18 Μαΐ 2020

Τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ἡ ἀπομυθοποίησή του

Γράφει  Παῦλος Μοναχὸς ἁγιορείτης, 
Βιολόγος, MD Μοριακῆς Βιολογίας καὶ Βιοϊατρικῆς, Βουλευτήρια Ἁγίου Ὅρους 
Μέ λύπη καὶ ἀπορία παρακολουθοῦμε νὰ μεθοδεύεται ἕνα πρωτοφανὲς γεγονὸς γιὰ τὴν παγκόσμια ἱστορία [1]. Στὸ ὄνομα τῆς “ἀγάπης” γιὰ τοὺς ἡλικιωμένους καὶ εὐπαθεῖς, σχεδιάζεται ἐμβολιασμὸς ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς οἰκουμένης, γιὰ νὰ ἐκλείψει ἀπὸ προσώπου γῆς ὁ ἄσπονδος καὶ “ἀόρατος ἐχθρός” πού λέγεται κορωνοϊός SARS-Cov2. 
 • Τὸ ἀπαραίτητο νομικὸ πλαίσιο ποὺ θὰ καταργεῖ τὸ δικαίωμα ἀτομικῆς ἐπιλογῆς καὶ θὰ “προασπίζεται” τὸ δικαίωμα - ἀγαθὸ τῆς δημόσιας ὑγείας (νόμος 4675/2020 γιὰ τὴν Ἑλλάδα) [2]. 
 • Ἡ συνοδὸς κυβερνητικὴ αὐταρχικότητα γιὰ νὰ τὸ ἐπιβάλλει. 
 • Ἡ δημιουργία ζήτησης - προσδοκίας γιὰ τὸ ἐμβόλιο (τρομοκρατία - πλύση ἐγκεφάλου ἀπὸ ΜΜΕ μὲ τὸ δίλημμα ἐμβόλιο ἢ κοινωνικὸς ἐγκλεισμὸς - ἀποκλεισμός). 
 • Ἡ μονομερὴς χρηματοδότηση γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ τὸ ἐμβόλιο, νὰ ἐλεγχθεῖ μὲ κλινικὲς δοκιμές, νὰ παραχθεῖ σὲ τεράστιες ποσότητες καὶ νὰ μεταφερθεῖ σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ πλανήτη, εἰς βάρος τῆς ἔρευνας γιὰ τὴν εὕρεση καὶ παραγωγὴ ἐξειδικευμένων ἀντι-ἰικῶν φαρμάκων·
εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ βήματα τοῦ πρωτοκόλλου ποὺ ἤδη ἐκτελεῖται γιὰ νὰ φτάσουμε σὲ αὐτὸ τὸ γεγονὸς - ὁρόσημο. Ἐπιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, κυβερνητικὰ στελέχη, διεθνεῖς ΜΚΟ σχεδὸν καθημερινὰ προπαγανδίζουν τὸ ἐμβόλιο σὰν τὸ μαγικὸ ραβδάκι, ποὺ θὰ ἐπιτρέψει νὰ ἐπανέλθει ἡ ἀνθρωπότητα στὴν πρὸ-κορωνοϊοῦ ἐποχή. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ...
ἐπιστημονικὴ κοινότητα (ἐκτὸς μίας ὑπερπροβεβλημένης ἐμβολιομανοὺς ἐλίτ), ἀντὶ νὰ στηλιτεύσει αὐτὴν τὴν παραπληροφόρηση, διατηρεῖ “σιγῆ ἰχθύος” γιὰ τὸ τί πραγματικὰ θὰ πρέπει νὰ προσδοκᾶ ὁ κόσμος ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο. Ἐκτὸς κάποιων φωτεινῶν ἐξαιρέσεων, ὅπως εἶναι ὁ Καθηγητὴς Δρ. Γιάννης Ἰωαννίδης [3]. Στὴν πραγματικότητα ἡ συγκεκριμένη πανδημία κάθε ἄλλο παρὰ δικαιολογεῖ ἕνα παγκόσμιο ἐμβολιασμό. Ἂς δοῦμε γιατί: 

1. Τὸ ἰδιαίτερα χαμηλὸ ποσοστὸ θνητότητας τῆς νόσου, ἀλλὰ καὶ ἡ ἠλικιακὴ του κατανομή, ξεκάθαρα προσδιορίζουν ὅτι ὁ ἐμβολιασμός, ὅποτε καταστεῖ ἐφικτός, θὰ πρέπει νὰ εἶναι στοχευμένος. Τὸ ποσοστὸ αὐτὸ εἶναι πλασματικὰ ὑπερεκτιμημένο πρὸς τὸ παρὸν (~2,5%), ἀφενὸς λόγω ὑπερεκπροσώπησης τῶν σοβαρὰ ἀσθενούντων θετικῶν στὸν ἰὸ κρουσμάτων [4], ἀφετέτου λόγω συνυπολογισμοῦ στοὺς θανάτους ἀπὸ κορωνοϊὸ καὶ τῶν θανάτων τῶν θετικῶν κρουσμάτων ποὺ προῆλθαν ἀπὸ ἄλλο ὑποκείμενο νόσημα (ὄχι ἀπὸ ἀναπνευστικὸ συνδρομοSARS) [5]. Πρόσφατες μελέτες πού ἐκτιμοῦν τὸν ἀριθμὸ τῶν θανόντων σὲ σχέση μὲ τὸ πραγματικὸ ἀριθμὸ τῶν ἐκτεθειμένων στὸν ἰὸ ἀνθρώπων βάσει ὀρολογικῶν δοκιμασιῶν (τέστ ἀντισωμάτων) σὲ μία συγκεκριμένη γεωγραφικὴ περιοχὴ προσδιορίζουν τὸ ποσοστὸ αὐτὸ νὰ εἶναι τῆς τάξεως μεγέθους τῆς ἐποχικῆς γρίπης (σίγουρα <1 span="””" yes=""> ἀναβάθμιση καὶ αὐστηροποίηση τῶν μέτρων προστασίας, νοσοκομειακὲς δομὲς ἀποκλειστικὰ γιὰ Covid19). Δὲν θὰ ἐπαναληφθοῦν λοιπὸν λάθη “τύπου Ἰταλίας”, ὁδηγώντας σὲ περαιτέρω μείωση τοῦ ποσοστοῦ θνητότητας. Βάσει τῶν παραπάνω, ἀκόμη κι ἂν παραχθεῖ ἕνα ἀσφαλὲς καὶ ἀποτελεσματικὸ ἐμβόλιο (κάτι ἰδιαίτερα δύσκολο γιὰ τὴν βιολογία τῶν κορωνοϊῶν) δικαιολογεῖται νὰ χορηγηθεῖ μόνο στὶς ὁμάδες αὐξημένου κινδύνου, ὅπως συμβαίνει μὲ τὸ ἐμβόλιο τῆς ἐποχικῆς γρίπης. Ἐξυπακούεται, ὅτι δὲν δικαιολογεῖται νὰ δοθεῖ σὲ παιδιὰ -ποὺ εἶναι στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία ἀσυμπτωματικὰ- καὶ σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἐκτέθηκαν καὶ ἔχουν ἀνοσία στὸν ἰὸ (θετικὸ τέστ ἀντισωμάτων), ἀφοῦ ἤδη διαθέτουν αὐτὸ ποὺ θὰ τοὺς προσέφερε τὸ ἐμβόλιο. 

2. Ἡ ἴωση Covid19, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν γρίπη, πλήττει κυρίως ἄτομα τρίτης καὶ τέταρτης ἡλικίας στὰ ὁποῖα ἐμφανίζεται τὸ φαινόμενο τῆς ἀνοσολογικῆς γήρανσης (immunesenescense) [7], δηλαδὴ μείωση τοῦ μεγέθους, τῆς ποιότητας καὶ τῆς διάρκειας τῆς ἀνοσολογικῆς ἀπάντησης - προστασίας ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργηθεῖ μετὰ ἀπὸ ἕνα ἐμβολιασμό. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἐμβόλιο - ἐπαγόμενη ἐνεργητικὴ ἀνοσία μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ἱκανὴ νὰ προφυλάξει τοὺς ἡλικιωμένους, ποὺ εἶναι καὶ ὁ κατεξοχὴν “στόχος” τοῦ κορωνοϊοῦ, κάτι ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ θέσει ὡς προτεραιότητα (ἂν πραγματικὰ εἶναι τὸ ζητούμενο ἡ προστασία τῶν ἡλικιωμένων) τὴν εὕρεση ἀντι-ἰικῆς θεραπείας. 

3. Συναφὲς μὲ τὸ παραπάνω εἶναι, ὅτι στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ νοσοῦν σοβαρά, ἐμφανίζεται ὀξεία ἀναπνευστικὴ ἀνεπάρκεια μέσω ἑνὸς ἀνοσο-παθολογικοῦ μηχανισμοῦ (“καταιγίδα” παραγωγῆς φλεγμονωδῶν κυτοκινῶν καὶ μείωση τῆς CD4 καί CD8 Τ-μεσολαβούμενης ἀνοσολογικῆς ἀπόκρισης [8]). Ὑπάρχουν σοβαρὲς ἀνησυχίες ὅτι ἕνας ἐμβολιασμὸς θὰ ἐνισχύσει αὐτὴν τὴν ἀνοσολογικὴ ἐπιπλοκὴ σὲ περίπτωση ἀκόλουθης μόλυνσης ἀπὸ τὸν ἰὸ καὶ κατ΄  ἐπέκταση θα ἐπιδεινώσει τήν κλινικὴ πορεία τοῦ ἀσθενοῦς. Κάτι ἀντίστοιχο παρατηρήθηκε μὲ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ FeCoV κορωνοϊοῦ ποὺ προσβάλλει τὶς γάτες καὶ προκαλεῖ περιτονίτιδα [9]. 

4. Ἡ λογική τῆς ἐξάλειψης (eradication) μίας μολυσματικῆς ἀσθένειας μέσω παγκόσμιου ἐμβολιασμοῦ, προϋποθέτει ἀφενὸς τὴν ὕπαρξη ἑνὸς πολὺ ἀσφαλοῦς καὶ πολὺ ἀποτελεσματικοῦ ἐμβολίου, ἀφετέρου καὶ τὸ σπουδαιότερο, νὰ μὴν ὑπάρχουν στὸ φυσικὸ περιβάλλον ἄλλοι ξενιστὲς τοῦ ἰοῦ [10]. Δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶναι τὸ μοναδικὸ εἶδος ποὺ ἐνδημεῖ ὁ ἴος. Κάτι τέτοιο ἰσχύει καὶ εἶναι σὲ ἐξέλιξη γιὰ τὸν ἰὸ τῆς πολιομυελίτιδας, ὄμως δέν ἰσχύει γιά τὸν κορωνοϊό, γιατί ὅλες οἱ ἔρευνες συμφωνοῦν ὅτι ὁ ἰὸς προῆλθε ἀπὸ τὶς νυχτερίδες [8]. Ἄγνωστος καὶ ἀμφιλεγόμενος παραμένει ὁ ἐνδιάμεσος κρίκος (ξενιστής;) πού τὸν μετέφερε ἀπὸ τὶς σπηλιὲς τῶν νυχτερίδων στὴν πόλη τῆς Wuhan. Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ ἐξαφάνιση τοῦ ἰοῦ μέσω παγκόσμιου ἐμβολιασμοῦ θὰ ἦταν μόνο προσωρινή, δηλαδὴ μία φοβερὴ ματαιοπονία καὶ κατασπατάληση πόρων, ἀφοῦ ἀνὰ πάσα στιγμὴ θὰ μπορεῖ νὰ μεταπηδήσει ἀπὸ τὸ φυσικό του καταφύγιο, τὶς νυχτερίδες ἢ τὸν ἐνδιάμεσο ξενιστή, στὸν ἀνθρώπινο πληθυσμό, ἱκανὰ μεταλλαγμένος νὰ παρακάμψει τὴν ὑπάρχουσα ἀνοσία ἀγέλης καὶ νὰ ξεκινήσει μία νέα πανδημία. 

5. Οἱ κορωνοϊοί, ὠςRNAιοί, γρήγορα μεταλλάσσονται ἀποκτώντας γενετικὴ καὶ ἑπομένως ἀντιγονικὴ ποικιλότητα. Ἡ ποικιλότητα αὐτή, εἰδικὰ γιὰ τοὺς κορωνοϊοὺς ἐπιπλέον αὐξάνεται μέσω RNA ανασυνδυασμου, λόγω τοῦ ἰδιαίτερου ἀσυνεχοῦς τρόπου μεταγραφῆς τῶν ἰικών RNA. Ἤδη γιὰ τόν SARS-Cov2 ἔχουν χαρακτηριστεῖ δύο τύποι, ὁ S καὶ ὁ L [11, 12]. Εἶναι ἀμφίβολο ἕνα ἐμβόλιο νὰ μπορεῖ νὰ παράξει ἀφενὸς ἴση κάλυψη γιὰ ὅλα τὰ στελέχη τοῦ ἰοῦ ποὺ θὰ προκύψουν, ἀφετέρου μόνιμη προστασία μέσα στὸ χρόνο, κάτι ποὺ ὑπογραμμίζει γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν σπουδαιότητα - προτεραιότητα νὰ βρεθοῦν ἀντι-ἰικὰ φάρμακα κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ. Τὸ πιθανότερο λοιπὸν εἶναι, προϊόντος τοῦ χρόνου, ἕνας παγκόσμιος ἐμβολιασμός να ἐξελιχθεῖ σὲ τακτικοὺς παγκόσμιους ἐμβολιασμούς. 

Μήπως αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ ζητούμενο; Μήπως ὁ κορωνοϊὸς εἶναι ἡ πολυαναμενόμενη πρόφαση γιὰ νὰ ἐγκαινιαστεῖ ἡ καθολικὴ μετάβαση σὲ μία ὑβριδικὴ ἀνθρώπινη βιολογία, ὅπου τὸ ἀνθρώπινο σῶμα θὰ προστατεύεται, θὰ ἐνισχύεται και τελικὰ θὰ ἑξαρτάται απο τεχνολογίες - πλατφόρμες (γενετικῆς μηχανικῆς, ψηφιακῆς διασύνδεσης) μέσα ἀπὸ τακτικὰ ἐμβόλια - updates. Γιατί τόση πρεμούρα γιὰ ἕνα ἐμβόλιο, ποὺ ὄχι μόνο δὲν ὑπόσχεται πολλά, ἀλλὰ προκαλεῖ ἀνησυχία στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα, εἰδικὰ ἂν παραχθεῖ βεβιασμένα καὶ ἐφαρμοστεῖ μαζικά; Τελικὰ οἱ φαρμακοβιομηχανίες ὑπηρετοῦν τὸν ἄνθρωπο ἢ μήπως ἰσχύει τὸ ἀντίστροφο; 

Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι ~99% τῶν προσβεβλημένων ἀτόμων ἀπὸ κορωνοϊὸ ἐπιβιώνει. Ἔμφαση (δηλαδὴ χρηματοδότηση) πρέπει νὰ δοθεῖ στὸ πῶς στοχευμένα θὰ ὑποστηριχθεῖ τὸ 1% ποὺ δὲν τὰ καταφέρνει, μέσα ἀπὸ μία πληθώρα φαρμακευτικῶν ἐπιλογῶν (ἀνοσοτροποποιητές, μονοκλωνικᾶ ἀντισώματα, ἀναστολείς RNA πολυμερασων, πρωτεασῶν κτλ). Ἤδη τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα ἀπὸ τὸ σχῆμα ὑδροξυχλωρικίνης - ἀζαθρομυκίνης [13] καθὼς καὶ ἀπὸ ἕνα μονοκλωνικὸ ἀντίσωμα ποὺ στοχεύει τὴν ἐπιφανειακὴ γλυκοπρωτεΐνη S τοῦ ἰοῦ [14] εἶναι πολὺ ἐνθαρρυντικά. 

Φυσικά στὰ πλαίσια μίας ἀντι-ἰικῆς στρατηγικῆς ἐντάσσεται καὶ ἡ ἀνάπτυξη ἑνὸς ἀσφαλοῦς καὶ ἀποτελεσματικοῦ ἐμβολίου. Ὅμως, ὅπως ἀναλύθηκε, δὲν ἐνδείκνυται ἡ βεβιασμένη παραγωγὴ του (1 χρόνος ἀντὶ γιὰ τουλάχιστον 6 χρόνια) μὲ τόσα κενὰ στὴν γνώση τῆς βιολογίας τοῦ κορωνοϊοῦ, πολλῶ δὲ μᾶλλον ἡ μαζικὴ ὑποχρεωτικὴ ἐφαρμογή του. Συνιστᾶ τραγικὴ ἐπιστημονικὴ ἔκπτωση (ἂν ὄχι παραλογισμὸ) στὴν ἐποχὴ τῆς Μοριακῆς Βιολογίας, ποὺ στόχο ἔχει νὰ ἐφοδιάζει τὴν Ἰατρικὴ μὲ ἐξειδικευμένες (μέχρι καὶ ἐξατομικευμένες) θεραπεῖες ἐλαχιστοποιώντας τὶς ὅποιες παρενέργειες, νὰ συζητεῖται καὶ μόνο ἡ παρέμβαση στὸ 100% τοῦ ἀνθρώπινου πληθυσμοῦ, γιὰ νὰ “προστατευτεὶ” ἀπὸ μία ἴωση τύπου γρίπης τὸ 1%, μὲ ἕνα ὕποπτο φαρμακευτικὸ ἡμίμετρο. Εἶναι πολὺ ἁπλά, ἡ ΛΑΘΟΣ προσέγγιση καὶ πιστοποιεῖται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τόσα χρόνια δὲν ἔχει πραγματοποιηθεῖ παγκόσμιος ἐμβολιασμὸς γιὰ τὸν ἰὸ τῆς γρίπης, ποὺ θὰ ἦταν καὶ πιὸ εὔλογος, γιατί πλήττει ὅλα τὰ ἠλικιακὰ στρώματα. 

Ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἔλλογο ὂν μὲ κριτικὴ σκέψη, ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ ἐπιλέγει αὐτοπροαίρετα ὅ,τι ὠφέλιμο ἔχει να συστήσει ἡ ἰατρικὴ καὶ ἡ βιοτεχνολογία ὑπὲρ τῆς ὑγείας του, ἀναλαμβάνοντας ταυτόχρονα καὶ τὶς συνέπειες αὐτῶν τῶν ἐπιλογῶν, καθὼς οἱ παρεμβάσεις στὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι σπανίως ἄμοιρες παρενεργειῶν. Τὰ ἐμβόλια δὲν ἑξαιροῦνται ἀπὸ αὐτὸ τὸν κανόνα [15]. Ἡ ἐπιλογὴ κάποιου νὰ μὴν ἐμβολιαστεῖ δὲν θέτει σὲ κίνδυνο τὴν δημόσια ὑγεία, ἐφόσον δὲν καταργεῖ τὸ δικαίωμα κάποιου ἄλλου νὰ λάβει τὸ ἐμβόλιο καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸ τὴν ὅποια προστασία τοῦ παρέχει. Εἶναι ἑπομένως αὐτονόητο, ὅτι ἡ τελικὴ ἀπόφαση - εὐθύνη γιὰ τὴν λήψη ἑνὸς ἐμβολίου ἀνήκει στὸν ἐμβολιαζόμενο, ἀφοῦ αὐτὸς θὰ πρέπει νὰ ζήσει καὶ μὲ τὶς ὅποιες ἐπιπλοκὲς προκύψουν. Καμία ἐκ τῶν ὕστερων ἀποζημίωση δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκαταστήσει μὴ ἀναστρέψιμες βλάβες στὴν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου. Κατὰ συνέπεια εἶναι καταδικαστέα κάθε ὑποχρεωτικότητα, ποὺ ποινικοποιεῖ τὴν στάση ἑνὸς ἀνθρώπου νὰ ζεῖ σὲ σώμα ἐλεύθερο ἀπό ὕποπτα ἐμβόλια, καὶ μετατρέπει τὶς κοινωνίες ἀπὸ δημοκρατικὲς σὲ κοπάδια ἄβουλων καὶ ἀναλώσιμων ζώων. 

Ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ἀπὸ ὅσα ἀναφέρθηκαν, ὅτι ὁ νόμος περὶ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ [2] καὶ ἡ συναφὴς προπαγάνδα ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἴωση Covid19, δὲν ἔχουν ἐπιστημονικὴ ἀφετηρία καὶ ἀναφορά. Δὲν προασπίζονται, μᾶλλον ὑπονομεύουν, τὸ ἀγαθό τῆς δημόσιας ὑγείας, καὶ ἐξυπηρετοῦν τὰ τεράστια ἐμπλεκόμενα οἰκονομικὰ συμφέροντα καὶ τὴν σκοτεινὴ ἀτζέντα κάποιων “μεγάλων ἀδελφῶν” μὲ φίλαρχες ὀρέξεις. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση ἀντιστρατεύονται τὴν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου. Ὡς ἐκ τούτου θὰ πρέπει νὰ ἀναιρεθοῦν σὲ ἐπιστημονικό, νομικὸ καὶ κυρίως πνευματικὸ ἐπίπεδο. 

Τό κλίμα στὸ ὁποῖο ἀναπτύσσονται καὶ ἑδραιώνονται αὐτὲς οἱ μεθοδεύσεις εἶναι ο φόβος. Τὰ Μέσα Μαζικοῦ Ἐκφοβισμοῦ ἐπιμελῶς δημιουργοῦν καὶ συντηροῦν αὐτὸ τὸ κλίμα. Ὁ φόβος εἶναι μία πανίσχυρη ἐσωτερικὴ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, μπορεῖ νὰ παραλύσει τὴν βούλησή του, μπορεῖ καὶ νὰ τὴν ἀτσαλώσει. Το ζητούμενο εἶναι σὲ ποιὰ κατεύθυνση θὰ τὴν στρέψει. Ἂν τὴν στρέψει στὸν Θεό, τὸν μόνον ἄξιο φόβου (Λουκ. ιβ΄ 4,5), τότε θὰ λάβει πίσω φωτισμό, σθένος καὶ θάρρος κατὰ τό “θαρσείτε ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον” (Ἰωάν. ιστ΄ 33). Ἂν παραμείνει ἑστιασμένη σὲ φοβίες τοῦ αἰῶνος τούτου, θὰ λάβει πίσω περισσότερη ἀγωνία, σύγχυση καὶ δειλία κατὰ το “εκεῖ ἐδειλίασαν φόβω, οὗ οὐκ ἢν φόβος” (Ψαλ. ιγ΄ 5). Δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιδιωκόμενη ἀποϊεροποίηση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποσπάσει καὶ νὰ ὑποκλέψει φόβο γιὰ νὰ στηριχθεῖ ὁ μύθος τοῦ ἐμβολίου, ὅπως διαχρονικὰ συμβαίνει μὲ ὅλες τὶς μυθοπλασίες ποὺ στεροῦνται λογικῶν ἐρεισμάτων. 

Κάθε φορὰ ποὺ γίνεται λόγος γιὰ σάλιο, κουταλάκια καὶ τὰ συναφῆ, ἀπὸ ὅσους ἔχουν στοχοποιήσει τὴν Θεία Κοινωνία, μοῦ ἔρχεται στὸ μυαλὸ τὸ θαῦμα τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ (Ἰωάν. θ΄). Τότε ὁ Κύριος μὲ μία κίνηση “ὑγειονομικὰ ἀπαράδεκτη” ὀμμάτωσε τὸν τυφλό! Ἀνέμειξε τὸ σάλιο Του (ποὺ εἶναι μέσο διάδοσης ἰῶν καὶ βακτηρίων) μὲ χῶμα (ποὺ εἶναι πηγὴ ἑκατομμυρίων μικροβίων) καὶ «ἐπέχρισε» τὸν πηλὸ στὰ μάτια τοῦ τυφλοῦ (βλεννογόνοι ἐπιπεφυκότα: σημεῖο εἰσόδου μικροβίων καὶ ἔναρξης μόλυνσης). Τὸ τί ἀκολούθησε τὸ γνωρίζουμε, ὅπως γνωρίζουμε ὅτι καμία ἐπιστήμη δὲν πρόκειται νὰ τὸ ἀναπαράξει. Ἁπλὰ ἂν γινόταν σήμερα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς τότε φαρισαίους, στοὺς κατήγορους τοῦ Ἰησοῦ θὰ ἦταν καὶ κάποιοι στενοκέφαλοι λοιμωξιολόγοι. Εὔχομαι ἀπὸ καρδίας, ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἀξιώσει νὰ βιώσουν τοῦ Μυστηρίου τὴν Δύναμιν. Ὁ Κύριος εἶναι ἐκεῖ καὶ τοὺς προσκαλεῖ. Ποτὲ δὲν θὰ τοὺς ὑποχρεώσει… 

Παῦλος μοναχὸς ἁγιορείτης, 
Βιολόγος, MD Μοριακής Βιολογίας καὶ Βιοϊατρικῆς 
Βουλευτήρια Ἁγίου Ὅρους.

Παραπομπές:

10 σχόλια:

 1. Πολυεπίπεδη (με πληρότητα) και πειστική προσέγγιση και ανάλυση του θΈματος. ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σε ευχαριστούμε αδελφέ Παύλο. Πώς θα μπορούσε η μοναστική κοινότητα να ακουστεί τοποθετούμενη επίσημα και με τρόπο όχι μόνο πνευματικό αλλά και επιστημονικό;
  Σκέψου το σε παρακαλώ και κινητοποίησε όσο μπορείς τις ηγετικές φωνές να πάρουν θέση που να γίνει γνωστή στον φοβισμένο και αποπροσανατολισμένο λαό μας.
  Ο Θεός μαζί σου. Κ.Μ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είμαι φαρμακοποιός. Θα είμαι ευθύς και ειλικρινής απέναντι σας. ΔΕΝ διάβασα όλο το κείμενο. Δεν χρειάζεται. Ο άνθρωπος έχει απόλυτα δίκιο και το τεκμηριώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.

  Ανάμεσα σε τόσες παράλογες φωνές αυτή είναι η ΜΟΝΗ ορθή , πλήρης και επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη.

  Είναι εντυπωσιακό πόσο πρόχειρα, πόσο επιπόλαια και πόσο ανόητα έχει χειριστεί η Παγκόσμια κοινότητα το θέμα.

  Πλέον είναι πεπεισμένος: Ο Θεός ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ βοηθάει την Ελλάδα...

  Άγιοι Πατέρες εύχεστε υπέρ ημών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να γνωριζετε πως μετα τον ΚΟΡΟΝΑ-ιο
  Ερχετε το στ-ΑΙΜΑ...(ΣΤΕΜΑ - ΑΙΜΑ).

  Ο ηλιος θα κοκκινισει ΣΑΝ το αιμα,
  και η γη επισης θα κοκκινησει ΑΠΟ
  το αιμα των ανθρωπων που θα πεθανουν

  Η Ελλαδα θα παθει μικρο κακο γιατι την προστατευει ΕΚΕΙΝΟΣ και γιατι την τελευταια στιγμη ο λαος θα μετανοησει και θα επιστρεψει στον ΧΡΙΣΤΟ και ετσι θα σωθει.

  Πολλά ευρωπαικά κράτη θα αφανιστούν
  κυριολεκτικά από τον Χάρτη.

  Η Ελληνικη γλωσσα θα γινει παγκοσμια
  οπως παγκοσμια πρωτευουσα θα ειναι η Κωσταντινουπολη και παγκοσμια θρησκεια θα γινει η Ορθοδοξια,κατα την "Αναλαμπη της Ορθοδοξιας" που ερχετε ταχιστα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμε 8:22 π.μ, εννοείς τόν γ' παγκόσμιο πόλεμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ναι,ουσιαστικα ο γ'παγκοσμιος πολεμος εχει δυο "ημιχρονα"που θα συμβουν τα γεγονοτα που σας περιεγραψα.
  Στο πρωτο ημιχρονο Θα προηγηθει η ολοκληρωτικη καταστροφη της τουρκιας απο τους ρωσους και η επιθεση του ΝΑΤΟ κατα της ρωσιας στην περιοχη της Κωνσταν/πολης.(18 κρατη).

  Στο δευτερο ημιχρονο θα χασει η ρωσια,αφου προηγουμενως εχουν καταστραφει πολλα ευρωπαικα κρατη αλλα και ασιατικα κρατη απο τους ρωσους...

  Η συνεχεια θα ειναι η Αναλαμπη της Ορθοδοξιας για 33 χρονια με αναδειξη του βασιληα Ιωαννη Βατάτζη μετα απο θε'ι'κή επεμβαση και παυση του πολεμου υπο αγγέλου.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εξαιρετικό άρθρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο..σας ευχαριστούμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δόξα τω Αγίω και Τριαδικώ Θεώ! Υπάρχει ακόμα μαγιά. Ευχαριστούμε για την σπάνια στις μέρες μας τεκμηριωμένη Ορθόδοξη τοποθέτηση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.