7 Απρ 2021

Μοναχὸς Δαμασκηνὸς Γρηγοριάτης: «Ὄχι στὸ ἐμβόλιο πού σέ ὑποχρεώνουν καταπατώντας τήν ἐλευθερία σου. Δικό μας ἐμβόλιο εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία»!

Γράφει ὁ Μοναχὸς Δαμασκηνὸς Γρηγοριάτης
Ἀγαπητέ μας ἐν Χριστῶ ἀδελφέ κ. Ἀθανάσιε, χαῖρε ἐν Κυρίῳ.
Ἐλάβομεν ἅπαντες οἱ περίπου 100 ἀδελφοί καί ἀδελφές τῆς χριστιανικῆς μας οἰκογενείας μέ τίτλο ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ τήν ἐπιστολήν σου, τήν ὁποίαν ἀπηύθυνες πρός τήν Διαρκῆ Σύνοδο τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας μας. Ὡς ὑπεύθυνος τῆς Ὁμάδος αὐτῆς ὀφείλω νά ἀπαντήσω, χωρίς νά θίξω κάποιον στό ἐλάχιστον. Ἐπίσης πρίν ἀπό ὀλίγα λεπτά ἐλάβαμε καί ἐδιαβάσαμε καί τήν ἀπάντησιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τήν ὁποίαν εὐγενῶς μᾶς ἀπέστειλες. Σέ εὐχαριστοῦμεν γιά τήν ἐνημέρωσίν σου.

Τό θέμα τῆς γρίππης τοῦ κορονοϊοῦ, ὅπως ὠνομάσθηκε, κατ᾿ ἀρχήν δέν...

εἶναι δογματικό ἤ πνευματικό θέμα, ὁπότε δέν ἐνδείκνυται  νά ἔχει κάποια ἁρμοδιότητα ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία μας ἤ νά ἀπαντήσει ὑπευθύνως γιά ἕνα ξένο πρός Αὐτήν θέμα. Ἡ γρίππη αὐτή, εἶναι γνωστόν ὅτι παρασκευάσθηκε στά ἰατρικά ἐργαστήρια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων διά κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Παρόμοιες γρίππες ἀντιμετωπίζει κάθε χρόνο ἡ ἀνθρωπότης, καί μάλιστα μέ πολύ περισσότερα θύματα, χωρίς νά εἶχε ποτέ ληφθῆ κάποια μέριμνα, ὅπως συνέβη τό 2020. Ἄλλωστε, σήμερα ἀπεκάλυψε ἡ ἑλληνική στατιστική τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος ὅτι ὅλοι οἱ νεκροί ἀπό ποικίλα νοσήματα τό 2019 ἦσαν περίπου 125 χιλιάδες, ἐνῶ ὅλοι οἱ νεκροί τοῦ 2020 ἦσαν 121 χιλιάδες!!! Ὁπότε ποῦ «βόσκει», ὁ φονικώτατος ἰός, ἕνεκα τοῦ ὁποίου ἰσοπεδώθηκε ἡ ἐθνική μας οἰκονομία, ἀλλά καί ἡ παγκόσμια μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες στό ἐγγύς μέλλον; Καί εἶναι δυνατόν ὅλες αὐτές οἱ 121 χιλ, νεκρῶν τοῦ 2020 νά προσβλήθηκαν ἀπό τόν κορονοϊό;  Καί ποῦ εἶναι οἱ ἄλλοι οἱ ἀποθανόντες ἀπό διάφορα νοσήματα; Μήπως ὅλοι ἰατρεύθηκαν ξαφνικά ἀπό τίς ἀρρώστιες τους καί προσβλήθηκαν μόνον ἀπό τόν κορονοϊό; Θά δώσουν φρικτό λόγο στόν Θεό ἡ συμμορία τῶν ἐνόχων αὐτῆς τῆς παγκοσμίου ἀπάτης. Καί δέν εἶναι μόνον ξένοι παράγοντες, ἀλλά καί πολλοί ἡμέτεροι, τούς ὁποίους ὁ Κύριός μας θά τούς συντρίψει προσεχῶς, ὡς σκεύη κεραμέως, ἐάν δέν μετανοήσουν!

Ἕνεκα τῆς πολεμικῆς αὐτῆς ταράχθηκαν οἱ κυβερνήσεις τῶν ἐθνῶν, χειρότερα ἀπό τήν ταραχή τοῦ Ἠρώδου λόγω τῆς ἐλεύσεως τοῦ Σωτῆρος μας στήν γῆ. Ἀναστατώθηκαν τά διεθνῆ κανάλια καί ἔλαβαν ἐντολές νά καταγράφουν παγκοσμίως ἑκατόμβες θυμάτων. Στόν χορό τοῦ πανδαιμονίου μπῆκαν καί ἐκπρόσωποι τοῦ ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ γιά νά «βαπτίζουν» τούς ἀποθανόντες ὡς θύματα τοῦ φονικοῦ ἰοῦ. Καί εἶναι γνωστόν ὅτι γιά νά ταραχθῆ τό σύμπαν χρηματίσθηκαν οἱ ἀνωτέρω «ἡγεμόνες», ἄν δέν ἀπατῶμαι, μέ 4 περίπου δισεκατομμύρια δολλάρια.  Καί γιατί ὅλη αὐτή ἡ παγκόσμια τραγική κωμωδία; Γιά νά προχωρήσουν τά σχέδιά τους σχετικά μέ τά θέματα τῆς Ἀμερικῆς, ὅπως ἐγράψαμε ἐκτενῶς πρό ἡμερῶν. Καί τί ἐπέτυχαν; Ὄχι πολλά πράγματα, διότι ἄλλος εἶναι ὁ Νοικοκύρης πού διαφεντεύει τόν κόσμο. Ἐπέτυχαν σέ σχετικό βαθμό νά πανικοβάλλουν τούς λαούς, νά τούς φυλακίσουν στά σπίτια τους, νά καταστρέψουν τίς οἰκονομίες τῶν χωρῶν τους, ἐν συνεχείᾳ ἐπειδή τούς «ἀγαποῦν», νά τούς ἐμβολιάσουν γιά νά μή πεθάνουν καί κατόπιν νά τούς  ἀποτελειώσουν μέ τήν πεῖνα πού ἤδη ἐμφανίσθηκε καί τήν συρροή φονικῶν πολέμων. Πολλοί ὅμως ἀρχηγοί κρατῶν τῆς Ἀφρικῆς ἀπεδείχθησαν φρονιμώτεροι τῶν εὐρωπαίων ἑταίρων τους καί ἀπηγόρευσαν ὁλοτελῶς τήν χρῆσι τῶν μασκῶν. Ἀκόμη ἐνεθάρρυναν τήν λειτουργία ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν, τοῦ ἐμπορίου τῆς ματακινήσεως ἀγαθῶν γιά νά μή πεινάσουν οἱ λαοί τους, ὅπως ἡ Τανζανία. Τά σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων ἐκπαιδεύσεως λειτουργοῦν κανονικά. Ἔχουν καί τῶν ἀρχηγῶν τους τήν θρησκευτική πεποίθησι ὅτι «ὁ Θεός εἶναι μαζί μας καί θά μᾶς βοηθήσει, ὅπως κάνει σέ τέτοιες ἐπιδημίες».

Ἀδελφοί, στῶμεν καλῶς! Τά σκοτεινά σχέδιά τους τά ἀποκαλύπτει γρήγορα ὁ Θεός πού μᾶς ἀγαπᾶ καί δέχεται τά σύννεφα τῶν προσευχῶν μας πού ἀνεβαίνουν καθημερινά μετά δακρύων στόν ἐπουράνιο Θρόνο Του. Ἐγράφησαν τόσα ἀρνητικά γιά τά ἐμβόλια μηνύματα, ὑπάρχει τόση κακοβουλία, πανουργία καί διαστροφή στά μυαλά αὐτῶν τῶν κατεργαρέων, πού δέν χωρεῖ ἀμφιβολία νά ἐρωτοῦμε ἑαυτούς καί ἀλλήλους ἄν πρέπει νά κάνουμε τό ἐμβόλιο. Ποιό ἐμβόλιο; Αὐτό πού θά προκαλέσει ἴσως σταδιακῶς, ἴσως καί ἀποτόμως τόν θάνατο τοῦ 15% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ, σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις τοῦ μεγαλυτέρου ἐγκληματίου τῶν αἰώνων Μπίλ Γκέϊτς; Ποιό ἐμβόλιο, αὐτό πού σέ ὑποχρεώνουν, καταπατώντας τήν ἐλευθερία σου, ἐνῶ ταυτόχρονα εἶσαι καί ὑγιής; Καί σέ ἀπειλοῦν ὅτι, ἄν τό ἀρνηθῆς, δέν ἠμπορεῖς νά ταξιδεύσης καί θά ἀποκλείεσαι τῶν νομίμων κρατικῶν σου δικαιωμάτων; Ποιό ἐμβόλιο, ἕνεκα τοῦ ὁποίου ἔχουν ἀποθάνει ἑκατοντάδες συνανθρωποί μας ἀνά τόν κόσμον, μετά τόν ἐμβολιασμόν τους; Δικό μας ἐμβόλιο πού χαρίζει καί τήν αἰώνια ζωή εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία. Εἶναι ὁ Χριστός μας. Σ᾿ Αὐτόν ἀνήκουμε, στό Ὄνομά Του βαπτισθήκαμε, μέ τήν εὐλογία Του θά ἀναχωρήσουμε, ὅταν Ἐκεῖνος τό ἀποφασίσει, γιά τήν αἰώνια καί ποθεινή μας Πατρίδα, πού εἶναι ὁ αἰώνιος Παράδεισός μας. ΟΧΙ, ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΑΙΩΝΑ. Χαίρετε Ἀδελφοί καί ἀγαλλιᾶσθε. Ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος τῆς Παναγίας Του Μητρός.

Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης.  2-2-2021

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟΝ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ

13 σχόλια:

 1. Ποιός είναι ο Τσουτσάνης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανωνυμοςειπε

  Τί είναι η "οικογένεια" ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ;
  υπάρχουν και αγιορείτες ΜΗ ΘΕΟΦΟΡΟΙ; Μόνο αυτοί φέρουν το ΘΕΟ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση . Δόξα τω Θεώ !!!
  Ελευθερία ή θάνατος !!!
  Δόξα σοι ό Θεός !!!
  Δόξα σοι ό Θεός !!!
  Δόξα σοι ό Θεός !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ευχαριστούμε, πάτερ! Μας δίνετε κουράγιο, για να μείνουμε σταθεροί στο θέλημα του Θεού και όχι στα χέρια αυτών, των 2000 περίπου δισεκατομμυριούχων, που μας "αγάπησαν" ξαφνικά όλους τους ανθρώπους του πλανήτη και θέλουν να μας καταστρέψουν. Αυτών, που τα δισεκατομμύριά τους είναι περιουσία όση αυτή του πληθυσμού του μισού πλανήτη και τα απόκτησαν με "φιλάνθρωπο" τρόπο και τα κρατούν από "μεγάλη αγάπη" προς τον συνάνθρωπο, για να κάνουν το κουμάντο κατά τα γούστα τους. Δεν θα ακουμπήσει κανείς το σώμα μου, όσο εξαρτάται από μένα! Από κει και πέρα, έχει ο Θεός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Χαίρεται εν Χριστώ πατέρες καί αδελφοί οι κατάστασης δεν είναι καθόλου καλή διακυδευεται το μέλλον της ανθρώπινης ύπαρξης έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να υπερασπιστούμε το ιδανικό της ελευθερίας του ανθρώπου του ποιο τέλειου πλάσματος της δημιουργίας του Θεού αμήν γένοιτο ο Θεός μεθ'ημων στώμεν καλώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μας αναπαύει αυτό το κείμενο, όπως το διαβάζουμε και ευχαριστούμε πολύ. Όμως, πράγματι, ποιοι είναι οι Θεοφόροι Αγιορείτες, ποιος είναι ο κ. Τσουτσάνης;
  Ψάχνοντας στο ίντερνετ βρήκα για τον π. Δαμασκηνό ότι ήταν ιεραπόστολος κι έχει γράψει σχετικά βιβλία, που φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα. Όμως έτσι, ψάχνοντας μόνοι μας, θα συμπληρώσουμε το παζλ;
  Αν θέλει το Ρωμαίικο Οδοιπορικό, ας κάνει τις σχετικές διευκρινίσεις, ώστε να είναι πιο ολοκληρωμένη η πληροφορία. Ευχαριστούμε πάλι και εκ των προτέρων.
  Α.Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. 1. Όταν επιχειρηματολογούμε πρέπει οπωσδήποτε να βασιζόμαστε σε σωστά στοιχεία.
  Οι θάνατοι δεν είναι 125.000 το 2019 και 121.000 το 2020.
  Όπως λέει η Στατιστική Υπηρεσία οι αριθμοί έχουν ως εξής:
  125.000 το 2019 και 133.000 το 2020.
  βλ. : https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/2020 (1η έως τελευταία βδομάδα)
  2. Πως προκύπτουν αυτά τα 4 δις; Που είναι γραμμένο, πως αποδεικνύεται;
  3. Που φαίνεται ότι ο Bill Gates προβλέπει μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 15% με τον εμβολιασμό;
  4. Που είναι οι αποδείξεις ότι ο ιός είναι κατασκευασμένος;

  Δεν μπορούμε να στηρίζουμε την επιχειρηματολογία μας, σε πράγματα που "κάπου είδαμε", "κάποιος μας είπε"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αυτο για τους θανατους που λες δεν ισχυει γιατι η επιστολη γραφτηκε στις 15 φεβρουαριου(με το παλιο 2)και απο τοτε μπορει να αλλαξαν οι θανατοι

   Διαγραφή
  2. Με την παρατήρησή σας επιβεβαιώνετε αυτό που έγραψα:
   ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ πάρα πολύ τι γράφουμε και τι στοιχεία παίρνουμε!
   Δεν μπορείς πάτερ Δαμασκηνέ (ευλόγησον) να συγκρίνεις 12 μήνες ενός έτους με πχ 10,5 μήνες του επομένου! Ένα πλήρες έτος το συγκρίνουμε με ένα πλήρες έτος!

   Διαγραφή
 8. Κάποιοι πριν από χρόνια μας είχαν ζαλίσει με την νόσο των πουλερικων
  μετά περάσαμε στην νόσο των τρελών αγελαδων
  λίγο αργότερα μας ενεσκυψε η νόσος των χοιρων
  Και τώρα ζούμε το μη χειρότερα...
  Ε όπως να το δει κανείς κάποιοι το μαγειρευαν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Λυπάμαι πολύ που ο εν λόγω πατήρ ρέπει προς την ανεξέλεγκτη προτεσταντικής προέλευσης συνωμοσιολογία και τις ψευδείς ειδήσεις. Αντί να εμπιστεύεται τους καθ' ύλην αρμόδιους επιστήμονες, αφού το θέμα δεν είναι θεολογικό όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, εμπιστεύεται όλες τις αναξιόπιστες συνωμοσιολογικές πηγές του διαδικτύου, εκθέτοντας και την Ιερά Μονή του, αφού για την δημοσιοποίηση του ανωτέρω κειμένου υπάρχει η πληροφορία ότι δεν πήρε ευλογία από τον γέροντα του. Μετά τα τραγικά συμβάντα στην Αγία Άννα και το θάνατο πολλών πατέρων, συμπεριλαμβανομένου και του ευλαβεστάτου πατρός Χρυσάνθου ιερομονάχου δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι τέτοιες ακραίες φονταμενταλιστικές απόψεις στο χώρο είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας και ελλοχεύουν και κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Ευτυχώς, η Ιερά Σύνοδος ακολούθησε το σωστό δρόμο, εμπιστευόμενη την επιστήμη. Εύχομαι στο εξής ο εν λόγω αδελφός να λαμβάνει πρώτα την ευλογία του Γέροντα του και να μην κινείται αυτοβούλως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.