1 Αυγ 2020

Ὁ «ξεροκέφαλος» Νεομάρτυς ἅγιος Ιωάννης καί ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου

Νόμους φυλάττων νηστίμου καιροῦ πόθῳ,
ζωὴν ἔθυσας, ὦ Ἰωάννη μάκαρ.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Μονεμβασίας. Ὁ ἱερέας πατέρας του καταγόταν ἀπὸ τὸ Γεράκι, ἐνῶ ἡ μητέρα του ἀπὸ τὸ γειτονικὸ χωριὸ Γοῦβες τῆς Μονεμβασίας. Στὶς Γοῦβες, σύμφωνα μὲ μαρτυρίες, τοποθετήθηκε ἐφημέριος ὁ πατέρας τοῦ Νεομάρτυρα καὶ ἐκεῖ γεννήθηκε τὸ 1758 ὁ Ἰωάννης, γι’ αὐτὸ καὶ κατὰ πολλούς, πῆρε τὴν προσηγορία Γουβιώτης. Ἀπὸ μικρὸς ὁ Ἰωάννης, προσπαθοῦσε νὰ μιμεῖται τὴν ζωὴ τοῦ ἱερέα πατέρα του, τὸν βοηθοῦσε στὶς δουλειὲς τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ πάντα θυμόταν ὅτι αὐτὸς ἦταν «παπᾶ υἱὸς» καὶ ἔπρεπε νὰ προσέχει τὴν συμπεριφορά του, ὥστε νά᾽ ναι παράδειγμα γιὰ τὰ ὑπόλοιπα παιδιὰ τῆς ἡλικίας του... 
Τὸ ἔτος 1770 οἱ ὀρδὲς τοῦ Ἀλβανοῦ Χατζῆ Ὀσμάν, ἀφοῦ κατέπνιξαν κάθε σημεῖο ἑλληνικῆς ἀντίστασης, ἔφτασαν καὶ στὶς Γοῦβες. Οἱ Ἀρβανίτες σκότωσαν τὸν πατέρα τοῦ Ἰωάννη καὶ ἐν συνεχείᾳ αἰχμαλώτισαν τὸν ἴδιο καὶ τὴν μητέρα του, ἐνῶ τοὺς πῆραν μαζί τους στὴν Λάρισα, ὅπου ἐκεῖ πουλήθηκαν δύο καὶ τρεῖς φορὲς ὁ καθένας ξεχωριστά. Ὕστερα ἀπὸ δύο χρόνια ξαναπουλήθηκαν ἀλλὰ αὐτὴ τὴν φορὰ ἀγοράσθηκαν ἀπὸ τὸ ἴδιο ἀφεντικό, ἕναν Τοῦρκο ποὺ εἶχε κτήματα καὶ ὑποστατικά. 
Αὐτὸς ὁ Τοῦρκος δὲν εἶχε παιδιὰ καὶ βλέποντας τὰ χαρίσματα τοῦ Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ἦταν πολὺ ἔξυπνος γιὰ τὴν ἡλικία του, πρόθυμος, πειθαρχικὸς καὶ σβέλτος στὴν δουλειά, σκέφτηκε μαζὶ μὲ τὴν γυναίκα του νὰ τὸν κάνουν ψυχοπαίδι τους. Ἀπὸ τὴν στιγμή, λοιπόν, ἐκείνη, προσπαθοῦσε καθημερινὰ νὰ τὸν διαστρέψει ἀπὸ τὴν πίστη τῶν χριστιανῶν καὶ νὰ τὸν κάνει Ὀθωμανό. Ἀρχικά, προσπάθησε μὲ κολακεῖες καὶ ὑποσχέσεις καὶ κατόπιν μὲ φοβέρες καὶ βασανισμούς, νὰ...
κάμψει τὴν ἀντίσταση τοῦ 15χρονου Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ὅμως ἔστεκε στερεὸς καὶ ἀκλόνητος στὴν χριστιανικὴ πίστη του.

Μία μέρα ὁ ἀφέντης κουράστηκε νὰ παρακαλεῖ τὸν Ἅγιο νὰ ἀλλαξοπιστήσει καὶ θυμωμένος ὅπως ἦταν, τὸν ὁδήγησε στὴν αὐλὴ τοῦ Τζαμιοῦ. Ἐκεῖ μαζεύτηκαν πολλοὶ Ἀγαρηνοί, ποὺ προσπαθοῦσαν μὲ χτυπήματα, φοβέρες καὶ σπαθισμοὺς νὰ κάνουν τὸν Μάρτυρα νὰ τουρκίσει. Ἡ ἀπάντηση ὅμως τοῦ Ἰωάννη ἦταν ξεκάθαρη: Ἐγὼ δὲν γίνομαι Τοῦρκος. Χριστιανὸς εἶμαι καὶ Χριστιανὸς θέλω νὰ πεθάνω.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸν Ἀγαρηνὸ καὶ ἡ γυναίκα του προσπαθοῦσε καθημερινὰ μὲ μαγεῖες καὶ σατανικὰ γοητεύματα νὰ ξεμυαλίσει τὸν Ἅγιο ἢ νὰ τὸν κάνει νὰ κυριευτεῖ ἀπὸ σαρκικὲς ἐπιθυμίες καὶ ἔτσι νὰ τὸν τουρκίσουν. Ἀλλά, ὁ Ἰωάννης, ἔχοντας τὸν Θεὸ μέσα του ἔμεινε καθαρὸς ἀπ’ ὅλα. Ἡ θεία χάρη τὸν φύλαξε ἀπ’ ὅλα τὰ διαβολικὰ τεχνάσματα τῆς γυναίκας τοῦ Ἀγαρηνοῦ.

Ἔφθασε ὅμως ἡ νηστεία τῆς Παναγίας, τὸν δεκαπενταύγουστο. Ὁ Τοῦρκος, μόλις κατάλαβε ὅτι ὁ Ἰωάννης δὲν ἤθελε νὰ χαλάσει τὴν νηστεία καὶ νὰ ἀρτυθεῖ, ἀποφάσισε νὰ τὸν κλείσει σ’ ἕνα στάβλο. Ἐκεῖ τὸν κλειδαμπάρωσε γιὰ ὅλο τὸ διάστημα τῶν 15 ἡμερῶν καὶ πότε τὸν κρεμοῦσε καὶ τὸν κάπνιζε μὲ ἄχυρα καὶ πότε τὸν χτυποῦσε μὲ τὸ σπαθὶ του προσπαθώντας νὰ τὸν κάνει νὰ φάει καὶ νὰ χαλάσει τὴν νηστεία. Ἀλλὰ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὄχι ἁπλῶς δὲν ἔφαγε ἀρτυμένα φαγητά, ἀλλὰ οὔτε κἂν τὰ δοκίμασε καὶ παρακαλοῦσε καὶ προσευχόταν στὴν Παναγία νὰ τὸν βοηθήσει νὰ μὴν ἀρτυθεῖ, ἐνῶ προτιμοῦσε καλύτερα νὰ θανατωθεῖ παρὰ νὰ χαλάσει τὴν νηστεία.

Ὁ ἀφέντης του, βλέποντας ὅτι δὲν πείθεται, τὸν ἄφηνε νηστικὸ 2 καὶ 3 ἡμέρες, χωρὶς νὰ τοῦ δίνει τίποτε νὰ φάει. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ μητέρα τοῦ Ἰωάννη στεκόταν κοντὰ στὸν γιό της καὶ βλέποντάς τον ἀποκαμωμένο ἀπὸ τὰ βασανιστήρια καὶ ἀπὸ τὴ νηστεία, τὸν παρακινοῦσε νὰ φάει λέγοντάς του: Φάε γιέ μου ἀπὸ αὐτὰ τὰ φαγητὰ γιὰ νὰ μὴν πεθάνεις καὶ ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παναγία σὲ συγχωροῦν, γιατί δὲν τὸ κάνεις μὲ τὸ θέλημά σου, ἀλλὰ ἀπὸ ἀνάγκη. Λυπήσου με καὶ ἐμένα τὴν φτωχὴ καὶ στενοχωρημένη μητέρα σου καὶ μὴ θελήσεις νὰ πεθάνεις παράκαιρα καὶ μὲ ἀφήσεις ἀπαρηγόρητη σ’ αὐτὴ τὴν σκλαβιὰ καὶ ξενιτιά.

Στὶς παρακλήσεις αὐτὲς τῆς μητέρας του ὁ Ἰωάννης ἀπάντησε: Γιατί κάνεις ἔτσι μητέρα μου καὶ γιὰ ποιό λόγο κλαῖς; Γιατί δὲν μιμεῖσαι καὶ σὺ τὸν Πατριάρχη Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θέλησε νὰ θυσιάσει τὸν μοναδικὸ γιό του, ἀλλὰ μόνο κλαῖς καὶ θρηνεῖς; Ἐγὼ εἶμαι παπᾶ υἱὸς καὶ πρέπει νὰ φυλάγω καλλίτερα ἀπὸ τοὺς γιοὺς τῶν λαϊκῶν τοὺς νόμους καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί ὅταν δὲν φυλᾶμε τὰ μικρά, πῶς μποροῦμε νὰ φυλάξουμε τὰ μεγάλα; Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπάντηση, ἐξαγριωμένος πιὰ ὁ Τοῦρκος, στὶς 19 Ὀκτωβρίου 1773 τοῦ ἔδωσε μία θανατηφόρα μαχαιριὰ στὴν καρδιὰ καὶ μετὰ ἀπὸ δύο ἡμέρες ὁ Ἅγιος Ἰωάννης πέθανε καὶ ἔλαβε τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας στὶς 21 Ὀκτωβρίου.

15 σχόλια:

 1. Απαντήσεις
  1. Ακατανόητη, πρωτάκουστη και α-νόητη η φράση 8:39.
   Τί θα πει 1000 φορές Αγιος;;;
   Η είναι κανείς άγιος ή δεν είναι.

   Διαγραφή
 2. Η άγνοια δεν είναι μεγάλο κακό.
  Αλλά το να αγνοείς την άγνοια σου, είναι ο θάνατος της γνώσεως σου.

  Και επειδή έχεις πλήρη άγνοια όλα σου φαίνονται ακατανόητα και πρωτάκουστα! Και πρόσεχε πως μιλάς στον αδερφό σου γιατί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε βαριά κουβέντα σε αυτόν που θα αποκαλέσει τον αδερφό του ανόητο ή βλάκα.

  Και επειδή δεν άκουσες ποτέ τον Πρώτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο που μας λέει: ΑΣΤΉΡ ΓΑΡ AΣΤΈΡΟΣ ΔΙΑΦΈΡΕΙ ΕΝ ΔΌΞΗ.

  . Και διέκρινε δύο τάξεις ανθρώπων, των δικαίων και των αμαρτω­λών. Και αυτάς πάλι τας διακρίνει εις πολλά μέρη, δια να δείξη ότι ούτε δίκαιοι και αμαρτωλοί θα αξιω­θούν τα ίδια, άλλ' ούτε οι δίκαιοι με δικαίους όλοι θα δοξασθούν το ίδιον, ούτε οι αμαρτωλοί με τους αμαρ­τωλούς θα κολασθούν εξ ίσου.

  Και ο Ιερός Χρυσόστομος κάμνει μίαν διάκρισιν μεταξύ των δικαίων και αμαρτωλών με τους λόγους: «σώματα επουράνια, και σώματα επίγεια» (Α' Κορ. ιε' 40). Και υπαινίσσεται με τα επίγεια μεν τους αμαρτω­λούς, με τα επουράνια δε τους δικαίους.

  Και μετά ανε­βαίνει εις τον ουρανόν και ερμηνεύει τον στίχον 41: «άλλη δόξα ηλίου, και άλλη σελήνης, και άλλη δόξα αστέρων· αστήρ γαρ αστέρος διαφέρει εν δόξη».
  Όπως δηλαδή υπάρχει διαφορά εις τα επίγεια σώματα, έτσι και εις τα επουράνια μεταξύ ηλίου και σελήνης και α­στέρων προς άλλους αστέρας.

  Ποίον είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά;

  Αν και όλοι οι δίκαιοι εισέρχονται εις την Βα­σιλείαν του Θεού, δεν θα αξιωθούν όλοι τα ίδια. Και εάν όλοι οι αμαρτωλοί εισέρχονται εις την γέενναν, δεν θα υποστούν όλοι τα ίδια.
  Ούτω και η ανάστασις των νεκρών. Θα υπάρχη τόσον μεγάλη διαφορά μετα­ξύ των αναστηθέντων σωμάτων. Τούτο εννόων ο Κύ­ριος έλεγεν: «εν τη οικία τον Πατρός μου μοναί πολ­λοί είσιν» (Ιωάν. ιδ' 2).

  Άγιε Ἰωάννη εκ Μονεμβασίας πού βρήκες μεγάλη παρρησία στον Κύριό μας πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά Χρήστο.
   Εσύ να προσέχεις και να μην είσαι τοσο επιπόλαιος και προπετής!

   Δεν αμφισβητήθηκε η διαφορά μεταξυ των αγίων, ούτε ότι υπαρχουν μεγαλύτεροι και μικρότεροι άγιοι, για να μας γράφεις όλα αυτά τα πολύ γνωστά εδάφια!!

   Αυτο που αμφισβητήθηκε ειναι η στ' αλήθεια πρωτάκουστη και στ' αλήθεια α-νόητη φράση "1000 φορές άγιος"!!!
   Μπορείς να μας την δείξεις εσυ Χρήστο να την εχει χρησιμοποιήσει κανείς έγκυρος ιερομόναχος, μοναχός, θεολόγος;
   Πρόσεχε εσύ πώς μιλάς σ' αυτούς που θέλεις να "διορθώσεις".

   Το να γράφει ένας μια πρωτάκουστη φράση σαν πρωτάκουστη και μια α-νόητη σαν α-νόητη αυτό δεν πρέπει να σε σοκάρει. Οι Χριστιανοί δεν έχουν το σαβουάρ βίβρ και δεν είναι του γλυκού νερού. Γράφουν όπως έχουν τα γεγονότα και αν η αλήθεια είναι πικρή δεν αποφεύγουν να την πούνε.

   Ολα αυτά που έγραψες στο σχόλιο σου αν κάτσεις και το σκεφτείς λίγο προσεκτικά είναι με το μέρος αυτών που γράφει στο σχόλιο του 4:55 μμ!!!
   Μιάς και δεν υπάρχει ένας άγιος μόνο μίας συγκεκριμένης αγιότητας, για να μπορούμε να πούμε "1000 φορές άγιος".

   Ελπίζω τώρα να κατάλαβες το λάθος σου Χρήστο και πόσο δίκαιο έχει ο σχολιαστής 4:55 μμ και άλλη φορά να είσαι πιο προσεκτικός πριν "διορθώσεις" και ψέξεις κάποιον.

   Προσεκτικός Αναγνώστης

   Διαγραφή
 3. Άλλο τουρκαλβανοί
  άλλο Αρβανίτες...

  όπως άλλο Ρουμάνοι
  άλλο Βλάχοι...

  ...θελει προσοχή...

  Επίσης, οι εικόνες που νεωτερίζουν στο ύφος
  είναι από τα πρώτα
  πράγματα που χρησιμοποιήθηκαν για να
  νοθεύσουν την πίστη μας

  και με τον αγώνα τού
  Φώτη Κόντογλου επανήρθαν οι παραδοσιακές βυζαντινές...

  ...ας αποφεύγονται όπου είναι δυνατόν...

  Καλόν Αγώνα σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν απαγόρευσε να λέμε το ανόητο σχόλιο, ανόητο.
  Εχεις πλήρη άγνοια Χρήστο και παρεξηγείς τον συνομιλητή σου. Διάβαζε καλύτερα τί γράφουν οι σχολιαστές πριν τους κατακρε για...άγνοια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Διόρθωση τελευταίων λέξεων του προηγούμενου σχόλιου.

  πριν τους κατακρίνεις για ...άγνοια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ποιά θα ειναι ή διαφορά των αναστημένων σωμάτων μπορείς να μού την περιγραψεις,αφού τήν αναφέρεις σημαινει οτι γνωρίζεις,αλλιως δεν θα τό ανέφερες,λογικό δεν ειναι?..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Επειδή πιστεύω ότι ρωτάς καλοπροαίρετα θα σου απαντήσω:
  Όταν λέμε σώμα εννοούμε το πρόσωπο, με τον θάνατο χωρίζεται προσωρινά η ψυχή από το σώμα. Η ψυχή μας είναι αθάνατη το σώμα μας θα αναστηθεί.

  Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ομολογεί:
  «καθ΄ημέραν αποθνήσκω δια τον Χιστόν» (Α΄ Κορ. ιε΄ 31).
  Όπου και να κήρυττε η αμοιβή του ήτανε ξύλο, ξύλο, πολλές φορές μέχρι θανάτου, και φυλακίσεις και βασανιστήρια.

  Θα έχει την ίδια Δόξα στους ουρανούςς ο Πρώτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος των Εθνών.
  Με έναν Άγιο που κοιμήθηκε εν ειρήνη;

  Και μία που ανέφερα τον Πρώτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο:
  «Ου γαρ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμεως...» (Β΄ Τιμ. α΄7).

  Αν θέλεις να σε ξανά απαντήσω να γράψεις το βαπτιστικό σου Όνομα.

  Γιατί μέσα στην αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει:
  Η χειρότερη κόλαση θα είναι για τους δειλούς.

  Βλέπεις ότι και στην κόλαση θα υπάρχουν βαθμίδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν χρειάζεται να βάλει κανείς το όνομα του για να έχει ανδρεία.
   Αλλά και όποιος βάζει το βαπτιστικό του όνομα δεν σημαίνει ότι έχει σνδρεία. Το να βάζει κανείς το βαπτιστικό του όνομα δεν λέει τίποτα απολύτως!

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
 8. Μιας και πλησιάζει η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

  Μας δείχνει ποιος είναι ο Χριστός. Μας αποκαλύπτει ότι είναι ο Υιός του Θεού. Η αλλαγή της μορφής Του, το θείο άκτιστο φως που τον περιτριγύρισε, η φωνή του Πατρός που μαρτύρησε για την θεϊκή του φύση, όλα αυτά δηλώνουν ότι είναι Θεός.

  Για πρώτη φορά ο Χριστός παρουσιάζει στα μάτια των ανθρώπων «το αρχέτυπον κάλλος της εικόνος», δηλαδή την αληθινή ομορφιά την οποία είχε αρχικά και στην οποία μπορεί να ξαναφθάσει ο άνθρωπος, αφού πλάσθηκε «κατ΄ εικόνα» του Θεού.

  Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας δημιούργησε πρόσωπα, και μόνον η Εκκλησία αναδεικνύει το Πρόσωπό μας , για αυτό και ο Ιερέας θυμιάζει τους πιστούς, γιατί είμαστε εικόνες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
  Ενώ ο διάβολος μας θέλει να είμαστε (μάζα) και να μην ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλον, για αυτό και μας επιβάλλουν τις μάσκες για να υπάρχει η απόκρυψη του προσώπου μας.

  Και όσοι γράφουν σχόλια με ανωνυμία είναι μία ( μάζα).

  Όταν φοβόμαστε ή δειλιάζουμε να γράψουμε το Όνομά μας, που είναι κάτι το ακίνδυνο.
  Πώς θα σταθούμε όρθιοι τώρα που πέρασε ο ακίνδυνος Χριστιανισμός, και θα χρειαστεί ίσως και με την ζωή μας να ομολογήσουμε την πίστη μας στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

  «Ου γαρ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμεως...» (Β΄ Τιμ. α΄7).

  Για αυτό δεν θα ξανά απαντήσω στην ( Μάζα) αλλά μόνο σε Πρόσωπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε για έναν άγιο είναι ότι είναι μεγάλος άγιος ή μικρός άγιος.
  Το "1000 φορές άγιος" είναι πράγματι πρωτάκουστη φράση και δεν έχει θεμέλιο πουθενά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η λέξη "πρώτο" χρειάζεται να αντικατασταθεί με την λέξη "μόνο".
   "Το μόνο που μπορούμε να πούμε για έναν άγιο είναι ότι είναι μεγάλος άγιος ή μικρός άγιος".

   Διαγραφή
  2. Αν σκεφτόμασταν όλοι όπως μας κηρύττει ο Μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος: ακόμα και για το 1000 φορές Άγιος

   Σκέπτεται διαφορετικά;
   Δέν πειράζει, δέν χάλασε ὁ κόσμος.

   Μπορεῖ τό διαφορετικό νά εἶναι καί αὐτό σωστό, ἀλλά ἁπλῶς εἶναι διαφορετικό.

   Ἤ ἀκόμη νά μήν εἶναι σωστό, δέν πειράζει.

   Εἶπα σέ αὐτόν τόν κύριο : «Πεῖτε ἀπό μέσα σας,
   νά τόν ἔχει ὁ Θεός στό σωστό δρόμο, νά τόν ἐλεήσει ὁ Θεός, νά καταλάβει».

   Δέν θά μαλώνουμε γιά τίποτε.

   Ἡ ἄνωθεν σοφία εἶναι ἁγνή, εἶναι εἰρηνική,

   εἶναι ἐπιεικής,

   εἶναι εὐπειθής.

   ΤΌΤΕ Η ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΑΣ ΘΑ ΉΤΑΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ!

   ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΟ ΤΟ ΆΡΘΡΟ

   http://ethnegersis.blogspot.com/2020/08/blog-post_31.html#more

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.