25 Σεπ 2020

Τὸ τέστ σας γιὰ κορωνοϊὸ εἶναι θετικό. Ἴσως δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι!


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ NEW YORK TIMES ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 

Γράφει ἢ Apoorva Mandavilli. Δημοσιεύθηκε 29/8/2020. Ἐπικαιροποιηθηκε 9/9/2020 
Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ἐμπειρογνώμονες τῆς δημόσιας ὑγείας τῆς χώρας ἐγείρουν μία νέα ἀνησυχία στὴν ἀτελείωτη συζήτηση γιὰ τὶς δοκιμὲς τῶν τέστ κοροναϊοὺ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες: Τὰ συνηθισμένα τέστ διάγνωσης γίνονται σὲ τεράστιο ἀριθμὸ ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νὰ φέρουν στὸν ὀργανισμὸ τοὺς σχετικὰ ἀσήμαντες ποσότητες τοῦ ἰοῦ. 
Οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, δὲν εἶναι πιθανὸ νὰ εἶναι μεταδοτικοί, καὶ ἡ προσπάθεια ἐντοπισμοῦ τοὺς μπορεῖ νὰ συμβάλει σὲ μία κατάσταση συμφόρησης ἡ ὁποία κατάσταση ἐμποδίζει ἀπὸ τὸ νὰ ἐντοπιστοῦν ἐγκαίρως ἐκεῖνοι ποὺ...
εἶναι μεταδοτικοί. Ἀλλὰ οἱ ἐρευνητὲς λένε ὅτι ἡ λύση δὲν εἶναι νὰ γίνονται λιγότερα τέστ ἢ νὰ μὴ γίνονται τέστ σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀνθρώπους, ὅπως πρόσφατα προτάθηκε ἀπὸ τὰ Κέντρα Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Ἀσθενειῶν. 

Ἂντ ‘αὐτοῦ, νέα δεδομένα ὑπογραμμίζουν τὴν ἀνάγκη γιὰ πιὸ διαδεδομένη χρήση τῶν ταχέων τέστ ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι λιγότερο εὐαίσθητα. 

«Ἡ ἀπόφαση νὰ μὴν ἐλέγχονται ἀσυμπτωματικὰ ἄτομα μᾶς ὁδηγεῖ πραγματικὰ πρὸς τὰ πίσω», δήλωσε ὁ Δρ Michael Mina, Ἐπιδημιολόγος στὴ Σχολὴ Δημόσιας Ὑγείας τοῦ Χάρβαρντ, T.H. Chan ἀναφερόμενος στὴ σύσταση τοῦ Κέντρου πρόληψης καὶ ἐλέγχου ἀσθενειῶν. 

“Στην πραγματικότητα, θὰ πρέπει νὰ αὐξήσουμε τὰ τέστς ὅλων τῶν διαφόρων ἀνθρώπων”, εἶπε, “ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ κάνουμε μέσω ἐντελῶς διαφορετικῶν μηχανισμῶν.” 

Σὲ ὅ,τι μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα βῆμα πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, ἡ κυβέρνηση Trump ἀνακοίνωσε τὴν Πέμπτη ὅτι θὰ ἀγοράσει 150 ἑκατομμύρια τέστς ταχείας ἐξέτασης. 

Ἡ πιὸ εὐρέως χρησιμοποιούμενη διαγνωστικὴ μέθοδος γιὰ τὸ νέο κοροναϊό, ποὺ ὀνομάζεται PCR τέστ, παρέχει μία ἁπλὴ ἀπάντηση ναὶ-ὄχι στὸ ἐρώτημα ἂν ἕνας ἀσθενὴς ἔχει μολυνθεῖ. 

Ἀλλὰ παρόμοια τέστς PCR γιὰ ἄλλους ἰοὺς προσφέρουν κάποια αἴσθηση τοῦ πόσο μεταδοτικός, ἕνας μολυσμένος ἀσθενὴς μπορεῖ νὰ εἶναι: Τὰ ἀποτελέσματα μπορεῖ νὰ περιλαμβάνουν μία πρόχειρη ἐκτίμηση τῆς ποσότητας τοῦ ἰοῦ στὸ σῶμα τοῦ ἀσθενοῦς.” 

” Χρησιμοποιοῦμε ἕνα τύπο δεδομένων γιὰ τὰ πάντα, καὶ αὐτὸ εἶναι ἁπλὰ πάνω – κάτω, αὐτὸ εἶναι ὅλο,” εἶπε ὁ Δρ Μίνα. “Χρησιμοποιούμε αὐτὸ τὸν τύπο δεδομένων σὲ κλινικὲς διαγνωστικὲς ἔρευνες, δημόσιας ὑγείας, γιὰ νὰ παρθοῦν σχετικὲς πολιτικὲς ἀποφάσεις. 

“Αλλά τὸ ναὶ-ὄχι σύστημα δὲν εἶναι ἀρκετὰ καλό, πρόσθεσε. Εἶναι ἡ ποσότητα τοῦ ἰοῦ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ὑπαγορεύσει τὰ ἑπόμενα βήματα ἐνεργειῶν γιὰ τὸν μολυσμένο ἀσθενῆ . 

“Είναι πραγματικὰ ἀνεύθυνο, νομίζω, νὰ μὴν ἀναγνωρίσουμε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἕνα ποσοτικὸ ζήτημα, ” εἶπε ὁ Δρ Μίνα. 

Τὸ τέστ PCR ἐνισχύει τὴ γενετικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸν ἰὸ σὲ κύκλους: ὅσο λιγότεροι κύκλοι ἀπαιτοῦνται, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ποσότητα τοῦ ἰοῦ, ἢ τὸ ἰικὸ φορτίο, στὸ δεῖγμα. Ὅσο μεγαλύτερο εἶναι τὸ ἰικὸ φορτίο, τόσο πιὸ πιθανὸ εἶναι ὁ ἀσθενὴς νὰ εἶναι μεταδοτικός. 

Αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς τῶν κύκλων ἐνίσχυσης ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ βρεῖτε τὸν ἰό, ποὺ ὀνομάζεται ὅριο τῶν κύκλων, δὲν περιλαμβάνεται ποτὲ στὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἀποστέλλονται σὲ γιατροὺς καὶ ἀσθενεῖς μὲ κοροναιό, ἂν καὶ θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς πεῖ πόσο μολυσματικοὶ εἶναι οἱ ἀσθενεῖς. 

Σὲ τρία σύνολα δεδομένων δοκιμῶν ποὺ περιλαμβάνουν ὅρια κύκλων, ποὺ καταρτίζονται ἀπὸ ἀξιωματούχους στὴ Μασαχουσέτη, τὴ Νέα Ὑόρκη καὶ τὴ Νεβάδα, ἕως καὶ τὸ 90 τοῖς ἑκατὸ τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὸ τέστ ἦταν θετικὸ δὲν ἔφερε σχεδὸν κανένα ἰό, ὅπως ἀνέφεραν σὲ σχετικὴ ἀνασκόπηση οἲ N. Y. Times. 

Τὴν Πέμπτη, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες κατέγραψαν 45.604 νέες περιπτώσεις κοροναιοὺ , σύμφωνα μὲ μία βάση δεδομένων ποὺ διατηρεῖται ἀπὸ τοὺς Times. Ἐὰν τὰ ποσοστὰ μεταδοτικότητας στὴ Μασαχουσέτη καὶ τὴ Νέα Ὑόρκη ἐπρόκειτο νὰ ἐφαρμοστοῦν σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο, τότε ἴσως μόνο 4.500 ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους μπορεῖ πραγματικὰ νὰ χρειαζόταν νὰ ἀπομονωθοῦν καὶ νὰ ὑποβληθοῦν στὸν ἐντοπισμὸ ἐπαφῶν. 


Μία λύση θὰ ἦταν νὰ προσαρμοστεῖ τὸ ὅριο τοῦ κύκλου ποὺ χρησιμοποιεῖται τώρα γιὰ νὰ ἀποφασιστεῖ ἂν ἕνας ἀσθενὴς ἔχει μολυνθεῖ ἡ ὄχι. Οἱ περισσότερες ἐξετάσεις θέτουν τὸ ὅριο στὰ 40, μερικὲς στὰ 37. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶστε θετικοὶ στὸν κοροναιὸ ἐὰν ἡ διαδικασία τοῦ τέστ ἀπαιτοῦσε ἕως καὶ 40 κύκλους, ἢ 37, γιὰ τὴν ἀνίχνευση τοῦ ἰοῦ. 

“Τεστ μὲ τόσο ὑψηλὰ ὅρια μποροῦν νὰ ἀνιχνεύσουν ὄχι μόνο ζωντανὸ ἰό, ἀλλὰ καὶ γενετικὰ θραύσματα, ἀπομεινάρια ἀπὸ τὴ μόλυνση ποὺ δὲν θέτουν ἰδιαίτερο κίνδυνο – παρόμοιο μὲ τὴν περίπτωση νὰ βρεῖς μία τρίχα σὲ ἕνα δωμάτιο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔχει φύγει ἕνα ἄτομο”, ὁ Δρ Μίνα εἶπε. 

Κάθε τέστ μὲ ὅριο κύκλου πάνω ἀπὸ 35 εἶναι πολὺ εὐαίσθητο, συμφώνησε ἡ Τζούλιετ Μόρισον, ἰολόγος στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνια, στὸ Ρίβερσαϊντ. 

“Είμαι συγκλονισμένη ποὺ οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν ὅτι τὸ ὅριο 40 θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ἕνα θετικὸ ἀποτέλεσμα” ἀνέφερε. 

Μία πιὸ λογικὴ μείωση τοῦ ὁρίου θὰ ἦταν μεταξὺ 30 καὶ 35, πρόσθεσε. Ὁ δόκτωρ Μίνα ἀνέφερε ὅτι θὰ ἔβαζε τὸ ὅριο στὸ 30 ἡ ἀκόμα λιγότερο. Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς θὰ σήμαιναν ὅτι ἡ ποσότητα τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ σὲ ἕνα δεῖγμα ἀσθενοῦς θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι 100 μέχρι 1000 φορὲς περισσότερη ἀπὸ τὰ τρέχοντα κριτήρια γιὰ νὰ θεωρηθεῖ θετικὸ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ τέστ, τουλάχιστον σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ ἀξίζει νὰ ἀναληφθεῖ δράση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ στὸν ἀσθενῆ. 

Ἡ ὑπηρεσία τροφίμων καὶ φαρμάκων ἀνέφερε σὲ μία ἠλεκτρονικὴ δήλωση ὅτι δὲν καθορίζει τὸ ὅριο τῶν κύκλων ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ καθοριστεῖ ποιὸς εἶναι θετικὸς στὸν ἰὸ , καὶ ὅτι «οἱ ἐμπορικοὶ κατασκευαστὲς καὶ τὰ ἐργαστήρια θέτουν τὰ δικά τους ὅρια». 

Τα Κέντρα Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Ἀσθενειῶν ἀνέφεραν ὅτι ἐξετάζουν τὴ χρήση μέτρου ὁρίων «γιὰ λήψη πολιτικῶν ἀποφάσεων ἀντιμετώπισης τοῦ κοροναϊοῦ». 

Ἡ ὑπηρεσία εἶπε ὅτι θὰ πρέπει νὰ συνεργαστεῖ μὲ τὸν Ὀργανισμὸ ἐλέγχου τροφίμων κ φαρμάκων καὶ μὲ τοὺς κατασκευαστὲς συσκευῶν τέστς γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει ὅτι τὰ μέτρα “μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν σωστὰ καὶ μὲ τὴ διαβεβαίωση ὅτι θὰ γνωρίζουμε τί σημαίνουν οἱ ἐνδείξεις τους. 

Οἱ ὑπολογισμοὶ τοῦ Κέντρου ἐλέγχου καὶ πρόληψης ἀσθενειῶν δείχνουν ὅτι εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ ἀνιχνευθεῖ ὁποιοσδήποτε ζωντανὸς ἰὸς σὲ ἕνα δεῖγμα πάνω ἀπὸ ἕνα ὅριο 33 κύκλων. Ἀξιωματοῦχοι σὲ κάποια κρατικὰ ἐργαστήρια ἀνέφεραν ὅτι τὸ Κέντρο ἐλέγχου καὶ πρόληψης ἀσθενειῶν δὲν τοὺς εἶχε ζητήσει νὰ καταγράψουν τὶς τιμὲς ὁρίου τῶν κύκλων ἢ νὰ τὶς μοιραστοῦν μὲ ὀργανισμοὺς ἀνίχνευσης ἐπαφῶν. 

Γιὰ παράδειγμα, τὸ κρατικὸ ἐργαστήριο τῆς Βόρειας Καρολίνας χρησιμοποιεῖ τὸ τέστ κοροναϊοῦ “Thermo Fisher”, ἡ ὁποία ταξινομεῖ αὐτόματα τὰ ἀποτελέσματα μὲ βάση μία μείωση τοῦ ὁρίου στοὺς 37 κύκλους. Μία ἐκπρόσωπος τοῦ ἐργαστηρίου ἀνέφερε ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἔκαναν τὰ τεστς δὲν εἶχαν πρόσβαση στοὺς ἀκριβεῖς ἀριθμούς. 

Αὐτὸ ἰσοδυναμεῖ μὲ μία τεράστια χαμένη εὐκαιρία νὰ μάθουμε περισσότερα γιὰ τὴν ἀσθένεια, ἀνέφεραν ὁρισμένοι εἰδικοί. 

Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν καταγράφουν τὰ ἀριθμητικὰ δεδομένα τῶν τέστ κοροναϊοὺ – ἁπλὰ ἀπαντοῦν: θετικὸ ἢ ἀρνητικό», δήλωσε ἡ Angela Rasmussen, ἰολόγος στὸ Πανεπιστήμιο Κολούμπια τῆς Νέα Ὑόρκης. 

Θὰ ἦταν χρήσιμες πληροφορίες νὰ γνωρίζουμε ἂν κάποιος ποὺ εἶναι θετικός, ἂν ἔχει ὑψηλὸ ἰικὸ φορτίο ἢ χαμηλὸ ἰικὸ φορτίο», πρόσθεσε. Ἀξιωματοῦχοι στὸ Wadsworth Center, τὸ κρατικὸ ἐργαστήριο τῆς Νέας Ὑόρκης, ἔχουν πρόσβαση σὲ ἀριθμητικὰ δεδομένα τῶν τέστ κοροναϊού, ἀπὸ Τεστς ποὺ ἔχουν ἐπεξεργαστεῖ, καὶ ἀνέλυσαν τοὺς ἀριθμοὺς τοὺς μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῶν Τάιμς. Τον Ἰούλιο, τὸ ἐργαστήριο ἐντόπισε 872 θετικὰ Τεστς , μὲ βάση ἕνα ὅριο 40 κύκλων. Μὲ μείωση στὸ 35, περίπου 43% ἀπὸ αὐτὰ τὰ Τέστ δὲν θὰ θεωροῦνταν πλέον θετικά. Περίπου τὸ 63 τοῖς ἑκατὸ δὲν θὰ ἦταν πλέον θετικὰ , ἂν οἱ κύκλοι περιορίζονταν στὸ 30. 

Στὴν Μασαχουσέτη, ἀπὸ 85 ἕως 90 τοῖς ἑκατὸ τῶν ἀνθρώπων ποὺ βρέθηκαν θετικοὶ τὸν Ἰούλιο μὲ ἕνα ὅριο κύκλου τῶν 40 θὰ εἶχαν θεωρηθεῖ ἀρνητικοί, ἂν τὸ ὅριο ἦταν στοὺς 30 κύκλους, ὁ δρ Μίνα εἶπε. “Θα ἔλεγα ὅτι κανένας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ μπεῖ στὴ διαδικασία ἀνίχνευσης τῶν ἐπαφῶν του οὔτε ἔνας”, εἶπε. 

Ἄλλοι εἰδικοὶ ποὺ ἐνημερώθηκαν γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀριθμοὺς ἔμειναν ἄναυδοι. 

“Είμαι πραγματικὰ συγκλονισμένος ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τόσο ὑψηλὸ – τὸ ποσοστὸ τῶν ἀνθρώπων μὲ ὑψηλὰ ὅρια στὰ ἀποτελέσματα τέστ κοροναϊοὺ », δήλωσε ὁ Δρ Ashish Jha, διευθυντὴς τοῦ Harvard Global Health Institute. “Αλήθεια , ἀλλάζει πραγματικὰ τὸν τρόπο ποὺ πρέπει νὰ σκεφτόμαστε γιὰ τὰ Τεστς .” Ὁ Δρ Jha εἶπε ὅτι εἶχε σκεφτεῖ τὸ τέστ PCR ὡς πρόβλημα, διότι δὲν μπορεῖ νὰ κλιμακωθεῖ στὸν ὄγκο, τὴ συχνότητα ἢ τὴν ταχύτητα τῶν Τεστς ποὺ ἀπαιτοῦνται. “Αλλά αὐτὸ ποὺ συνειδητοποιῶ εἶναι ὅτι ἕνα πραγματικὰ σημαντικὸ μέρος τοῦ προβλήματος εἶναι ὅτι δὲν ἐξετάζουμε καν τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πρέπει νὰ ἐξετάσουμε “, εἶπε. 

Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων μὲ θετικὰ ἀποτελέσματα ποὺ δὲν εἶναι μολυσματικοὶ εἶναι ἰδιαίτερα ἀνησυχητικός, δήλωσε ὁ Scott Becker, ἐκτελεστικὸς διευθυντὴς τῆς Ἕνωσης Ἐργαστηρίων Δημόσιας Ὑγείας. 

“Αυτό μὲ ἀνησυχεῖ πολύ, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ εἶναι τόσο ὑψηλὸς ὁ ἀριθμὸς “, εἶπε, προσθέτοντας ὅτι ἡ ὀργάνωση σκόπευε νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Δρ Μίνα γιὰ νὰ συζητήσουν τὸ θέμα. 

Ὁ ὀργανισμὸς ἐλέγχου τροφίμων καὶ φαρμάκων σημείωσε ὅτι οἱ ἄνθρωποι μπορεῖ νὰ ἔχουν χαμηλὸ ἰικὸ φορτίο ὅταν ἔχουν μολυνθεῖ πρόσφατα. Ἕνα τέστ μὲ λιγότερη εὐαισθησία θὰ χάσει αὐτὲς τὶς λοιμώξεις. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πρόβλημα λύνεται εὔκολα, ὁ Δρ Μίνα εἶπε: “Κάντε τοὺς τέστ καὶ πάλι, ἔξι ὧρες ἀργότερα ἢ 15 ὧρες ἀργότερα ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο,” εἶπε. Ἕνα γρήγορο Τέστ θὰ ἔβρισκε αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς γρήγορα, ἀκόμα κι ἂν ἦταν λιγότερο εὐαίσθητο, ἐπειδὴ τὰ ἰικὰ φορτία τους θὰ αὐξάνονταν γρήγορα. Τὰ τεστς γιὰ τὸν κοροναιὸ ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν ἕνα ρόλο, εἶπε ὁ ἴδιος καὶ ἄλλοι ἐμπειρογνώμονες. 

Για παράδειγμα, ἡ εὐαισθησία τοὺς εἶναι ἕνα πλεονέκτημα κατὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν πρόσφατα μολυσμένων ἀτόμων γιὰ νὰ ἐγγραφοῦν σὲ κλινικὲς δοκιμὲς φαρμάκων. 

Αλλά μὲ τὸ 20 τοῖς ἑκατὸ ἢ περισσότερο τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὸ τέστ τοὺς βγαίνει θετικὸ γιὰ τὸν ἰὸ σὲ ὁρισμένα μέρη τῆς χώρας, ὁ Δρ Μίνα καὶ ἄλλοι ἐρευνητὲς διερωτῶνται γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς χρήσης τῶν τέστ γιὰ τὸν κορονοιὸ σὰν ἕνα πρώτης γραμμῆς διαγνωστικὸ ἐργαλεῖο. 

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν μολυνθεῖ μὲ τὸν ἰὸ εἶναι πιὸ μολυσματικοὶ μία ἢ δύο μέρες πρὶν ἐμφανιστοῦν τὰ συμπτώματα μέχρι περίπου πέντε ἡμέρες μετά. Ἀλλὰ μὲ τὰ τρέχοντα ποσοστὰ κ τὴν συχνότητα τῶν τεστς, “δὲν πρόκειται νὰ τὰ κάνουμε ἀρκετὰ συχνὰ γιὰ νὰ ἔχουμε ὁποιαδήποτε πιθανότητα νὰ ἀνιχνεύσουμε πραγματικὰ κάποιον σὲ αὐτὸ τὸ διάστημα,” Ὁ Δρ Μίνα πρόσθεσε. 

Τα ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητα τεστς κατὰ τοῦ κοροναϊοῦ φάνηκαν σὰν ἡ καλύτερη ἐπιλογὴ γιὰ τὴν παρακολούθηση τοῦ κοροναϊοῦ στὴν ἀρχὴ τῆς πανδημίας. Ἀλλὰ γιὰ τὶς ἑστίες ὁπού μαίνεται τώρα, εἶπε, αὐτὸ ποὺ χρειάζεται εἶναι τὰ τέστ κοροναϊοὺ νὰ εἶναι γρήγορα, φθηνὰ καὶ ἀρκετὰ ἄφθονα γιὰ νὰ γίνονται συχνὰ τεστς στὸν καθένα ποὺ τὸ χρειάζεται – ἀκόμη καὶ ἂν τὰ τεστς εἶναι λιγότερο εὐαίσθητα.” 

Μπορεῖ νὰ μὴν πιάσει κάθε τελευταῖο ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μεταδίδουν, ἀλλὰ σίγουρα θὰ πιάσει τοὺς πιὸ μεταδοτικοὺς ἀνθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τῶν ὑπερμεταδοτικῶν», δήλωσε ὁ Δρ Μίνα. “Αυτό ἀπὸ μόνο τοῦ θὰ ὁδηγοῦσε τὶς ἐπιδημίες σχεδὸν στὴν ἐκμηδένιση τους”.

1 σχόλιο:

 1. Ενα τέστ που να δείχει
  τι σόϊ μ@\@&ι67ήρι@
  είναι...

  ειδικοί...
  πολιτικοί...
  δημοσιογράφοι...

  θα εξαφάνιζε πολλά
  στραβά...

  εάν φυσικά βρισκόταν
  στά σωστά χέρια...

  αφού ολοι καταλάβαμε πιά
  πως, πίσω από

  αριθμούς
  και
  λέξεις

  μπορεί να κρύβοντσι

  απάτες
  και
  σοφιστείες

  ενα σωρό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.