9 Αυγ 2020

Γιατί τὸ κλείσιμο τῆς Ἁγίας Σοφίας σηματοδοτεῖ τὸ ἄμεσο κλείσιμο τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ;

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ 

Τὸν κ. Γ. Καλαντζή, κοινωνιολόγο, ποὺ δὲν ἔχει καν σπουδάσει Θεολογία, ὅρισε, ὡς Γέν. Γραμματέα Θρησκευμάτων, μετὰ ἀπὸ ἐκκλησιαστικὴ παρέμβαση, ἡ σημερινὴ Κυβέρνηση -ὅπως, ἄλλωστε, εἶχαν κάνει καὶ οἱ προηγούμενες Κυβερνήσεις ἀπὸ τὸ 2010 καὶ μετά.
Εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ μὲ δική του ἐξουσιαστικὴ παρέμβαση καὶ διαρκῆ στήριξη ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ, παρανόμως καὶ παρατύπως, ἐντός του Τμήματος Θεολογίας, ἄλλο Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, στὸ ὁποῖο διδάσκεται ἡ Θεολογία τοῦ Κορανίου, προκειμένου -κατὰ τὶς προσδοκίες τοῦ κ. Καλαντζὴ καὶ τῆς περὶ αὐτὸν ἰδρυτικῆς ὁμάδας ἀπὸ τὸ Τμῆμα Θεολογίας- νὰ μορφώνει καὶ νὰ δίνει πτυχία Ἰσλαμικῆς Θεολογίας σὲ Μουσουλμάνους δασκάλους τοῦ Κορανίου γιὰ τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα τῆς Θράκης.
Μόνον ποὺ στὸ Τμῆμα αὐτό, ἀπὸ τὸ 2016 ποὺ λειτουργεῖ, δὲν προσῆλθαν νὰ φοιτήσουν Μουσουλμάνοι, ἐπειδὴ βρίσκεται καὶ λειτουργεῖ ἐντός του Τμήματος Θεολογίας, μὲ Δ/ντῆ Σπουδῶν, Καθηγητὴ τῆς Δογματικῆς Θεολογίας καὶ φυσικὰ μὲ διδακτικὸ προσωπικό τους ἴδιους καθηγητὲς τοῦ Τμήματος...
Ὀρθόδοξης Θεολογίας! 

Τὸ ἕτερο Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας, ἄλλωστε, ποὺ ἐναντιώθηκε σύσσωμο στὴν ἵδρυση τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τμήματος ἐντός της Θεολογικῆς Σχολῆς, μὲ ἀπόφασή του ἀπάντησε, σχετικά, τὸν Μάϊο τοῦ 2014, σὲ τρεῖς Μουσουλμάνους κληρικοὺς τῆς Θράκης, ποὺ ὑποστήριζαν τὴν ὕπαρξη Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἐντός της ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς, ὡς ἑξῆς: 

«Ἡ Εἰσαγωγικὴ Κατεύθυνση Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν, ποὺ ἀποφασίστηκε ἀπὸ τὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., ἀντιβαίνει στὴν ἀρχὴ τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας μελῶν ἄλλης θρησκείας. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ὀργανώνεται Κατεύθυνση Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν ἐρήμην μουσουλμάνων ἀκαδημαϊκῶν δασκάλων, οἱ ὁποῖοι καὶ δὲν θὰ ἔχουν ὁποιαδήποτε συμμετοχὴ ἀποφασιστικῆς σημασίας στὴ σύνταξη τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν καὶ στὰ ὄργανα διοικήσεως; Ἑπομένως, εὔλογα, δημιουργεῖται ἡ ἀπορία, κατὰ πόσον μία τέτοια ἀπόφαση πληροὶ ἐπιστημονικὰ καὶ ἠθικὰ τὶς προϋποθέσεις τῆς ἀκαδημαϊκῆς δεοντολογίας». 

Συνεχίζοντας οἱ Καθηγητές του ὡς ἄνω Τμήματος τὴν ἀπαντητική τους ἐπιχειρηματολογία ἀναφέρουν ὅτι: «Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ., κατὰ τὸ ἐπιστημονικό της περιεχόμενο καὶ τὸν σκοπὸ ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας της, καλλιεργεῖ τὴ σπουδὴ στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία. Ἔτσι εἶναι διεθνῶς γνωστή. Γι’ αὐτὸ καὶ προσελκύει φοιτητές, ποὺ θέλουν νὰ σπουδάσουν Ὀρθόδοξη Θεολογία ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. Μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἱδρύσεως τῆς συγκεκριμένης Κατευθύνσεως, γίναμε ἀποδέκτες ἐντόνων κριτικῶν, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ δυσπιστίας, ὡς πρὸς τὸν στόχο ποὺ ἔχει ἡ Σχολὴ καὶ τὸ ἐκπαιδευτικὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ, γεγονὸς ποὺ μᾶς ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα. Θεωροῦμε ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. κινεῖται σὲ λάθος κατεύθυνση». 

Ἡ θρησκευτικῆς ἀποχρώσεως ἀπόφαση, ποὺ πῆρε ὁ κ. Ἐρντογᾶν γιὰ τὸ μὴ σεβασμὸ τῆς θρησκευτικῆς διαφορετικότητας καὶ τὴ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί, δείχνουν ὅτι ἐμπνεύστηκε πρώτα απο τὴν ἰσλαμικὴ πίστη καὶ τὴ Θεολογία τοῦ Κορανίου καὶ ἐπειτα απὸ τὴν ἰσλαμικοῦ χαρακτήρα κληρονομιὰ τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητῆ. 

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι, πέρα ἀπὸ ἐπιστημονικὴ καὶ θεολογικὴ παρεκτροπή, ἡ ἀπόφαση τοῦ κ. Καλαντζὴ καὶ τῶν ὁμοφρόνων του νὰ εἰσαγάγουν, γιὰ τοὺς δικούς τους ἄγνωστους λόγους, τὴ Θεολογία τοῦ Ἰσλὰμ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ, ὑπῆρξε ἐπιπόλαιη ἐνέργεια καὶ ἐγκληματικό θεολογικο καὶ πολιτικὸ λάθος, ποὺ ἔβλαψε καὶ συνεχίζει νὰ βλάπτει τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ Θεολογία στὴν Ἑλλάδα. 

Καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἰσλαμικὴ θεολογία τοῦ Κορανίου εἶναι ἐντελῶς ξένη καὶ ἀντίθετη μὲ τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ ἑπομένως μὲ τὴν ἐπὶ (80) περίπου ἔτη διδασκόμενη στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ ὀρθόδοξη θεολογία τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς καταλλαγῆς ποὺ κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο. 

Πολὺ ἀποκαλυπτικές, γιὰ τὸ ποιὰ θρησκευτικὰ χαρακτηριστικὰ ἔχουν οἱ ὑποταγμένοι πιστοὶ στὸ Ἰσλὰμ καὶ στὸ Κοράνιο καὶ γιὰ τὸ πῶς ἀντιμετωπίζουν τὸν Χριστιανισμό, εἶναι οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Προέδρου τοῦ Συνδικάτου Μουσουλμάνων Ἱερωμένων τῆς Τουρκίας, Χασᾶν Τουρούτ: 

«Τὴν πρώτη Παρασκευὴ στὴν Ἁγία Σοφία, οἱ Μουσουλμάνοι νὰ δείξουμε στὸν κόσμο ὅτι χτίζεται μία νέα Τουρκία. Οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴ δεύτερη κατάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης πρέπει νὰ γίνουν ἐκ τῶν προτέρων. Πρέπει νὰ δοθεῖ τὸ μήνυμα στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο ὅτι οἱ κοινότητες ποὺ ζοῦν, ὑπὸ τὴ σκιὰ τῆς ὀθωμανικῆς δικαιοσύνης, δὲν πέθαναν. Ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι τὸ μέσο γιὰ νὰ ἐπέλθει ἡ Ἀνάσταση στὸν κόσμο. Πρέπει νὰ δείξουμε ὅλοι μαζὶ -μὲ τὴν πρώτη προσευχὴ στὴν Ἁγία Σοφία- ὅτι ἡ Τουρκία δὲν εἶναι ἡ παλιὰ Τουρκία». 

Ὁ ἐν λόγω ἱερωμένος ἐκτιμᾶ ὅτι «τίποτα δὲν θὰ εἶναι τὸ ἴδιο μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐπιδημίας τοῦ Covid-19, ἄρα πρέπει νὰ γίνει δέηση στὸν Ἀλλάχ, μέσα στὸ ὕψιστο σύμβολο τῆς ἐπικυριαρχίας τοῦ Ἰσλὰμ στὸ Χριστιανισμό, γιὰ νὰ ἐξευμενίσει τὸ κακό! Ὅταν ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς κατέκτησε τὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1453, τὴν πρώτη Παρασκευὴ μετὰ τὴν ἅλωση, προσευχήθηκε στὴν Ἁγία Σοφία, μετατρέποντας τὴν, μετὰ ἀπὸ 916 χρόνια, σὲ τζαμί». 

Ὁ Μωάμεθ, ὅπως ἀνέφερε στὶς δηλώσεις τοῦ ὁ ὡς ἄνω Πρόεδρος τῶν Μουσουλμάνων Κληρικῶν, φέρεται νὰ εἶχε πεῖ, σύμφωνα μὲ κάποιες ὀθωμανικὲς γραφές, ὅτι: «Ὅσοι προσπαθήσουν νὰ μετατρέψουν τὸ τζαμί μου σὲ κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τέμενος, θὰ ἔχουν τὴν κατάρα τοῦ Ἀλλάχ, τῶν Ἀγγέλων καὶ ὅλων τῶν Μουσουλμάνων». 

Καὶ καταλήγει ὁ τοῦρκος Ἱερωμένος, ἐξαίροντας, μάλιστα, τὴ σπουδαιότητα τῆς Ἁγίας Σοφίας γιὰ τὸ Ἰσλάμ: «Ἂς μὴν ὑφιστάμεθα ἄλλο τὴν κατάρα τοῦ Ἀλλὰχ καὶ τοῦ προγόνου μας τοῦ Μωάμεθ», ζητώντας ἀπὸ τὸν Τοῦρκο Πρόεδρο Ἐρντογᾶν νὰ ἐπιδείξει τὴν ἀναγκαία προσοχὴ στὴν ὑπόθεση: «Εἶναι ἀναγκαῖο ὁ ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς χώρας μας καὶ οἱ ἁρμόδιοι ἀξιωματοῦχοι του, ποὺ προσπαθοῦν νὰ γιγαντώσουν τὴ μουσουλμανικὴ Τουρκία καὶ τὸ Ἰσλάμ, νὰ τὰ λάβουν σοβαρὰ ὑπόψη αὐτά». 

Στὴν ἴδια γραμμή, ὁ Ἐρντογᾶν διεμήνυσε «πὼς ἡ Ἁγία Σοφία θὰ ἀνοίξει γιὰ μουσουλμανικὴ προσευχὴ» καὶ ὅτι «ἡ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμὶ ἐπαφίεται στα κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Τουρκίας». Ἡ σύζυγος του Εμινὲ Ἐρντογᾶν σχολίασε στὸ Twitter: «Ἄκουσα μὲ μεγάλη χαρὰ ὅτι τὸ κληροδότημα τοῦ Σουλτάνου Μωάμεθ, τὸ «Τζαμὶ Ἁγία Σοφία», ἄνοιξε καὶ πάλι στὴ λατρεία. Δόξα τὸν Ἀλλάχ!». 

Ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος κ. Μητσοτάκης δήλωσε: Η Ελλάδα καταδικάζει μὲ τὸν πιὸ ἔντονο τρόπο τὴν ἀπόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Ἁγία Σοφία σε τζαμί. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ προσβάλλει τὸν οἰκουμενικὸ χαρακτήρα της καὶ βεβαίως ἐπηρεάζει οχι μόνο τὶς σχέσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὴν Unesco καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα συνολικά». 

Η προεδρία τῆς Κυπριακῆς δημοκρατίας, ἐπίσης, «ἀναφέρει ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι ἐπὶ αἰῶνες παγκόσμιο σύμβολο τοῦ Χριστιανισμοῦ. Θεωρεῖ ἐπίσης ὅτι ἡ ἀπόφαση, γιὰ μετατροπή της σὲ τζαμί, συνιστᾶ ἀκραία πρόκληση κατὰ τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, πλῆγμα κατὰ τῆς ἀποδοχῆς τῆς διαφορετικότητας καὶ τῆς ἀνεξιθρησκίας ἀλλὰ καὶ παραβίαση κάθε διεθνοῦς κανόνα δικαίου, ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν». 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς, Ἐλπιδοφόρος, ὁ ὁποῖος τὸ 2014, ὡς Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, τάχτηκε, μαζὶ μὲ ὅλους τους συναδέλφους του, ἐναντίον τῆς ἵδρυσης τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολή, χαρακτήρισε «τὴν τουρκικὴ ἀπόφαση ἰσλαμοποίησης τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὡς τὸ χειρότερο παράδειγμα θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καὶ ὡς προσβολὴ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας». 

Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐχθρικὴ στάση τῶν πιστῶν του Ἰσλὰμ στὴν Τουρκία, ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἐμφυτευμένης στὶς ψυχὲς ὅσων σπουδάζουν τὸ Κοράνιο καὶ δέχονται ἠθικοκοινωνικὰ καὶ θρησκευτικὰ πρότυπα ζωῆς ἀπὸ αὐτό, ὁ κ. Καλαντζὴς καὶ οἱ συνεργάτες του, ἀπὸ τὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, ἔχουν χρέος νὰ ἐπανορθώσουν καὶ νὰ καταργήσουν ἄμεσα τὸ ἀποτυχημένο, καὶ μὴ ἐπιστημολογικὰ δομημένο, ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, Ἰσλαμικὸ Τμῆμα στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης, ὡς συμβολικὴ κίνηση μετανοίας ἀλλὰ καὶ ὡς ἔνδειξη ἀντίδρασης γιὰ τὴν ἐπιτευχθεῖσα ἰσλαμικὴ ἀπόφαση κυριαρχίας ἐπὶ τοῦ σπουδαιότερου Μνημείου καὶ Συμβόλου τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. 

Διότι ἕνα τέτοιο δῆθεν ἰσλαμικὸ ἢ γιὰ Ἰσλαμικὲς σπουδὲς Τμῆμα ἢ Πρόγραμμα, χωρὶς εἰδικοὺς στὴν Ἰσλαμικὴ Θεολογία ἐπιστήμονες, στὸ ὁποῖο διδάσκουν Καθηγητὲς εἰδικοὶ καὶ ἐκλεγμένοι ΜΟΝΟΝ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία, ἀποτελεῖ, κατὰ τὴ γνώμη μας, μία διεθνῶς πρωτότυπη ἐπιστημονικῶς καρικατούρα καὶ ντροπιάζει τὸ ΑΠΘ. 

Πέρα ἀπὸ αὐτό, ὅμως, εἶναι τουλάχιστον ντροπὴ νὰ υἱοθετεῖται καὶ νὰ διδάσκεται, σὲ Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολή, ἀπὸ ὀρθόδοξους πανεπιστημιακοὺς Θεολόγους, ἡ Θεολογία μίας πίστεως, ποὺ δὲν σέβεται, ἀλλά, ἀντίθετα, ἐμπνέει καὶ προκαλεῖ τέτοιου μεγέθους κυριαρχικὲς καὶ προσβλητικὲς ἐνέργειες, ὅπως αὐτή, τῆς μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ Τζαμί, σὲ βάρος τῆς δικῆς μας διαφορετικῆς Χριστιανικῆς πίστεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.