17 Ιουν 2020

"Προσέχετε τοὺς λογισμούς σας..."

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ, ΜΕ ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
Ποικίλα διδακτικὰ πρὸς ἐν Χριστῷ τελείωσή μας:

* Προσέχετε τοὺς λογισμούς σας. Ἡ προσοχή σας κυρίως νὰ στραφῆ εἰς τὸ νὰ συνάζει ταπεινοὺς λογισμούς. Διότι ἡ ταπείνωσις σώζει τὸν ἄνθρωπο, καὶ αὐτὴ εἶναι κυρίως ὁ στόχος ὅλων τῶν πνευματικῶν ἐπιδιώξεων.
* Χωρὶς νήψη ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος δὲν ἀποκτῶνται, ὁπότε μήτε ὁ Θεὸς οπτάνεται ἐν αἰσθήσει νοός καὶ καρδίας.
* Πολλὰ μᾶς θλίβουν, πλὴν μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μὲ...
ὑπομονὴ καὶ εὐχαριστία διέρχεται τὰ θλιβερὰ τῆς πρόσκαιρης ζωῆς.

* Πρόσεχε, παιδί μου, νὰ μὴν κρίνης οὐδεμία ψυχή· διότι εἰς τὸν κρίνοντα τὸν πλησίον παραχωρεῖ ὁ Θεὸς καὶ πέφτει, γιὰ νὰ μάθει νὰ συμπαθει τον ἀσθενῆ ἀδελφό του.

Ὅλους μᾶς στηρίζει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν ὑπερηφανευθοῦμε, σηκώνει ὁ Θεὸς τὴν χάρη του, καὶ γινόμεθα ἐμεῖς χειρότεροι τῶν ἄλλων!

* Ἄλλο τὸ νὰ κατακρίνει κανείς, καὶ ἄλλο τὸ νὰ πολεμῆται εἰς τὴν κατάκριση. Τὸ νὰ κατακρίνεις εἶναι δεινὸ πάθος· το νὰ πολεμῆται ὅμως καὶ νὰ αντιπολεμεί, τοῦτο στεφάνων αἰτία.

* Μὴν κρίνετε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, διότι παραβαίνετε τὸν εὐαγγελικὸ νόμο, καὶ «κάθε παράβασις καὶ παρακοὴ λαμβάνει ἔνδικον μισθαποδοσίαν». «Τὶς σὺ ὁ κρίνων ἀλλότριον ἱκέτην;». Οὐκ οίδατε, ὅτι ὁ κρίνων πλανᾷται,πλανᾶται ἐξ ὑπερηφάνειας; καὶ ὅτι «πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται» ὑπὸ τοῦ Κυρίου, ὅταν τὸν καταλάβη ὁ πειρασμός.

* Πρέπει νὰ ὑπομένη ὁ ἕνας τὶς ἀδυναμίες τοῦ ἄλλου· ποιὸς εἶναι τέλειος; ποιὸς μπορεῖ νὰ καυχηθῆ, ὅτι τήρησε τὴν καρδιά του ἀμόλυντη! ἄρα εἴμεθα ὅλοι ἄρρωστοι, καὶ ὅποιος κατακρίνει τὸν ἀδελφό του, δὲν αἰσθάνεται ὅτι εἶναι ἄρρωστος· διότι ὁ ἄρρωστος τὸν ἄρρωστο δὲν τὸν κατακρίνει.

Ἡ κατάκρισις εἶναι σοβαρὸ ἁμάρτημα· καθὼς ἐπίσης εἶναι σοβαρό, το νὰ μὴν ὑπομένη κανεὶς τοῦ πλησίον του τὶς ἀδυναμίες!

Ἀγαπᾶτε, ὑπομένετε, παραβλέπετε, μὴν θυμώνετε, μὴν ἐξάπτεσθε, αλληλοσυγχωρείτε, γιὰ νὰ ὁμοιάσητε τοῦ Χριστοῦ μας καὶ ἀξιωθῆτε νὰ εἶσθε κοντά του εἰς τὴν βασιλεία Τοῦ.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.