29 Ιουλ 2020

Τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἔδωσε ἄδεια γιὰ ἀνέγερση νέου τζαμιοῦ στὴ Θράκη

Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Τοῦρκος πρόεδρος Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν μετέτρεπε τὴν Ἁγία Σοφία σὲ τζαμὶ προσβάλλοντας ὄχι μόνο ὁλόκληρο τὸν χριστιανικὸ κόσμο ἀλλὰ συνολικὰ τὴ διεθνῆ κοινότητα τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἔδινε ἄδεια γιὰ τὴν ἀνέγερση τζαμιοῦ στὴ Θράκη.
Ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία στὴν χώρα μᾶς κατοχυρώνεται ρητὰ ἀπὸ τὸ Σύνταγμα μὲ τὴν πάγια ρητορική της Ἄγκυρας γιὰ καταπίεση τῆς δῆθεν ¨τουρκικῆς μειονότητας¨ στὴ Θράκη νὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμα ζήτημα, ποὺ θέτει σταθερὰ στὸ τραπέζι τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ ¨διαλόγου¨ τροφοδοτούμενο μάλιστα καὶ ἀπὸ ἀκραίους κύκλους τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης.
Στὸ πλαίσιο αὐτό, μὲ ἀπόφαση τοῦ γενικοῦ γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζῆ τῆς 20ης Ἰουλίου χορηγήθηκε ¨στὴν Βακουφικὴ Ἐπιτροπὴ Ζουμπουλίου, ἄδεια ἀνέγερσης χώρου λατρείας(τέμενος) 139,01 τ.μ ποὺ θὰ ἀνεγερθεῖ ἐπὶ οἰκοπέδου κειμένου στὸν Δῆμο Μύκης στὸν οἰκισμὸ... Ζουμπούλι τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Ξάνθης, μὲ δυνατότητα ἐξυπηρέτησης/συγκέντρωσης διακοσίων δέκα τεσσάρων(214) ἀτόμων, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ νόμιμου ἐκπροσώπου κ. Ραμαδᾶν Τζεμαλὴ τοῦ Χασάν¨. 

Τὸ Σύνταγμά μας στὸ ἄρθρο 13 κατοχυρώνει τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ὁρίζοντας ἐμφατικὰ ὅτι κάθε ¨γνωστὴ θρησκεία εἶναι ἐλεύθερη καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴ λατρεία τῆς τελοῦνται ἀνεμπόδιστα ὑπὸ τὴν προστασία τῶν νόμων. H ἄσκηση τῆς λατρείας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ προσβάλλει τὴ δημόσια τάξη ἢ τὰ χρηστὰ ἤθη. O προσηλυτισμὸς ἀπαγορεύεται¨. Κατὰ συνέπεια, τὸ Κράτος ὀφείλει ὄχι μόνο νὰ σέβεται τὴν ἄσκηση τῶν λατρευτικῶν καθηκόντων τῶν πιστῶν ὁποιασδήποτε θρησκείας καὶ ὁποιουδήποτε δόγματος, ἀλλὰ καὶ ὑποχρεοῦται νὰ προστατεύει καὶ νὰ διευκολύνει τὴ θρησκευτικὴ λατρεία. 

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἄδεια ἀνέγερσης τοῦ νέου τζαμιοῦ στὸ δῆμο Μύκης, χορηγεῖται στὸ στάδιο πρὸ τῆς κατασκευῆς καὶ δὲν ἀποτελεῖ σὲ καμία περίπτωση ἄδεια ἵδρυσης καὶ λειτουργίας οὔτε ἐπιτρέπει τὴ λειτουργία τοῦ χώρου λατρείας. Πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ τὴν ἀδειοδότηση ἐκ μέρους τοῦ ὑπουργείου Παιδείας τῆς ἀνοικοδόμησης τοῦ κτιρίου γιὰ τὸν σκοπὸ ποὺ δηλώνεται καὶ δὲν δεσμεύει τὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία γιὰ ἔκδοση ἄδειας ἵδρυσης καὶ λειτουργίας, ἐὰν δὲν πληροῦνται οἱ νόμιμες προϋποθέσεις ἢ τὸ σχετικὸ δικαίωμα ἀσκεῖται καταχρηστικά. Σὲ δεύτερο στάδιο θὰ χορηγηθεῖ ἄδεια ἵδρυσης καὶ λειτουργίας τοῦ τεμένους, ποὺ ἀφορᾶ πλέον στὴ λειτουργικὴ δυνατότητα τοῦ κτιρίου νὰ ἐξυπηρετήσει τὸ σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο ἀνεγέρθηκε. 

¨Έτσι, μετὰ τὴ χορήγηση τῆς οἰκοδομικῆς ἄδειας καὶ τὴν ἀποπεράτωση τῶν σχετικῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν ὁ ἔλεγχος τῶν ὁποίων ἐμπίπτει στὶς ἁρμοδιότητες τῶν οἰκείων Ὑπηρεσιῶν Δόμησης, οἱ ἐνδιαφερόμενοι θὰ πρέπει νὰ προσέλθουν ἐκ νέου στὴν Ὑπηρεσία μας καὶ νὰ ὑποβάλουν φάκελο μὲ τὰ ἀπαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου τότε νὰ λάβουν τὴν ἀναγκαία ἄδεια ἵδρυσης καὶ λειτουργίας τοῦ χώρου λατρείας. Ὁ νόμιμος ἐκπρόσωπος τῆς Βακουφικῆς Ἐπιτροπῆς ὑποχρεοῦται νὰ ἐνημερώνει τὴ Μουφτεία Ξάνθης καθὼς καὶ τὴν Ὑπηρεσία μας γιὰ τὴν πορεία τῶν ἐργασιῶν ἀνέγερσης¨.

1 σχόλιο:

  1. Τό αντίχριστο "υπουργείο"
    έβγαλε άλλη μία προδοτική άδεια κατά τής πατρίδος μας.
    Καλά πάμε πρός την άββυσο..!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.