29 Ιουλ 2020

Κορωνοιός καὶ ἡ ψηφιακὴ ιχνηλάτηση τοῦ πολίτη!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος 

Ὁ κορωνοϊός, καλοί μου φίλοι, δὲν ἀναδείχθηκε καὶ δὲν προβλήθηκε ὡς πανδημία χωρὶς λόγο. Ἦταν γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν λεγόμενη «μετὰ κορωνοϊὸ ἐποχή». Κατὰ τὴν ὁποία, ὅπως εἶπαν, ὁ κόσμος θὰ εἶναι «περισσότερο χρεωμένος, λιγότερο παγκοσμιοποιημένος καὶ περισσότερο ψηφιακός». Σ’ αὐτὸ τὸ «περισσότερο ψηφιακός», περιλαμβάνεται καὶ ἡ λεγόμενη «ψηφιακὴ ἰχνηλάτηση τοῦ πολίτη». Ἕνα ἀκόμη βῆμα γιὰ τὸν ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχο τῆς κοινωνίας. Δηλαδή; Ἀλλ’ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους… 
* * * 
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐκχωροῦμε πολλὰ στὴν τεχνολογία σήμερα, ἀκόμη καὶ χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιοῦμε. Ἆραγε πῶς τὸ «σύστημα» χρησιμοποιεῖ ὥς τώρα ὅλα αὐτὰ ποὺ (ἄθελά μας ἢ μὴ) τῆς ἐκχωροῦμε; Μὰ γιὰ διαφημιστικοὺς σκοπούς, βέβαια. Καὶ γιὰ τοῦτο ὅλα εἶναι «χτισμένα» στὴν κατανάλωση1. Κι ἀφοῦ τὸ συνηθίσαμε αὐτό, ἐπιχειρεῖται πλέον καὶ τὸ ἑπόμενο βῆμα, ποὺ εἶναι ἡ ψηφιακὴ ἰχνηλάτηση τοῦ πολίτη καὶ ἡ παρακολούθηση τῶν ἐπαφῶν μας μὲ πρόσχημα τὴν διαφύλαξη τῆς δημόσιας...
ὑγείας ἀπὸ τὴν λεγόμενη «πανδημία» τοῦ κορωνοϊοῦ! 
Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἡ ὑγειονομικὴ αὐτὴ «κρίση» ἀντιμετωπίζεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπὸ τὴν (ἐντελῶς αἰφνιδιασμένη) ἐπιστήμη καὶ τὴν ὑψηλὴ τεχνολογία, μὲ πλήρως παραγκωνισμένη καὶ περιθωριοποιημένη τὴν Πίστη! 
Καὶ δὲν εἶναι ὅτι πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἔχει ἐπιστρατευθεῖ ἡ ἰατρικὴ κοινότητα καὶ οἱ φαρμακευτικοὶ κολοσσοί, ἀλλ’ εἶναι ἐπιστρατευμένη ἀκόμη καὶ ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη, ἡ ρομποτικὴ κ.λπ., ποὺ φθάνουν ὥς καὶ σ’ αὐτὴν ἀκόμη τὴν ψηφιακὴ ἰχνηλάτηση τῶν κρουσμάτων, δηλαδὴ τῶν ἀσθενῶν! 

Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἀκόμη καὶ οἱ γνωστοὶ μεγάλοι ψηφιακοὶ τεχνολογικοὶ κολοσσοὶ Apple καὶ Google, ὡς τώρα σφοδροὶ ἀντίπαλοι, τὰ βρῆκαν ξαφνικὰ καί… ἕνωσαν τὶς δυνάμεις τους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ! 

Γιὰ νὰ κάνουν τί ἀκριβῶς; Μέσῳ τῶν «ἐφαρμογῶν ἐντοπισμοῦ ἐπαφῶν» τῶν «ἔξυπνων» κινητῶν νὰ ἰχνηλατοῦνται οἱ ἐπαφὲς τῶν χρηστῶν τους! 

Ὅπως λένε, παρὰ τὴν ὕφεση τῆς «πανδημίας» ποὺ παρουσιάστηκε, ὁ κορωνοϊὸς θὰ εἶναι πάντοτε παρὸν μέχρι νὰ ἀνακαλυφθεῖ τὸ ἐμβόλιο καὶ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀποτελεσματικὴ θεραπεία. Σὲ τυχὸν νέα της ἔξαρση, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ξαναγυρίσουμε στὴν καραντίνα, τὴν ὁποία ὅλοι ἀπε­χθανόμαστε, γιατί αὐτὴ θὰ ὁδηγήσει στὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ καὶ ὄχι μόνο. Ἔτσι δὲν μένει ἄλλος δρόμος ἀπὸ τὴν ἰχνηλάτηση τῶν πολιτῶν. Αὐτὴ δέ, μὲ κανένα ἄλλο τρόπο δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ, παρὰ μόνο μὲ τήν… σωτήρια ψηφιακὴ τεχνολογία!!! 

Καὶ τί ἀκριβῶς θὰ κάνει αὐτή; Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔρχονται σ’ ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, τὰ κινητά τους θὰ τὴν ἀποθηκεύουν! Ἂν κάποιος ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ συναντήθηκαν βρεθεῖ θετικὸς στὸν κορωνοϊό, ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἔρθει σ’ ἐπαφὴ μαζί του τὶς προηγούμενες ἡμέρες, θὰ δέχονται μήνυμα στὸ κινητό τους ποὺ θὰ τοὺς λέει νὰ τεθοῦν σὲ προσωρινὴ ἀπομόνωση καὶ νὰ ἐξετασθοῦν ἀμέσως, γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ἂν ἔχουν μολυνθεῖ ἢ ὄχι ἀπὸ τὸν ἰό!!! 

Ἡ συμμετοχὴ σ’ αὐτὴ τὴ διαδικασία, θὰ εἶναι ἀρχικὰ ἐθελοντική, προφανῶς γιὰ νὰ καμφθοῦν οἱ ἀντιδράσεις. Ἐπειδὴ ὅμως γιὰ νὰ ἐπιτύχει ἀπαιτεῖται μεγάλο ποσοστὸ συμμετοχῆς τῶν πολιτῶν (ἄνω τοῦ 60%), ἀναγκαστικὰ θὰ γίνει ὑποχρεωτική! 

Ἤδη μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, ἡ ὁποία δημοσιεύτηκε στὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιθεώρηση Science ἀναφέρει ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς ἐπιδημίας μὲ χειροκίνητο τρόπο ἐντοπισμοῦ τῶν ἐπαφῶν εἶναι ἀνέφικτος. Καὶ γι’ αὐτὸ «ἐπιβάλλεται ἡ χρήση μιᾶς ἐφαρμογῆς ἀνίχνευσης ἐπαφῶν ποὺ δημιουργεῖ μία μνήμη ἐπαφῶν ἐγγύτητας καὶ εἰδοποιεῖ ἀμέσως τὶς ἐπαφὲς θετικῶν περιπτώσεων». Ὅμως αὐτὴ γιὰ νὰ σταματήσει ἡ ἐπιδημία θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ πολλὰ ἄτομα !! Ἀνάλογες εἶναι καὶ οἱ ἀπόψεις τοῦ ΜΙΤ (Ἰνστιτοῦτο Τεχνολογίας Μασσαχουσέτης) 

Πρωτοποριακό, θὰ ποῦν κάποιοι! Μόνο ποὺ αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει πλέον μὲ τὰ προσωπικά μας δεδομένα. Μάλιστα ὅπως ἐλέχθη «αὐτὴ ἡ διείσδυση στὰ βάθη τῆς ἰδιωτικότητας δισεκατομμυρίων πολιτῶν τοῦ πλανήτη συνιστᾶ μεῖζον ζήτημα». Ἡ Apple καὶ Google ἰσχυρίζονται ὅτι τὰ συστήματά τους θὰ σεβαστοῦν τὴν ἰδιωτικότητα. Ἀλλὰ ποιὸς τὶς πιστεύει; Ἡ Γαλλία μελετᾶ τὴ δυνατότητα νὰ τὸ κάνει αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος! Καὶ τί ἀλλάζει; 

Μάλιστα ὅπως τονίζεται ἀπὸ τοὺς διάφορους μελετητὲς τοῦ φαινομένου, αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἐξελιχθεῖ καὶ σ’ ἕνα εἶδος διαβατηρίου. Θὰ μποροῦσαν, δηλαδή, οἱ πολίτες νὰ δείχνουν τὴ βεβαίωση τῆς ὑγείας τους ἀπὸ τὸν ἰὸ (ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἐγκατεστημένη στὰ κινητά τους) προκειμένου νὰ εἰσέρχονται στὰ μέσα μεταφορᾶς, στὰ καταστήματα, στοὺς ναούς, στὰ θέατρα, στὰ γήπεδα κ.λπ., ἢ καὶ νὰ συμμετέχουν στὶς διαδηλώσεις, νὰ ταξιδεύουν κ.λπ. 

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴν Κίνα δὲν ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση τῆς ἐφαρμογῆς. Ὡστόσο γιὰ λόγους πρακτικούς (!!!) ἦταν ὑποχρεωτική, γιὰ νὰ μπεῖς σ’ ἕνα δημόσιο χῶρο ἢ καὶ νὰ μετακινηθεῖς ἀκόμη σὲ ἄλλη γειτονιά! 

Ἤδη πολλοὶ (εἰδικοὶ καὶ μὴ) δημοσιεύουν τὶς ἀπόψεις τους περὶ ὑποχρεωτικῆς ἐφαρμογῆς ὅλων αὐτῶν, ἂν καὶ ὁ προβληματισμὸς εἰδικὰ στὴν Εὐρώπη εἶναι πάρα πολὺ μεγάλος καὶ ἔντονος. 

Ἔτσι μέσῳ τοῦ ἐντοπισμοῦ τῶν ἐπαφῶν καταλήγουμε στὴν περαιτέρω παρακολούθηση τῆς ζωῆς τοῦ πολίτη καὶ μάλιστα ἕνα ἐντοπισμὸ ἐπιβεβλημένο ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος! 

Στὴν Πολωνία ὅσοι ἦταν σὲ καραντίνα ἦταν ὑποχρεωμένοι ἀπ’ τὴν ἀστυνομία νὰ χρησιμοποιοῦν μία ἐφαρμογή, στὴν ὁποία ἀνέφεραν τὸ σημεῖο ποὺ βρίσκονταν! Στὴν Ταϊβὰν ζητοῦσαν ἐξηγήσεις, γιατί τὸ τηλέφωνο κάποιου ἦταν κλειστό! Στὴν Κίνα δέ, ὑπάρχει ὁλόκληρο δίκτυο ψηφιακῆς παρακολούθησης, ἀναγνώρισης προσώπου, ὅπως καὶ ἀξιολόγησης τῆς ὑγείας κάθε πολίτη! Ὑφίσταται δὲ ἀκόμη καὶ ὀργάνωση (ἡ Privacy International), ἡ ὁποία καὶ καταγράφει τὰ φαινόμενα αὐτά, καταγγέλλοντάς τα. 

Μὴ ξεχνᾶμε ὅτι πρόδρομος ὅλων αὐτῶν εἶναι καὶ τὸ γνωστό μας GPS, μὲ τὸ ὁποῖο γίνεται ὁ «γεω – ἐντοπισμός» μας! 

* * * 

Ἀσφαλῶς τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι σοβαρότατο καὶ θὰ τὸ δοῦμε νὰ κυριαρχεῖ στὰ μέσα ἐνημέρωσης. Κι ἐκεῖ ποὺ ὥς τώρα εἴχαμε τὸ «σκανάρισμα» τοῦ καταναλωτῆ γιὰ διαφημιστικοὺς σκοπούς, ὅπως εἴπαμε, τώρα θὰ ἔχουμε καὶ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἐπαφῶν του. Αὐτὸ μάλιστα θὰ εἶναι καὶ τὸ δεύτερο μεγάλο κῦμα στὴν παρακολούθηση καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς μας. Καὶ ὅσο θὰ τὰ δεχόμαστε ὅλα αὐτὰ ἀδιαμαρτύρητα, ἀπροβλημάτιστα καὶ ἀπερίσκεπτα, τόσο εὔκολα θὰ ἔρθουν καὶ τὰ ἑπόμενα κύματα τῆς δουλείας μας. 

Σὲ κάθε περίπτωση δὲν εἶναι καθόλου ἁπλὸ τὸ φαινόμενο τῆς «πανδημίας» τοῦ κορωνοϊοῦ. Τὸ εἶπε ἀκόμη καὶ ὁ γνωστότατός μας Β. Σόϊμπλε, ξέρετε. Ὅτι «ἡ κανονικότητα πρὶν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ δὲν θὰ εἶναι τὸ μέλλον μετὰ τὸν κορωνοϊό»!!! 

Σημείωσις: 
1. Βλέπετε προηγούμενο κείμενό μας μὲ θέμα «Τὸ “σκανάρισμα” τοῦ καταναλωτῆ» (φύλλο τῆς 14ης Φεβρουαρίου 2020, ἀρ. φ. 2294)

2 σχόλια:

  1. Τέτοια ...έλεγε ο..Σοιμπλε...και κάποιος του έκανε δώρο...ενα ..καρότσι για όλη του τη..ζωή...αυτοί οι..άνθρωποι-απάνθρωποι...με αυτά που αποφασίζουν...καλά παθαίνουν....ας προσέχουν..λοιπόν...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Νά δείς εμείς τί θά πάθουμέ,θά μάς λυπηθούνε καί οι πέτρες σέ λίγο...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.