστη μερες που ειναι..

   Διαγραφή
 2. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια, ότι επί καθημερινής βάσεως, μόνο δύο Ναοί στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, τελούν κάθε ημέρα όλο τον χρόνο την θεία Λειτουργία.
  Οι υπόλοιποι ναοί, που αποτελούνται από πλειάδα Αρχιμανδριτών, γιατί μένουν κλειστοί και μόνο σε εορτές και Κυριακές γίνεται η θεία Λειτουργία;;
  Ας μας προβληματίσουν όλα αυτά. Οι Μητροπολίτες θα πρέπει να προσέξουν πολύ στις χειροτονίες άγαμων κληρικών, διότι καταλήγουν σε πνευματικά ναυάγια! Πώς θα γίνει όμως αυτό, όταν και αυτοί οι ίδιοι, τον αυτό άγευστο πνευματικά δρόμο πορεύτηκαν;; Κόρακας κοράκου, δεν βγάζει εύκολα μάτι..
  Χρειαζόμαστε έναν Προφήτη Ηλία, να κάνει κάθαρση στην διοίκηση της Εκκλησίας και της πολιτείας!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/11/blog-post_103.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μήπως γνωρίζει κανείς αν εκεί είναι εφημέριος ο π.Αντώνιος Στυλιανάκης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γνωρίζει κάποιος να μας ενημερώσει ακριβώς τι συνεβει στον συγκεκριμένο ναό και τον έκλεισαν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τιποτα,απλα ειναι ορθοδοξοι.

   Χριστος Ανεστη.

   Διαγραφή
 6. Ο μικρός ιός υπέταξε τον μεγάλο υιό....έτσι νομίζουν δηλ τρομάρα τους.
  Αλήθεια ρε παιδιά, ποιόν έχει μητροπολίτη η Θεσσαλονίκη;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Από Ιεροκατάκριση κ.Χριστόφορε και κ.Ανώνυμε πως πάτε,τον π.Αντώνιο που διακονεί στον Ι.Ν.δεν μπορείτε να τον φθάσετε ούτε στο μικρό του δακτυλάκι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.