19 Ιουν 2020

Καθηγήτρια τῆς Νομικῆς τοῦ Harvard πολεμᾶ τὴν κατ' οἶκον ἐκπαίδευση διότι θεωρεῖ ὅτι τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ ἐκτεθοῦν σὲ ἀξίες διαφορετικὲς ἀπὸ αὐτὲς τῆς οἰκογένειάς τους

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 

Εἰσαγωγικὸ Σχόλιο: Ὁ θεσμὸς τῆς κατ’ οἶκον διδασκαλίας μπορεῖ νὰ μὴν ἰσχύει στὴν χώρα μας ἀλλὰ εἶναι πράγματι ἀξιοπρόσεκτη ἡ ἔνταση μὲ τὴν ὁποία πολεμεῖται στὴν Ἀμερικὴ διότι καταλείπει εὐρὺ χῶρο στοὺς γονεῖς καὶ στὴν οἰκογένεια νὰ ἀναθρέψουν καὶ ἐκπαιδεύσουν τὰ παιδιά τους μὲ βάση τὸ δικό τους ἀξιακὸ ὑπόβαθρο. Τὸ σύστημα φαίνεται ὅτι ἐπιζητεῖ ἀπὸ νωρὶς νὰ «κρατικοποιήσει» τὰ παιδιὰ ὥστε μέσω τοῦ ἐπισήμου προγράμματος διδασκαλίας στὰ δημόσια σχολεῖα νὰ τοὺς διαμορφώσει συγκεκριμένες ἀντιλήψεις οἱ ὁποῖες ἐνδεχομένως θὰ συγκρούονται μὲ αὐτὲς τῆς οἰκογένειάς τους. Αὐτὸ ἀκριβῶς δὲν συνέβη μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἀλλὰ καὶ τώρα μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἀπὸ τὴν βαθμίδα τοῦ νηπιαγωγείου; Ἂς μελετήσουμε τὸ παρακάτω ἄρθρο καὶ ἂς προβληματιστοῦμε γιὰ τὸ τί συμβαίνει στὸν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης στὶς σύγχρονες δυτικὲς κοινωνίες… 

Γράφει ὀ Martin Burger, Μασαχουσέτη, 9 Ἰουνίου 2020 

Ἡ καθηγήτρια τῆς νομικῆς σχολῆς τοῦ Χάρβαρντ Elizabeth Bartholet, ἡ ὁποία σχολιάστηκε ἀρνητικὰ ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Mike Pompeo γιὰ τὴν ἐπιθυμία της νὰ ἐπιβάλει «μία πιθανὴ ἀπαγόρευση» γιὰ τὸ “σχολεῖο κὰτ οἴκον” (homeschooling), τώρα ὑποστηρίζει τὴν εἰσαγωγὴ ἑνὸς «ρυθμιστικοῦ καθεστῶτος» τὸ ὁποῖο θὰ ἐξαναγκάζει τὰ παιδιὰ ποὺ ἐκπαιδεύονται στὸ...
σπίτι νὰ παρακολουθήσουν ἀκόμα καὶ μερικὲς τάξεις σὲ ἕνα δημόσιο σχολεῖο.

Σύμφωνα μὲ τὴν Bartholet, τὰ παιδιὰ ποὺ ἐκπαιδεύονται ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους στὸ σπίτι «θὰ πρέπει νὰ ἔχουν κάποια ἔκθεση στὸ σχολικὸ περιβάλλον τοῦ δημοσιου σχολείου … θεωρῶ συνέχισε ὅτι θὰ πρέπει νὰ παρακολουθοῦν μία ἡ δύο σειρὲς μαθημάτων κάθε χρόνο στὸ δημόσιο σχολεῖο καὶ νὰ συμμετέχουν σὲ κάποιες ἐξωσχολικὲς δραστηριότητες». 

Τὸ ἐπιχείρημά της ἦταν ὅτι «τὰ παιδιὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐκτεθοῦν σὲ ἀπόψεις καὶ ἀξίες ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν γονέων τους καὶ δὲν ὑπάρχει κανένας τρόπος νὰ τὸ ἐγγυηθεῖ αὐτὸ κάποιος, ἐὰν 24 ὧρες καὶ 7 μέρες τὴν ἑβδομάδα αὐτὰ τὰ παιδιὰ εἶναι στὸ σπίτι μὲ τοὺς γονεῖς τους». 

Κατὰ τὴ διάρκεια μίας συνέντευξης τὸ περασμένο Σαββατοκύριακο στὴν Ἀντισυμβατικὴ Ἐκπαίδευση, μία πλατφόρμα ψηφιακῆς ἐκπομπῆς, ἀπὸ τὸν συνήγορο τῆς “ἀποσχολειοποιησης” Blake Boles, ἡ Bartholet εἶπε «εἶναι ἄναρχη ἡ κὰτ ‘οἶκον ἐκπαίδευση, καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ μὲ ἀνησυχεῖ».
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κακοποίηση τῶν παιδιῶν ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀντιληπτή, ἡ καθηγήτρια φοβόταν ἐπίσης ὅτι ὁρισμένοι γονεῖς «θὰ εἶναι τελείως ἀνεπαρκείς γιὰ νὰ παρέχουν τὶς βασικὲς ἀρχὲς (γνώσεις) ἔστω τῆς ἐκπαίδευσης ποὺ νομίζω ὅτι σχεδὸν ὅλοι στὴν Ἀμερικὴ θὰ συμφωνήσουν ὅτι τὰ παιδιὰ θὰ πρέπει νὰ ἔχουν, καὶ ὁρισμένες δεξιότητες ποὺ θὰ τοὺς δώσουν διάφορες θέσεις ἐργασίας καὶ ἄλλες ἐπιλογὲς στὸ μέλλον».
H Bartholet κατηγόρησε τον Σύνδεσμο Νομικῆς Ὑποστήριξης τοῦ «σχολείου κὰτ οἶκον» (HSLDA), γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῶν πολιτικῶν ἀπὸ τὴ θέσπιση κανονισμῶν γιὰ τὸ” σχολεῖο στὸ σπίτι. 
«Εἶναι ἐπίσης ἡ δύναμη αὐτῆς τῆς περιορισμένης, συντηρητικῆς, θρησκευτικῆς, πολιτικῆς ὁμάδας ποὺ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν HSLDA», ἀνέφερε. «Ἔχουν τὸ εἶδος τῆς δύναμης ποὺ ἔχει τὸ λόμπι τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ὁπλοφορίας».
Δὲν ἀντιπροσωπεύουν σημαντικοὺς ἀριθμοὺς πολιτῶν, ἀλλὰ ἔχουν … ἀποδείξει ὅτι ἔχουν μέχρι στιγμῆς, σχεδὸν συντριπτικὴ δύναμη, ὅσον ἀφορᾶ τὴν παρεμπόδιση νομοθετῶν ἀπὸ τὸ νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ πιστεύω ὅτι θὰ ἔκαναν, ἂν αἰσθάνονταν ἐλεύθεροι νὰ δράσουν ὀρθολογικά.” 
Η Bartholet στὴ συνέχεια προχώρησε γιὰ νὰ διευκρινίσει τί εἴδους ρύθμιση εἶχε ὁραματιστεῖ γιὰ τὸ θέμα τῆς κὰτ οἶκον ἐκπαίδευσης ἀπὸ τοὺς ἴδιους τους γονεῖς. Πρότεινε, νὰ ζητηθεῖ ἀπὸ τοὺς γονεῖς νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἔχουν πραγματικὰ τὴν ἱκανότητα νὰ παρέχουν ἐπαρκῆ ἐκπαίδευση στὰ παιδιά τους στὸ σπίτι. «Διευκρίνισε ὅτι αὐτὸ δὲν θὰ σήμαινε ἀπαραίτητα ὅτι οἱ γονεῖς θὰ πρέπει νὰ ἔχουν πτυχίο κολεγίου, ἢ ἀκόμα καὶ ἕνα δίπλωμα λυκείου. Ἀλλὰ ἂν δὲν ἔχουν πτυχίο λυκείου (sic!), τότε νομίζω ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξουν γιατί θεωροῦν ὅτι θὰ εἶναι ἱκανοὶ νὰ παρέχουν στὰ παιδιὰ τοὺς ἐπαρκῆ ἐκπαίδευση», πρόσθεσε.
«Νομίζω ὅτι οἱ γονεῖς θὰ πρέπει νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀπόσυρση τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ νὰ ἔχουν μία αἰτιολόγηση γιὰ τὴν ἄποψή τους ὅτι θὰ τὰ πάνε καλύτερα μὲ τὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους στὸ σπίτι. Χρειάζεται ἐπίσης νὰ δώσουν κάποια ἐξήγηση/δικαιολόγηση», τόνισε, «γιὰ τὸ πῶς καὶ γιατί θεωροῦν ὅτι ἔχουν τὰ προσόντα γιὰ νὰ διδάξουν». 
Η Bartholet ἀμφισβήτησε τὸ κατὰ πόσον οἱ γονείς «πρόκειται νὰ ἀναλάβουν τὴν δέσμευση νὰ διδάξουν τὸ εὐρὺ φάσμα τῶν θεμάτων ποὺ ἡ δημόσια σχολικὴ ἐκπαίδευση παρέχει, καὶ αὐτὸ ποὺ οἱ κρατικοὶ ἐπίτροποι ἐκπαίδευσης θεωροῦν ὡς τὸ ἐλάχιστο ποὺ τὰ παιδιὰ θὰ πρέπει νὰ μάθουν». Στὴ συνέχεια ἀποκάλυψε ὅτι ἡ ἐκπαίδευση κὰτ οἶκον, γὶ ‘αὐτήν, θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσοδυναμεὶ οὐσιαστικὰ μὲ τὴν ἀντίστοιχη δημόσια σχολικὴ ἐκπαίδευση.
«Σὲ γενικὲς γραμμές, τὸ πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ δημόσιου σχολείου θὰ πρέπει νὰ εἶναι κάτι ποὺ οἱ γονεῖς θὰ εἶναι πρόθυμοι νὰ δεσμευτοῦν ὅτι θὰ τὸ ἀκολουθήσουν, καὶ νὰ ἀποδείξουν ὅτι εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ διδάξουν», εἶπε ἡ Bartholet. Τὰ παιδιά, μὲ τὴ σειρά τους, θὰ πρέπει νὰ κάθονται σὲ τυποποιημένες ἐξετάσεις ποὺ θὰ προετοιμάζονται ἀπὸ τὶς ἐπιμέρους πολιτεῖες. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνέντευξης, ἡ Βartholet παραδέχτηκε ὅτι ἔστειλε τὰ παιδιά της σὲ ἰδιωτικὸ σχολεῖο.
Τὸν Ἀπρίλιο, ὁ Pompeo εἶχε ὑποστηρίξει τὴν κατ’ οἶκον ἐκπαίδευση, ἀναφερόμενος σὲ ἕνα ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ τοῦ Χάρβαρντ ποὺ βασιζόταν σὲ παρατηρήσεις τῆς Bartholet, τὸ ὁποῖο ἄρθρο ἐπέκρινε τὶς οἰκογένειες ποὺ ἐκπαιδεύουν τὰ παιδιά τους στὸ σπίτι καὶ ζητοῦσε «μία πιθανὴ ἀπαγόρευση αὐτῆς τῆς πρακτικῆς». 
«Ὁ κίνδυνος γιὰ τὰ παιδιὰ δὲν εἶναι ἀπὸ τὴν κατ’ οἶκον ἐκπαίδευση», ἔγραψε στὸ Twitter ὁ Πομπέο. «Ὁ κίνδυνος εἶναι ἀπὸ ριζοσπάστες ἀριστεροὺς ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιβάλουν τὶς ἀξίες τους στὰ παιδιά μας».
Συνόψισε τὸ ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ Χάρβαρντ δηλώνοντας: «ἡ ἀποστολὴ τῆς Bartholet εἶναι ἁπλή: νὰ καταστρέψει περαιτέρω τὴν ἑνότητα τῆς οἰκογένειας».
Τὸ σχέδιό της Bartholet εἶναι νὰ ἀντικαταστήσει τὴν γονικὴ ἀγάπη μὲ τὴν κρατικὴ ἐξουσία. Γιὰ τὴν ἴδια, τὸ ἐπακόλουθο ὄφελος θὰ εἶναι νὰ διωχθοῦν οἱ χριστιανικὲς ἀξίες ἀπὸ τὸν δημόσιο βίο μὲ τὸ πρόσχημα τῆς πρόληψης τῆς «κακοποίησης παιδιῶν».
«Αὐτὴ ἡ ἐπικαλυμμένη ἐπίθεση στοὺς γονεῖς ποὺ ἐπιλέγουν νὰ ἀφιερώσουν τὴ ζωή τους στὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους, συχνὰ μὲ σημαντικὲς οἰκονομικὲς θυσίες, εἶναι μία ὑπενθύμιση ὅτι πρέπει ὅλοι νὰ συνεργαστοῦμε γιὰ νὰ προστατεύσουμε τὸν πιὸ ἐπιτυχημένο θεσμὸ τοῦ πολιτισμοῦ μας: τὶς οἰκογένειές μας», κατέληξε ὁ Pompeo.
Ο Daniel Beasley δικηγόρος ποὺ ἐργάζεται για τὸν HSLDA ἔγραψε ὅτι «ἡ προτεινόμενη ἀπαγόρευση τῆς κὰτ οἶκον ἐκπαίδευσης ἀπὸ τὴν καθηγήτρια Bartholet βασίζεται σὲ ἀνακριβῆ ἢ ἐσφαλμένα στερεότυπα καὶ προσφέρει μία λύση ποὺ μόνο θὰ ἐπιδεινώσει τὰ προβλήματα γιὰ τὰ παιδιά. Σκιαγραφεῖ ἕνα ψεύτικο πορτρέτο της” κατ’ οἶκον ἐκπαίδευσης” , παρουσιάζοντας τὴν ὡς θεσμὸ ὑποστηριζόμενο κυρίως ἀπὸ μία ὁμάδα θρησκευτικῶν ἐξτρεμιστῶν ποὺ δὲν ἔχουν κανένα ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους. Αὐτὸ δείχνει εἴτε ὅτι δὲν γνωρίζει καλὰ τὶς οἰκογένειες ποὺ υἱοθετοῦν τὴν κὰτ οἶκον ἐκπαίδευση ἢ ὅτι ἀπαξιώνει τὴν ἔρευνα ποὺ δείχνει μία εἰκόνα ἑνὸς δραστήριου θεσμοῦ σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν ἐφιαλτικὴ εἰκόνα τοῦ θεσμοῦ ποὺ ἔχει ἡ ἴδια δημιουργήσει».
«Ἂν καὶ ἀτελεῖς, οἱ γονεῖς εἶναι ἀντικειμενικὰ σὲ καλύτερη θέση καὶ ὑποκειμενικὰ ἐνδιαφέρονται πιὸ πολὺ ἀπὸ κάποιον τρίτο γιὰ τὴν καλὴ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τους. Ἔτσι, θὰ πρέπει νὰ τοὺς ἀναγνωριστεῖ ἐκ προοίμιου ὅτι οἱ ἀποφάσεις τοὺς εἶναι καλύτερες γιὰ τὰ παιδιὰ τοὺς ἀκόμη καὶ – ὄχι, εἰδικὰ -ὅταν οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς βασίζονται σὲ εἰλικρινεῖς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις», κατέληξε. 
Σήμ. Το μακροσκελὲς ἄρθρο τοῦ Beasley δὲν βασίστηκε στὴν πιὸ πρόσφατη συνέντευξη, ἀλλὰ στὸ 80 σελίδων ἄρθρο τῆς Bartholet γιὰ τὴν ἀναθεώρηση νόμου τῆς Ἀριζόνα, ποὺ δημοσιεύθηκε νωρίτερα αὐτὸ τὸ ἔτος.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.