14 Φεβ 2021

Ἐγώ, ὁ Ναυπάκτου….

Τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Εἶναι τώρα πολὺς καιρὸς ποὺ παρακολουθοῦμε μὲ θλίψη μία ἀλλαγή, ἂν ὄχι «μετάλλαξη», στὴν ὅλη στάση καὶ συμπεριφορὰ τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰεροθέου (Βλάχου). Ἀλλαγή, ἡ ὁποία ἔχει ἀρνητικὸ πρόσημο, ἀφοῦ διαφοροποιεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ παραδοσιακοῦ Ἐπισκόπου ποὺ ἐνδιαφερόταν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν πνευματικὴ στήριξη τῶν πιστῶν καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας, σὲ πολυπράγμονα Μητροπολίτη ποὺ εὐκαίρως ἀκαίρως ἀποφαίνεται ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ἀκόμη καὶ ἐκτὸς τῶν ἁρμοδιοτήτων καὶ γνώσεών του. Καί, κυρίως, ἐκπλήσσει δυσάρεστα ταυτιζόμενος ἀκρίτως μὲ θέσεις καὶ...

ἀπόψεις ποὺ ἐκφράζουν τὸ «πολιτικῶς ὀρθὸν» ἤ, ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων, τὶς νεοπαπικὲς ἐπιδιώξεις καὶ τοὺς οἰκουμενιστικοὺς σχεδιασμοὺς τοῦ Φαναρίου.

Ἡ ἀφετηρία αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς, χωρὶς νὰ ὑπεισερχόμεθα σὲ βαθύτερα αἴτια καὶ τυχὸν προδιαθέσεις, ἔχουμε ἐκτιμήσει ὅτι μπορεῖ νὰ ἐντοπιστεῖ χρονικὰ καὶ σημειολογικὰ στὴν ἀπόφαση τῆς συμμετοχῆς του στὴ διαβόητη πλέον «Σύνοδο τῆς Κρήτης» ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016 στὸ Κολυμπάρι Χανίων, καί, κυρίως, στὴ στάση του ἐντὸς καὶ ἔναντι αὐτῆς. Ἐκεῖ, ἐκτιμοῦμε ὅτι ὁ πολὺς Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος διακινδύνευσε σοβαρῶς καὶ τελικῶς ἔπληξε ἀνεπανόρθωτα τὸ θεολογικό του κύρος.

Ἡ «Σύνοδος τῆς Κρήτης» ἀπεδείχθη «ζυγὸς» (ζυγαριὰ) Ὀρθοδοξίας, τῶν μὲν (ὅσων συμμετεῖχαν καὶ τὴν ἀναγνωρίζουν) καταγομένων εἰς Ἅδην (ἀπιστίας καὶ ἀνυποληψίας) τῷ βάρει τῆς βλασφημίας (διὰ τῆς συμφωνίας πρὸς τὶς «ἀποφάσεις» της), τῶν δὲ (ὅσων ἀρνήθηκαν γιὰ λόγους Πίστεως νὰ συμμετέχουν ἢ διαφώνησαν μὲ τὴν ἀντικανονικὴ σύγκληση καὶ τὶς κακόδοξες ἀποφάσεις της) κουφιζομένων πταισμάτων πρὸς γνῶσιν (διὰ τῆς Ὁμολογίας) Θεολογίας. Μόνον ποὺ στὴν περίπτωση αὐτῆς τῆς ἀντι-Συνόδου, δυστυχῶς, δὲν ὑπῆρξαν….«δέ»! Ὅλοι οἱ συμμετασχόντες, εἴτε συμφωνοῦντες, εἴτε παγιδευθέντες, βαρύνονται μὲ τὶς βλασφημίες της. Αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ ὅσους δὲν τὴν ἀποκηρύσσουν ἢ σιωπηρῶς τὴν ἀνέχονται.

Βεβαίως, ὁ κ. Ἰερόθεος διεφώνησε καὶ ἐπιφυλάχθηκε ἔναντι ὁρισμένων ἀποφάσεων τῆς ἐν λόγω ἀντι-Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου. Συνέγραψε μάλιστα καὶ δημοσίευσε ὀγκωδέστατο βιβλίο μὲ τὶς σχετικὲς ἀπόψεις του. Ἐπὶ τῆς οὐσίας, ὅμως, ἀμνήστευσε τὴ βλάσφημη παρεμβολὴ αὐτῆς τῆς «Συνόδου» στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, ἡ ὁποία ἀποδεδειγμένως ὑπῆρξε ἡ πρώτη ἐπίσημη, ἂν καὶ λαβωμένη ὅσον ἀφορᾶ τὴν τυπικὴ «νομιμοποίησή» της, οἰκουμενιστικῆ «Παν-«ὀρθόδοξος» Σύνοδος» στὸν χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀμνήστευση τοῦ κ. Ἰεροθέου συνίσταται στὴν πρωτοφανῆ καὶ πατερικῶς ἀμάρτυρη καὶ καινοτόμο θεωρία του ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ γίνονται ἀποδεκτὲς ἢ ἀνεκτὲς στὴν Ἐκκλησία Σύνοδοι, ὅπως ἡ περὶ οὗ ὁ λόγος, οἱ ὁποῖες μεταξὺ τῶν ἀποφάσεών τῶν περιέχουν σαφῶς κακόδοξες, ἀλλὰ καὶ ἀμφιλεγόμενες, ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ Θεολογίας, θέσεις!

Αὐτὸ ἀκριβῶς «στοιχειοθετεῖ» τὸ καταληκτικὸ συμπέρασμα - τοποθέτηση ὡς ἐπιστέγασμα τοῦ προαναφερθέντος πολυσέλιδου βιβλίου τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου, ὁ ὁποῖος παραπέμπει στὶς σύγχρονες ἐκκλησιαστικὲς καλένδες τὴν ἀποδοχὴ ἢ ἀπόρριψη ἢ καὶ «διόρθωση» (!) τῶν πεπραγμένων τῆς «Συνόδου» τοῦ Κολυμπαρίου, ὡσὰν νὰ εἶναι δυνατὴ καὶ ἀνεκτὴ ἡ συνύπαρξη (ἐφ΄ ὅσον ὁμιλοῦμε περὶ Συνοδικῶν Ἀποφάσεων) ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀληθείας καὶ ψεύδους, φωτὸς καὶ σκότους!

Ἐὰν ὅμως τὰ προαναφερθέντα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στὴν ἀφετηρία τῆς «μεταλλάξεως» τοῦ ἄλλοτε θεωρουμένου ὑπερασπιστοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῶν συγχρόνων πολλῶν καὶ ποικίλων αἱρετιζόντων, Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου, εἶναι ἀποκαρδιωτικά, ἡ συνέχιση αὐτῆς τῆς πορείας του καὶ ἡ παρατηρουμένη κλιμάκωσή της εἶναι ἄκρως ἀνησυχιτικᾶ.

Καὶ τοῦτο διότι, πλέον, ὁ ἐν λόγω Μητροπολίτης, μὲ τὴν ὅλη στάση του, τὶς δημόσιες τοποθετήσεις καὶ τὶς πρωτοβουλίες του, ὑπεισερχόμενος (καὶ) σὲ τομεῖς πέραν τῶν «ἁρμοδιοτήτων» του καὶ τῶν γνώσεών του, προβάλλει, προωθεῖ καὶ προπαγανδίζει πράγματα περὶ τῶν ὁποίων δὲν μπορεῖ νὰ ἀναλάβει τὴ μεγάλη καὶ σοβαρὴ εὐθύνη τῶν ἐπιπτώσεων σὲ ὅσους εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπηρεασθοῦν ἀπὸ αὐτά.

Ἀναφερόμαστε στὴν μὴ ἀναμενόμενη πειθήνια στάση του ἔναντι τῶν πρωτοφανῶν ἀπαγορευτικῶν κυβερνητικῶν μέτρων ὅσον ἀφορᾶ τὴ Θεία Λατρεία (κλείσιμο Ναῶν, ἀπαγόρευση συμμετοχῆς πιστῶν, ἐπιβολὴ χρήσεως μασκῶν ἐντὸς τῶν Ναῶν, πρακτικὴ μὴ προσκυνήσεως Εἰκόνων κ.ἂ.) λόγω τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Τελευταῖο δὲ δεῖγμα, ἢ «κροῦσμα», αὐτῆς τῆς στάσεώς του εἶναι ἡ ἀπροκάλυπτη προπαγάνδα ὑπὲρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν πιστῶν μὲ τὰ συγκεκριμένα ἀμφιλεγόμενης παρασκευῆς (προελεύσεως), συστάσεως, δοκιμῆς, ἀσφαλείας καὶ ἀποτελεσματικότητος κυκλοφορηθέντα ἐμβόλια κατὰ τοῦ νέου «περίεργου» ἰοῦ covid-19.

Εἶναι ἐνδεικτικὸ τὸ πρωτοσέλιδο ἄρθρο τοῦ κ. Ἰεροθέου στὸ φύλλο τῆς ἐφημερίδος τῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» (Δεκ. 2020, ἀρ. τεύχ. 293), μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο «Γιατί ἐμβολιάστηκα», ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:

«Εἶμαι ἀπὸ τοὺς πρώτους στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἔκανα τὸ νέο ἐμβόλιο…», «Ὅλα πρέπει νὰ τεθοῦν στὴν ὑπηρεσία τῆς προστασίας τῆς σωματικῆς ὑγείας…», «ζοῦμε σὲ ἕναν ἰδιότυπο ἀόρατο πόλεμο καὶ μάλιστα παγκόσμιο….», «…δὲν δίνω συνωμοσιολογικὲς καὶ ἰδεολογικὲς ἑρμηνεῖες στὰ ἐμβόλια. Θεωρῶ ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτο μπορῶ νὰ παρατείνω τὴν βιολογικὴ ζωή, χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι αὐτοσκοπός μου, ὥστε νὰ βοηθήσω ὅσο μπορῶ ὅσους μὲ ἔχουν ἀνάγκη….», «ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας μοῦ τηλεφώνησε μοῦ πρότεινε νὰ εἶμαι ἐκεῖνος ἀπὸ πλευρᾶς Ἐκκλησίας ποὺ θὰ λάβω μέρος στοὺς πρώτους ἐμβολιασμούς.», «Τελικά, ὁ θεολόγος δὲν εἰσέρχεται στὸν χῶρο τῆς ἐπιστήμης, ἐκτὸς κι ἂν εἶναι συγχρόνως καὶ ἐπιστήμονας, καὶ ὁ ἐπιστήμονας δὲν εἰσέρχεται στὸν χῶρο τῆς θεολογίας, ἐκτὸς καὶ ἂν εἶναι συγχρόνως καὶ θεολόγος. Καὶ ὅταν κάνω λόγο γιὰ θεολόγο, ἐννοῶ τὸν θεούμενο ἅγιο.», «Γιὰ τὸ νέο ἐμβόλιο γίνεται συζήτηση ἐπειδὴ εἰσάγεται στὸ mRNA γενετικὰ τροποποιημένη πληροφορία πού κωδικοποιεῖ τὴν πρωτεΐνη τῆς ἐπιφάνειας τοῦ ἰοῦ, ὥστε νὰ ἐπιτευχθῆ ἀνοσολογικῆ ἀπάντηση. Ὅμως, οἱ Παγκόσμιοι Ὀργανισμοὶ ἔχουν ἀποφανθῆ γιὰ τὴν ἀσφάλειά του καὶ ἐν πάση περιπτώσει μέ αὐτό, παρὰ τὶς παρενέργειές του, ὅπως ἔχουν ὅλα τὰ φάρμακα, ἀντιμετωπίζεται τὸ φάσμα τοῦ θανάτου ποὺ θερίζει τὴν ἀνθρωπότητα.», «Καί τό ὅτι αὐξήθηκε τὸ προσδόκιμο ὅριο ἡλικίας τοῦ ἀνθρώπου ὀφείλεται στὴν προσφορὰ τῆς ἐπιστήμης. Αὐτὴ μᾶς βοηθᾶ στὴν παράταση τῆς βιολογικῆς ζωῆς, ὥστε νὰ βοηθήσουμε ὅσο μποροῦμε τοὺς συνανθρώπους μας καὶ νὰ προετοιμασθοῦμε καλύτερα μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν προσευχή, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸν θάνατο καὶ νὰ συναντήσουμε τὸν Χριστό.», «Γίνεται διάλογος κατὰ πόσον ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ συστήσει τὸν ἐμβολιασμὸ τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἀσθένεια covid-19. Ὑπάρχουν κάποιες ἀντιρρήσεις, ἀπὸ πλευρᾶς μερικῶν ἰατρῶν,…», «Ἐπίσης, ὑπάρχουν ἄλλοι ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ διεθνεῖς καὶ Εὐρωπαϊκοὶ ὀργανισμοί, ποὺ ἐνέκριναν τὸ νέο ἐμβόλιο, πιέστηκαν ἀπὸ διάφορα οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ συμφέροντα. Αὐτό, ὅμως,…γίνεται καὶ γιὰ ἄλλες περιπτώσεις…», «Ὑπάρχουν, βέβαια, καὶ μερικοὶ συνωμοσιολόγοι, ποὺ βλέπουν καὶ στὸ θέμα αὐτὸ διάφορες συνωμοσίες….τὸ θέμα αὐτὸ δὲν εἶναι αὐστηρὰ θεολογικό, εἶναι καθαρὰ θέμα σωματικῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τὸν πρῶτο λόγο ἔχει ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη καὶ ὁ θεράπων ἰατρὸς κάθε ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τὸ ἰατρικὸ ἱστορικό του. Αν θελήση κανεὶς νὰ βρῆ συνωμοσίες, σὲ ὅλα τὰ θέματα, τότε πρέπει να κλειστῇ σὲ μία «προστατευτικὴ γυάλα», νὰ μὴ χρησιμοποιῆ καθόλου τὴν σύγχρονη τεχνολογία ἢ νὰ ἀναχωρήση στὴν ἔρημο καὶ νὰ μὴ χρησιμοποιῆ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς μας.», «τί πρέπει νὰ κάνη ἡ Ἐκκλησία στὸ θέμα αὐτό. Νομίζω…εἶναι ἕνα θέμα ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου,…Ὄπως σε ὅλα τὰ ἄλλα ἐμβόλια καὶ τὶς ἰατρικὲς θεραπεῖες δὲν ἀποφαίνεται ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφανθῆ καὶ στὸ θέμα αὐτό.», «Πρέπει νά βοηθήσουμε, σεβόμενοι τὴν ἐλευθερία κάθε ἀνθρώπου, στὸ νὰ δημιουργηθῆ «ἀνοσία» στὸν πληθυσμό.», «Καὶ ἂν ὑπάρχουν μερικὲς παρενέργειες, ὅπως γίνεται σὲ ὅλα τὰ φάρμακα, θὰ εἶναι λιγότερες ἀπὸ τὰ καθημερινὰ κρούσματα καὶ τοὺς θανάτους, καὶ θὰ βοηθήση νὰ ἀποβληθῆ ὁ φόβος τοῦ θανάτου καὶ νὰ ἐπανέλθη ἡ κανονικότητα στὴν κοινωνία μας καὶ τὸ Κράτος, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐκκλησία γιά νὰ τελοῦμε ἐλεύθερα τὰ Μυστήρια καὶ τὶς ἀκολουθίες.», «ὁ πλοῦτος τῶν γνώσεών σας (σ.σ. πρόκειται γιὰ λόγους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου πρὸς τὸν κ. Ἰερόθεο, τοὺς ὁποίους παραθέτει στὸ ἄρθρο του ὁ τελευταῖος) - πέρα ἀπὸ τὴν Θεολογία – καὶ μάλιστα στο κεφάλαιο τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, νὰ σᾶς βοηθάει ἄνετα ὥστε νά κρατᾶτε τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἐπιστήμης.», «ἐμβολιάσθηκα στό Νοσοκομεῖο Εὐαγγελισμός τήν Κυριακὴ 27 Δεκεμβρίου ἐ.ε., στὶς 5:00 μ.μ.».

Τὰ ἀνωτέρω, καίτοι παρατίθενται ἀποσπασματικά, ὄχι ὅμως ἀλλοιωμένα, σχηματίζουν ἀνάγλυφη τὴν εἰκόνα τῶν θέσεων, τοποθετήσεων ἀλλὰ καὶ τῆς συλλογιστικῆς τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου. Αὐτὴ ὅμως ἡ εἰκόνα μπορεῖ νὰ ἱκανοποιεῖ τοὺς Κυβερνητικοὺς παράγοντες, τοὺς συνεργαζομένους μὲ αὐτοὺς ἐπιστήμονες, ἴσως καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπογοητεύει τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἀνέμεναν ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο λόγο πνευματικό, λόγο στηρίξεως, λόγο πίστεως, λόγο ποὺ ἱεραρχεῖ καὶ προσεγγίζει πατερικὰ καὶ θεολογικὰ τὰ ζητήματα.

Οἱ Ναοὶ ἔχουν «ἀδειάσει» ἐκ τοῦ σκοπίμως καλλιεργουμένου φόβου, οἱ πιστοὶ διχάζονται ἀπὸ τὴν κατευθυνομένη ἄθεη προπαγάνδα καὶ σκανδαλίζονται ἀπὸ τὴν παθητικὴ καὶ ἐνδοτικὴ στάση τῶν Ποιμένων των, ἡ Θεία Λατρεία διώκεται, τὰ ἱερὰ Μυστήρια χλευάζονται, ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ὑπονομεύεται καὶ ἀλλοιώνεται, οἱ μελέτες γιὰ τὴν τεχνητὴ προέλευση τοῦ ἰοῦ ἔχουν δημοσιοποιηθεῖ χωρὶς ἀντίκρουση, οἱ φῆμες καὶ οἱ καταγγελίες μετὰ τεκμηρίων γιὰ τὴν πολιτικὴ ἐργαλειοποίηση τῆς λεγομένης πανδημίας ἔχουν κατακλύσει τὰ μὴ συστημικᾶ μέσα ἐνημερώσεως, οἱ ἐπιστημονικὲς ἀντιρρήσεις γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετωπίσεως τοῦ ἰοῦ καὶ τὸν προτεινόμενο ἐμβολιασμὸ ἔχουν φθάσει στὰ ὅρια τῆς καταγγελίας ἐγκληματικῶν κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος ἐνεργειῶν καὶ δεδομένων ὅλων αὐτῶν ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου ἐπιλέγει νὰ σιωπᾶ μὲν ἐπ’ αὐτῶν, νὰ γράφει δὲ καὶ ὑποστηρίζει τὰ προεκτεθέντα!

Τί συμβαίνει; Ἄραγε ἀρέσκεται ἢ ἐπαναπαύεται στοὺς ἐπαίνους ποὺ τοῦ ἐπιδαψιλεύουν γιὰ προφανεῖς σκοπιμότητες οἱ ὑψηλὰ ἱστάμενοι τῆς κρατικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως ; [Σημείωση: Ἀξέχαστος θὰ μείνει στὰ Πρακτικὰ τῆς «συνόδου» στὸ Κολυμπάρι ὁ χειρισμὸς ἐκ μέρους τοῦ προεδρεύοντος κ. Βαρθολομαίου τῶν διαφωνιῶν τοῦ κ. Ἰεροθέου πρὸς τὶς προωθούμενες θέσεις τοῦ Περγάμου Ἰωάννου (Ζηζιούλα). Ἀρκοῦσε ἡ ἐξυμνητικὴ ἀναφορὰ τοῦ πρώτου σὲ «δύο μεγάλες θεολογικὲς προσωπικότητες» γιὰ νὰ προσγειώσει συμβιβαστικά, ἐπὶ θέματος Πίστεως, τὸν «ζῆλο» τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου!]. Μήπως ἔχει πιστεύσει ἢ πεισθεῖ ὅτι εἶναι (καὶ) ἰατρὸς ἐπιστήμων καὶ νομιμοποιεῖται νὰ ἀποφαίνεται ἐπὶ ἰατρικῶν θεμάτων; Ἢ μήπως ἔχει δόση ἀληθείας ὁ ἰσχυρισμὸς ἢ μᾶλλον ἡ ἐκτίμηση ὁρισμένων οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἔτσι ὁ κ. Ἰερόθεος δηλώνει παρών, μὲ τὸν δικό του τρόπο, ὡς ὑποψήφιος διεκδικητὴς ὑψηλοτέρων θρόνων; Κύριος οἶδεν!

Νὰ μᾶς συγχωρήσει μόνον νὰ τοῦ ὑπενθυμίσουμε κάτι ποὺ ἰσχύει γιὰ ὅλους μας καὶ πρέπει νὰ τὸ προσέχουμε πάντοτε καὶ ἰδιαιτέρως στοὺς πονηροὺς καιρούς μας, τὸ ὁποῖο εἶναι καὶ ἐπιστημονικὸ καὶ θεολογικό. Ἴσως φανεῖ χρήσιμο. Προέρχεται δὲ ἀπὸ ἕναν ἀναμφισβήτητα εἰδήμονα στὴ διαπίστωση τῶν ψυχικῶν καὶ πνευματικῶν ἀσθενειῶν καὶ ἀληθινὸ θεολόγο, τὸν Ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, ὁ ὁποῖος πνευματικῶς ἀποφαίνεται ὅτι: «Ἀρχὴ τῶν κακῶν φιλαυτία, τέλος δὲ ὑπερηφάνεια». Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς γίνει ἴλεως!

13 σχόλια:

 1. Το πρόβλημα με τον αρθρογράφο είναι ότι κάνει μια προσωπική επίθεση σε
  έναν Μητροπολίτη της Ελλάδος, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν με άλλα άρθρα του
  έναντι του ίδιου Μητροπολίτη, που πέρα από τα πιθανά λάθη του που μπορεί να έχει κάνει όπως και κάθε άνθρωπος, ακόμα και αν είναι Μητροπολίτης, δεν παύει να αποτελεί ένα Μητροπολίτη που έχει προσφέρει στην Εκκλησία τις υπηρεσίες του πάνω από δύο δεκαετίες ως Μητροπολίτης και πολύ περισσότερο ως αρχιμανδρίτης, που είναι ακέραιου ήθους, που έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους με τα ορθόδοξα αγιοπατερικά κείμενά του και βιβλία του, και εν τέλει αυτόν που στην σύνοδο της Κρήτης για την στάση του στην οποία τον κατηγορεί ο αρθρογράφος ήταν ο μόνος από την αντιπροσωπεία της Ελλάδος που δεν υπέγραψε το προβληματικό κείμενο της για την σχέση μας με τους αιρετικούς. Ακόμα και στο θέμα του Ουκρανικού έχει εκφράσει τις εύλογες επιφυλάξεις του, ιδίως στο θέμα της αποστολικής διαδοχής αυτών που έλαβαν την αυτοκεφαλία, ενώ έχει προτείνει μια συμβιβαστική για τις δυο πλευρές λύση, μέρος της οποίας είναι και η διεξαγωγή πανορθόδοξης συνόδου ή συνόδου προκαθημένων επί του θέματος.
  Το να κρίνουμε με τόσο έντονο τρόπο όπως ο αρθρογράφος κάποιον, και μάλιστα Μητροπολίτη, για πράγματα που πολλοί άλλοι κάνουν επίσης, ξεχωρίζοντάς τον από τους υπόλοιπους, και μάλιστα στο θέμα της Συνόδου της Κρήτης, αντί να ασχολούμαστε με τους άλλους που υπέγραψαν το αιρετικό κείμενο, να κατηγορούμε όσοι απορρίπτουμε το κείμενο, εκείνον που δεν το υπέγραψε, εκτός από άδικο και εμπαθές, είναι και παράλογο. Ο αγώνας της πίστεως σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζεται με επίθεση κατά μέτωπο σε αυτόν τον οποίο κατά την γνώμη μας σε κάτι λανθάνει σε αυτή. Πολύ περισσότερο δεν δικαιολογείται μια τέτοια στάση αν οι διαφωνίες μας με τον άλλο τελικά δεν αφορούν την πίστη. Η όλη στάση του αρθρογράφου παραπάνω δείχνει καθαρά ότι πρώτος ο ίδιος κάτι έχει μπερδέψει όσον αφορά την συμπεριφορά μας απέναντι στους
  άλλους που διαφωνούμε, ξεπερνώντας τα όρια μιας αντίδρασης με διάκριση και σεβασμό στον πλησίον, και εξωτερικεύοντας μια ζηλωτική (με την αρνητική έννοια) στάση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και άλλοι πολλοί ανά τους αιώνες ΉΤΑΝ "καλοί". Αλλά για την Αλήθεια: "Προς γάρ το τελευταίον εκβάν έκαστον τών πριν υπαρξάντων κρίνεται"! Άλλα έλεγε, άλλα έγραφε και άλλα, εντελώς άλλα λέει και πράττει τώρα. Όμως η Αλήθεια είναι μία! Όπως γράφει ο ίδιος για τον Άρειο, πως ήταν καλός άνθρωπος. Ύστερα όμως κάνει τον διαχωρισμό πολύ σωστά, άλλο καλός και άλλο πιστός στην Αλήθεια της Εκκλησίας μέχρι τέλους και μάλιστα για έναν επίσκοπο.

   Διαγραφή
  2. Ότι είσαι οπαδός τού Ιεροθέου δέν χρειάζεται καί πολύ γιά νά τό αντιληφθή κανείς, προκύπτει ανάγλυφα από αυτά που γράφεις. Γι αυτό ακριβώς ο νούς σου είναι εσκοτισμένος και φληναφολογείς εμετικώς. Η ανωνυμία σου δε, δέν αποκλείει νά υποκρύπτη καί ιδιοτέλεια.

   Διαγραφή
  3. Ελπίζω να με βρίσατε αρκετά και να ικανοποίησατε όλη την εμπάθεια σας που εχετε σε οποιονδήποτε εκφέρει διαφορετική άποψη από εσάς. Να ρωτήσω μόνο κατι: τώρα πραγματικά νιωθετε ότι κάνατε το χρέος σας ως καλός Ορθόδοξος Χριστιανός και σαν καλός δουλος του Χριστού θα πάτε την Κυριακή να κοινωνησετε με αναπαυμενη την συνειδηση; Σου εύχομαι όλες τις ευλογίες του Χριστού στην ζωη σου.

   Διαγραφή
  4. Άλλος Διαφορετικός από τον 5:4416 Φεβρουαρίου 2021 - 7:13 μ.μ.

   κ.Λιάκο δεν έχετε δίκαιο να γράφετε ότι η ανωνυμία μπορεί να υποκρύπτει και ιδιοτέλεια.
   Και η επωνυμία και η ανωνυμία το ίδιο μπορεί να υποκρύπτουν και ιδιοτέλεια.
   Ένα επώνυμο δεν αποκαλύπτει την ύπαρξη ή μη της ιδιοτέλειας. Τουλάχιστον όχι πάντα.
   Άρα η επωνυμία και η ανωνυμία το ίδιο μπορεί να υποκρύπτουν και ιδιοτέλεια.
   Ας αφήσουμε ήσυχη την ανωνυμία και ας επικεντρωθούμε στο περιεχόμενο του σχολίου του ανώνυμου.
   Δεν υπερασπίζομαι τον ανώνυμο 5:44, αλλά γενικότερα την καλή ανωνυμία.

   Διαγραφή
 2. το κείμενο γράφτηκε με σύνεση και διάκριση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ήταν από καιρού και είναι και σήμερα αναγκαιότατη μια ανάρτηση σαν αυτήν του κ. Αναγνώστου, τον οποίον ευχαριστούμε. Τον π. Ιερόθεο τον μελέτησα ξεκινώντας από την "έρημο του Αγίου Όρους" και στη συνέχεια όλα του τα βιβλία, στα οποία όντως, ενώ διδάσκει Ρωμανίδη, εστω με προσωπικές παρεμβολές, μεταλλάχτηκε και έγινε αγνώριστος, κατά την λαϊκή έκφραση, σε όλες του τις "παρεμβάσεις"! Κύριος ελεήσαι! Σ.Η.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αλέξανδρος Ορφανίδης14 Φεβρουαρίου 2021 - 7:25 μ.μ.

  χαίρε ανώνυμε, ονομάζομαι Αλέξανδρος και θα ήθελα απο την πλευρά μου να συγχαρώ τον αρθογράφο για την ορθόδοξη πίστη βασισμένη στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας και την διάκριση και ευστοχία να ξεχωρίζει τους ποιμένες που υπακούν στο σχέδιο του Θεού με ομολογιακό φρόνημα απο εκείνους που παίζουν άψογα τον ρόλο του καλού παιδιού στους ανωτέρους τους, δηλαδή προσπαθούν να αρέσουν στον κόσμο και την εξουσία παρά στον Θεό κι όσα μας διδάσκει η Αγία Εκκλησία μας διαχρονικά μέσω και των οικουμενικών συνόδων.

  Δεν θέλω να επεκταθώ περετέρω διότι εξάλλου τα σημαντικά τα επισήμανα και ποιά είναι στην προσωπική ευθύνη του καθενός να πάρει θέση. Οι χλιαροί λαικοί και κληρικοί μας τελειώσαν. Είναι γεγονός πως επιστρέψαμε σε καιρούς ομολογίας.

  Κλείνοντας να αναφέρω πώς Δόξα τον Πανάγαθο βρήκα την διάκριση και ψυχική γαλήνη να μην ασχολούμε με μικρότητες και καταπατήσεις των ιερών κανόνωνων απο όσο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που φαντάζουν μικροσκοπικά μυρμήγκια με την στάση τους.. Ο πρώτος απο εσάς να γίνει τελευταίός είπε ο Κύριος, Αμήν , Αμήν , Αμήν ! Καλή Παλληγενεσία 1821 -2021' Καλό Ρωμαϊκο εύχομαι σύντομα και καλά ξεμπερδέματα φυσικά :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφε μου Αλέξανδρε συγχαιροντας τον αρθρογραφο που κατηγορεί τον συγκεκριμένο Μητροπολίτη για καταπατήσεις και μικροτητες με αυτό ακριβώς δεν ασχολήθηκες που είπες ότι έχεις την διάκριση και ψυχική γαλήνη να μην το κάνεις; Είναι αυτό υγιές πνευματικά που έκανε ο αρθρογράφος;

   Διαγραφή
 5. Μακάρι όλοι οι επίσκοποι να είχαν τη θέση του Μητροπολίτη Ναυπάκτου στο θέμα των εμβολιασμών. Η χρήση εμβολίων άρχισε από τον 18ο αιώνα και έχει σώσει εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια ζωές. Η αντιεμβολιαστική προπαγάνδα είναι παρόμοια σήμερα όπως και τους προηγούμενους 2 αιώνες, με τη διαφορά ότι η παραπληροφόρηση σήμερα μεταφέρεται πολύ εύκολα μέσω του διαδικτύου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε 12.05 μ.μ., έστω και στην ελάχιστη πιθανότητα, αν υπάρχουν κύτταρα εμβρύου, σύμφωνα με ομολογίες γιατρών ειδικών και αν αυτά τα κύτταρα είναι από έμβρυο που το έκαναν έκτρωση, με τρόπο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, πράγμα που αποτελεί σοβαρότατο πνευματικό και ηθικό παράπτωμα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν πλήττεται η συνείδησή σου; Ή έστω δεν ψιλοπροβληματίζεσαι, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο; Άλλος κόσμος σήμερα! Περάσαμε από την προϊστορία στην ιστορία και πάμε τώρα βιαίως στην μεθ-ιστορία του ανθρώπου! Εκτός και αν βλέπεις τους 2000 δισεκατομμυριούχους του πλανήτη ως δυνάμει και ενεργεία "ευεργέτες" της ανθρωπότητας! Αλίμονό μας!

   Διαγραφή
  2. Για την προπαγάνδα όμως υπέρ του εμβολίου αγαπητέ δε λες κάτι. Εδώ φαίνεται ότι έχουν διατεθεί τεράστια ποσά υπέρ αυτής τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί σε πιο χρήσιμους σκοπούς. Το χειρότερο όμως είναι ότι στο όνομα της καταπολέμησης της πανδημίας-επιδημίας καταστρατηγούνται βασικότατα ανθρώπινα διακαιώματα. Άραγε σε τι κοινωνία οδηγούμαστε;

   Διαγραφή
 6. Προφανώς έχει θέσει εαυτόν ως υποψήφιο για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο και γι' αυτό θέλει να τα έχει καλάμε την εξουσία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.