18 Ιουν 2020

"Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολῖτες καὶ λοιποὶ θεολόγοι: Ἐμπιστοσύνη σὲ ὅλους, ἀλλὰ... μέχρις ἀποδείξεως τοὐναντίον!"


Γράφει ο Σάββας Ηλιάδης - Δάσκαλος
«Σεβασμιώτατε, ὑπάρχει ἄλλη Ἐκκλησία, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολική, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»;
...Ὑπάρχουν τέσσερις τοὐλάχιστον περιπτώσεις ἀντιδράσεως στὴν ἐρώτηση...
Ὑπάρχει ἕνα κρίσιμο ἐρώτημα τὸ ὁποῖο, ἂν διατυπωθεῖ, εἰσέρχεται ὡς μάχαιρα στὰ ἐνδότερα τῆς καρδιᾶς καὶ καταδεικνύει ἐξ ἀρχῆς, ἐν πρώτοις καὶ μὲ ἀπόλυτη καθαρότητα τὸ φρόνημα ἀπὸ τὸ ὁποῖο διακατέχεται ἕνας ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ δὴ Ἱεράρχης, δηλαδὴ αὐτὸ τὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ πατερικῆς ὀρθοδόξου Παραδόσεως.

Ποιὸ μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὸ τὸ ἐρώτημα; Ἄς ὑποθέσουμε πὼς κάποιος Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος, ὑποβάλει εὐθέως καὶ δημοσία σὲ ἕναν ἱεράρχη την ἑξῆς ἐρώτηση: «Σεβασμιώτατε, ὑπάρχει ἄλλη Ἐκκλησία, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολική, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»; Ἰδοὺ ἡ μεγάλη πρόκληση! Ἰδοὺ ἡ Ρόδος! Ἰδοὺ ἡ ὥρα τῆς «κρίσεως»!

Ποιὰ θὰ εἶναι καταρχὰς ἡ ἀντίδρασή του καὶ τί θὰ περιμένει νὰ ἀκούσει ἄραγε ὁ ἐρωτῶν; Ἐννοεῖται πώς...
ὁ ποιμένας, ὁ ἐπίσκοπος, ὁ φύλακας τοῦ ποιμνίου καὶ τῶν ὁρίων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλήθειας, ὁ πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ἔχει βαθὺ χρέος νὰ ἀπαντήσει στὴν περίπτωση αὐτὴ ὑποχρεωτικῶς καὶ αὐτονοήτως κατὰ τὸ εὐαγγελικό: «ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε». (Ιακ. 5,12). Δηλαδὴ μὲ ἕνα «ναὶ» ἢ μὲ ἕνα «ὄχι»!

Σήμερα ἀποτελεῖ ἐρώτημα - πρόκληση, γιὰ τὴν ἐν τῇ Ἀληθείᾳ καὶ Ἀγάπῃ καὶ βεβαιότητι προσέγγιση, ἐμπιστοσύνη, ἐπικοινωνία καὶ συνεργασία τῶν πιστῶν μὲ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία! Εἶναι τὸ κρίσιμο σημεῖο γιὰ τὴν ἕν πλήρη καὶ ἐν Χριστῷ συνεργασίᾳ μὲ τὸν ἐπίσκοπο καὶ κάθε πνευματικὸ ὁδηγὸ καὶ θεολόγο καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων του! Σήμερα ὁ οἰκουμενισμός, ὁ ανθρωποκεντρικός χριστιανισμός, ἡ ἐκκοσμικευμένη ἀντίληψη περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας, ἰσοπεδώνουν τὰ πάντα, βοηθούμενοι ἀπὸ τὴν γενικότερη σύγχυση, τὶς παγκόσμιες ἀναταραχὲς καὶ μεθοδεύσεις τῶν ἁρπακτικῶν τῆς Ὑφηλίου. Γι` αὐτὸ καὶ ἡ ἐρώτηση αὐτή, μὲ τὴν ἀνάλογη ἀπάντηση, εἶναι καταλυτικὴ γιὰ τὸν στενὸ καὶ ἀδελφικὸ σύνδεσμο τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ποιμένες της.

Ὑπάρχουν τέσσερις τοὐλάχιστον περιπτώσεις ἀντιδράσεως στὴν ἐρώτηση:

1. Νὰ μὴν ἀποδεχθεῖ κἂν τὴν ἐρώτηση ὁ ἐρωτώμενος καὶ νὰ τὴν ἀπαξιώσει, στρέφοντας ἀλλοῦ τὴν συζήτηση ἢ νὰ ἀποπέμψει κακὴν κακῶς τὸν ἐρωτήσαντα, ὡς ἀκραῖο, ὑπερήφανο, ἀφιλάνθρωπο καὶ ὁποιονδήποτε ἄλλον παρόμοιο χαρακτηρισμό.

2. Ἄν δὲν ἀκούσει ὁ ἐρωτῶν οὔτε τὸ «ναὶ» οὔτε τὸ «οὐ,οὗ» καὶ ξεκινήσει ὁ ἐρωτώμενος τὴ «συζήτηση» μὲ τό: «κοίταξε νὰ δεῖς, νὰ σοῦ πῶ, νὰ σοῦ ἐξηγήσω», μεθοδεύοντας τέλος πάντων ὑπεκφυγὴ τῆς ἀπαντήσεως, τὸ καλύτερο καὶ ἀσφαλέστερο καὶ γιὰ τοὺς δύο εἶναι, μᾶλλον, νὰ ἀποχωρήσει διακριτικῶς καὶ ἐν τάχει!

3.Αν ἀκούσει τὸ «ναί», τὸ «βεβαίως», ἐκπεφρασμένο μετὰ βεβαιότητος, πάλι φεύγει, αυτοστιγμεί, μὲ ἕνα «εὐχαριστῶ, χαίρετε»!

4. Ἄν ἀκούσει εὐθέως τὸ «οὐ», δηλαδὴ τὸ γνωστὸ «ὄχι», τότε θὰ γονατίσει ταπεινὰ στὰ πόδια τοῦ Ἱεράρχη, θὰ τοῦ βάλει βαθιὰ μετάνοια, εὐχαριστῶντας τὸν μὲ εὐγνωμοσύνη ἐκ βάθους καρδίας, φιλῶντας τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια του!

Ναί, μέχρι ἐδῶ ἔφτασε ἡ κατάσταση. Καὶ μὴν θεωρηθεῖ αὐτὸ τὸ καθ` ὑπόθεση σκηνικό, πὼς εἶναι ἀστεῖο παιχνίδισμα ἢ περιέχει κάποια πρόθεση εἰρωνείας. Εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ γι` αὐτό, ἂν καὶ ἀκούγονται ἀμέτρητα κηρύγματα καὶ ὁμιλίες καὶ γράφονται βιβλία γιὰ μύρια ὅσα θέματα, αὐτὸ τὸ ζήτημα δὲν «ἀγγίζεται» ομολογητικώς, παρὰ ἀπὸ ἐλάχιστους.

Γεγονότα, ποὺ συνέβησαν καὶ συμβαίνουν στὴν Ἐκκλησία, μποροῦν νὰ καταδείξουν τὴν ἀλλοίωση αὐτὴ καὶ νὰ μετατρέψουν τὴν ὑπόθεση σὲ ἀκλινῆ θέση. Δὲν χρειάζεται καμία προσπάθεια ἀπαρίθμησής τους, διότι οἱ παραλείψεις, οἱ ὁποῖες θὰ προκύψουν, λόγῳ τοῦ ἀκαταμέτρητου τῶν ἀριθμῶν τους καὶ τῶν προσώπων τὰ ὁποῖα συνήργησαν, θὰ ἀδικήσουν τὴν ἀλήθεια.

Ὅσοι οἰκουμενιστές, φέροντες ὑπερέχουσα θέση καὶ ἐξουσία στὴν Ἐκκλησία, ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ Ἀλήθειά της καὶ εἶναι κοινὴ κληρονομιὰ ὅλων τῶν βαπτισμένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν! Εἶναι περιουσία ἐξ ἀδιαιρέτου καί, ὅταν τὴν προσβάλλει ἕνας καὶ δὲν μιλοῦν οἱ ὑπόλοιποι, ἡ εὐθύνη εἶναι μοιρασμένη ἐξ ίσου. Ὁ κάθε βαφτισμένος ἔχει τὸ δικαίωμα καὶ τὸ χρέος νὰ φωνάξει ἐνώπιον σας: «Δεσπότη, ἡ Ἀλήθεια εἶναι τόσο δική σου, ὅσο καὶ δική μου»! Μάλιστα, αὐτὴ ἡ θέση τῶν ταχθέντων ὡς ποιμένων εἶναι τραγικότερη, ὅταν δὲν μιλοῦν. Στὴν προσβολὴ τῆς Ἀλήθειας δὲν ὑπάρχει «δὲν τὸ εἶπα ἐγὼ» ἢ «δὲν τὸ ἔκανα ἐγώ»! Τὸ εἶπε κάποιος, τὸ ἔκανε κάποιος, τὸ εἴδαμε καὶ δὲν ἀντιδράσαμε, ἐνῶ εἶναι πλάνη καὶ αἵρεση, ἡ εὐθύνη μας εἶναι ἡ ἴδια με αὐτόν, ἴσως καὶ μεγαλύτερη. Ἔτσι ἔζησε ἡ Ἐκκλησία στοὺς αἰῶνες!

Ἄν καὶ ὅσων ἡ καρδιὰ παραφορτώθηκε ἀπὸ «ἐκσυγχρονιστικὰ ὄνειρα» αφέγγαρης καὶ άναστρης νυκτὸς καὶ δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν τίποτε περὶ Παραδόσεως καὶ ἱερῶν κανόνων, διότι κατασκεύασαν οἱ ἴδιοι δικά τους κανόνια, μὲ δάνειο ἀπὸ τὴν παραπαίουσα Δύση καὶ βομβαρδίζουν τὴν Ἀλήθεια, στὸ ὄνομα τῆς ὁποίας χειροτονηθήκαν, τότε «ὅπλα, κράνη, μπαλάσκες ἂς ἀποθέσουν» καὶ ἂς πορευτοῦν στὸν τόπο τῆς μετανοίας τους. Καὶ μὴν αλληλοεπαινούνται γιὰ τὴν αλληλοψευδοεπιβεβαίωση τῆς αὐθαιρεσίας τους, ἀλλὰ ἐν μετανοίᾳ, μόνο γιὰ τὴν χριστο-ἐπιβεβαίωση!

Σάββας Ηλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 18-6-2020

2 σχόλια:

 1. Υπάρχει ο κίνδυνος μια πέμπτης απάντησης: να απαντήσει ότι υπάρχει άλλη Εκκλησία, η Ρωσική, η οποία έχει διακόψει το μνημόσυνο του Κωνσταντινουπόλεως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ορθότερον θα ήταν να πορευθεί στήν ΜΟΝΗ της ΜΕΤΑΝΟΙΑς του διότι αν φύγει από τον ένα τόπο θα βρεθέι σε κάποιον άλλο.
  Ενώ στην μονή θα κάνει υπακοή σε αδελφούς σε κανόνες σε ηγούμενο....
  Οσο για το ερώτημα ας το αφήσουμε καλύτερα διότι οι περισσότεροι σημερινοι Επίσκοποι δρούν και ενεργούν κατά το ΠΑΠΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ.
  Εχουν επιβάλει και ανέχονται εντός Εκκλησίας ένα ΠΝΞΥΜΑ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟ και αφού ο λαός έχει πέσει στην αυτή παγίδα έρχονται οι Επίσκοποι και κάνουν τον διαιτητή στις φατρίες οι οποίες δυστυχώς κρατούν το Εκκλησίασμα διηρημένο και διχασμένο.
  Και στα ουσιώδη της πίστεως μας ήξεις αφίξεις όπως χάριν λόγου ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ...ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΑΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΤΑΧΘΗΚΑΜΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΩΝ...ΑΝ ΚΑΙ ΠΩς ΑΙΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΥ ΝΑΟΥ...και πολλά ακόμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.