3 Μαΐ 2020

Μόσιαλος: Ἀποφυγὴ τῆς Θείας Κοινωνίας μὲ τὴ σημερινὴ μορφὴ μέχρι νὰ ἔχουμε ἐμβόλιο!

«Ἡ χώρα µας ἀναχαίτισε δραστικὰ τὴ µἐτάδοση τοῦ ἰοῦ µἐ τὸ νὰ πάρει µἔτρα περιορισµοῦ κατ’ οἶκον ἄµεσα. Τώρα ἡ σταδιακὴ ἀποκλιµάκωση τῶν µἔτρων στοχεύει στὴν ἐλαχιστοποίηση τοῦ ρίσκου» τονίζει, µἐταξὺ ἄλλων, ὁ Ἠλίας Μόσιαλος, καθηγητὴς τῆς Πολιτικῆς τῆς Ὑγείας τοῦ London School of Economics καὶ σύµβουλος τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση τοῦ Covid-19. Ἐπισηµαίνει ἐπίσης ὅτι πρέπει νὰ ἐξασφαλιστοῦν γιὰ τὶς εὐπαθεῖς ὀµάδες καὶ τοὺς ἠλικιωµένους βοήθεια στὸ σπίτι, φαρµακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ πρόσβαση σὲ ἀσφαλὲς περιβάλλον µἔσα στὸ σύστηµα ὑγείας.
Κύριε καθηγητά, µἐ αὐτονόητο τὸ µἐγάλο καὶ ἀµείωτο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἄποψη τῶν εἰδικῶν, καὶ δὴ τῆς κορυφῆς τους, θὰ ἤθελα κατ’ ἀρχὰς νὰ σᾶς ρωτήσω πῶς θὰ ἐξελισσόταν ὀρθὰ κατ’ ἐσᾶς ἡ ἀποκλιµάκωση τῶν µἔτρων. Σὲ τί ἐπιµένετε µἰλώντας µἐ τὸν πρωθυπουργό;
Ἡ πανδηµία Covid-19 εἶναι ἕνα φαινόµενο χωρὶς προηγούµενο γιὰ ὅλους µἄς. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ὑπῆρξε καὶ... διαφοροποίηση στὴν ἀντιµετώπιση καὶ ὑστέρηση στὶς ἀντιδράσεις µἐταξὺ διαφορετικῶν χωρῶν. Ἔχω τοποθετηθεῖ ἀπὸ πολὺ νωρὶς δηµόσια γιὰ τὴν ἀποκλιµάκωση καὶ ἡ θέση µοὐ ὅπως πάντα βασίζεται σὲ µἐλέτες καὶ ἔχει γνώµονα τὴν ποσοτικοποίηση τοῦ ρίσκου. Ἡ σταδιακὴ ἀποκλιµάκωση στοχεύει ἐκεῖ, νὰ µἐτράµε δηλαδὴ στὸ τέλος κάθε σταδίου τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἄρσης τῶν µἔτρων καὶ νὰ ὑπολογίζουµε τὸ ρίσκο τῆς τακτικῆς ποὺ ἀκολουθήθηκε.
Μία ἀξιόπιστη σταθερὰ ἀξιολόγησης εἶναι ἡ αὔξηση τῶν εἰσαγωγῶν στὰ νοσοκοµεία καὶ στὶς ΜΕΘ. Μικρὴ αὔξηση σηµαίνει προχωράµε µἐ ἐµπιστοσύνη στὸ µἔτρο ποὺ ἀποσύρθηκε. Ἐὰν εἶναι µἐγάλη καὶ δηµιουργεῖ πίεση στὸ σύστηµα ὑγείας, τότε τὸ µἔτρο ποὺ ἀποκλιµακώθηκε µπορεῖ νὰ ἐπανέλθει καὶ ἔναντι αὐτοῦ νὰ δοκιµαστεῖ κάποιο ἄλλο. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς δηµόσιας ὑγείας, γιὰ νὰ µεἰώσουµε τὸ ρίσκο πρέπει νὰ ἐντοπίσουµε σὲ ποιὲς πληθυσµιακὲς ὀµάδες ἡ θνητότητα εἶναι πολὺ ὑψηλή.
Πρακτικὰ αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ὅσοι ἀνήκουν ταυτόχρονα στὸ ἐνεργὸ ἐργατικὸ δυναµικὸ καὶ στὶς εὐπαθεῖς ὀµάδες, ἰδανικὰ πρέπει νὰ συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ νὰ προσέχουν πολὺ περισσότερο. Αὐτὸ δὲν σηµαίνει πὼς θὰ εἶναι ἐγκλωβισµένοι στὸ σπίτι, καθὼς κανένας δὲν θὰ τοὺς ἀπαγορεύσει νὰ κυκλοφοροῦν.
Ἐπιµένω, ἐπίσης, στὸ νὰ ἑξασφαλίσουµε γιὰ τὶς εὐπαθεῖς ὀµάδες καὶ τοὺς ἠλικιωµένους βοήθεια στὸ σπίτι, φαρµακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ πρόσβαση σὲ ἀσφαλὲς περιβάλλον µἔσα στὸ σύστηµα ὑγείας. Μὲ τὴ σταδιακὴ διάνοιξη τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ εἶναι ἐπίσης ἀναγκαῖο νὰ ἔχουµε συγκεκριµένες ὁδηγίες συγκατοίκησης ὅταν ὑπάρχει ἄτοµο ποὺ ἀνήκει στὶς εὐπαθεῖς ὀµάδες µἔσα στὶς οἰκογένειες.
Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ χώρα µἂς εἶχε µἰκρὸ ἀριθµῶν θυµάτων ἀπὸ τὸν κορονοϊὸ λόγω τῆς δοµῆς τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας, ἡ ὁποία φροντίζει παπποῦδες καὶ γιαγιάδες στὰ σπίτια τους ἀντὶ στὰ γηροκοµεία. Ἔπαιξε ρόλο;
Ἡ χώρα µἂς ἀναχαίτισε δραστικὰ τὴ µἐτάδοση τοῦ ἰοῦ µἐ τὸ νὰ πάρει µἔτρα περιορισµοῦ κατ’ οἶκον ἄµεσα, µἐ τὸ νὰ κλείσει τὰ σχολεῖα καὶ νὰ ἀπαγορεύσει τὶς συγκεντρώσεις. Οἱ δοµὲς στὶς ὁποῖες συγχρωτίζονται ἠλικιωµένοι ἀποδείχθηκαν επιδημιολογικες βόμβες σὲ πολλὲς χῶρες καὶ ἡ δομὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας, ὅπου συχνὰ τὰ ἡλικιωμένα μέλη συγκατοικοῦν μὲ τὰ νεότερα, σαφῶς καὶ δρᾶ ὑποστηρικτικὰ ἀπὸ πλευρᾶς ψυχολογίας. Ἐλλείψει ἐπαρκῶν χώρων, ὅμως, δυσκολεύει τὴν ἀπομόνωση τῶν ἡλικιωμένων ἀπὸ τὰ νεότερα μέλη ποὺ θὰ ἀρχίσουν πάλι νὰ συναναστρέφονται μεγαλύτερο ἀριθμὸ ἀτόμων καὶ δυνητικὰ αὐξάνει τὴν πιθανότητα τῆς μετάδοσης.
Φάκελος «σχολεῖα»: Σᾶς φοβίζει ἡ πιθανὴ ἁλυσίδα κρουσμάτων ἀπὸ τὰ παιδιὰ στὸν γονιὸ καὶ στὸν παπποὺ στὴ συνέχεια;
Εἶμαι προβληματισμένος γενικότερα μὲ τὴν ἀσυμπτωματικότητα καὶ τὴ μεταδοτικότητα ὡς χαρακτηριστικὰ αὐτῆς τῆς νόσου. Ἡ ποσοτικοποίηση τῆς πρώτης θὰ βοηθήσει νὰ ἐξαγάγουμε καὶ ἐπιδημιολογικὰ συμπεράσματα. Ἐπιπρόσθετα, οἱ περισσότερες μελέτες σὲ ἀσθενεῖς μὲ Covid-19 ἔχουν ἐπικεντρωθεῖ σὲ ἄτομα ποὺ νοσηλεύτηκαν καὶ εἶχαν σοβαρὴ συμπτωματικὴ νόσο. Παρόμοια δεδομένα καὶ στοχευμένες μελέτες ἀπαιτοῦνται ἐπειγόντως στοὺς συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἔχουν νοσηλευτεῖ ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους ἀποδειχθεῖ πὼς βίωσαν ἀσυμπτωματικὰ τὴ λοίμωξη Covid-19.
Ἡ χώρα μᾶς κατάφερε νὰ προλάβει τὰ χειρότερα – ἂν καὶ ὅταν μιλούσατε γιὰ τοὺς «ἄφοβους» στὸ καρναβάλι τῆς Πάτρας, σᾶς κατηγοροῦσαν γιὰ κινδυνολόγο. Ἂν χρειαστεῖ θὰ ξαναβγάλετε «κίτρινη κάρτα»;
Δὲν πρόκειται περὶ κίτρινης κάρτας, ἀλλὰ περὶ ἐφαρμογῆς τῶν ὁδηγιῶν ποὺ διαμορφώνει ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα ἐγχωρίως καὶ διεθνῶς.
Ἡ ἐπιστροφὴ στὴ Θεία Κοινωνία θὰ πρέπει νὰ ἀργήσει;
Ἡ γνώμη μου εἶναι πὼς θὰ πρέπει νὰ ἀποφευχθεῖ μὲ τὴ σημερινή της μορφή, μέχρι νὰ ἔχουμε ἀσφαλὲς ἐμβόλιο. Θὰ πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ ἐὰν μπορεῖ νὰ γίνει μὲ διαφορετικὸ καὶ ἀσφαλῆ τρόπο. Νὰ τονίσω ἐδῶ πὼς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος ἔχει καλέσει τοὺς πιστοὺς νὰ γίνουν οἱ ἴδιοι Κοινωνία καὶ νὰ γίνουν δωρητὲς αἵματος καὶ πλάσματος. Αὐτὴ εἶναι μία ἔμπρακτη ἀπόδειξη ἀγάπης γιὰ τὸν συνάνθρωπό μας.
Ὑπάρχει ἐνδεχόμενο μετάλλαξης τοῦ ἰοῦ καὶ ἑνὸς δεύτερου κύματος ἀπὸ τὸ φθινόπωρο στὴν Ἑλλάδα;
Οἱ ἰοὶ μπορεῖ νὰ μεταλλάσσονται συνεχῶς, ἀλλὰ οἱ περισσότερες τροποποιήσεις στὸν γενετικό τους κώδικα δὲν ἐπιφέρουν σημαντικὴ διαφορὰ στὴ δομή τους. Ἡ πραγματικὴ ἀνησυχία μᾶς ἔγκειται στὸ ἐὰν ὁ ἰὸς μεταλλαχθεῖ τόσο ὥστε τὸ ἐμβόλιο νὰ μὴ λειτουργεῖ. Ὅσο γιὰ τὸ δευτερο κύμα, μποροῦμε νὰ κάνουμε μόνο ὑποθέσεις γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ἐπανέλθει τὸ φθινόπωρο, ἐφόσον ἡ νόσος γίνει ἐποχικὴ τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες. Ἂν συμβεῖ ὅμως, θὰ εἴμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι γιὰ τὴν ἑπόμενη φάση.
Μπορεῖ ἡ χώρα νὰ ἀποκτήσει αὐτάρκεια σὲ μάσκες, ἀναπνευστῆρες, γάντια, παράγοντας ἡ ἴδια ταχύτατα ὅλα τὰ ἀναγκαῖα ὑλικά;
Εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸ ἡ χώρα νὰ διευρύνει καὶ τὸν ἐγχώριο ἀναπτυξιακὸ χάρτη καὶ τὸν παραγωγικὸ ὁρίζοντα καὶ ὄχι μόνο γιὰ νὰ ἀποκτήσει αὐτάρκεια σὲ προστατευτικὸ ὑλικό. Εἴδαμε τὴν πρωτοβουλία τῶν δύο βιομηχανιῶν ποὺ μὲ ἑλληνικὲς πρῶτες ὕλες θὰ κατασκευάσουν μάσκες. Ἐπίσης, εἴδαμε τὴ συνεργασία πανεπιστημιακῶν ὁμάδων καὶ ἑταιρειῶν γιὰ ἀνάπτυξη βαλβίδων ἀναπνευστήρων γιὰ ἀσθενεῖς καὶ μασκῶν ὑψηλῆς προστασίας γιὰ τὸ ἰατρικὸ προσωπικό. Ἡ πανδημία ἀναδεικνύει τὰ ἀντανακλαστικὰ πολλῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων καὶ ἐπιχειρηματιῶν καὶ εἶμαι αἰσιόδοξος πὼς θὰ δοῦμε ἀντίστοιχα φαινόμενα καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς.
Τί ἄλλο πρέπει νὰ προσέχουμε καὶ τί πρέπει νὰ γίνει;
Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἀποκλιμάκωσης βασίζεται στὴν ἐφαρμογὴ τῆς καλύτερης δυνατῆς πολιτικῆς καὶ εἴμαστε ἄμεσα ἐξαρτημένοι ἀπὸ τὴν ἔγκυρη καὶ τὴ συνεχῆ ροὴ δεδομένων. Περιμένουμε ἀπὸ τὴ διεθνῆ ἐπιστημονικὴ κοινότητα περισσότερα δεδομένα γιὰ τὴ μεταδοτικότητα, τὴ θνητότητα καὶ τὴν ἀνοσία. Σὲ ἐγχώριο ἐπίπεδο χρειαζόμαστε μεγάλη διαθεσιμότητα καὶ διεξαγωγὴ τέστ καὶ ἐνίσχυση τῶν πόρων γιὰ μεγαλύτερη δυνατότητα ἰχνηλάτησης ἐπαφῶν. Δὲν ὑπάρχουν μαγικὲς λύσεις στὴν ἐπιστήμη. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο οἱ ἀποφάσεις πρέπει νὰ βασίζονται σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα καὶ ἐπικαιροποιημένα δεδομένα.
Βρίσκεστε γιὰ 50 καὶ πλέον μέρες σὲ καραντίνα στὸ σπίτι σας στὸ Λονδίνo. Πιστεύετε ὅτι εἶναι πλέον πολλοὶ ἐκεῖνοι ποῦ συμπεραίνουν ὅτι ὁ Τζόνσον ρίσκαρε τὴ δημόσια ὑγεία στὴ χώρα τους;
Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας βασίστηκε σὲ λανθασμένες εἰσηγήσεις καὶ δυστυχῶς ρίσκαρε καὶ τὴ δική του ὑγεία. Εἶναι ὅμως πλέον σαφὲς πὼς ἔμαθε ἀπὸ τὴν περιπέτειά του, πρὸς ὄφελος ὅλων ποὺ ζοῦμε στὴν Ἀγγλία.
Τί συμβουλὴ δώσατε στὴν κόρη σᾶς ὅταν μάθατε πῶς κόλλησε τὸν ἰό;
Τὸ πρῶτο ποὺ τῆς εἶπα εἶναι νὰ μὴ φοβᾶται γιατί ἦταν σὲ ὁμάδα χαμηλῆς ἐπικινδυνότητας. Εὐτυχῶς ξεπέρασε τὸ πρόβλημα καὶ ἐπέστρεψε στὴν ἐργασία της.
Ἀκούγονται καὶ γράφονται σενάρια γιὰ πιθανὴ ὑπουργοποίησή σας; Σᾶς ἔχει γίνει πρόταση ἀπὸ τὸν κ. Μητσοτάκη; Καὶ ἂν συμβεῖ σύντομα, θὰ τὸ σκεφτεῖτε;
Στὴ χώρα μας μᾶς ἀρέσουν γενικῶς τὰ σενάρια. Εἴμαστε ἀπὸ τὶς λίγες χῶρες ποὺ γίνονται δημοσκοπήσεις δύο καὶ τρεῖς ἑβδομάδες μετὰ τὶς ἐκλογές, ἐνῶ δὲν ἔχουν κανένα ἀπολύτως νόημα. Δὲν μοῦ ἔγινε πρόταση ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό. Ἡ συνεργασία μου μὲ τὴν κυβέρνηση εἶναι σὲ ἐπιστημονικὸ ἐπίπεδο, δὲν ἔχει πολιτικὲς προεκτάσεις. Αὐτὸ ποὺ εἶναι σημαντικό, ὅμως, δὲν εἶναι οἱ ὑπουργικὲς θέσεις, ἀλλὰ τὸ κατὰ πόσο μπορεῖ κανεὶς ἀπὸ τὴ θέση ποὺ βρίσκεται νὰ βοηθήσει πραγματικὰ τὴ χώρα του. Ὅπως προσπαθοῦν νὰ κάνουν πολλοὶ ἐπιστήμονες αὐτὸ τὸ διάστημα.
Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε καὶ μία τελευταία σκέψη πάνω σὲ αὐτό. Εἶναι δεδομένο πὼς διαθέτουμε, καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ διεθνῶς, τεράστιο ἐπιστημονικὸ δυναμικό, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἐμπρὸς νὰ ἀξιοποιηθεῖ μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο. Οἱ ἐπιστήμονες πρέπει νὰ συμβάλουν στὴ χάραξη ἑνὸς σχεδίου μετάβασης τῆς χώρας στὸν 21ο αἰώνα, γιατί ἐνῶ ἔχουμε ἤδη κλείσει μία εἰκοσαετία σὲ αὐτὸ τὸν αἰώνα, σὲ πολλοὺς τομεῖς λειτουργοῦμε μὲ προδιαγραφὲς καὶ ἀγκυλώσεις τοῦ προηγούμενου
ethnos

42 σχόλια:

 1. Αναμενομενη δηλωση εαν αναλογιστει κανεις οτι

  ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

  Μονον ο διαβολος θα μπορουσε να σκεφτει κατι τετοιο Λιακο..

  ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Nα αφορισθεί αμέσως αυτός ο κύριος!
  Αρκετή ανοχή έχει επιδειχθεί σε κάτι τέτοιους τύπους μέχρι στιγμής!
  Εδώ και τώρα αφορισμός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ολόσωστο το σχόλιο του σχολιαστή 12:38 μ.μ.!
   Είναι δυσσεβής η αντίληψη ότι η Θεία Κοινωνία μπορεί να έχει ή μπορεί να μεταδώσει μικρόβια!

   Αντιαιρετικός Ρωμιός

   Διαγραφή
  2. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται O I δ ι ο ς O Xριστος , O I δ ι ο ς O Θεός , O Oποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν , ο π ω ς γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - Ο π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

   Διαγραφή
 3. ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΕΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΕ ΕΠΙΣΚΟΠΕ ΤΙ ΚΟΛΛΑΕΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ..ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΕΛΙΚΑ ΦΟΒΑΣΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είναι προφανές ότι ο γνωστοί κύκλοι επιχειρούν να δημιουργήσουν το σχετικό "κλίμα", προκειμένου να απαγορευθεί κάποτε, με κοινές υπουργικές αποφάσεις και διατάγματα, κατόπιν εισήγησης της "διεθνούς επιστημονικής κοινότητας"-υγειονομικής χούντας, ακόμη και η Θεία Μετάληψη!
  Στην αρχή τον πόθο τους αυτόν τον προβάλλουν τεχνηέντως σαν προσωπική γνώμη και προβληματισμό, προδιαθέτοντας σχετικώς την κοινή γνώμη, δεδομένου του επιστημονικού τους κύρους,και ασκώντας έμμεση πίεση στη λεγόμενη "διεθνή επιστημονική κοινότητα", ούτως ώστε η τελευταία να "αναγκασθεί" να λάβει θέση, προφανώς σύμφωνη με τις στρεβλές τους απόψεις...
  Ζούμε σε καιρούς αποκαλυπτικούς!
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν , το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του E σ φ α γ μ ε ν ο υ A ρ ν ι ο υ .

   Διαγραφή
 5. Αν κάνουν έστω και ελάχιστα πίσω οι ιερεις καλύτερα να μην μπούνε στις εκκλησίες να λειτουργησουν. Ούτε μάσκες ούτε κουταλάκια.

  Η θεία λειτουργία πρέπει να μείνει ως έχει. Πρέπει να αντιδρασουμε αν δούμε κάτι αλλοκοτο και εμείς οι ορθοδοξοι χριστιανοί. ΩΣ ΕΔΏ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πατήρ Iλαριων4 Μαΐου 2020 - 10:56 μ.μ.

   Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
   Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
   Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

   Διαγραφή
  2. .. άσχημη μάλλον διάλεξα εποχή , μάσκες πουλάνε στο παζάρι ..

   Διαγραφή
 6. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να προβάλλονται (έστω και αρνητικά) οι εμετικές και ενίοτε βλάσφημες δηλώσεις αντίχριστων "επιστημόνων" και δημοσιογράφων - πρακτορίσκων των σατανολατρών Σιωνιστών - αναφορικά με το Μέγα Μυστήριον της Θείας Κοινωνίας. Πρόβλημα για τους πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς θα προκύψει εάν οι ανωτέρω δηλώσεις βρουν ευήκοα ώτα (άμεσα ή έμμεσα) σε κληρικούς και δη Ιεράρχες.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eυαγγελιον Iωαννου4 Μαΐου 2020 - 10:58 μ.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
 7. Πήδα ψύλλε.
  Ο ψύλλος πηδάει!

  Του κόβουμε ένα πόδι.

  Πήδα ψύλλε.
  Ο ψύλλος πηδάει!

  Του κόβουμε κι άλλο πόδι,
  κι άλλο,
  κι άλλο..

  Ο ψύλλος πηδάει!

  Του κόβουμε όλα τα πόδια.

  Πήδα ψύλλε.
  Τίποτα.
  Πήδα ψύλλε.
  Τίποτα...


  Επιστημονικό(;)
  συμπέρασμα...
  Όταν ο ψ ύ λ λ ο ς
  χάσει τα πόδια του,

  κ ο υ φ α ί ν ε τ α ι.

  Μίστερ Μόσιαλος...
  ...οι άνθρωποι
  έχουν
  καταντήσει
  ανέκδοτα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ποιός Πατριάρχης ή ποιός Μητροπολίτης θά τολμήσει να τον αφοριση,ανώνυμε 12.38 ;;

  Μετά την αποδοχή τής ληστρικής ψευδοσυνοδου στο Κολυμπάρι τής Κρήτης,
  Μετά την αναγνώριση τών σχισματικών των Ουκρανών τού Μητροπολίτη Επιφάνιου, μετά την αποδοχή τού κλεισίματος των ιερών ναών,και την αποδοχή τών άνομων νόμων της πολιτείας (εκτρώσεις, πολιτικός γάμος, καύση νεκρών, γάμος ομοφυλοφίλων και υωθετηση παιδιών, αποποινικοποίηση της βλασφημίας κλπ) από την σιωπηλή ανοχή τής ΙΔΣ καί ΙΣΙ της Ελλάδας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο σχολιαστής 12:38 μμ είπε τί πρέπει να γίνει φίλε Διονύσιε.

   Αντιαιρετικός Ρωμιός

   Διαγραφή
  2. Αντιαιρετικε Ρωμιε διαφωνεις καπου με το σχολιο του Διονυσιου ; Γραφει καπου ψεμματα ; Ελεγχεσαι καπου ; H μηπως ζοριζεσαι επειδη υπερασπιστηκε το πατριο εορτολογιο σε προηγουμενη αναρτηση ;

   (Δεν νομιζω να ισχυει η τελευταια απορια μου παντως απλα ειμαι κακεντρεχης εγω.)

   Διαγραφή
  3. Καλά το ομολόγησες ότι είσαι κακεντρεχής 5:20 μμ. Βγάζει μάτι ότι είσαι κακεντρεχής και φαίνεται εσύ θα ζορίστηκες απο τον Αντιαιρετικό Ρωμιό άλλη φορά και τώρα βγάζεις το άχτι σου. Στην φιλική παρατήρηση φαντάζεσαι ότι κοντραρίζονται και φαντάζεσαι ό,τι σου 'κατέβει... Εχεις πρόβλημα μεγάλο. Λυπάμαι αλλά είσαι εκτός τόπου και χρόνου!

   Διαγραφή
  4. 5:20: Εχεις μεγάλη φουρτούνα στα μυαλά σου... Πολλά μποφορ...

   Διαγραφή
 9. Κάτσε στο Λονδίνο και βούλωσέ του, θεολογικά αστοχείωτε και αγράμματε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Δεν φταίει αυτός...έδειξαν ανοχή κ υποχωρητικοτητα οι υπευθυνοι κ τώρα άνοιξε η όρεξη τους κ βλέπουν ότι είναι η ευκαιρια τους να διαλύσουν τν Εκκλησία...ο Χριστός θα επέμβει κ θα σώσει τν Εκκλησία Του,αλλά θέλει πολύ υπομονή,αγώνα κ προσευχή η όλη κατασταση..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πού είναι ο λαλίστατος κατά τα άλλα Τσιόδρας να πάρει άμεσα θέση για τα όσα είπε ο ανεκδιήγητος συνάδελφός του;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ 8.30 π.μ.Ημέρα συνεδριάσεως της Δ.Ι.Σ Συγκέντρωση διαμαρτυρίας -παρακλήσεως έξω απο την μόνη Πετρακη συνοδικό μέγαρο.Αυθόρμητα, ειρηνικά, και χωρίς ταμπέλες διατρανώνουμε. Ποτέ ξαν κλειστές Εκκλησίες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Και σύμβουλος του Κούλη Μητσοτάκη ο λεγάμενος βεβαίως-βεβαίως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Με κάθε επιφύλαξη σας θυμίζω ότι ο κύριος αυτός ήταν στην κυβέρνηση Παπανδρέου και έκοψε την εκπομπή Αρχονταρίκι από την ΕΡΤ παρόλες τις διαμαρτυρίες χιλιάδων χριστιανών.Αν δεν θυμάμαι καλά ας με διορθώσει κάποιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ας μη βλέπουμε παντού εχθρούς. Είπε τη γνώμη του. Θεολογικώς μπορεί να αντικρουστεί και έχει γίνει επανειλημμένως αυτό. Απολογητικώς αντιδρούν οι Χριστιανοί για να φέρουν στο φως του Χριστού όλους τους ανθρώπους. Ο άλλος με την αντίθετη άποψη δεν είναι εχθρός που πρέπει να κάψουμε. Είναι ο αδελφός που μακάρι να πείσουμε. Κυρίως με την αγαπητική μας στάση. Επαναστάτες του πληκτρολογίου που τους καίνε όλους στην πυρά καλύτερα να ψάξουν πόσο έχουν γνωρίσει το Θεό της Αγάπης, τον Χριστό μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς αγαπουλιστή του πληκτρολογίου 8:29 μμ

   Ποιός είπε να κάψουμε κάποιον;
   Οι Πατέρες δεν είχαν γνωρίσει τον Θεό της Αγάπης που όρισαν τις εκκλησιαστικές ποινές;

   Φιλόθεος

   Διαγραφή
 16. Σύμβουλος του Κούλη και αυριανός υπουργός. Να το θυμάστε και να τον χαίρεστε όσοι ψηφίσατε αυτό το πανάθλιο κόμμα ως δήθεν ανάχωμα στους εκκλησιομάχους του ΣΥΡΙΖΑ. Μια ζωή οι πιστοί εξαπατώνται από αυτό το κόμμα και μυαλό δε βάζουν. Καλά μας κάνουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανάχωμα στον Συριζα η ΝΔ έγινε 8:51 μμ. Και είναι πολύ καλύτερη.
   Αν έβγαινε ο Συριζα τότε θα έβλεπες τί θα γινόταν τώρα....

   Διαγραφή
  2. ε ..είστε αμετανόητοι οι χριστιανούληδες....που γράφετε αυτά ...λουστείτε τα τώρα και ...σκάστε......χριστιανοί του κώλου..που υπερασπίζεστε ακόμα τη Νδούλα.Χρύσανθος Σιχλιμοίρης
   Υ.Γ. απαντήσεις δεκτές μόνο από επώνυμους που φοράνε παντελόνια.....αιντε γιατί αρκετά πληρώνουμε εξ' αιτίας της επιλογή σας να ψηφίσετε τους " θρησκευόμενους " της Ν.Δ. και να ...μιλάτε ακόμα..έλεος πια...

   Διαγραφή
  3. Χρύσανθε Σιχλιμοίρη η επωνυμία δεν ταυτίζεται με την σωστότητα μητε με την χριστιανικότητα μιας άποψης. Γερές και λογικές απόψεις με λογική χρειάζονται για να πειστεί ένας λογικός άνθρωπος. Ούτε φυσικά με βωμολοχίες μπορεί να πειστούμε.

   Διαγραφή
  4. xryz μην ασχολεισαι αλλο αδερφε. Δεν υπαρχει επαφη. Εχουν κοπει τα καλωδια. Δυστυχως...

   Διαγραφή
  5. λοιπόν, ανώνυμε νεοδημοκράτη χριστιανούλη, ποιες είναι οι Γερές και λογικές απόψεις με λογική για να πειστεί ένας λογικός άνθρωπος, ...δεν τις άκουσα..γιατί δεν τις ανέφερες, που θα τις μάθουμε ρε φωστήρα της νδ;;, άιντε , ντε, ξεκίνα να μας τις πεις λογικέ άνθρωπε, να μας διαφωτίσεις για τη δεξια του υψίστου λογικέ άνθρωπε... ..αλλά την έκανες με ελαφρά πηδηματάκια...μούγκα, τι να πεις ότι ψήφισες τον κούλη και την παρέα του ...(έχει αυτό που κάνατε "σωστότητα" και χριστιανικότητα;)...; άκου αδερφέ, αν δεν καταλαβαίνεις τι λάθος έκανες...δε φταίει η βωμολοχία μου(αυτό σε πείραξε).. αυτούς που ψήφισες και βλαστημούν το Χριστό, δε σε ενοχλεί και τους υπερασπίζεσαι ακόμα;;;;.... επίγνωση του λάθους σου, δηλ. μετάνοια...αυτό σου λείπει....υ.γ.αν δεν σε πείθουν τα συμβαινόμενα όλων αυτών των ημερών από τη νδ, έχεις πρόβλημα αδερφέ..τι επιχειρήματα με λογική και κουραφέξαλα...μιλάει το πράγμα μόνο του...χαμπάρι δεν πήρες....άλλαξε πλευρό...

   Διαγραφή
  6. Δεν είμαι νεοδημοκράτης Χρύσανθε Σιχλιμοίρη. Μην βλέπεις φαντάσματα νεοδημοκρατών. Απλά βάζω την λογική μου να δουλέψει και βλέπω ότι αν οι λίγοι Χριστιανοί που ψήφισαν ΝΔ για ηθικούς-εθνικούς-χριστιανικούς λόγους ψήφιζαν τα μικρά νανώδη κόμματα τότε θα είχαμε Σύριζα.
   Απλή λογική.

   Διαγραφή
  7. με την απλή λογική που επικαλείσαι...ποιες διαφορές βλέπεις στον μπλέ σύριζα...τι διαφορετικό βλέπεις στα της πίστεως που δεν το είχε ο σύριζα..για να μην τρελλαθούμε...αυτό δεν καταλαβαίνετε και εμμένεις στην αποψή σου... πες μου λοιπόν μια διαφορρά μεταξύ κόκκινου και μπλέ συριζα...πες να την δω γιατί πάλι...οι λίγοι Χριστιανοί που ψήφισαν ΝΔ για ηθικούς-εθνικούς-χριστιανικούς λόγους θα ξαναψηφίσουν την θρησκευόμενη δεξιά...κατάλαβες ότι η επιλογή σου ανώνυμε αποδείχτηκε μέγα λάθος;;; πες ένα συγνώμη και κόψε το χέρι σου....

   Διαγραφή
  8. Xryz εσύ θα πρέπει να ενημερωθείς περισσότερο για να καταλάβεις την διαφορά ΝΔ και Αριστεράς.
   Δεν πήρες είδηση ότι αποτράπηκε να γίνει ουδετερόθρησκο το κράτος όπως είχε ψηφίσει αρχικά ο Σύριζα, μόνο και μόνο επειδή κατάφερε να γίνει κυβέρνηση η ΝΔ και να το αποτρέψει; Ξέρεις τί συνέπειες θα είχε να γινόταν ουδετερόθρησκο το κράτος;
   Θέλεις άλλη διαφορά. Η συριζαία κλήρωση των σημαιοφόρων στα σχολεία αντι της αριστείας που υπήρχε και επανέφερε η ΝΔ. Και άλλα υπάρχουν αν ψάξεις που φανερώνουν την διαφορά τους.
   Μην τα κάνουμε όλα ίσωμα.

   Διαγραφή
  9. ωρε είσαι αμετανοητος, εδω χορηγει αβέρτα υπηκοότητα, φέρνει σεξουαλικη διαπαιδαγωγηση στα νηπιαγωγεια, Πρέσπες μούσκεμα και ψέματα σας κορόιδεψε και βλαστημουν την Πίστη μας κατάμουτρα...ή τα παίρνεις αδερφέ από τη νδ, ή ευσεβής βλαμμένος που έλεγε κι ο μακαριστός Σεβαστιανός...τότε δεν είχα καταλάβει ποιούς εννοούσε...τώρα έχω και δείγμα ...άντε γεια ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΕ..που δε σου μιλουν τα συμβάντα και βρήκες επιχειρήμνατα - διαφορές του ....κωλου

   Διαγραφή
  10. Οι αισχρολογίες σου Xryz δεν είναι πειστική άποψη.
   Φαίνεται ότι δεν αντιλήφθηκες ότι δεν συζητάμε αν η ΝΔ είναι χριστιανικό κόμμα, αλλά ότι είναι λιγότερο κακό απο την άκρα Αριστερά. Μόλις το καταλάβεις θα καταλάβεις ότι δεν έχει νόημα να απαριθμείς τα κακα της ΝΔ.

   Διαγραφή
  11. Xryz το κόμμα που εσύ ψηφίζεις νομίζεις ότι είναι χριστιανικό;

   Διαγραφή
  12. τώρα δεν συζητάμε ποιο κόμμα είναι χριστιανικό....επιβεβαιώνουμε στο μυαλουδάκι μας,αν δεν είμαστε ευσεβείς βλαμμένοι κατα τον μεγάλο Σεβαστιανό, ότι από τα πεπραγμένα αυτών που μας κυβερνούν, δηλ. τη νδούλα, ότι σίγουρα είναι ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ κόμμα η ΝΔ, και ως εκ τούτου πρέπει να μαυριστεί στις επόμενες εκλογές...και δεν το συγκρίνουμε με κανένα άλλο, ..ο καθείς κρίνεται και δεν συγκρίνεται...αυτό συζητάμε αδερφέ που με ρωτάς με πονηριά, το κόμμα που ψηφίζω εγώ...δεν το έχω δει εν τοις χριστιανικοίς πράγμασιν να κυβερνά...τη ΝΔ την είδαμε και τη "φάγαμε"'''''..α ..ξέχασα βωμολοχία..

   Διαγραφή
 17. χαιρομαι με τα σχολια, τουλαχιστον που υπαρχει κοσμος που εχει καταλαβει ολο αυτο το προσχημα κορονοιου...παντα ο στοχος τους θα ειναι ο Χριστός μας κ η ορθοδοξια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Μοσιαλε, δεν ντρέπεσαι; δεν ντρέπεσαι; Μιλάς και κρίνεις για τη θεία κοινωνία. Εσυ;; είσαι άσχετος και άθεος! Μακάρι να είχες την ευλογία να κοινωνουσες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Τον ευλογουνε οι στοες αυτον...
  δεν τον ενδιαφερει καμμια αλλη ευλογια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.