13 Ιουλ 2020

Περισσότεροι ἀπὸ 400 νόμοι ὑπὲρ τῆς ζωῆς ἔχουν ψηφιστεῖ ἀπὸ τὸ 2010 στὶς ΗΠΑ καὶ οἱ ἐκτρώσεις μειώθηκαν κατὰ 50%!


AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Τοῦ Michael New, 30 Ἰουνίου 2020

Ὅσοι τάσσονται ὑπὲρ τῆς ζωῆς εἶναι δικαίως ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτατου Δικαστηρίου γιὰ τὴ δίκη June Medical Services v. Russo. Ἡ ὁριακὴ ἀπόφαση 5-4 (5 ψῆφοι ὑπὲρ καὶ 4 ψῆφοι κατὰ) ἀκύρωσε μία ὁμάδα δημοφιλῶν κανονισμῶν γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀσφάλεια γιὰ τὶς κλινικὲς ἔκτρωσης, οἱ ὁποῖοι ὑπακούουν στὴν κοινὴ λογικὴ καὶ θεσπίστηκαν ἀπὸ τὸ νομοθετικὸ σῶμα τῆς πολιτείας τῆς Λουιζιάνα. Αὐτὸ σηματοδοτεῖ τὴ δεύτερη φορὰ σὲ τέσσερα ποὺ τὸ Ἀμερικανικὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο ἔχει πάρει ἀπόφαση ἐναντίον τῶν κανονισμῶν ὑγείας τῶν κλινικῶν ἔκτρωσης οἱ ὁποῖοι προστατεύουν τὶς γυναῖκες. Τὸ 2016 στὴ δίκη Whole Women's Health v. Hellerstedt τὸ δικαστήριο ἀκύρωσε μιὰ ἀκόμη ὁμάδα μέσων προστασίας ποὺ θεσπίστηκαν στὸ Τέξας. Παρ' ὅλα αὐτά, ἀπὸ ἐκείνην τὴν στιγμὴ οἱ ἐντεταλμένοι τοῦ Trump, Neil Gorsuch καὶ Brett Kavanaugh ἔχουν γίνει μέλη τοῦ Ἀνώτατου Δικαστηρίου τῶν Η.Π.Α. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς ζωῆς ἤλπιζαν ὅτι οἱ διορισμοὶ τῶν Kavanaugh καὶ Gorsuch (οἱ ὁποῖοι θεωρεῖται ὅτι θὰ ὑποστήριζαν τὸ κίνημα ὑπὲρ τῆς ζωῆς ἀπὸ τὴ θέση τους στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο) θὰ εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα μιὰ...
μακροχρόνια πλειοψηφία πέντε ψήφων, ἡ ὁποία θὰ ἐπικύρωνε σταδιακὰ αὐξανόμενους νόμους ὑπὲρ τῆς ζωῆς. Ἐντούτοις, ἡ σημερινὴ ἀπόφαση δείχνει ὅτι αὐτὸ δὲν ἰσχύει.

Πράγματι, ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου νὰ κατεβάσει τὸ κατεστημένο τοῦ Ηellerstedt εἶναι σίγουρα ἕνα ἐμπόδιο. Ἔχοντας υπόψιν αὐτό, εἶναι ἀκόμη πιὸ σημαντικὸ γιὰ τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς ζωῆς νὰ εἴμαστε ἀκόμη πιὸ ἀποφασισμένοι γιὰ νὰ κάνουμε ὅσα περισσότερα μποροῦμε μὲ σκοπὸ νὰ σώσουμε ζωές- καὶ ὑπάρχουν ἀκόμα πολλοὶ τρόποι νὰ γίνει αὐτό, συμπεριλαμβανόμενου του νὰ ἀμφισβητοῦμε τὸ Roe v. Wade πιὸ ἄμεσα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο αὐτὴ ἡ συγκεκριμένη ὑπόθεση δὲν ἦταν σχεδιασμένη νὰ κάνει.

Ἡ πρόσφατη ἱστορία καταδεικνύει ὅτι ἡ ἐπιμονὴ ἔχει ἀποδώσει καρποὺς γιὰ τὸ κίνημα ὑπὲρ τῆς ζωῆς. Στὸ παρελθόν, ὅταν νόμοι ὑπὲρ τῆς ζωῆς εἶχαν ἀκυρωθεῖ ἀπὸ τὰ δικαστήρια, οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς ζωῆς εἶχαν ἀσκήσει ἔφεση σὲ αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις μὲ ἐπιτυχία. Σὲ ἄλλες ὑποθέσεις, ἀναθεωρημένοι νόμοι ἔχουν ἐπικυρωθεῖ. Παραδείγματος χάριν, τὸ ὁμοσπονδιακὸ Hyde Amendment ἀκυρώθηκε ἀπὸ τὰ χαμηλότερα σὲ βαθμίδα δικαστήρια πρὶν τὴν ἐπικύρωση τοῦ ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο, στὴ δίκη Harris v. McRae, τὸ 1980. Σὲ πολλαπλὲς περιπτώσεις κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δεκαετίας του '70, τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο ἀκύρωσε νόμους ὑπὲρ τῆς ζωῆς οἱ ὁποῖοι προέβλεπαν τὴν προϋπόθεση συναίνεσης ἑνὸς ἢ καὶ τῶν δύο γονέων γιὰ ἀνήλικα κορίτσια ποὺ ἤθελαν νὰ κάνουν ἔκτρωση, πρὶν ἀρχίσουν νὰ ἐπικυρώνουν τέτοιους νόμους τὶς δεκαετίες του '80 καὶ τοῦ '90. Ἕν τέλει, τὸ Ἀμερικανικὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο ἀκύρωσε μιὰ πολιτειακὴ ἀπαγόρευση γιὰ ἐκτρώσεις D&E (μέθοδος ἔκτρωσης μὲ διαστολὴ τοῦ τραχήλου καὶ ἀπόξεση, ποὺ χρησιμοποιεῖται μετὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο) στὴ δίκη Stenberg v. Carhart τὸ 2000, πρὶν τὴν ἐπικύρωση μιᾶς ἀναθεωρημένης μορφῆς αὐτῆς τῆς ἀπαγόρευσης στὴ δικὴ Gonzalez v. Carhart τὸ 2007. Ὡς ἐκ τούτου, ἕνα ἀναθεωρημένο σύνολο προτύπων μπορεῖ νὰ ἐπικυρωθεῖ στὸ μέλλον.

Ἐπιπρόσθετα, ἐνῶ δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ προβλέψουμε γιὰ ποιὲς ὑποθέσεις θὰ πραγματοποιήσει ἀκρόαση τὸ δικαστήριο, ἡ πληθώρα τῶν πολιτειακῶν νόμων ὑπὲρ τῆς ζωῆς ποὺ θεσπίστηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῶν τελευταίων δέκα ἐτῶν σημαίνει ὅτι ἄλλες σημαντικὲς ὑποθέσεις ποὺ περιέχουν νομιμοποίηση ὑπὲρ τῆς ζωῆς θὰ μποροῦσαν νὰ φθάσουν στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο στὸ ἄμεσο μέλλον. Σύμφωνα μέ τὸν Ἰνστιτοῦτο Guttmacher ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων, πάνω ἀπὸ τετρακόσιοι ὑπὲρ τῆς ζωῆς νόμοι σὲ πολιτειακὸ ἐπίπεδο ἔχουν περάσει ἀπὸ τὸ 2010 - περισσότερο ἀπὸ ἕνα τρίτο ἀπὸ τὸ σύνολο, ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Roe v. Wade - καὶ αὐτοὶ οἱ νόμοι εἶναι αὐξανόμενα προστατευτικοί. Μόλις πέρσι, ἡ Αλαμπάμα θέσπισε ἕναν νόμο ποὺ προστατεύει ὅλα τὰ ἀγέννητα παιδιὰ καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης. Εἴκοσι μία πολιτεῖες ἔχουν θεσπίσει νόμους ποὺ περιορίζουν τὶς ἐκτρώσεις σὲ προχωρημένες κυήσεις μετὰ τοὺς πέντε μῆνες κύησης, ποὺ ὑπάρχουν πιὰ ξεκάθαρες ἐπιστημονικὲς ἐνδείξεις ὅτι τὰ ἀγέννητα παιδιὰ μποροῦν νὰ νοιώσουν πόνο. Ποινικοὶ ἀναλυτὲς ποὺ τάσσονται ὑπὲρ τῆς ζωῆς θεωροῦν ὅτι νόμοι σὰν κι αὐτὸν ἔχουν τὶς περισσότερες πιθανότητες νὰ φτάσουν στὸ δικαστήριο καὶ νὰ ἀμφισβητήσουν τὸ Roe v. Wade. Αὐτὸ συμβαίνει ἐπειδὴ ἐνδείξεις ἐμβρυϊκοῦ πόνου ἐνδέχεται νὰ ἀντιπροσωπεύουν ἕνα ἐπιτακτικὸ πολιτειακὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ.

Ὅλο αὐτὸ συμβαίνει στὸ πλαίσιο θετικῶν τάσεων ὑπὲρ τῆς ζωῆς στὴν κοινωνία. Γιὰ παράδειγμα, τὸ κίνημα ὑπὲρ τῆς ζωῆς ἔχει πολλὲς μακροπρόθεσμες ἀλλὰ καὶ ἰσχυρὲς νῖκες στὸ δικαστήριο τῆς κοινῆς γνώμης. Τὰ poll ἀπὸ τὸ Gallup δείχνουν ὅτι τὸ ποσοστὸ ἀτόμων ποὺ αυτοπροσδιορίζονται ὡς ὑπὲρ τῆς ζωῆς ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ 16% ἀπὸ τὸ 1955. Ἐπιπρόσθετα, μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1991 καὶ 2019, ὁ ἀριθμὸς τῶν κλινικῶν ἔκτρωσης ἔχει μειωθεῖ περισσότερo ἀπὸ δύο τρίτα, ἐνῶ τὰ κέντρα βοήθειας στὴν ἐγκυμοσύνη ἔχουν σταθερὰ αὐξηθεῖ. Πιὸ σημαντικὰ δεδομένα τόσο ἀπὸ τὸ CDC (κέντρο ἐλέγχου τῶν ἀσθενειῶν) ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Guttmacher δείχνουν ὅτι ὁ δείκτης ἐκτρώσεων τῶν Η.Π.Α. ἔχει μειωθεῖ περισσότερο ἀπὸ 50% ἀπὸ τὸ 1980. Ἐπιπλέον, ἕνας σημαντικὸς λόγος γιὰ αὐτὴν τὴ μακροχρόνια μείωση τοῦ δείκτη ἐκτρώσεων εἶναι ὅτι μεγαλύτερο ποσοστὸ γυναικῶν ἀποφασίζουν νὰ μὴ διακόψουν τὴν ἀνεπιθύμητη κύηση τους. Αὐτὸ δείχνει ὅτι οἱ οἱ δραστηριότητες τῶν κινημάτων ὑπὲρ τῆς ζωῆς, ἐκπαιδευτικὲς ἢ ὑποστηρικτικὲς ἢ νομοθετικές, εἶναι ἀποτελεσματικές.

Γενικά, ἀναντίρρητα πιὸ βλαπτική, ἀπὸ τὶς πολιτικὲς συνέπειες τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἀνώτατου Δικαστηρίου εἶναι ἡ δυνατότητά του νὰ ἀποθαρρύνει αὐτοὺς ποὺ τάσσονται ὑπὲρ τῆς ζωῆς κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς βασικοῦ ἔτους ἐκλογῶν. Καθὼς πλησιάζουμε τὶς ἐκλογὲς εἶναι σημαντικὸ νὰ θυμόμαστε ὅτι μιὰ ψῆφος γιὰ τὸν Joe Biden καὶ ἄλλους Δημοκράτες ὑποψήφιους δὲν εἶναι μιὰ ψῆφος γιὰ τὸ κατεστημένο στὶς ἐκτρώσεις. Ὁ Biden τώρα ἀντιτίθεται τοῦ Hyde Amendment καὶ ἔτσι ὑποστηρίζει τὸν ἐξαναγκασμὸ τῶν φορολογούμενων νὰ ἐπιχορηγοῦν ἀμέτρητες ἐπιλεκτικὲς ἐκτρώσεις μέσῳ τοῦ προγράμματος Medicaid. Ἐπιπρόσθετα, ὁ Biden ἔχει ὑποσχεθεῖ νὰ διαλέξει ὑποψήφιους γιὰ τὰ δικαστικὰ σώματα ποὺ ἀποφασιστικὰ ἐπιλέγουν τὴν νομιμότητα τῆς ἐπιλεκτικῆς ἔκτρωσης - ἐν δυνάμει ἀλλάζοντας μιὰ ποικιλία ἀποφάσεων ὑπὲρ τῆς ζωῆς καὶ ἀνατρέποντας δεκαετίες προόδου. Ὅσοι τασσόμαστε ὑπὲρ τῆς ζωῆς πρέπει νὰ ὑπομείνουμε τὸν πειρασμὸ νὰ ἐγκαταλείψουμε μιὰ στρατηγικὴ μὲ μεγάλη προοπτικὴ ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἀληθινὲς νῖκες, ἢ νὰ χάσουμε τὴν ὀπτικὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἐξαιρετικὰ μεγάλη ἀνταμοιβή- ἀλλὰ μᾶλλον πρέπει νὰ επαναδιπλασιάσουμε τὶς προσπάθειες μας, καὶ νὰ συνεχίσουμε νὰ χτίζουμε μιὰ «κουλτούρα ζωῆς».

enromiosini 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.