17 Ιουλ 2020

Αγιά Σοφιά: Ἄλλος ἕνας κόμπος στὸ κομποσχοίνι τοῦ σατανᾶ

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Μὴν περιμένετε ἐλευθερίαν ἀπὸ τοὺς Φράγκους·

ἔχουν βασιλέα ὁποὺ πωλεῖ κι᾿ ἀγοράζει·

ἡ τουρκικὴ βία καὶ ὁ λατινικὸς δόλος
θὰ θραύσῃ τὴν ἀσπίδα σας, ὅσον εὐρεῖα καὶ ἄν εἶναι.

ΛΟΡΔΟΣ ΜΠΑΫΡΟΝ
μεταφρ. Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. (Ἄπαντα. τομ5.σελ 258) 

Ὁ διάβολος χρησιμοποιῶντας τὰ ἐργαλεία του, τὸν αἱρετικὸ παπισμὸ τῆς δύσεως (καὶ ὅλα τὰ ἰδεολογικά του γεννήματα) σὲ συνεργασία μὲ τὸν ἱσλαμισμὸ τῆς ἀνατολῆς (καὶ ὅλα τὰ φανατικά του τέκνα) ἐτοιμάζει νέο μακελειὸ γιὰ τοὺς πληθυσμοὺς τῆς περιοχῆς μας πρὸς...
τέρψιν τοῦ ἰδίου καὶ τῶν ὑπηρετῶν του.

Ὁ διάβολος ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος. Ἔβγαλε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν παράδεισο καὶ τὸν δυνάστευε διὰ τοῦ θανάτου. Παρεμβαίνοντας στὶς προχριστιανικὲς ἀνθρώπινες θρησκεῖες καθοδηγοῦσε στὸ μέτρο ποὺ μποροῦσε τὴν ζωή τῶν ἀνθρώπων, ἐμφανιζόμενος ὡς ὁ μόνος ἰσχυρός. Τὸν Χριστὸ -τὸν ἐνανθρωπήσαντα υἱὸ τοῦ Θεοῦ, λόγῳ ἀνεπάρκειας τῆς Ἐβραϊκῆς θρησκείας, γιὰ νὰ σώσῃ τὸν ἄνθρωπο- τὸν σταύρωσε ἀλλὰ ἔχασε τὴν κυριαρχία του στοὺς νεκροὺς, διότι Αὐτὸς ἀναστήθηκε. Ἀναστήθηκε, ἀλλὰ ἔμεινε μέσα στὸν κόσμο διὰ τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ σώματός Του, καὶ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ νικᾶ τὸν θάνατο, νὰ ἁγιάζεται. Ἔκτοτε ὁ διάβολος εἶναι μὲν ἀδύναμος μπροστὰ στὴ θεία ἀγάπη, προσπαθεῖ ὅμως νὰ ξεγελᾶ τὸν ἄνθρωπο νὰ τὸν ζαλίζει, νὰ τὸν μπερδεῦει, νὰ τὸν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του.


Ξεκίνησε μὲ τοὺς διωγμοὺς, τὶς σφαγὲς, τὰ βασανιστήρια. Τρεῖς ὁλόκληρους αἱῶνες προσπαθοῦσε χρησιμοποιῶντας τὶς ἐξουσίες τοῦ κόσμου ἐτούτου καὶ ἀντὶ νὰ ἐξαφανιστῇ αὐτὴ ἡ ράτσα τῶν χριστιανῶν αὔξανε καὶ ἀπλωνόταν παντοῦ. Τότε δούλεψε διὰ τῶν ἀνθρώπων μέσα ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Καλλιέργησε τὶς αἱρέσεις, καὶ ἀπέκοψε κομμάτια τῆς ἐκκλησίας. Ἐκμεταλεύτηκε τὴν ὑπερηφάνεια, τὴν φιλαρχία, τὸν ἐγωκεντρισμὸ καὶ κάθε πάθος καὶ ἔφθειρε τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας ἀλοιώνοντας τὴν σωτήρια διδασκαλία, σχετικοποιῶντας τὰ παραδεδομένα, κλείνωντας τὸν δρόμο τῆς θεώσεως. 

Ἡ Ἐκκλησία ἀντέδρασε καὶ ἐκάστοτε, ἀφοὺ ἐξαντλοῦσε κάθε προσπάθεια ἐπαναφορᾶς τους στὴ ὀρθὴ πορεία, μὲ πόνο καὶ ὀδύνη ἀπέκοπτε τὰ μέλη τὰ σάπια γιὰ νὰ μὴν κατασταφὴ τὸ ὅλον. Ἡ μεγάλη καὶ ὀδυνηρώτερη αἱρετικὴ συμφορὰ ἦταν ἡ ἀποκοπὴ τῆς δυτικῆς ἐκκλησίας ἡ ὁποῖα κατάληξε στὴ δημιουργία τοῦ παπικοῦ ἐκκλησιαστικοπολιτικοῦ μορφώματος, τὸ ὁποῖο ὁδήγησε τὸν πάλαι ποτὲ δυτικὸ χριστιανισμὸ στὴν σημερινὴ θεσμοθετημένη ἄθεη ἀντιχριστιανικὴ καὶ φεουδαρχικὴ στάσι ζωῆς.

Παράλληλα ὁ διάβολος δημιούργησε, ἔχωντας πείρα πλὲον τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ τὴν μουσουλμανικὴ θρησκεία ὡς τὸ «τελειώτερο» ὅπλο του, ἀφοὺ μέσα εἶχε περάσει ὅσα μποροῦσαν νὰ ἀποτελέσουν ἀντίδοτο πρὸς τὴν πίστι στὸν Χριστό, καὶ νὰ μπερδέψουν τοὺς ἀνθρώπους. Ἐνῷ ἡ αἱρετικὴ δύσι ὑπονόμευε καὶ ἀδυνάτιζε τὴν ὀρθόδοξη ἀνατολὴ μὲ ἀποκορύφωμα τὴν κατάληψι τῆς Πόλεως τὸ 1204, ὁ μωαμεθανισμὸς κέρδιζε ἔδαφος, περιοχὲς καὶ ψυχὲς ἐκμεταλευόμενος τὰ πάθη τὰ λάθη καὶ τὶς ἀστοχίες τῶν ἠγετῶν τῆς ἀνατολῆς. Δὲν προωθεῖται τυχαίως σήμερα ὁ ὕπουλος βίαιος ἐξισλαμισμὸς τῶν πρώην καὶ νῦν χριστιανικῶν (στὸν ὅποιο βαθμὸ διατηρεῖται ὁ χριστιανισμὸς σ᾿ αὐτές) κοινωνιῶν.

Τὸ 1453 ἦταν τὸ ἀναπόφευκτο τέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Αὐκρατορίας. Ὑποδουλωθήκαμε στοὺς βαρβάρους, γίναμε γκιαούρηδες γι᾿ αὐτοὺς καὶ τὸ σύμβολο τῆς ὀρθόδοξης ἀνατολῆς, ἡ Ἁγία Σοφία ἔγινε τζαμί καὶ ἔκτοτε μένει σκλαβωμένη στὰ χέρια τῶν ἁγαρηνῶν.

Τὸ 1821 οἱ πατέρες μας κατάφεραν νὰ ξεσηκωθοῦν καὶ σιγὰ-σιγὰ νὰ στήσουν αὐτὸ τὸ κράτος ποὺ ἦτο ἐξ ἀρχῆς προτεκτοράτο τῶν δυτικῶν καὶ σήμερα πλέον ἔχει καταντήσει σὲ ἕναν ἀδυσώπητο ἐχθρὸ κάθε ἑλληνικοῦ κάθε ὀρθοδόξου κάθε ἀληθινοῦ. Παράλληλα συνεχίστηκε καὶ ὁ μακρόσυρτος ἐκκλησιαστικὸς ἐκφυλισμὸς τοῦ λαοῦ μας. Ἡ τελευταία φάσι του ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Πόλι, ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Πόλι, συνεχίζεται μέχρι τὶς μέρες μας ἀπὸ τὴν Πόλι πρὸς ὅλο τὸν κόσμο. Ἡ σκλαβωμένη Μεγάλη Ἐκκλησία ἔγινε τὸ ὄχημα γιὰ τὴν μεταλλαγὴ τῆς Ἐκκλησίας σὲ κακέκτυπο τῆς παπικῆς ὀργανώσεως. Καὶ δυστυχῶς πλεὸν σχεδὸν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες, σχεδὸν ὅλοι οἱ κληρικοὶ, σχεδὸν ὅλοι οἱ «πιστοί» εἴτε ἐν αἰσθήσει, εἴτε ἀσυναίσθητα, ζοῦμε καὶ τρεφόμαστε μέσα σ᾿ αὐτὸ τὸ βοῦρκο. Καὶ δὲν ξεχάσαμε καὶ χάσαμε μόνο τὴ γνήσια ὀρθόδοξη βιωτή, ἀλλὰ συνηθίσαμε τὸ ψεῦδος καὶ τὸν παραλογισμό καὶ μιλᾶμε πιὰ μὲ λέξεις χωρὶς οὐσία χωρὶς νόημα σὰν τὰ πλαστικὰ σκεύη μιᾶς χρήσεως ἤ τὰ κινέζικα προϊόντα ποὺ φαίνονται καλὰ, ἀλλὰ εἶναι οὐσιαστικὰ ἄχρηστα καὶ ἀπλῶς μεγαλώνουν τὸν ὄγκο τῶν σκουπιδιῶν.

Καὶ ἐνῷ ἡ σκλαβωμένη Ἀγιὰ Σοφιὰ ξαναγίνεται τζαμὶ ἀπὸ τοὺς κατακτητές ἀκούγονται κουβέντες ὅπως τὶς παρακάτω: 

«Η Αγία Σοφία ως μουσείο αποτελεί τόπο και σύμβολο συναντήσεως, αλληλεγγύης και αλληλοκατανοήσεως Χριστιανισμού και Ισλάμ»(1).

Ἔχω μεγάλη ἀπορία, ἄν ἐκαλοῦντο αὐτοὶ ποὺ λέν τέτοιες κουβέντες νὰ ἐξηγήσουν τί σημαίνουν τὰ λόγια τους, τί θὰ ἀπαντοῦσαν σὲ ἀπλὰ ἑλληνικά. Ἡ λεηλατημένη Ἁγία Σοφία, ἡ μετατραπεῖσα σὲ τζαμὶ εἶναι σύμβολο συναντήσεως, ἀλληλεγγύης καὶ ἀλληλοκατανοήσεως; Συνάντησις λέγεται ἡ κατάκτησις, ἡ λεηλασία, ἡ ἀλλαξοπιστία διὰ τῆς βίας; Ἀλληλεγγύη εἶναι ἡ σφαγὴ, ὁ ἐξανδραποδισμὸς καὶ ἡ γενοκτονία τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν; Ἀλληλοκατανόησις λέγεται ἡ δουλεία, ἡ καταπίεσις ἡ ἐξαφάνισις κάθε δικαιώματος ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ζωή; Ἡ θρησκεία τοῦ μίσους, τῆς βαρβαρότητος καὶ τῆς ἀπανθρωπίας τίνος εἴδους συνάντησι καὶ ἀληλοκατανόησι μπορεῖ νὰ ἔχει μὲ τὴν πίστι τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀνθρωπιᾶς; Κάηκε ἡ Σμύρνη τὸ 22, ξεριζώθηκαν οἱ πληθυσμοὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τοῦ Πόντου, τὸ 55 νέες σφαγὲς καὶ λεηλασίες, ἄδειασε ἡ Πόλις, Ἴμβρος καὶ Τένεδος ἐκτουρκίστηκαν ἡ Κύπρος κινδυνεύει καὶ ἡ Θράκη παίρνει σειρὰ καὶ μιλοῦν γιὰ ἀλληλοκατανόησι καὶ ἀλληλεγγύη; Ποιοί; Αὐτοὶ ποὺ χειροκροτοῦν καὶ ὑμνοῦν τοὺς φονηάδες τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ὀρθοδοξίας; Θοῦ Κύριε…

Ἄν χάσουν οἱ λέξεις τὸ νόημά τους δὲν ὑπάρχει ποτὲ ἐλπίδα διορθώσεως τοῦ κακοῦ. Ἄν τὴν κατάκτησι τὴν ὀνομάζεις καὶ τὴν θεωρεῖς συνάντησι, ἄν τὴν δουλεία καὶ τὴν σκλαβιὰ τὴν λές ἀλληλεγγύη, ἄν τὴν τρομοκρατία καὶ τὴν ὑποταγὴ τὴν λές ἀλληλοκατανόησι, τότε ἀφοὺ ζεῖς ἀρμονικὰ σὲ ἕνα κόσμο ἀλληλεγγύης καὶ ἀλληλοκατανοήσεως δὲν χρειάζεται κάτι νὰ κάνεις καὶ κάτι νὰ ἀλλάξεις. Καλὰ εἶναι ἐκεί. Μὴν παραπονιέσαι γιὰ ὅτι σοῦ συμβεῖ. Καὶ ἄν ὁ κατακτητὴς, ὁ ἐπίβουλος, ὁ τύραννος ζητὰ ὅλο καὶ περισσότερα καὶ μεγαλώνει ὁ αὐταρχισμὸς καὶ τὰ βασανιστήριά του μὴν δίνεις σημασία, ἀπλῶς βαθαίνει καὶ πλαταίνει ἡ ἀλληλεγγύη καὶ ἡ ἀλληλοκατανόησι. 

Ἄλλοι πάλι, στὸ ἴδιο φάσμα – γιατὶ ἕνα εἶναι τὸ φάσμα τῆς ὑποτέλειας τοῦ ἐκφυλισμοῦ καὶ τοῦ δαιμονισμοῦ, ἀλλὰ ἐκπέμπουν πολλοὶ σταθμοὶ σὲ διάφορες συχνότητες ἔχοντας ἄλλα προγράμματα μὲ τὸ ἴδιο μήνυμα - βλέπουν τὴν Ἁγιὰ Σοφιά ὡς «δημιούργημα του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, το οποίο ὑπῆρξε σύμβολο ἑνότητος και ειρηνικής συνυπάρξεως»(2). Σοβαρά; Τὸ λέτε ξύπνιοι αὐτὸ; Ἤ λέγοντάς το πιστεύετε ὅτι κατανοεῖτε τὶ ἦταν τί εἶναι καὶ τὶ σημαῖνει ἡ Ἁγία Σοφιά; Ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ δημιούργημα τοῦ εὐρύτερου Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ!!! 

Τόσα καταλαβαίνετε, τέτοια κάνετε, τέτοια λέτε. Ἀλλὰ ἄνθρωποι ποὺ ἔκλεισαν τὶς ἐκκλησίες ὑποκύπτοντας δουλικὰ στοὺς παραλογισμοὺς (καὶ στὶς κρυμένες σκοπιμότητες) τῆς ἐξουσίας ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς φιλανθρωπίας καὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ, ἀποδεικνύουν ἐμπράκτως ὅτι δὲν πιστεύουν ὀρθῶς στὸν Θεὸ , οὔτε ἔχουν σχέσι μὲ τὴν παράδοσι τῶν πατέρων. Δὲν εἶναι λοιπὸν παράξενο νὰ λένε τέτοιες ἀσυναρτησίες, ἀποδεικνύοντας ξανὰ καὶ ξανὰ τὸν ἤδη διεγνωσμένο γραικυλισμό τους. «Ἕως πότε θὰ εἴμεθα ἀχαρακτήριστοι Γραικύλοι;»( Ἀλ. Παπαδιαμάντης. Ἄπαντα. Τομ4. σελ.194.) Τότε βέβαια περιστασιακὰ ἐξεδήλωναν τὶς φιλοπαπικὲς προτιμήσεις τους οἱ ἡμέτεροι λατινόφρονες: «Καὶ ὅμως εὐρίσκονται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἐκ τῶν ἡμετέρων τινές, τόσον ἐκφυλισμένοι, ὥστε νὰ θαυμάζωσι τὰ τῆς Παπικῆς ἐκκλησίας! (ὅ.π. τομ5. Σελ.181.) Σήμερα νυχθημερὸν δηλώνουν ὅτι ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν καὶ σ᾿ αὐτὴν ἐλπίζουν καὶ ἀπὸ κεῖ περιμένουν…

Ἡ δημιουργικὴ συνεισφορὰ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, ἡ μόνιμη καὶ διαρκής καὶ ἐπίμονη προσπάθεια καταστοφῆς τῆς ὀρθόδοξης ἀνατολῆς, πλὴν τοῦ 1204 ἐκδηλώθηκε σαφέστερα καὶ πρὸ τῆς πτώσεως τῆς Πόλεως στὴν Φεράρα Φλωρεντία καὶ κατὰ τὴν μικρασιατικὴ καταστροφὴ, καὶ τὸ 55, καὶ στὴν εἰσβολὴ καὶ κατοχὴ τῆς Κύπρου, καὶ στὶς Πρέσπες τώρα, καὶ στὰ μνημόνια ἀλληλεγγύης καὶ ἀλληλοκατανόησις τῆς τελευταίας δεκαετίας.

Δὲν εἶναι σύμβολο ἑνότητας καὶ εἰρηνικῆς συνυπάρξεως ἡ Ἁγιὰ Σοφιά. Τὰ περιφερόμενα καὶ διατυμπανιζόμενα σύμβολα καὶ ἰδανικὰ τῆς ἑνότητας τῆς συνύπαρξης τῆς ἀνεκτικότητος τῶν δικαιωμάτων καμμιὰ σχέσι δὲν ἔχουν μὲ αὐτὸ τὸ σύμβολο. Δὲν ἔχει σχέσι μὲ νέες ἐποχὲς, νὲες ἀξίες, νέες ἀπάτες. 

Ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ εἶναι ἡ ἀνεπανάληπτη ὑλικὴ μαρτυρία τοῦ πάλαι ποτὲ μεγαλείου καὶ τῶν ἔργων τῆς πάλαι ποτὲ ὀρθόδοξης αὐτοκρατορίας. Τώρα εἶναι σκλαβωμένη στοὺς βαρβάρους ἱσλαμοφασίστες. Τὰ φληναφήματα περὶ παγκοσμίου πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, Οὐνέσκο, συγκλονισμένης ἀνθρωπότητος, εὐρωπαϊκῶν ἀντιμέτρων κλπ ἀπλῶς ἀποδεικνύουν τὴν μόνιμη ἐπικαιρότητα τοῦ ἔργου τοῦ Λεμπέση Ἡ τεραστία σημασία τῶν βλακῶν ἐν τῷ συγχρόνῳ βίῳ. Μὴν θυμώσει κανεὶς ἐκσυγχρονισμένος ἀνθρωπιστὴς ἤ προοδευτικὸς νεάτερνταλ ἤ δεσπότης ἤ πνευματικὸς ἀπαιτῶν ὑπακοή ἀπὸ ὅλους στὶς ἀνοησίες ποὺ ἕκαστος ἐξ αὐτῶν λέει καὶ κάνει. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ δὲν εἶναι δύσκολο νὰ μπῇ τὸ δάκτυλο στὸν τύπο τῶν βλακειῶν ποὺ ἐκστομίζουν καὶ τῶν ἀνοσιουργημάτων ποὺ διαπράττουν. Πλὴν ὁ βίος μικρὸς, ἄς ἀνοίξουν τὰ μάτια τους λιγάκι οἱ ὑπόλοιποι εὐ-βλαβεῖς.

Σήμερα δὲν κλαῖμε γιὰ τὴν καταστροφὴ κτισμάτων, ἐδὼ διέλυσαν τὶς Ἐκκλησίες, τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. «Οὐ γὰρ οἰκοδομημάτων γηΐνων καταστροφήν, ἀλλ᾿ Ἐκκλησιῶν ἅλωσιν ὀδυρόμεθα»(Μέγας Βασίλειος PG32. 436)

Μὲ τὸν τελευταῖο διωγμὸ τῆς πίστεως δὲν ἀποδείχθηκε μόνον ἡ ἀνεπάρκεια τῶν ἐπισκόπων, ἀλλὰ φάνηκε καὶ ἡ γύμνια ἀκλινοῦς πίστεως τῶν διαφόρων «πνευματικῶν» ποὺ ὄχι μόνο ὑπήκουσαν στὶς ἐντολὲς τῶν δεσποτάδων καὶ καταπάτησαν τὴν ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ, κλείνοντας τὶς ἐκκλησίες τους, ἀλλὰ ἀπαγόρευαν στοὺς ἀνθρώπους νὰ πᾶνε σὲ ἄλλες ἐκκλησίες νὰ λειτουργηθοῦν καὶ νὰ κοινωνήσουν καὶ ἀπαιτοῦσαν ὑπακοή διότι ἔτσι ἀποφάσισε ἡ «ἐκκλησία». Ἀκόμα καὶ σήμερα, δὲν ἔχουν καταλάβει τί ἔχει συμβεῖ τὰ «πνευματικὰ» αὐτὰ πρόσωπα, οἱ κληρικοὶ, στὴν πλειονότητά τους...

Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη ἄλωσις ποὺ προκαλεῖ πίκρα καὶ θλίψι... Καὶ ἀπὸ πάνω λογίδρια καὶ μποῦρδες γιὰ πανανθρώπινες ἀξίες, πολιτιστικὲς κληρονομιὲς, πολιτισμένους κόσμους, διεθνεῖς κοινότητες κλπ. 

Ὤ! ἀνόητοι καὶ βραδεὶς τὴν καρδίαν! Κλείσανε τὶς ἀνοικτὲς ἐκκλησίες καὶ δὲν ὄχι μόνο δὲν μιλήσατε ἀλλὰ συναινέσατε καὶ τώρα φωνάζετε ποὺ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ ἀπὸ μουσεῖο τὴν ξανακάνανε τζαμί; Ἐκεὶ ποὺ ὁ λόγος καὶ ἡ πρᾶξις σας θὰ εἶχαν ἀποτέλεσμα σιωπήσατε καὶ ἀδρανήσατε μὲ συνέπεια νὰ ριφθοῦν τὰ ἱερὰ τοῖς κυσὶν, νὰ κινδυνεύσῃ καὶ ἡ πίστις καὶ οἱ πιστοὶ καὶ νὰ φτάσουμε στὴν σημερινὴ ἀθλία κατάστασι. Τώρα ἐκεὶ ποὺ ὁ λόγος σας δὲν ἔχει κανένα ἀποτέλεσμα φωνασκεῖτε καὶ λέτε ἄλλα ἀντ᾿ ἄλλων, σύγχρονοι δυσλεξικοὶ δόν κιχῶτες μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Ἀλλὰ τότε δὲν φτάναν τὰ λόγια. Χρειαζόταν πράξεις. Δηλάδὴ νὰ κάνετε τὸ καθῆκον σας ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλὰ ὑπῆρχαν τὰ πρόστιμα καὶ ἡ ἀστυνομία καὶ ὁ φόβος καὶ οἱ ρουφιάνοι γιὰ τοὺς μέν, τὰ φράγκα καὶ ἡ ἐξουσία καὶ ὁ καθωσπρεπισμὸς γιὰ τοὺς δέ. Ὁπότε βολευόμαστε μὲ τὴν «ὑπακοὴ» καὶ φαινόμαστε καὶ ἐνάρετοι. Ὅλοι, ὅσοι τότε πρόδωσαν τὴν πίστι στὴν πράξι, πατριάρχες καὶ δεσπότες καὶ σύνοδοι, τώρα πρωτοστατοῦν πάλι σὲ τζάμπα δηλώσεις καὶ πύρινους λόγους (Βλέπετε τώρα σεβ. Ἀργολίδος τοὺς πράγματι τζάμπα μάγκες; Πολὺ σπουδαῖο τὸ ὅτι «ἡ ὀμορφιὰ θὰ σώσῃ τὸν κόσμο» καὶ πράγματι τζάμπα- μεγάλη καὶ σημαντικὴ ἡ συνεισφορά σας στὸ θέμα τῆς Ἁγιᾶς Σοφίας)(3).

Πράξεις χρειαζόμαστε, ἀγαπητοί. Καὶ πράξεις ποὺ νὰ συνάδουν μὲ τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν εὐθύνη ἑκάστου, δηλαδὴ νὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰς τῶν ἁγίων θεοπνεύστους θεολογίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τὸ εὐσεβὲς φρόνημα.

Σὲ λίγο πιθανὸν νὰ ξανακληθεῖτε νὰ ξανακλείσετε τὶς ἐκκλησίες. Ὁ «φοβερὸς ἱὸς» ἐτοιμάζεται γιὰ τὸ δεύτερο ἡμίχρονο. Τί θὰ κάνετε; 

Στὸν Καναδὰ ὁ ἐκεὶ ἐκκλησιαστικὸς ἄρχων κοινωνεῖ τὸν κόσμο μὲ ξεχωριστὰ «κουταλάκια» μὲ τὴν εὐλογία-ἀνοχὴ-προτροπή τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Πῶς σᾶς φαίνεται; Ποιὰ ἡ εὐθύνη σας ὡς ὀρθοδόξων ἐπισκόπων καὶ ποιὰ ἡ στάσις σας γι᾿ αὐτό;

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων 16/7/2020

(1) Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τὰ λέει αὐτά. 
(2) Ἡ «λεβέντικη» Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὰ καταθέτει γραπτῶς!!!

31 σχόλια:

 1. Σωστά μπορεί να είναι τα περισσότερα απ' όσα λέει ο αρθρογράφος.

  Θέλω να ρωτήσω κάτι μιας και το έχω απορία για να μου απαντήσει όποιος ξέρει.
  Ο αρθρογράφος πιστεύει στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης ή όχι;
  Δεν γνωρίζω γι' αυτό ρωτάω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επειδή βλέπω ότι ρωτάς με πολλή αγωνία, θα σου απαντήσω εγώ που γνωρίζω φίλε μου... Όχι!

   Διαγραφή
  2. Σε ευχαριστούμε πολύ συνέλληνα 7:10 μμ.
   Την αγωνία δεν την βλέπω πουθενά. Απλή ερώτηση είναι που έκανε ο σχολιαστής.
   Η Παναγία να σε φυλάει.

   Διαγραφή
 2. Κι αν ήθελα να γράψω οτιδήποτε σχετικό, θα ήταν "μικρό" και ελλειπέστατο μπροστά σ` αυτήν την πλήρη, έμπονη και ανυστερόβουλη από πάσης απόψεως, αλλά και δίχως φόβο και πάθος, κατάθεση της Αλήθειας από πλευράς σου, κ. Τζανάκη! Ευχαριστούμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "Πράξεις χρειαζόμαστε, ἀγαπητοί. Καὶ πράξεις ποὺ νὰ συνάδουν μὲ τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν εὐθύνη ἑκάστου, δηλαδὴ νὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰς τῶν ἁγίων θεοπνεύστους θεολογίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τὸ εὐσεβὲς φρόνημα."

  Πολύ σωστά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είναι αργά,..ΠΙΑ...γιά πράξεις,
  άλλωστε τό έχουμε αποδείξει μέχρι τώρα ότι είμαστέ αδιάφορος λαός,γιά νά μήν πώ "άχρηστος" και παρτάκιας.. έρχετε νέο lockdown,έρχετε πείνα,καί πόλεμος μέ τήν τουρκία...
  Προσευχηθήτε.! Δείξτε Πίστη..! και ταπείνωση,ζητήστε τήν σωτηρία καί τό έλεος τού Κυρίου μας καί Θεού μας,
  ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ μόνο αυτό θα μάς σώσει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καθόλου αργά δεν είναι ανώνυμε 10:00 πμ.
   Αυτό είναι του διαβόλου τέχνασμα.
   Οσο ζούμε σημαίνει ότι έχουμε περιθώρια μετάνοιας και πρέπει να κάνουμε έργα και πράξεις μετάνοιας.

   Φιλάρετος

   Διαγραφή
 5. Περιθώρια μετάνοιας,όσο ζούμε, ασφαλώς καί έχουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει νάχουμε καί μυαλό νά σκεφτόμαστε καί εκτός από μυαλό πού δεν έχουμε,τό χειρότερο είναι πώς δέν έχουμε ούτε πίστη,ούτε ταπείνωση,γιατί άν είχαμε δεν θά είχαμε φτάσει στά σημερινά μαύρα χάλια,αγαπητέ,δέν ξέρω αν τά βλέπεις ή άν τά ζείς τά χάλια της πατρίδος μας,ή άν τά συμμερίζεσε σάν μαύρα χάλια..αλλά δυστυχώς θάρθουν καί χειρότερα,έτσι πιστεύω.
  Όσο από πράξεις μετάνοιας πού αναφέρεις εκεί θά σού έλεγα οτι γελούν καί οι..κότες.
  Άλλο τό επιθυμητό,καί τό τί θάπρεπε νά κάνουμε καί άλλο τό πραγματικό αυτό πού ζούμε καθημερινά τό οποίο χειροτερεύει χωρίς καμμιά ελπίδα καλυτέρευσης.
  Εύχομαι νά διαψευστώ, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τό "ποτάμι" δέν μπορεί,
  πλέον,να γυρίσει πίσω γιά τόν τόπο μας,καί τά γεγονότα πού έρχονται καί θά ζήσουμε,θά'ναι τουλάχιστον τραγικά αν όχι συγκλονιστικά...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για 3:29 μμ.
   Φαίνεται δεν κατάλαβες γιατί μιλάμε.

   Μα μιλάμε για το επιθυμητό και το τί θα έπρεπε.
   Γι' αυτό μιλάμε.

   Διαγραφή
 6. "Πράξεις χρειαζόμαστε, ἀγαπητοί. Καὶ πράξεις ποὺ νὰ συνάδουν μὲ τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν εὐθύνη ἑκάστου, δηλαδὴ νὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰς τῶν ἁγίων θεοπνεύστους θεολογίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τὸ εὐσεβὲς φρόνημα."

  Ηταν και παραμένει πολύ σωστή πρόταση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αμά τίς δείς τίς πράξεις εσύ, αλλο τόσο θά τίς δώ καί εγώ,όσο τίς είδαν
  κι άλλοι.Μάλλον πετάς στα σύννεφα φίλε,ζήσε τόν μύθό σου καί άντε στό καλό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 18-6 6:09 μμ
   Δεν καταλαβαίνεις ελληνικά ;;
   Δεν καταλαβαίνεις τί σου είπαν;;
   Είσαι τόσο στραβόξυλο;;
   Στο μύθο της κακοκεφαλιάς και της κακοτροπιάς ζεις εσύ και όλα τα παρεξηγείς σαν προβληματικός στην ψυχή.

   Σου είπαν απλά πράγματα σε απλή γλώσσα που τα καταλαβαίνει ακόμα και παιδάκι του Δημοτικού και εσύ συνεχίζεις να τα βλέπεις όλα στραβά!
   Αντε στο καλό απο εδώ και την κακοκεφαλιά σου!

   Διαγραφή
  2. Μια ερώτηση στον/στην 6:09 μ.μ. για να καταλάβω ίσως κάποια πράγματα.

   Τί γνώμη έχεις για την υποχρεωτική αποτείχιση; Είναι υποχρεωτική για τώρα;
   Τί πιστεύεις;

   Διαγραφή
  3. Η αποτείχιση είναι ομολογία πίστεως.
   "Οποιος με ομολογήσει εμπροσθεν των ανθρώπων θά τον ομολογήσω και εγώ εμπροσθεν τού Ουρανιου Πατέρα μου"...Είπε ο Χριστός μας.
   Πιστεύω στην υποχρεωτική αποτειχιση.
   Ρωτάς : για τώρα? σου απαντώ :
   γιά πάντα.
   Πιστεύω νά σέ κάλυψα,για ο,τι θες στην διαθεση σου.

   Διαγραφή
  4. Ηταν επόμενο ανώνυμε 6:39 μμ να βρίσκεσαι στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης.

   Αφού σου φταίνε όλα, ακόμα και τα αθώα και απλά λόγια είναι λογικό να οδηγηθείς στην πλάνη.
   Απο την αρχή ο λογισμός που έχεις είναι στραβός και κακός και τα βλέπεις όλα στραβά και κακά.
   Γι' αυτό έφθασες στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης!!
   Βέβαια δεν φτάνουν όλοι στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης απο τις ίδιες αιτίες.

   Σε πιάσανε στα πράσα πάντως εσένα απο τον κακό λογισμό σου!..
   Καλή αλλαγή μυαλών!

   Διαγραφή
  5. Τά δικά σου θέλουν αλλαγή αλλά τι νά αλλάξεις αφού δέν έχεις..
   πλανεμένε,ανεγκέφαλε,μπουζοκοκέφαλε..!!!

   Διαγραφή
  6. Μπουζουκοκέφαλε 12:21 πμ για να σου επιστρέψω και τον χαρακτηρισμό που γράφεις για τον σωστό σχολιαστή, δεν θα πάρουμε απο την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης!!!
   Να την κρατήσεις για τον εαυτό σου!!!!

   Διαγραφή
  7. Γιατι θεωρεις πλανη την υποχρεωτικη αποτειχιση και γιατι εισαι συνεχεια κολημενος μ'αυτο και το λες συνεχεια,κατι αλλο δεν γνωριζεις να μας πεις,αυτη η εμμονη σου δειχνει τουλαχιστον οτι εισαι προκατειλημενος...
   Ειναι η τελευταια μου ερωτηση αυτη.

   Διαγραφή
  8. Πλάκα μας κάνεις ανώνυμε 11:51 π.μ.;;;
   Εκτός ελάχιστων που πιστεύουν στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης μεταξύ των οποίων είσαι και εσύ που τα βλέπεις όλα στραβά και μαύρα, ακόμα και πιο αθωα και απλά λόγια, εκτός αυτών των ελάχιστων, όλη η Εκκλησία, κληρικοί μοναχοί και λαϊκοί δεν πιστεύουν στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης.
   Ούτε και το ρωμαΐικο μπλογκ που σε φιλοξενεί για να γράψεις τις πλάνες σου για την πλανεμένη υποχρεωτική αποτείχιση πιστεύει σ' αυτήν.

   Μην προσπαθείς προπαγανδιστικά να αντιστρέψεις την αλήθεια και μας παραστήσεις αυτό που πιστεύει όλη η Εκκλησία ότι δήθεν το πιστεύει ένας!!!!!!!!!
   Αυτά είναι πράγματα ντροπής!!!

   Διαγραφή
  9. 11:51 πμ
   Αν εσύ είσαι βουτηγμένος στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης, δεν πάει να πει πώς είναι κολλημένοι οι Ορθόδοξοι σχολιαστές που κάνουν με τα κρεμμυδάκια την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης.
   Και μάλιστα το γράφουν πολύ λιγότερες φορές απ' αυτές που πρέπει να το γράψουν.
   Αν δεις τα σεντόνια που γράφονται για να υποστηριχθεί η πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης, είναι μεγάλος φαρισαϊσμός να ενοχλείσαι απο τα ελάχιστα σχόλια που κατα καιρούς γράφονται εδώ στο πολύ καλό μπλογκ!!!
   Μεγάλος Φαρισαϊσμός!!!

   Αντισχισματικός και Αντιαιρετικός

   Διαγραφή
  10. Ποιά είναι η πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης,θέλω μια απάντηση,ξεκάθαρη,συγκεκριμένη,
   και να βασίζετε σε επιχειρήματα
   όχι σαθρά,ούτε λογικοφανή,μπορείς να την δώσεις? εαν ναί,δεν θα σας ενοχλήσω ξανά,εαν οχι,θα γράφω αυτό πού πιστεύω ότι είναι σωστό όπως έχει κάθε δικαίωμα κάθε άνθρωπος πάνω στή γή.

   Διαγραφή
  11. Δεν βλέπω κανείς δεν σου είπε 10:57 μμ ότι δεν έχεις δικαίωμα κατα τον νόμο να γράφεις ό,τι θέλεις.
   Ομως...
   a. Εχουν δικαίωμα να σχολιάζουν και να αναποδογυρίζουν τις πλάνες σου οι άλλοι αναγνώστες.
   b. Εχει το δικαίωμα το μπλογκ να σου κόβει τα πλανεμένα σχόλια αν θελήσει, όπως κάνουν και μπλογκ που πιστεύουν στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης και κόβουν συνέχεια τα σχόλια των σχολιαστών που διαφωνούν με την πλάνη τους και την αναποδογυρίζουν.

   Διαγραφή
  12. Διορθωμένη η 1η φράση.

   "Δεν βλέπω κανείς να σου είπε 10:57 μμ ότι δεν έχεις δικαίωμα κατα τον νόμο να γράφεις ό,τι θέλεις."

   Διαγραφή

 8. "Πράξεις χρειαζόμαστε, ἀγαπητοί. Καὶ πράξεις ποὺ νὰ συνάδουν μὲ τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν εὐθύνη ἑκάστου, δηλαδὴ νὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰς τῶν ἁγίων θεοπνεύστους θεολογίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τὸ εὐσεβὲς φρόνημα."

  Πολύ καλά τα έγραψε ο αρθρογράφος.
  Συμφωνεί μαζί σας νομίζω κάθε καλός και πιστός χριστιανός ορθόδοξος άνθρωπος με λίγο μυαλο!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ναί λίγο μυαλό,γιατί τό πολύ βλάπτει Όταν λές πράξεις,τί εννοείς ακριβώς καί δέν τό έχουμε κάνει μέχρι τώρα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφησε τις εξυπναδίστικες ερωτήσεις ανώνυμε 2:01 μμ για να δικαιολογηθείς για την κακοτροπιά και τον κακό σου λογισμό.
   Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις.
   Δεν χρειάζεται περισσότερο μυαλό η φράση τα λέει όλα για όποιον θέλει να καταταλάβει και έχει τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο.


   Η φράση είναι κατανοητή πέρα για πέρα.

   "Πράξεις χρειαζόμαστε, ἀγαπητοί. Καὶ πράξεις ποὺ νὰ συνάδουν μὲ τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν εὐθύνη ἑκάστου, δηλαδὴ νὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰς τῶν ἁγίων θεοπνεύστους θεολογίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τὸ εὐσεβὲς φρόνημα."

   Διαγραφή
  2. Και λίγο μυαλό αρκεί για να καταλάβεις.
   Εσύ 2:01 φαίνεται να το στερείσαι και το λίγο μυαλό.
   Σου το έφαγε ο εγωισμός σου και η προσπάθεια σου να κάνεις τον εξυπνάκια και να παρεξηγείς συνέχεια τα απλά λόγια των άλλων.

   Διαγραφή
  3. Περισσότερο λιανά δεν χρειάζεται να γίνει 2:01 μμ.
   Ο νοών νοείτω...

   Ας μελετήσει "τὰς τῶν ἁγίων θεοπνεύστους θεολογίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τὸ εὐσεβὲς φρόνημα" και εκεί τα λένε όλα, ποιές είναι αυτές οι πράξεις που ρωτάς με τόση αφέλεια.

   Διαγραφή
  4. 2:01 μμ
   Πολλά δεν έχουμε κάνει.
   Σ' αυτό καταλήγει όποιος έχει λίγη αυτογνωσία και δεν έχει φουσκωμένο εγωισμό!!!

   Διαγραφή
 10. Σε ρωτησα σε ποιες πραξεις συγκεκριμενα αναφερεσε και για απαντηση μου λες οτι φταιει ο εγωισμος μου και οτι κανω τον εξυπνακια.Αυτο δειχνει οτι η δεν εχεις καθολου μυαλο, η εχεις
  εστω και λιγο και δεν θελεις να απαντησεις,δικαιωμα σου.
  Δεν μπορω ομως να συνεχισω με καποιον που στην καλυτερη δεν θελει η αποφευγει να απαντησει.Αντε γεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς 7:02 μμ
   Σου έχουν ήδη απαντήσει.

   Διάβασε τα σχόλια 7:12 μμ και 7:19 μμ που γράφτηκαν πριν μπει το δικό σου σχόλιο και απαντούν.

   Μην κάνεις σαν πεισματάρικο παιδί.
   Αραγε θέλεις να σου γράψει όλες τις εντολές της Αγίας Γραφής και των Πατέρων σε σχόλια;;;
   Πάς καλά;;;;;;

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.