17 Αυγ 2020

Telegraph: Ἡ Σουηδία νικάει τὸν COVID-19 - Χωρὶς καραντίνα, χαμηλὴ θνητότητα καὶ ἐλάχιστες συνέπειες στὴν οἰκονομία

Οἱ Σουηδοὶ δὲν πέτυχαν νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοιοῦ στὰ κέντρα φροντίδας ἡλικιωμένων, ὅποτε ἂν εἶχε διορθωθεῖ αὐτὴ ἡ μεγάλη ἀποτυχία, τὸ ποσοστὸ θανάτου του θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν πολὺ χαμηλότερο 

Ἴσως τὸ μεγαλύτερο παράδειγμα προκατάληψης τῶν Δυτικῶν Μέσων Ἐνημέρωσης εἶναι ἡ Σουηδία ποὺ ἀκολούθησε μία ἄλλη ἀντιμετώπιση γιὰ τὸν COVID-19 ἀναφέρει ἡ Telegraph.

Πολλὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης κάλυψαν τὸ ποσοστὸ θνησιμότητας στὴν Σουηδία ἀλλὰ ἀγνόησαν π.χ. ὅτι τὸ ποσοστὸ θνητότητας τῆς Σουηδίας ἦταν ἀκόμα χαμηλότερο ἀπὸ Βρετανία καὶ ἄλλες χῶρες ποὺ ἀκολούθησαν συνταγὲς lockdowns.

Ὅταν ὁ Anders Tegnell, ἀρχιτέκτονας τῆς στρατηγικῆς της Σουηδίας, εἶπε κατὰ τὴ διάρκεια μίας συνέντευξης ὅτι θὰ ἔκανε τὰ πράγματα «διαφορετικὰ» ἂν τοῦ δινόταν μία δεύτερη εὐκαιρία, ὁ δυτικὸς τύπος, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς New York Times, ἔσπευσε νὰ τὸ χαρακτηρίσει ὡς παραδοχὴ ἀποτυχίας ἔναντί της καραντίνας ποὺ ἐφαρμόστηκε σὲ ἄλλες χῶρες.
Ο Tegnell ἀργότερα διευκρίνισε ὅτι ἐννοοῦσε κάτι...
ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἀνέφεραν τὰ μέσα ἐνημέρωσης τῆς Δύσης. 

Ἐπιπλέον, στὴ Σουηδία, οἱ θάνατοι μειώθηκαν σχεδὸν στὸ μηδέν. Καὶ δεδομένου ὅτι ἡ οἰκονομία τῆς χώρας παρέμεινε ἀνοιχτὴ ὅλη αὐτὴ τὴ φορά, ὑπάρχει ἐλάχιστος κίνδυνος οἰκονομικοῦ σὸκ ὅταν καταργηθοῦν τελικὰ οἱ ἐλάχιστοι περιορισμοὶ ποὺ ἰσχύουν. 

Μὲ βάση τὴν Telegraph ἡ ἐπιτυχία τῆς Σουηδίας στὴν καταπολέμηση τοῦ ἰοῦ, ἐνῶ ἐλαχιστοποίησε τὴν οἰκονομικὴ ζημία, ἀναδεικνύει τὸ βάθος τῆς ἀνικανότητας τοῦ βρετανικοῦ ἰατρικοῦ συστήματος. 

Τώρα λοιπὸν γνωρίζουμε ὅτι ἡ Σουηδία τὰ κατάφερε καλύτερα σὲ σχέση μὲ ἄλλες χῶρες. 

Ο Anders Tegnell, ὁ ἐπιδημιολόγος καὶ ἐπικεφαλῆς στὴν διαχείριση τοῦ κορωνοιοῦ στὴν Σουηδία, ἔχει πετύχει ἕνα ἀξιοσημείωτο τριπλὸ στοίχημα: 

-πολὺ λιγότεροι θάνατοι μὲ βάση τὸν πληθυσμὸ συγκριτικὰ μὲ την Βρετανία 

-διατήρηση βασικῶν ἐλευθεριῶν καὶ εὐκαιριῶν, συμπεριλαμβανομένης τῆς σχολικῆς ἐκπαίδευσης καὶ 

-τὸ πιὸ ἐντυπωσιακό, μία ὕφεση σχεδὸν 50% χαμηλότερη σὲ σχέση μὲ τὸν μέσο ὄρο. 

Ἡ Βρετανία ἀλλὰ καὶ ἄλλες χῶρες ποὺ υἱοθέτησαν καραντίνες ἀντιμετώπισαν τὴν ὅλη κατάσταση ἀπὸ φόβο ἢ ἀλαζονεία. 

Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πολιτικῶν αὐτῶν εἶναι ὅτι ἑκατομμύρια θὰ χάσουν τὴ δουλειὰ τοὺς ὅταν τελειώσει αὐτὸ τὸ ἐπιδημιολογικὸ σόκ. 

Δεκάδες χιλιάδες μικρὲς ἐπιχειρήσεις θὰ χρεοκοπήσουν, ἡ ἐκπαίδευση βρίσκεται σὲ χάος. 

Πολλὲς χῶρες θὰ ἀντιμετωπίσουν ἕνα μεγάλο πρόβλημα στὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν καὶ τῆς οἰκονομίας. 

Οἱ πανδημίες προκαλοῦν μεγάλο οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ κόστος, γιὰ λόγους ἀλτρουισμοῦ, καθὼς καὶ γιὰ προσωπικὸ συμφέρον. 

Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ περιοριστεῖ ἡ ἐξάπλωση μίας θανατηφόρου, μεταδοτικῆς ἀσθένειας, ἐλλείψει θεραπείας ἢ ἐμβολίου, εἶναι ἡ κοινωνικὴ ἀπόσταση. 

Ὁ φόβος καὶ ὁ πανικὸς ἀναπόφευκτα ξεκινοῦν, καθὼς τὸ κοινὸ προσπαθεῖ ἀπεγνωσμένα νὰ ἀποφύγει τὴ μόλυνση τοῦ ἰοῦ. 

Ἡ ὕφεση στὶς οἰκονομίες εἶναι σχεδὸν ἐγγυημένη. 

Ἀλλὰ ἐὰν ἡ μείωση τοῦ ΑΕΠ εἶναι ἀναπόφευκτη, οἱ κυβερνήσεις μποροῦν νὰ ἐπηρεάσουν τὸ μέγεθος καὶ τὴν κλίμακά του. 

Ἡ μία περίπτωση εἶναι νὰ ἀφήσουν τὴν ἀσθένεια νὰ ὡριμάσει ἕως ὅτου ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀνοσίας τῆς ἀγέλης. 

Πολὺ σωστά, καμία κυβέρνηση δὲν ἔχει ἀκολουθήσει αὐτὴν τὴν πολιτική, λόγω τοῦ φόβου τῶν μαζικῶν θανάτων καὶ τῆς συνολικῆς κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς κατάρρευσης. 

Ἡ δεύτερη προσέγγιση περιλαμβάνει τὴν ἐπιβολὴ περιορισμῶν γιὰ τὴ διευκόλυνση τῆς κοινωνικῆς ἀπόστασης, τὴν ἀπαγόρευση ὁρισμένων εἰδῶν συγκεντρώσεων, ἐνθαρρύνοντας καὶ ἐνημερώνοντας τὸ κοινό. 

Οἱ Σουηδοὶ ἀκολούθησαν μία ἐκδοχὴ αὐτὴ τὴν στρατηγική: ὑπῆρξε δίκαιος περιορισμός, ἀλλὰ καὶ ἑστίαση στὴ διατήρηση τῆς κανονικῆς ζωῆς καὶ στὴ διατήρηση ἀνοικτῶν σχολείων. 

Ὁ ἰὸς ἀντιμετωπίστηκε πολὺ σοβαρά, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρξε ἐπίσημη καραντίνα. 

Ο Tegnell εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους γνήσιους ἥρωες αὐτῆς τῆς κρίσης: ἐντόπισε τὶς σωστὲς στρατηγικές. 

Ἡ τρίτη ἐπιλογὴ εἶναι ἡ πλήρης στατιστικὴ προσέγγιση, ἡ ὁποία ἐπιβάλλει καθολικὴ καραντίνα στὴν κοινωνία. 

Μία τέτοια προσέγγιση μπορεῖ νὰ εἶναι σωστὴ κάτω ἀπὸ ὁρισμένες συνθῆκες – ἐὰν τὸ ἐμβόλιο εἶναι κοντὰ – ἀλλὰ τὸ σὸκ στὴν οἰκονομία εἶναι δραματικό. 

Σχεδὸν ὅλοι οἱ οἰκονομολόγοι πίστευαν ὅτι ἡ οἰκονομία τῆς Σουηδίας θὰ ὑποφέρει σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὴν στρατηγικὴ ποὺ ἀκολούθησε στὸν κορωνοιό. 

Ἔκαναν λάθος. 

Τὸ ΑΕΠ τῆς Σουηδίας ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ μειωθεῖ γιὰ τὸ 2020 μεταξὺ -3% μὲ -4%. 

Ἀντίθετα, ἡ οἰκονομία τῆς Βρετανίας ὑποχώρησε κατὰ -22,2% τὸ πρῶτο ἑξάμηνό του 2020, πολλαπλάσια πτώση ἀπὸ τὴ Σουηδία καὶ οἱ θάνατοι αὐξήθηκαν κατὰ 45%. 

Τὸ ΑΕΠ τῆς Ἱσπανίας μειώθηκε ἀκόμη περισσότερο 22,7% καὶ τῆς Γαλλίας 18,9% ἐνῶ τῆς Ἰταλίας 17,1% ἐνῶ εἶχαν καὶ μεγάλα ποσοστὰ θνητότητας. 

Οἱ Σουηδοὶ δὲν πέτυχαν νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοιοῦ στὰ κέντρα φροντίδας ἡλικιωμένων, ὅποτε ἂν εἶχε διορθωθεῖ αὐτὴ ἡ μεγάλη ἀποτυχία, τὸ ποσοστὸ θανάτου του θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν πολὺ χαμηλότερο.

1 σχόλιο:

 1. Πονηρά σκεπτόμενοι...

  έχουμε και λέμε...

  οι περισσότερες
  κυβερνήσεις έπιασαν το
  κόλπο κι έσπευσαν να ξεφουσκώσουνε την φούσκα
  (φορτώνοντας τα μέτρα στον κορονοϊό)...

  Οι Σουηδοί απλά εξοικονόμισαν παραδάκι
  από τους ...
  ευγηριαζόμενους
  συνταξιούχους...

  ...


  άπαπα... μα...
  συμβαίνουνε τέτοια πράματα
  στις εξελιγμένες
  κοινωνίες...;

  Πέφτω από τα σύννεφα...

  Θα φορέσω το φίμωτρό μου
  και θα πάω να υποβάλλω
  τα παράπονά μου στο
  συνήγορο τού πολίτη...

  Θα σας τσακίσω άτιμοι...
  Η δημοκρατια προστατεύει
  τον πολίτη της...
  ...δεν είμαι ηλιθιος εγώ!

  ...

  (Αυτός λέει...
  δεν είναι... ηλίθιος...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.