16 Ιουν 2020

Τὸ «United Nations Population Fund», UNPF*, προσθέτει τὴν Ἄμβλωση στὸ κατάλογο τῶν στόχων του ποὺ ἀφοροῦν στὰ «Σεξουαλικὰ Δικαιώματα»

Τὸ Ἵδρυμα εἶναι προσεκτικὸ στὴ χρήση τῆς λέξης ἐπειδὴ πολλὰ ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ ἀντιτίθενται στὴν ἄμβλωση, ἀλλὰ ἡ πρόθεσή του εἶναι σαφής. 

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, D.C., 10 Ἀπριλίου – Τὸ «The United Nations Population Fund» (UNFPA), εἰσήγαγε πρόσφατα τὴν ἄμβλωση στὴν ἀνάλυση μὲ τὴν ὁποία προσδιορίζει τοὺς «Στόχους Ἀειφόρου Ἀνάπτυξης» τοῦ ΟΗΕ (“UN Sustainable Development Goals” – SDGs), παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις πολλῶν χωρῶν μελῶν του. 
Ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΟΗΕ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα μία ἔκθεση ὅπου καταγράφεται ἡ πρόοδος πρὸς τὴν ἐπίτευξη ἑνὸς ἀπὸ τοὺς «Στόχους Ἀειφόρου Ἀνάπτυξης» (SDGs). Ὁ ἐν λόγω ἐπιμέρους στόχος, ὁ ὁποῖος ὑπάγεται στὸν πέμπτο στόχο ποὺ ἑστιάζει στὴν ἰσότητα τῶν φύλων, ἦταν μεταξὺ τῶν πιὸ ἀμφιλεγόμενων κατὰ τὴ διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τους SDGs. Σχετίζεται μὲ τὴ «Σεξουαλικὴ καὶ Ἀναπαραγωγικὴ ὑγεία καὶ τὰ Ἀναπαραγωγικὰ Δικαιώματα». 
Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων οἱ ἐκπρόσωποι ἦταν προσεκτικοὶ καὶ χρησιμοποιοῦσαν τὶς προσυμφωνημένες ἐκφράσεις, προκειμένου νὰ ἀποφύγουν τοὺς ὅρους ποὺ προτιμοῦν οἱ ἀκτιβιστὲς ὑπὲρ τῆς ἄμβλωσης, δηλαδὴ τὸν ὄρο «Σεξουαλικὴ καὶ Ἀναπαραγωγικὴ Ὑγεία καὶ Δικαιώματα» (SRHR), καθὼς ὁ ὅρος αὐτὸς ὑποδηλώνει τὴν ὕπαρξη «Σεξουαλικῶν Δικαιωμάτων», γιὰ τὰ ὁποία δὲν ἔχει ὑπάρξει ἕως τώρα παγκόσμια...
συναίνεση. Ἐπέμειναν ἐπίσης νὰ συμπεριληφθεῖ μία ὑπενθύμιση ποὺ νὰ συνδέει τὸν στόχο αὐτὸ μὲ προηγούμενες συμφωνίες, στὶς ὁποῖες τὸ καλούμενο «Διεθνὲς Ἀνθρώπινο Δικαίωμα στὴν Ἄμβλωση» ἀπορρίφθηκε, ἀφήνοντας τὸ νομικὸ καθεστὼς τῆς ἄμβλωσης ἐκκρεμές, ὡς ἕνα θέμα ποὺ ὀφείλουν νὰ καθορίσουν οἱ μεμονωμένες χῶρες. 

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων γιὰ τοὺς «Στόχους Ἀειφόρου Ἀνάπτυξης» τὰ κράτη παρέδωσαν στὸν UNFPA τὸ πόνημα μὲ τὸ ὁποῖο καθορίζονταν τὰ ἰδιαίτερα σημεῖα ποὺ συνιστοῦν τοὺς δεῖκτες προόδου γιὰ αὐτὸν τὸν στόχο. Ἕνας ἀπὸ τοὺς δεῖκτες ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ ἀνάλυση αὐτὴ εἶναι ὁ «ἀριθμὸς τῶν χωρῶν ποὺ διαθέτουν νόμους καὶ κανονισμοὺς ποὺ ἐγγυῶνται πλήρη καὶ ἰσότιμη πρόσβαση τῶν γυναικὼν καὶ ἀνδρῶν ἡλικίας 15 ἐτῶν καὶ ἄνω στὶς ὑπηρεσίες σεξουαλικῆς καὶ ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας καθὼς καὶ στὴν ἀντιστοιχη πληροφόρηση καὶ ἐκπαίδευση». Ο UNFPA επέλεξε νὰ λάβει ὑπόψιν τοῦ 13 θέματα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀνάλυση περιλαμβάνοντας τὴν «ἄμβλωση» ὡς ὑποπερίπτωση τῶν «ὑπηρεσιῶν φροντίδας μητρότητας» καὶ τῆς «συμπεριληπτικῆς σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης», ἡ ὁποία ἐπίσης παραμένει ἰδιαίτερα ἀμφισβητούμενο θέμα στὶς διαπραγματεύσεις τοῦ ΟΗΕ. 

Στὴν πρόσφατα δημοσιευμένη ἀνάλυση τοῦ ὀ UNFPA καθιστᾶ σαφῆ τὴν ἄποψή του ὅτι ἡ Ἄμβλωση ἀποτελεῖ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς «Σεξουαλικῆς καὶ Ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας καὶ τῶν Ἀναπαραγωγικῶν Δικαιωμάτων» (SRHRR). «Τὰ δεδομένα ὑποδεικνύουν ἐπιπρόσθετα ὅτι ὑφίστανται νομικὰ ἐμπόδια στὴν πλήρη καὶ ἰσότιμη πρόσβαση στὰ ἀνωτέρω δικαιώματα σὲ κάποιο ἀριθμὸ περιοχῶν. Τέτοια ἐμπόδια εἶναι πιὸ ἐμφανῆ στὴν περίπτωση τῆς νόμιμης πρόσβασης στὴν ἄμβλωση μὲ μέσο ὄρο ἐπιτυχίας μόλις 31% σὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα». 

Παρακάτω σὲ αὐτὴν τὴν ἔκθεση στὴν καταχώρηση τῶν παραγόντων ποὺ διευκολύνουν τὴν πλήρη πρόσβαση στα SRHRR, ὀ UNFPA περιλαμβάνει τὸ γεγονὸς ὅτι «ἡ ἄμβλωση εἶναι νόμιμη ὑπὸ ὁρισμένους ἢ καὶ κανένα ὄρο στὸ 93% τῶν ἐξεταζομένων χωρῶν». 

Ο UNFPA έχει ἕνα μακρὸ ἱστορικὸ στὴν χαλαρὴ ὁριοθέτηση ἀνάμεσα στὴν ὑποστήριξη τῶν θέσεών του, στὶς ὁποῖες δὲν περιλαμβάνεται ἡ προώθηση τῆς νομιμοποίησης τῆς ἄμβλωσης, καὶ στὸ νὰ κάνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, συνεχῶς καὶ μὲ ὕπουλα μέσα. Παρὰ τὴν ἔλλειψη συμφωνίας σχετικὰ μὲ τὴν ὁρολογία γιὰ τα SRHRR καὶ τὴ συμπερίληψη τῶν «σεξουαλικῶν δικαιωμάτων» ὀ UNFPA χρησιμοποιεῖ συχνὰ τέτοια γλώσσα στὶς ἐκθέσεις του καὶ προωθεῖ τὴ συμπερίληψη τέτοιου τύπου φρασεολογίας καὶ στὰ ψηφίσματα ποὺ διαπραγματεύεται στὶς συνεδριάσεις τοῦ ΟΗΕ. Ο UNFPA έχει ἐπίσης ὑποστηρίξει τὴν προώθηση τῆς «Ἀσφαλοῦς ἄμβλωσης» ἐκμεταλλευόμενος στὸ ἔπακρο τὸ νόμο, ὡς τρόπο γιὰ νὰ προληφθεῖ ἡ «Μὴ ἀσφαλὴς ἄμβλωση». 

Ὡστόσο, λαμβάνοντας ὑπόψιν τὸ ἱστορικὸ του UNFPA να προωθεῖ τὶς θέσεις τοῦ κινήματος ὑπὲρ τῶν ἀμβλώσεων, φροντίζοντας βέβαια νὰ μὴν τὸ κάνει στὰ φανερά, αὐτὴ ἡ νέα ἔκθεση εἶναι ἐντυπωσιακὴ γιὰ τὴν τόλμη της. Χαρακτηρίζοντας μὲ ξεκάθαρο τρόπο τὴν ἀπελευθέρωση τῶν νόμων περὶ ἄμβλωσης ὡς «ἐπίτευγμα» καὶ ὡς «μέτρο προώθησης» τῆς πρόσβασης στὴν ὑγεία καὶ τὰ δικαιώματα, ὀ UNFPA διατυπώνει μία θέση ἐκτός της συναίνεσης τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΟΗΕ καὶ ἐκτός της ἐντολῆς ποὺ ἔχει λάβει. 

Μόλις ἕνα χρόνο πρὶν ὀ UNFPA εξέδωσε ἀνακοίνωση ὡς ἀπάντηση στὴν ἀπόφαση τῶν ΗΠΑ νὰ μὴν τὸν χρηματοδοτήσουν, ἐν μέρει λόγω τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ὑπὲρ τῆς ἄμβλωσης. Ἒπ αὐτοῦ ὀ UNFPA επέμεινε πὼς «δὲν προωθεῖ ἀλλαγὲς στὸ νομικὸ καθεστὼς τῶν ἀμβλώσεων». Ἡ γλώσσα ὅμως αὐτῆς τῆς τελευταίας ἔκθεσης ἀπὸ τον UNFPA υποδηλώνει ὅτι αὐτὸ δὲν ἰσχύει πλέον, ἐὰν πράγματι ἴσχυε κάποτε. 

* UNFPA, Ταμεῖο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὸν Παγκόσμιο Πληθυσμό.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.