3 Φεβ 2021

Ἀνάπτυξη ἐμβολίων Covid-19 καὶ χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα

Τὸ κίνημά μας «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!» προβληματίστηκε σοβαρὰ καὶ προχώρησε σὲ εἰδικότερη μελέτη σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς χρησιμοποίησης κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν διαφόρων τύπων ἐμβολίων γιὰ τὸν Covid-19.
Σύμφωνα μὲ τὸν γενόμενο ἔλεγχο, γιὰ ὄλα τα ἐμβόλια COVID-19 ποὺ ἤδη χρησιμοποιοῦνται ἢ ἀναμένονται νὰ κυκλοφορήσουν στὴ πατρίδα μας ὡς τὸ τέλος τοῦ 2021, ἰσχύει πώς  ἔρευνα, ἡ ἀνάπτυξη, ἡ παραγωγὴ ἢ/καὶ ὁ ἔλεγχος ἀποτελεσματικότητάς τους, (κατὰ περίπτωση ἐμβολίου), ἔγιναν μὲ χρήση ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ... ἐκτρωθέντα ἀγέννητα παιδιά.

Εἰδικότερα:

1. Τὸ ἐμβόλιο τῆς Pfizer (1,3) ἀναπτύχθηκε σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἐταιρία BioNTech καὶ εἶναι ἐμβόλιο messenger RNA (mRNA). Τὸ mRNA χρησιμεύει γιὰ τὸ σχηματισμὸ τῆς πρωτεΐνης S (Spike protein) τοῦ ἰοῦ ποὺ θὰ προκαλέσει τὴν παραγωγὴ ἀντισωμάτων. Ἡ Pfizer/BioNTech κωδικοποιεῖ τὸ ἐμβόλιο ὡς BNT162b2.
Ἡ Pfizer/BioNTech χρησιμοποίησε τὴν ἐμβρυϊκὴ κυτταρικὴ σειρά HEK293 (ἐμβρυϊκὰ κύτταρα νεφροῦ) στὴν ἔρευνα, στὴν ἀνάπτυξη (δημιουργία) τοῦ ἐμβολίου, ὅπως καὶ στὸν ἔλεγχο τοῦ ἐμβολίου, προκειμένου νὰ διαπιστωθεῖ ἡ παραγωγὴ ἀντισωμάτων.

Δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ γνωρίζουμε ἐὰν ἡ Pfizer/BioNTech ἐξακολουθεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν ἐμβρυϊκὴ κυτταρικὴ σειρὰ HEK293 στοὺς συνεχεῖς ποιοτικοὺς ἐλέγχους τοῦ ἐμβολίου. Δὲν φαίνεται νὰ τὸ χρησιμοποιεῖ ἐπὶ τοῦ παρόντος στὴν παραγωγή του.

2. Τὸ ἐμβόλιο τῆς Moderna (1,3) εἶναι ἐμβόλιο mRNA καὶ χρησιμεύει γιὰ τὴν παραγωγὴ ἀντισωμάτων ἔναντί της πρωτεΐνης S τοῦ ἰοῦ. Ἡ Moderna κωδικοποιεῖ τὸ ἐμβόλιο ὡς mRNA-1273. Γιὰ τὴν παραγωγή του ἡ Moderna χρησιμοποίησε τὴν κυτταρικὴ σειρά HEK293 (ἐμβρυϊκὰ κύτταρα νεφροῦ) στὴν ἔρευνα, τὴν ἀνάπτυξη (δημιουργία) καὶ τὸν ἔλεγχο ἀποτελεσματικότητας τοῦ ἐμβολίου.

Δὲν ξέρουμε ἐὰν ἡ ἐταιρία χρησιμοποιεῖ τὴν ἐμβρυϊκὴ κυτταρικὴ σειρὰ HEK293 στοὺς συνεχεῖς ποιοτικοὺς ἐλέγχου κατὰ τὴν κατασκευή του, ἐνῶ δὲν φαίνεται νὰ τὴ χρησιμοποιεῖ αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὴ φάση παραγωγῆς του.

3. Τὸ ἐμβόλιο τῆς AstraZeneca (1,3) ἀναπτύχθηκε σὲ συνεργασία μὲ τό Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης καὶ χρησιμοποιεῖ ἀδενοϊὸ ὡς φορέα γιὰ τὴν παραγωγὴ τῆς πρωτεΐνης S (spike protein) τοῦ SARS-CoV-2, καὶ τὴν παραγωγὴ ἀντισωμάτων. Η AstraZeneca κωδικοποιεῖ τὸ ἐμβόλιο ὡς ChAdOx1 nCoV-19.

 AstraZeneca χρησιμοποίησε την εμβρυϊκὴ κυτταρικὴ σειρὰ HEK293 στην ἔρευνα καὶ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβολίου, καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ τὴ χρησιμοποιεῖ ὡς μέσο καλλιέργειας τοῦ ἀδενοϊοῦ στὴν τρέχουσα παραγωγὴ ἐμβολίων, δηλαδὴ γίνεται χρήση τῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων σὲ ὅλες τὶς φάσεις δημιουργίας τοῦ ἐμβολίου. Ἐπίσης χρησιμοποίησε την κυτταρικὴ σειρά MRC-5 (κύτταρα πνεύμονος ἐμβρύου) σὲ κάποιο στάδιο τῆς ἔρευνάς της γιὰ τὸ ἐμβόλιο. (2)

4. Τὸ ἐμβόλιο τῆς Johnson & Johnson (1,3) ἀναπτύχθηκε σὲ συνδυασμὸ μὲ τήν Janssen Research & Development, Inc., καὶ εἶναι ἐμβόλιο ποὺ βασίζεται σὲ φορέα ἀδενοϊό. Ἡ Johnson & Johnson κωδικοποιεῖ τὸ ἐμβόλιο ὡς Ad26.COV2.S. Ἡ τεχνολογία AdVac® τῆς ἐν λόγω ἐταιρίας χρησιμοποιεῖ την κυτταρικὴ σειρὰ PER.C6 (ἐμβρυϊκὰ κύτταρα ἀμφιβληστροειδοῦς)

 Johnson & Johnson χρησιμοποίησε τήν μβρυϊκὴ κυτταρικὴ σειρὰ PER.C6 στην ἔρευνα, τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβολίου καὶ συνεχίζει νὰ τὴ χρησιμοποιεῖ γιὰ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀδενοϊῶν ποὺ χρησιμεύουν γιὰ τὰ ἐμβόλιο, δηλαδὴ σὲ ὅλες τὶς φάσεις δημιουργίας του ὡς τὸ τελικὸ προϊόν.

5. Gamaleya Research Institute (Ρωσικό εμβολιο) χρησιμοποιεῖ ὡς φορέα τὸν adenovirus (rAd26-S+rAd5-S). Χρησιμοποιεί τά ἐμβρυϊκὰ νεφρικὰ κύτταρα ΗΕΚ293 στή φάση σχεδιασμοῦ καὶ ἀνάπτυξης, παραγωγῆς καὶ ποιοτικοῦ ἐλέγχου, δηλαδὴ σὲ ὅλες τὶς φάσεις δημιουργίας ὡς τὸ τελικὸ προϊόν. (3)

6. CanSino Biologics, Inc. Beijing Institute of Biotechnology, Academy of Military Medical Sciences, PLA of China, Κινέζικο εμβολιο. Χρησιμοποιείται ἀδρανοποιημένος κορονοϊὸς μὲ φορέα ἀδενοϊού. Χρησιμοποιεί τά ἐμβρυϊκὰ νεφρικὰ κύτταρα ΗΕΚ293 στή φάση σχεδιασμοῦ καὶ ἀνάπτυξης, παραγωγῆς καὶ ποιοτικοῦ ἐλέγχου, δηλαδὴ σὲ ὅλες τὶς φάσεις ὡς τὸ τελικὸ προϊόν. (3)

Ἡ διαπίστωση τῶν ἀνωτέρω ὑπῆρξε ἐξαιρετικὰ ὀδυνηρὴ γιὰ ἐμᾶς. Τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα μᾶς προβλημάτισαν καὶ μᾶς ἔθεσαν ἐνώπιον σοβαρῶν ἠθικῶν διλημμάτων. Ανάλογος προβληματισμὸς ἀναπτύσσεται σὲ ὁποιονδήποτε καλεῖται νὰ ἀναλάβει τὴν ὑγειονομικὴ καὶ τὴν πνευματικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ χρήση τῶν ἀνωτέρω ἐμβολίων.

Καλοῦμε ὅσους θεωροῦν ὅτι ἡ ζωὴ καὶ ἡ ὑγεία εἶναι ἀγαθὰ ποὺ ὅλοι δικαιοῦνται νὰ ἀπολαύσουν, γεννημένοι καὶ ἀγέννητοι, νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ νὰ λάβουν ὑπεύθυνα τὶς ἀτομικές τους ἀποφάσεις.

______________
Παραπομπές

1 σχόλιο:

 1. μέ κάθε γέννηση αὐξάνεται τό ΑΕΠ τῆς χώρας

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ!
  ΜΕ 10 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΗΜΑΝΤΟ ΑΕΠ
  ΜΕ 1000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΑΕΠ
  ΜΕ 1000000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΕΠ
  ΜΕ 10000000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΠ ΠΟΥ ΕΧΩΜΕ ΤΩΡΑ
  ΜΕ 30000000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΕΠ ΠΑΝΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ!

  ΤΡΟΠΟΣ: 1500-2000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΠΑΙΔΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ!

  Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,
  MΕΓΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ

  πολλοί νομίζουν ὅτι μέ 2 παιδιά δέν θά ἔχουν προβλήματα, εἶναι ὄμως ἔτσι;;;
  μήπως ἰσχύουν ἀνάλογα καί ἐδῶ μέ ὅσα εἶχε πεῖ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς γιά τήν ἀργία τῆς κυριακῆς;;;

  ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁπού γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογίαν καὶ ἢ σὲ θανατώνει ὁ Θεὸς παράκαιρα, ἢ τὴν γυναίκα σου, ἢ τὸ παιδί σου, ἢ τὸ ζῶον σου ψοφᾶ, ἢ ἄλλον κακόν σου κάμνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.