19 Απρ 2021

Μαζικοὶ ἐμβολιασμοὶ καὶ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ ἐνέχουν κινδύνους γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία;

Διαβάστε παλαιότερο ἄρθρο τοῦ πατρὸς Παύλου γιὰ τὸ ἐμβόλιο ΕΔΩ
Γράφει ὁ Παῦλος μοναχός, Βιολόγος, MD Μοριακῆς Βιολογίας καὶ Βιοϊατρικῆς - Βουλευτήρια Ἁγίου Ὅρους
Ἐδῶ καὶ λίγους μῆνες χορηγοῦνται στοὺς πολίτες οἱ νέες γονιδιακὲς θεραπεῖες [1], ποὺ προκαλοῦν ἐνεργητικὴ ἀνοσία κατὰ τοῦ κορωνοϊού SARS-CoV-2. Ὡς πρὸς τὴν λειτουργική τους ἔκβαση (παραγωγὴ ἀντισωμάτων, ἀνάπτυξη κυτταρικῆς ἀνοσίας) πῆραν τὴν ὀνομασία ἐμβόλια. Ὅμως, ὡς πρὸς τὸν μηχανισμὸ δράσης ἢ καὶ τὸν τρόπο παραγωγῆς τους (ἐμβόλια mRNA) διαφέρουν πολύ απὸ αὐτὸ ποὺ παραδοσιακὰ ἐννοοῦμε μὲ τὸν ὄρο ἐμβόλιο. Πολλοὶ γιατροὶ ἔχουν ἀναπτύξει ἢ σχολιάσει τὸ θέμα τῶν νέων ἐμβολίων κυρίως στὸ διαδίκτυο. Δυστυχῶς, τὶς περισσότερες φορὲς οἱ ἀναλύσεις εἶναι μονοδιάστατες, χωρὶς νὰ ὑπάρχει... ὁ ἀντίλογος τῆς ἄλλης πλευρᾶς.

Εἶναι ἐνδεικτικό τοῦ ὑγειονομικοῦ καὶ τεχνοκρατικοῦ μεσαίωνα ποὺ εἰσήλθαμε, ἡ ἀπουσία γόνιμου ἐπιστημονικοῦ διαλόγου καὶ ἀντιπαράθεσης. Ἀπουσιάζει γενικότερα ἡ σύνθεση ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ὁλοσκοπικὴ ἐπιστημονικὴ προσέγγιση τοῦ ζητήματος τῆς παγκόσμιας ἐπιδημίας λαμβάνοντας ὑπόψη ὅλες τὶς ἐμπλεκόμενες εἰδικότητες.  Κυρίως ὅμως, γιὰ ἐμᾶς τοὺς ὀρθόδοξους Ἕλληνες, λόγω σφοδρῶν ἀντίθεων ἀνέμων, ἔχει ἀποκλειστεῖ ἡ συνδρομὴ τῶν «ἐναέριων μέσων πυρόσβεσης» τῆς ἐπιδημικῆς «πυρκαγιᾶς». Ἡ συνδρομὴ δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὶς λατρευτικὲς συνάξεις καὶ λιτανεῖες ἱερῶν εἰκόνων καὶ ἁγίων λειψάνων, ποὺ ἐπιβεβαιωμένα στὸ παρελθὸν [ἐνδεικτικὰ 2-4] ἔχουν ἐξαλείψει -ὄχι ἁπλὰ περιορίσει- ἐπικίνδυνες ἐπιδημίες.

Σὲ κάθε περίπτωση, αἰσθητὴ εἶναι ἡ ἀπουσία ἀπὸ τὸν δημόσιο σχολιασμὸ τῶν μοριακῶν βιολόγων τῆς χώρας μας, τόσο ὡς πρὸς τὴν διαγνωστικὴ ἀξία τῶν μοριακῶν τέστ ἀνίχνευσης τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλὰ κυρίως, ὅσον ἀφορᾶ τὰ νέα γονιδιακὰ ἐμβόλια, ποὺ βασίζονται σὲ πλατφόρμες μοριακῆς βιολογίας. Πλὴν ἐλαχίστων ἐπαινετῶν ἑξαιρέσων ὅπως γιὰ παράδειγμα εἶναι ὁ Κωνσταντῖνος Βουγᾶς [5], ὁ Κωνσταντῖνος Πουλᾶς [6], ὁ Δημήτριος Ποντίκας [7] καὶ ἡ Μαριάννα Εὐαγγέλου [8], οἱ περισσότεροι βιοεπιστήμονες ἐκκωφαντικὰ σιωποῦν.

Ἀναρωτιέμαι: Συμφωνοῦν καὶ ἀναπαύονται μὲ τὸν μαζικὸ ἐμβολιασμὸ τῶν πολιτῶν  ὡς στρατηγικὴ ἀντιμετώπισης τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ; Θεωροῦν ἐπιστημονικὰ ὀρθὴ καὶ ἠθικὰ ἀποδεκτὴ τὴν χορήγηση γονιδιακῶν θεραπειῶν στὸν ὑγιῆ πληθυσμὸ χωρὶς ἐξειδίκευση στὴν κυτταρική τους στόχευση, χωρὶς νὰ γνωρίζουμε τί πρωτεϊνικὲς ἀλληλεπιδράσεις ἀναπτύσσει ἡ νεοσυντιθέμενη πρωτεΐνη ἀκίδα, τί σηματοδοτικὰ μονοπάτια ἐνεργοποιεῖ ἢ καταστέλλει, τί ἀντίκτυπο ἔχει στὸ προφὶλ τῆς γονιδιακῆς ἔκφρασης τῶν μεταμολυσμένων κυττάρων, ποιὸς εἶναι ὁ κυτταρικὸς ἐντοπισμός της καὶ ἐν πολλοῖς χωρὶς νὰ ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἕνα ἱκανοποιητικὸ σύστημα - μοντέλο τῆς νόσου COVID19 γιὰ νὰ ἀπαντήσουμε τὰ παραπάνω καὶ ἀλλὰ καίρια ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων [9]; Καὶ ἂν κάποιοι ἰσχυριστοῦν, ὅτι ἔστω καὶ ἔτσι οἱ γονιδιακὲς θεραπεῖες ἔρχονται δυναμικὰ στὸ προσκήνιο, γιατί δὲν δόθηκε ἡ ἴδια ἔμφαση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη γονιδιακῶν θεραπειῶν πού κωδικοποιοῦν ἀντισώματα ἔναντι τοῦ ἰοῦ [10] (παθητικὴ ἀνοσοποίηση βλέπε παρακάτω); 

Εἰδικὰ σὲ σχέση μὲ τὸν κυτταρικὸ ἐντοπισμό, ἡ ἀρχὴ λειτουργίας τῶν γονιδιακῶν ἐμβολίων προβλέπει ὅτι τὸ παραγόμενο ἀντιγόνο συντίθεται ἐνδοκυτταρικὰ καὶ ἐκκρίνεται στὸν ἐξωκυττάριο χῶρο γιὰ νὰ ἀναγνωριστεῖ καὶ νὰ ἐπεξεργαστεῖ περαιτέρω ἀπὸ τὰ ἀντιγονοπαρουσιαστικὰ κύτταρα [11]. Ἰσχύει αὐτὸ γιὰ μία μεμβρανικὴ πρωτεΐνη, ὅπως εἶναι ἡ πρωτεΐνη ἀκίδα, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ ἐνδοπλασματικὸ δίκτυο ἀναμένεται νὰ καταλήξει στὴν πλασματικὴ μεμβράνη τῶν κυττάρων ποῦ τὴν ἐκφράζουν [12]; Μήπως μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο «μαρκάρουμε» ὑγιῆ κύτταρα μὲ ἕνα ξένο ἰικὸ ἀντιγόνο καὶ στρέφουμαι τὸ ἀνοσοποιητικό μας σύστημα ἐναντίον τους; (Περισσότερα γιὰ τὶς πιθανὲς αὐτοάνοσες ἐπιπλοκὲς [9, 13,14].)

Ἔστω ὅμως ὅτι παραβλέπουμε τὶς πολυσυζητημένες παρενέργειες τῶν ἐμβολίων· πόσο κατάλληλη καὶ ἐπιτυχημένη ἀναμένεται νὰ εἶναι μία ἐμβολιαστικὴ στρατηγικὴ ἀπέναντι σὲ ἕνα ἰὸ ποὺ μεταλλάσσεται γρήγορα χρησιμοποιώντας μόνο ἕνα ἀντιγόνο γιὰ νὰ ἐνημερώσουμε τὸ ἀνοσοποιητικό μας σύστημα, σὲ σύγκριση μὲ ἐμβόλια ποὺ βασίζονται στὶς παραδοσιακὲς τεχνικὲς καὶ περιλαμβάνουν πολὺ περισσότερους ἀντιγονικοὺς στόχους (ὅπως γιὰ παράδειγμα αὐτὰ τῶν ἀδρανοποιημένων ἰῶν); Ἤδη ἔχουν ἐμφανιστεῖ μερικῶς ἀνθεκτικὰ μεταλλαγμένα στελέχη στὰ νέα μονο-ἀντιγονικὰ γονιδιακὰ ἐμβόλια [15].

Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἐπικίνδυνη ἀνοησία νὰ μιλᾶμε γιὰ ἀνοσία ἀγέλης μὲ χρήση τέτοιων ἐμβολίων. Ὄχι τόσο γιατί δὲν χτίζουν IgA μεσολαβούμενη ἀνοσία στοὺς ἀναπνευστικοὺς βλεννογόνους καὶ ἑπομένως δὲν ἐμποδίζουν τὴν μετάδοση τοῦ ἰοῦ [16]. Περισσότερο γιατί ὅσο πιὸ μαζικὸς καὶ ἐκτεταμένος εἶναι ὁ ἐμβολιασμὸς ἀπέναντι σὲ ἕνα ταχέως μεταλλασσόμενο ἰό, τόσο αὐξάνεται ἡ πίεση τῆς φυσικῆς (μᾶλλον τεχνητῆς) ἐπιλογῆς νὰ ἐπιβιώσουν καὶ νὰ ἐπικρατήσουν μεταλλαγμένα στελέχη ἀνθεκτικὰ στὰ ἐμβόλια, ἐξαντλώντας ἔτσι πολὺ πιὸ γρήγορα τὸ χρονικὸ διάστημα προστασίας τῶν ἐμβολίων στοὺς πληθυσμοὺς τῶν εὐπαθῶν καὶ ἡλικιωμένων ποὺ τὰ ἔχουν πραγματικὰ ἀνάγκη.

Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι συσσωρεύονται ἐμβολιοανθεκτικὲς μεταλλαγὲς στὸ γονίδιο τῆς πρωτεΐνης ἀκίδας, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ συνδυάζονται μὲ ἀλλαγὲς στὴν εἰδικότητα πρόσδεσης στὸν κυτταρικὸ ὑποδοχέα ACE2 [17] ἢ ἀκόμα καὶ μὲ ἀναγνώριση νέων κυτταρικῶν στόχων (gain of function mutations). Ὑπ’  αὐτὴ τὴν ἔννοια ὁ μαζικὸς ἐμβολιασμὸς μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ παγκόσμιο πείραμα κατευθυνόμενης μεταλλαξιγένεσης τοῦ ἰοῦ ὁδηγώντας σὲ διαιώνιση ἢ καὶ ἐπιδείνωση  τῆς ἐπιδημικῆς κρίσης. Σὲ κάθε περίπτωση, εἰσερχόμαστε σὲ ἕνα φαῦλο κύκλο ἀτέρμονων ἐμβολιασμῶν, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὠφελημένη θὰ βγεῖ, ὄχι ἡ ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ ἡ φαρμακοβιομηχανία τῶν ἐμβολίων μαζὶ μὲ τὰ ἐπιστημονικὰ καὶ πολιτικά της φερέφωνα.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τὸ ἰδιαίτερα χαμηλὸ ποσοστὸ θνητότητας τῆς νόσου (περίπου 0,2 % [18]) καὶ ἡ διακριτὴ κατανομὴ τῆς θνητότητας αὐτῆς ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἡλικία καὶ τὰ ὑποκείμενα νοσήματα σαφῶς ὁριοθετοῦν ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ θὰ πρέπει νὰ εἶναι στοχευμένος, ὅπως τόσα χρόνια συμβαίνει μὲ τὸν ἀντιγριπικὸ ἐμβολιασμὸ [19]. Δηλαδὴ νὰ συστήνεται ὁ ἐμβολιασμὸς μὲ κριτήριο τήν ἐξατομικευμένη ἰατρικὴ ἐκτίμηση τοῦ κινδύνου νὰ νοσήσει κάποιος σοβαρὰ ἀπὸ τὴν ἴωση, λαμβάνοντας ὑπόψη καὶ τὴν ἐπιδεκτικότητά του νὰ ἐμφανίσει περενέργειες ἀπὸ τὰ ἐμβόλια. Δυστυχῶς ὅμως, ἐνῶ γιὰ τὰ ἀντιγριπικὰ ἐμβόλια ἡ συνταγογράφησή τους εἶναι ὑποχρεωτικὴ [20], γιὰ τὰ πειραματικὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ δὲν ἀπαιτεῖται κανένα ἰατρικὸ παραπεμπτικό, ἀφήνοντας τοὺς πολίτες ἔκθετους σὲ μία ἰατρικὴ πράξη χωρὶς ὑπεύθυνη ἰατρικὴ καθοδήγηση.

Ὁ στοχευμένος ἐμβολιασμὸς ἐπίσης ἐνδείκνυται, γιατί ἐξασφαλίζει ἕνα ὑψηλὸ ποσοστὸ ὑγιῶν, μὴ ἐμβολιασθέντων ἀνθρώπων. Ἀφενὸς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ συντηροῦν τὴν παρουσία παραλλαγῶν τοῦ ἰοῦ, ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι εὐαίσθητες στὰ ἐμβόλια, ἀφετέρου ἡ φυσικὴ ἀνοσία ποὺ θὰ χτίσουν ἔναντι τοῦ ἰοῦ, ἐπειδὴ εἶναι πολὺ πιὸ πολυσχιδὴς καὶ πολυεπίπεδη ἀπὸ αὐτὴ τοῦ ἐμβολίου, θὰ ἀποτελέσει τεῖχος προστασίας τῶν ἐμβολιασμένων εὐπαθῶν ἀπὸ μεταλλαγμένα στελέχη μὲ ἀνθεκτικότητα στὰ ἐμβόλια.

Ὅμως οἱ αὐτόκλητοι «προστάτες» τῆς δημόσιας ὑγείας ἐπιδιώκουν νὰ συρρικνώσουν τὸ πολύτιμο ποσοστὸ τῶν μή ἐμβολιασθέντων ὑγιῶν ἀνθρώπων προσθέτοντας στὸ φόβο τοῦ θανάτου ἀπὸ κορωνοΐο, τόν φόβο τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ πού θὰ φέρουν τὰ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ. Ἀπὸ κάθε ἄποψη (νομική, ἠθική, κοινωνιολογική, ψυχολογικὴ κτλ.) τὰ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ εἶναι ἀπαράδεκτα. Περισσότερο θὰ ἀναπτύξουμε  γιατί τὰ πιστοποιητικὰ αὐτὰ εἶναι, ὄχι μόνο ἀθεμελίωτα ἐπιστημονικά, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ἀτομικὴ καὶ δημόσια ὑγεία.

Φυσικὰ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, στὴν προσπάθειά της νὰ διατηρήσει κάποια ἐπιστημονικὰ προσχήματα, ἑτοιμάζει ψηφιακὰ πράσινα διαβατήρια, ποὺ ἐναλλακτικά του ἐμβολιασμοῦ, περιλαμβάνουν ἀρνητικὸ τέστ ἀνίχνευσης τοῦ κορωνοϊοῦ ἢ βεβαίωση ἀνάρρωσης [21]. Καὶ αὐτὰ ὅμως ὠθοῦν πρὸς τὸν βολικὸ καὶ δωρεὰν ἐμβολιασμό,  ἀνεξάρτητα ἂν ἐνδείκνυται ἰατρικά, γιατί τὰ τέστ ἐπιβαρύνουν οἰκονομικὰ τὸν πολίτη καὶ θὰ πρέπει νὰ ἐπαναλαμβάνονται συχνὰ πυκνὰ ἀναλόγως τῆς ἐργασιακῆς, κοινωνικῆς καὶ ταξιδιωτικῆς δραστηριότητάς του.

Ὅμως, ὅπως τόσο καιρὸ ἔχουν ἐπιβληθεῖ στοὺς ὑγιεῖς πολίτες ὑποχρεωτικὴ χρήση μάσκας καὶ ὑποχρεωτικὴ διενέργεια προταξιδιωτικοῦ τέστ, ὁμοίως θὰ πρέπει νὰ φορᾶνε μάσκα καὶ νὰ κάνουν τέστ καὶ οἱ ἐμβολιασμένοι, γιατί καὶ αὐτοὶ εἶναι ἐν δυνάμει ἀσυμπτωματικοὶ φορεῖς, ἄρα καὶ μεταδότες τοῦ ἰοῦ [15, 22]. Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν ὑποβληθοῦν σὲ αὐτὲς τὶς ὑποχρεωτικότητες καὶ οἱ ἐμβολιασμένοι, τότε ἡ πολιτεία, σύμφωνα μὲ τὰ δικό της ἀφήγημα, εἶναι ὑπόλογη γιά τὴν διασπορὰ τῆς ἐπιδημίας μέσω τῶν ἐμβολιασμένων ἀνθρώπων.

Ἡ ἐπιλεκτικὴ ταξιδιωτικὴ μετακίνηση καὶ κοινωνικοποίηση ἐμβολιασμένων ἄνευ ἐξέτασης ἐνέχει τὸν κίνδυνο διασπορᾶς καὶ ὑπερμετάδοσης στελεχῶν τοῦ ἰοῦ μὲ μεταλλαγὲς πιὸ μολυσματικὲς [23], ποὺ πολλαπλασιάζονται πιὸ γρήγορα στὸ ἀνώτερο ἀναπνευστικὸ σύστημα ἢ μὲ μεταλλαγὲς ἀνθεκτικὲς στὰ ἐμβόλια. Ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, οἱ τελευταῖες ἐνδέχεται νὰ συνδυάζονται μὲ αὐξημένη μεταδοτικότητα ἢ νοσηρότητα τοῦ ἰοῦ. Κατὰ συνέπεια ὄχι μόνο εἶναι περιττά, ἀλλά δεν θὰ πρέπει νὰ ὑφίστανται πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ,  γιὰ νὰ λήξει ὁμαλὰ ὁ κύκλος τῆς ἐπιδημίας καὶ νὰ μὴν ἔχουμε ἐκ νέου ἀναζωπυρώσεις.

Μία ἄκρως ἐπικίνδυνη παράλειψη τῆς πολιτικῆς τῆς ὑγείας εἶναι ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι δὲν ὑποβάλλονται σέ τέστ ἀντισωμάτων κάποιες ἑβδομάδες μετὰ τὴν δεύτερη δόση τοῦ ἐμβολίου [24]. Οἱ τίτλοι τῶν ἀντισωμάτων εἶναι ὁ πιὸ εὔκολος δείκτης (ὁ πιὸ σωστὸς εἶναι ἡ ἀνοσοδραστικότητα τῶν Τ-λεμφοκύτταρων) γιὰ νὰ μετρήσουμε τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων. Ἡ ἀποτελεσματικότητα - προστασία τῶν ἐμβολίων κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, προϋποθέτει ἕνα ἀκμαῖο ἀνοσοποιητικὸ σύστημα ποὺ πολλοὶ ἡλικιωμένοι ἢ εὐπαθεῖς ἀνοσοκατασταλμένοι (ἀσθενεῖς μὲ αὐτοάνοσα, μεταμοσχευμένοι, καρκινοπαθεῖς σὲ χημειοθεραπεῖες, αἱμοκαθαιρόμενοι) δὲν διαθέτουν. Ἐμβόλιο χωρίς ἐργαστηριακὴ ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνοσίας ποὺ προκαλεῖ, δημιουργεῖ μία ψευδαίσθηση ἀσφάλειας (ὅπως ἰσχύει γιὰ τὴν μάσκα) ποὺ θέτει σὲ κίνδυνο τόσο τὴν ζωὴ τοῦ ἐμβολιασμένου, ὅσο καὶ τὴν δημόσια ὑγεία ἀπὸ τὴν διασπορὰ τοῦ ἰοῦ ποὺ θὰ προκαλέσει ἕνας ποὺ κυκλοφορεῖ ἀνυποψίαστα, ἁπλὰ ἐπειδὴ κατέχει μία βεβαίωση ἐμβολιασμοῦ χωρὶς ἀντίκρισμα σὲ πραγματικὴ ἀνοσοποίηση.

Ὅμως πολὺ περισσότερο ἔνοχη εἶναι ἡ παράλειψη τῆς πολιτείας νὰ εἰσάγει τὶς θεραπεῖες τῶν μονοκλωνικῶν ἀντισωμάτων [25, 26], ποὺ ἀποτελοῦν τὴν μεγαλύτερη πρὸς τὸ παρὸν ἐπιστημονικὴ ἐπιτυχία στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἴωσης COVID19. Οἱ θεραπεῖες αὐτὲς ἐφοδιάζουν τὸν ἀσθενῆ μὲ ἕτοιμες «σφαῖρες» (ἀντισώματα) κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ τὶς κατασκευάσει τὸ ἀνοσοποιητικό του σύστημα, ὅπως ἀπαιτεῖται στὸν ἐμβολιασμὸ [27]. Ἡ παθητικὴ ἀνοσοποίηση τῶν μονοκλωνικῶν ἀντισωμάτων ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος τῆς στρατηγικῆς καταπολέμησης τοῦ κορωνοϊοῦ ἐν μέσω ἐπιδημίας, ἐφόσον τὰ θύματά του εἶναι κυρίως εὐπαθεῖς καὶ ἡλικιωμένοι μὲ προβληματικὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα. Ἡ πεισματική ὀλιγωρία, -ἂν ὄχι ἂρνηση(;)- τῆς πολιτείας νὰ φέρει τὶς θεραπεῖες αὐτές, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ἐκκλήσεις τοῦ καθηγητῆ Φαρμακολογίας Δημήτρη Κούβελα [28] ἀπὸ τὸν περασμένο Νοέμβριο,  κοστίζει καθημερινὰ ἀνθρώπινες ζωές.

Ἡ αἰτία (μᾶλλον πρόφαση) πάνω στὴν ὁποία θεμελιώθηκε ὅλη ἡ νέα (ἀντι)κανονικότητα τῶν ἀπαγορεύσεων, τῶν περιορισμῶν καὶ τῶν ὑποχρεωτικοτήτων (μάσκες, τέστ) εἶναι ὁ γνωστὸς κίνδυνος κατάρρευσης τοῦ συστήματος δημόσιας ὑγείας. Ἐφόσον μὲ τὸν στοχευμένο ἐμβολιασμὸ καὶ κυρίως μὲ τὰ μονοκλωνικὰ ἀντισώματα μειώνονται οἱ νοσηλεῖες καὶ εἰσαγωγὲς σὲ ΜΕΘ καὶ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ τὸ παραπάνω ὁ στόχος τῆς ἀποσυμφόρησης τοῦ συστήματος ὑγείας, γιατί αὐτὴ ἡ ἐμμονὴ μὲ τὸν μαζικὸ ἐμβολιασμὸ καὶ τὰ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ; Γιατί στοχοποιεῖται τόσο πολὺ ὁ φυσιολογικὸς τρόπος ζωῆς καὶ πολιορκεῖται ἀπηνῶς τὸ ἀνθρώπινο σῶμα μὲ τεχνητὲς παρεμβάσεις, πού ἀποδεδειγμένα δὲν ἀνέκοψαν (μάσκες, τέστ), οὔτε ἀναμένεται νὰ ἀνακόψουν (ἐμβόλια) τὴν μετάδοση τοῦ ἰοῦ, μέχρι νὰ «δαμάσει» τὴν διασπορά του ἡ φυσικὴ ἀνοσία ἀγέλης;

Πελάτες ἀγαπημένοι, μᾶλλον ὑπήκοοι τέλειοι, τῆς ἀναδυόμενης ἰατροφαρμακοκρατίας δὲν εἶναι οἱ ὑγιεῖς, ἀλλὰ οἱ χρόνια πάσχοντες, οἱ ἄνθρωποι δηλαδὴ ποὺ πρέπει νὰ λαμβάνουν θεραπεῖες γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ζοῦν. Ἡ ἐξάρτηση τῆς φυσιολογικῆς κοινωνικῆς ζωῆς (ἐργασία, ἐκπαίδευση, ψυχαγωγία, ταξίδια, ἴσως καὶ ἐκκλησιασμὸς) ἀπὸ ἕνα ἐμβόλιο εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα τῆς ἐπιδιωκόμενης καθολικῆς ἐξάρτησης τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ἀπὸ τὰ φάρμακα. Ἔτσι τὰ φάρμακα εἶναι οἱ ἀόρατες ἁλυσίδες τῆς παγκόσμιας φυλακῆς ποὺ κατεργάζεται ὁ τεχνοκρατικὸς ὁλοκληρωτισμός, ποὺ κανεὶς δὲν θὰ μπορεῖ νὰ σπάσει χωρὶς τίμημα γιὰ τὴν ζωή του.

Ὁ φονικοὶ ἐγκλεισμοί, ὁ διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας, οἱ νεὲς σπιναλόγκες [29], ἡ συσκευασία σὲ σακοῦλες τῶν νεκρῶν ποὺ ἀποδίδονται στὸν κορωνοϊό, καὶ πολλὰ ἄλλα ποὺ προσβάλλουν καὶ ὑποβαθμίζουν τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο εἶναι μόνο ἡ ἀρχὴ τῶν ὅσων ἐπιφυλάσσει γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ἡ σχεδιαζόμενη ἠλεκτρονικὴ «ἀναβάθμιση» τοῦ ἀνθρώπου [30] καὶ τὸ «εὐαγγέλιο» τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης [31].

Τὸ θετικὸ ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν δοκιμασία τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι ὅτι βαθμιαία ἀποδομεῖται στίς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων τὸ εἴδωλο τῆς ὑπερβολικῆς ἐμπιστοσύνης στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνολογία, ποὺ μὲ περισσὴ ὑπεροψία φιλοτέχνησε ὁ πολιτισμὸς τοῦ προηγούμενου αἰώνα. Ἐκεῖ στὸ μυστικὸ χῶρο τῆς καρδιᾶς μία ἀφανής, πολὺ προσωπική, ἐπανεκκίνηση συντελεῖται. Μία ἀναθεώρηση μὲ ἔντονη τὴν συναίσθηση ὅτι ἡ ἐπιστήμη χωριζομένης ἀρετῆς πραγματικὰ εἶναι πανουργία [32]. Μία ἀναγέννηση, ποὺ ἀποστρέφεται τὴν ἐπιστροφὴ στὴν κανονικότητα τῆς ἀποστασίας, τῆς πλεονεξίας, τῆς σαρκολατρείας, τῆς ἐγωπάθειας, τῆς ἐπίδειξης καὶ τῆς διψυχίας ποὺ γέννησε τὴν πραγματικότητα ποὺ ζοῦμε καὶ κυοφορεῖ τὸ δυσοίωνο μέλλον ποὺ ἔρχεται. Μία «μετάνοια ἀμεταμέλητος» (Β΄ Κορ. ζ΄, 10), ποὺ συνειδητοποιεῖ ὅτι χωρὶς Ὀρθοδοξία καὶ Ὀρθοπραξία ἡ κόλαση ξεκινάει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ζωή. Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ ἱστορία θὰ δείξει, ὅτι τὴν τελικὴ ἔκβαση τῶν πραγμάτων δὲν καθορίζουν τὰ ἀρρωστημένα μυαλὰ κάποιων, ἀλλὰ οἱ καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, οἱ «καιόμενες» μὲ πόθο Χριστοῦ, ποὺ μὲ πίστη ἀναφωνοῦν πρὸς τὸν φιλάνθρωπο καὶ παντοδύναμο Θεό: «Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ σῶσαι ἠμᾶς» [33].

Καλὴ Ἀνάσταση!

Παῦλος μοναχός,

Βιολόγος, MD Μοριακής Βιολογίας καὶ Βιοϊατρικῆς

Βουλευτήρια Αγιου Ορους.

Παραπομπές:

[1] https://medlineplus.gov/genetics/understanding/therapy/genetherapy

[2] https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/35883-otan-o-agios-spuridonas-esose-ton-lao-apo-tin-thanatifora-panoli

[2] https://www.pemptousia.gr/2021/02/o-agios-charalampos-sozi-ton-pirgo-ke-alles-perioches-apo-epidimia-panolis

[4] https://enromiosini.gr/arthrografia/πως-σταμάτησε-η-χολέρα-στην-κωνσταντι

[5] https://www.agnikolaos.gr/images/stories/2021/223.pdf

[6] https://www.youtube.com/watch?v=8vzoOsQwVus

[7] https://www.youtube.com/watch?v=LW8gsbmvsE0

[8] https://www.youtube.com/watch?v=H19pItcnd2U

[9] https://eptanews.gr/protoselido/covid-19-eggyatai-o-emvoliasmos-ti-themeliodi-archi-toy-ippokrati-peri-ofeleein-i-mi-vlaptein/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7999356/

[10] https://immunology.sciencemag.org/content/4/35/eaaw6647

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7218962

[12] https://www.futuremedicine.com/doi/full/10.2217/fvl-2018-0008

[13] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7246018/

[14] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33429060/

[15] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7953441/

[16] https://theconversation.com/covid-19-vaccines-are-probably-less-effective-at-preventing-transmission-than-symptoms-heres-why-156611

[17] https://theconversation.com/what-is-the-ace2-receptor-how-is-it-connected-to-coronavirus-and-why-might-it-be-key-to-treating-covid-19-the-experts-explain-136928

[18] https://www.news247.gr/ygeia/g-ioannidis-mikroteri-apo-0-2-i-pragmatiki-mesi-thnitotita-toy-koronoioy.9023648.html

[19] https://www.capital.gr/epikairotita/3483125/up-ugeias-odigies-gia-ti-suntagografisi-antigripikon-embolion-kai-ton-emboliasmo-en-meso-koronoiou

[20] http://www.ish.gr/content/attachments2/09_2020/7203_ypourgeio-syntagografisi-antigripikon-emvolion_6209.pdf

[21] https://www.capital.gr/diethni/3532608/koronoios-erxetai-to-prasino-diabatirio-pos-tha-leitourgei

[22] https://www.naftemporiki.gr/story/1668903/covid-19-osoi-exoun-kanei-embolio-tha-prepei-na-sunexisoun-na-forane-maska

[23] https://www.the-scientist.com/news-opinion/a-guide-to-emerging-sars-cov-2-variants-68387

[24] https://www.capital.gr/epikairotita/3499843/mosialos-meta-ton-emboliasmo-tha-xreiazetai-test-antisomaton-gia-na-pistopoiithei-i-epituxia

[25] https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/regn-cov2-antibody-combination-casirivimab/imdevimab-covid19-article-53-procedure-conditions-use-conditions-distribution-patients-targeted_en.pdf

[26] https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/eli-lilly-company-limited-antibody-combination-bamlanivimab/etesevimab-covid19-article-53-procedure-conditions-use-conditions-distribution-patients-targeted_en.pdf

[27] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5328111/

[28] https://www.youtube.com/watch?v=zn_upyJtUMc

[29] https://www.youtube.com/watch?v=Tid-5WVly8U

[30] https://www.youtube.com/watch?v=sKm14DHH2hA

[31] https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/936870_great-reset-vivlio-emmesi-dilosi-toy-kmitsotaki-sto-grafeio-toy

[32] http://users.sch.gr/ipap/thematographia/plato-Menexenos-246e-247b.htm

[33] πρβλ. Ψαλμ. 79ος, στίχ. 3ος.

pneumatikes-selides

enromiosini

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.