20 Ιουλ 2020

Μήπως οἱ Θεοὶ σας εἶναι στὸ wc; Ὅταν ὁ Προφήτης Ἠλίας ἔκανε «χιοῦμορ»!


Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Διονυσίου Ταμπάκη: 
«Ὅταν οἱ Ἅγιοι ἔχουνε χιοῦμορ»

ΜΕΣΑ στὴ χορεία τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ξεχωριστῆ εἶναι καὶ ἡ θέση τοῦ Προφήτου Ἠλία. Ἐπίσης ὁ ίδιος ὁ Προφήτης, ἐνόσω δέν ἔχει ἀκόμη πεθάνει σωματικά, θά ξαναέλθει στά έσχατα τῆς ἱστορίας για να καταγγείλλει τόν Ἀντίχριστο καί τά όργανά του. 
Ὅμως, ὅπως σὲ ὅλους τούς Ἁγίους, ἔτσι καὶ σὲ ἐκεῖνον δὲν ἀπέλειπεν τὸ χιοῦρορ καὶ οἱ ἑτοιμόλογες γεμάτες θάρρος ἀπαντήσεις του . 
Ἂς μεταφερθοῦμε λοιπὸν στὸ καρμήλιον Ὅρος τότε ποὺ ὁ προφήτης Ἠλίας (*) προσκαλεῖ τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης σ’ ἕναν πρωτότυπο διαγωνισμό. Παραγγέλει συγκεκριμένα: «Ἄς μας δώσουν δυὸ βόϊδια καὶ ἂς ἐκλέξουν αὐτοί (Οἱ Ἱερεῖς τοῦ Βάαλ), ἕνα βόϊδι νὰ τὸ κόψουν εἰς τεμάχια καὶ νὰ τὸ ἐπιθέσουν ἐπάνω εἰς τὰ ξύλα. Φωτιὰ ὅμως νὰ μὴ ἀνάψουν. Τὸ ἴδιο θὰ κάμω καὶ ἐγὼ στὸ βόϊδι τὸ ἄλλο καὶ δὲν θὰ ἀνάψω φωτιὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου. Σεῖς, οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων, θὰ φωνάζετε καὶ θὰ παρακαλῆτε τὸν θεόν σας καὶ ἐγὼ ἐπίσης θὰ ἐπικαλεσθῶ τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ μου. Ἐκεῖνος ὁ Θεὸς θὰ εἶναι ἀληθινὸς καὶ πραγματικός, ὁ ὁποῖος θὰ ἀκούση τὴν προσευχὴν καὶ θὰ στείλη πῦρ ἐπάνω στὸ θυσιαστήριον». 
Ὅλοι οἱ παριστάμενοι ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ, ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν “καλὸς εἶναι αὐτὸς ὁ λόγος, τὸν ὁποῖον μας εἶπες ἂς γίνη ἔτσι”. 
Ἐκεῖνοι λοιπὸν ἐπῆραν τὸν μόσχον, ἠτοίμασαν αὐτὸν καὶ ἐπεκαλοῦντο τὸ ὄνομα τοῦ...
Βαάλ ἀπὸ τὴν πρωίαν ἕως τὴν μεσημβρίαν καὶ ἔλεγαν “ὢ Βαάλ, ἐπάκουσέ μας. Ἄκουσε τὴν προσευχήν μας, Βαάλ” ! Ἀλλὰ ὁ θεὸς των οὔτε τοὺς ἤκουσεν οὔτε καὶ τοὺς ἀπήντησεν. Ἐκεῖνοι δὲ ἔτρεχαν γύρω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριον, τὸ ὁποῖον κατεσκεύασαν, παρακαλοῦντες συνεχῶς τὸν Βααλ.

Ἐφθασεν ἡ μεσημβρία, καὶ ὁ προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης, εἰρωνευόμενος πρὸς αὐτούς, τοὺς εἶπε “παρακαλέσατε αὐτὸν μὲ ἀκόμη μεγαλυτέραν φωνήν, διότι εἶναι θεὸς ! Ἴσως φλυαρεῖ κάπου, πιθανὸν νὰ εὑρίσκεται πρὸς σωματικήν του ἀνάγκην,(**) δὲν ἀποκλείεται καὶ νὰ κοιμᾶται. Φωνάξτε, διὰ νὰ ἐξυπνήση” ! 

Ἀφοῦ οἱ προφῆτες τῶν βδελυρῶν θεῶν δὲν βρῆκαν ἄκρη, ἐγκατέλειψαν τότε καταντροπιασμένοι τὶς ἄκαρπες προσπάθειές τους καὶ ἀναλαμβάνει τώρα ὁ Προφήτης Ἠλίας παραγγέλοντας πάλι: “ἀπομακρυνθῆτε ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἐγὼ θὰ ἑτοιμάσω τὸν μόσχον διὰ τὸ ὁλοκαύτωμα μού”. Ἐκεῖνοι ἀπεμακρύνθησαν ὀλίγον καὶ ἀπεχώρησαν ἀπὸ ἐκεῖ. Εἶπε τότε ὁ Ἡλιοῦ πρὸς τὸν λαὸν “πλησιάσατε ἐδῶ κοντὰ μου”. Καὶ ὅλος ὁ λαὸς ἐπλησίασε πρὸς αὐτόν. Ἐπῆρεν ὁ Ἡλιοῦ δώδεκα λίθους, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἔκτισε μὲ τοὺς λίθους αὐτοὺς θυσιαστήριον ἐπ' ὀνόματι τοῦ Κυρίου. Ξαναέκτισε δηλαδὴ καὶ ἀνεκαίνισεν ἐκεῖ προηγούμενον θυσιαστήριον, τὸ ὁποῖον εἶχε καταστραφεῖ. Ἔκαμεν ἐπίσης γύρω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριον τοῦτο μεγάλο αὐλάκι, ποὺ ἐχωροῦσε δυὸ μετρητᾶς νεροῦ (25 περίπου κιλά). 

Ἐστοίβασε τὰ σχισμένα ξύλα ἐπάνω στὸ θυσιαστήριον αὐτό, ποὺ εἶχε κάμει, ἐτεμάχισε τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἔθεσε τὰ τεμάχια τοῦ ζώου ἐπάνω εἰς τὰ ξύλα, ποὺ εἶχε στοιβάσει στὸ θυσιαστήριον, καὶ εἶπε “φέρετέ μου τέσσαρας ὑδρίας νερό (συμβολικά, γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν τεσσάρων Εὐαγγελίων) καὶ χύσατέ το ἐπάνω στὸ ὁλοκαύτωμα καὶ εἰς τὰ ξύλα”. Ἐκεῖνοι δὲ ἔκαμαν, ὅπως τοὺς εἶπεν. 

Ὁ Ἠλίας εἶπε “κάμετε τὸ ἴδιο διὰ δευτέραν φοράν”. Καὶ διὰ δευτέραν φορᾶν ἔρριψαν νερό. Εἶπε πάλιν “διὰ τρίτην φορᾶν τὸ ἴδιο”. (τρεῖς φορὲς εἰς τύπον Τῆς Ἁγίας καὶ Ζωοποιοῦ Τριάδος) Καὶ ἐκεῖνοι ἔχυσαν νερὸ διὰ τρίτην φορᾶν. 
Τὸ νερό, ποὺ ἐχύθη, ἔτρεχεν ὁλόγυρα ἀπὸ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐγέμισε τὸ αὔλακι νερό. 
Ὁ Ἠλίας προσηυχήθη μὲ μεγάλην κραυγὴν στὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε “Κύριε, ὁ Θεὸς τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τοῦ Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Ἰσραήλ, ἄκουσε τὴν προσευχήν μου. Κύριε, ἄκουσε σήμερον τὴν προσευχήν μου καὶ στεῖλε πῦρ ἐπάνω στὸ θυσιαστήριον αὐτό, διὰ νὰ γνωρίση ὅλος αὐτὸς ὁ ἰσραηλιτικὸς λαός, ὅτι σὺ εἶσαι ὁ Κύριος καὶ ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ. 

Ἔπεσε δὲ τότε πῦρ ἀπὸ τὸν οὐρανὸν παρὰ Κυρίου, τὸ ὁποῖον κατέφαγε τὰ τεμάχια τοῦ πρὸς ὁλοκαύτωσιν ζώου, τὰ ξύλα καὶ τὸ ὕδωρ, ποὺ εὐρίσκετο εἰς τὴν αὔλακα. Ἀκόμη δὲ κατέφαγε καὶ τοὺς λίθους, ἔγλειψε δὲ καὶ αὐτὸ τὸ χῶμα. 
Ὅλος ὁ λαὸς τότε ὅταν εἶδε τὸ καταπληκτικὸν θαῦμα, ἔπεσεν στὸ ἔδαφος, προσεκύνησαν τὸν Θεὸν καὶ εἶπαν “ὁ Κύριος καὶ ὁ Θεός μας, αὐτὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς Θεός». (Γ΄Βασ.ιη΄ 23-39)

(*) Ἐκεῖνον τὸν καιρὸ καταδιώκονταν λυσαλέως ὁ νόμος Τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ Προφήτης Ἠλίας ἀπὸ τὸν συγκριτιστή (συγκριτισμὸς: ὅταν κάνεις σαλάτα καί κουλουβάχατα ὅλες τὶς θρησκεῖες μαζί. Βλέπε τὰ καρναβάλια τοῦ σημερινοῦ Οἰκουμενισμοῦ) Βασιλιᾶ Ἀχαὰβ καὶ τὴν γυναίκα του τὴν Ἰεζάβελ (ἱστορικῆς λάμιας) οἱ ὁποῖοι δὲν τὸν εἶχαν ἀφήσει σὲ χλωρὸ κλαρὶ, ἀλλὰ μὲ ἄκρατοφθόνο πολεμούσανε νὰ τὸν ἐξοντώσουνε. Τὰ τέλη καὶ τῶν δυονῶν ὅπως τὰ προφήτευσε ὁ Ἠλίας ἦταν τρομερὰ: ὁ μὲν Ἀχαὰβ ἀφοῦ πέθανε ἀπὸ βέλος στὰ πνευμόνια του, χοῖροι καὶ σκυλιὰἔγλειψαν τὸ αἷμα του καὶ πόρνες λούσθησαν μὲ τὸ ὕδωρ τῆς κρήνης, ὅπου ὑπῆρχεν ἀκόμη τὸ αἷμα του. Ἡ δὲ ἡ Ἰεζάβελ ἀφοῦ τὴν πέταξαν οἱ σφετεριστὲς τοῦ θρόνου ἀπ΄ τὸ παράθυρο. Κατόπιν τὴν ποδοπάτησαν τὰ ἄλογα καὶ τὸ σῶμα της ἔγινε βορὰ (φαϊ) τῶν σκύλων. 

(**) Ἴσως καὶ νὰ ἔπιασε τὸν Βαὰλ κόψιμο. Ὅπως ἄλλωστε βεβαιώνει καὶ τὸ σοφὸν γνωμικὸν «Ἀνάγκα καὶ θεοὶ πείθονται». Γι΄ αυτὸ ἡ Τουαλέτα ὀνομάζεται συνάμα καὶ Ἀναγκαῖο. Εὐκαιρίας δοθείσης θυμήθηκα τώρα τὴν δασκάλα τοῦ Τοτοῦ ὅταν τὸν ρώτησε: «Ποιὸ εἶναι τὸ ποιὸ ταχύτατο πράγμα στὸν κόσμο; Τὸ Φῶς ἢ ἡ Σκέψη; Καὶ ὁ Τοτὸς ἀπαντᾶ: -Ἡ εὐκοίλια, διότι χθὲς τὸ βράδυ ποὺ μὲ ἔπιασε δὲν πρόλαβα οὔτε τὸ φῶς νὰ ἀνάψω οὔτε κὰν νὰ τὸ σκεφτῶ.» 

5 σχόλια:

 1. Λάθος είναι να το λέμε απλά χιούμορ.

  Δεν έκανε χιούμορ ο Προφήτης.
  Ειρωνεία ήταν επικριτική στην ψεύτικη ειδωλολατρική πίστη.

  Ελληνορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βρέθηκα σήμερα σε κάποιον εορτάζων Ναό του ΠΡ.ΗΛΙΑ και ακούγοντας το κήρυγμα του επισκόπου προβληματίστηκα...
  Παρότρυνε τους πιστούς να υποδείξουν υπακοή στα μέτρα προστασίας της κυβέρνησης για τον ΚΟΡΟΔΟΙΟ,απεκάλεσε αφελείς όσους δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του,και τέλος φέροντας σαν παράδειγμα τους ΤΡΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και στεκόμενος ειδικά στην φράση ''ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου'' λέγοντας πως είναι αντίθετο από την πίστη μας να προκαλούμε τον ΘΕΟ.
  Προβληματίστηκα όλως ιδιαιτέρως που δεν έκανε αναφορά στα όσα ακούγονται για τα ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ όπου όλοι αναμένουν και κλείσιμο των Ναών....Και φυσικά κουβέντα για τα είδη περασμένα γεγονότα της Μ.Τεσσαρακοστής και του Πάσχα.
  Κατάλαβα από τα λεγόμενα του πως για την ασφάλεια μας θα πρέπει να δεχτούμε τα νέα μέτρα αν και όποτε αυτά επιβληθούν από την πολιτεία.
  Και τα αναπάντητα ερωτήματα που μένουν.
  ΝΑ ΚΑΝΩ ΥΠΑΚΟΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;;;
  ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΝΑΟΥΣ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ;;;
  ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΤΡΕΧΕΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ...ΠΡΟΣΕΥΧΗ...ΜΕΤΑΝΟΙΑ....
  ΤΙ ΣΤΑΣΗ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;;
  Πιστεύω πως κάθε νοήμων πιστός δέχεται την παιδαγωγία του Θεού και με την πίστη του αντιμετωπίζει το κάθε πρόβλημα.Από τα λεγόμενα όμως του Επισκόπου κατάλαβα πως θα πρέπει να έχουμε πρώτα το μυαλό μας που θα μας προφυλάξει από τον κίνδυνο και έπειτα να προσφεύγουμε στην πρόνοια του Θεού...
  Και κάτι τελευταίο.Σεβασμιώτατε αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σχετικά με τον προβληματισμό του αναγνώστη για τα όσα είπε ο Επίσκοπος στη γιορτή του Προφήτη Ηλία θα ήθελα κατ αρχήν να προσυπογράφω στα λεγόμενα του/της. Στη συνέχεια επεκτείνωντας, να πω ότι απορώ με πολλούς ιερείς, αρχιερείς οι οποίοι έχουν συγκλονιστεί και πονούν με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Γιατί; Τόσον καιρό στην καραντίνα δε μας έλεγαν ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο αλλά μόνο στην ψυχή μας; δε μας έλεγαν ότι πρέπει να κάνουμε το σπίτι μας Εκκλησία; Ας το πουν άλλη μια φορά, επομένως. Ας κάνουμε το σπίτι μας Αγία Σοφία και αύριο, γιατί όχι, ας το κάνουμε Αγία Τράπεζα να "παρασκευάζουμε" τη Θεία Κοινωνία και να μεταλαμβάνουμε μόνοι μας, όποτε θέλουμε...Μην πτοείσθε. Απ αρχής κόσμου, όσοι ήταν κοντά στο Θεό, αυτοί και Τον πρόδιδαν. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αδελφέ.Ο προβληματισμός είναι πολύ μεγάλος και γίνεται μεγαλύτερος όταν προσπαθεί κάποιος να κατανοήσει τα πεπραγμένα και την στάση της Ιεραρχίας ΣΤΟ ΘΈΜΑ ΚΟΡΩΝΟΙΌΣ...
  ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥΣ και ΠΑΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΕ ΤΊΠΟΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΟΎΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΘΩΚΟΥΣ.
  ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ - ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ.
  Η μόνη λύση του ζητήματος είναι η οργανωμένη αντίδραση των πιστών για την οποία όμως διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις...
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο μακαριστός Ομολογητής Θεολόγος είχε προσωπική αντίληψη του προορατικού χαρίσματος του αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη

  https://niksothropoulos.wordpress.com/2015/07/11/a-929/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.