14 Απρ 2020

Πιὰ δὲν εἶναι Ἑβραῖοι στὸ Συνέδριο. Κάθονται Χριστιανοὶ στὶς ἕδρες τῶν δικαστῶν!

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος-Κιλκὶς
Mε ἀφορμὴ τὴν πρωτοφανῆ δίωξη τοῦ σεβαστοῦ πατρὸς Γεωργίου Σχοινά, πανάξιου ἱερέως καὶ ἀγωνιστοῦ τῆς Ὀρθόδοξης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας - καὶ τοῦ σεβασμιοτάτου βεβαίως ἐπισκόπου Κερκύρας - βλέπουμε νὰ ἐπαναλαμβάνονται κάποια φαινόμενα, ποὺ τὰ συναντᾶμε πολλὲς φορὲς στὴν «Ἱερὰ Ἱστορία» μας.

Πρῶτον: Οἱ κατὰ καιροὺς ποικιλώνυμοι διῶκτες τῶν Χριστιανῶν διαπράττουν ἕνα καίριο σφάλμα. Ἔχουν τὴν ἐντύπωση πὼς διώκοντας, ἀπειλῶντας, βασανίζοντας καὶ ἐν τέλει δολοφονῶντας τοὺς ὑπερασπιστὲς καὶ μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ ὅτι μ' αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἀποτρέψουν καὶ θὰ τρομοκρατήσουν τοὺς πιστούς. Αὐτὸ ἀκριβῶς πίστευαν καὶ οἱ σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ. «Συμφέρει ἡμῖν ἵνα εἰς ἄνθρωπος ἀποθάνη ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος απόληται», θὰ πεῖ ὁ ἀρχιερέας Καϊάφας στὸ συνέδριο. Τὰ ἴδια περίπου ἐπιχειρήματα ἀκούστηκαν καὶ τοῦτες τὶς ἡμέρες. Στεῖλε τὸν ἀνυπάκουο παπᾶ στὰ δικαστήρια, τύλιξέ τον μέ μιὰ μήνυση, σταυρῶστε τὸν μέσῳ τῆς τηλεόρασης, ἡ ὁποία ὑποδύεται τὸν ρόλο τοῦ μανιασμένου ὄχλου ποὺ κράζει περισσῶς «σταυρωθήτω», γιὰ νὰ προστατεύσουμε τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ. «Συμφέρει ἡμῖν...». Ποιὸ...
τὸ ἔγκλημά του; Πρόσφερε τὴν Θεία Κοινωνία, τὸν Χριστὸ σὲ πιστούς. Κανένα ἀδίκημα δὲν διέπραξαν, καὶ ὅλα ἔγιναν πρὸς ἐκφοβισμό.
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καὶ γεραίρει τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Πελοποννησίου, ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 1803. Προσπαθοῦσαν οἱ διαχρονικοὶ διῶκτες τοῦ Γένους, οἱ ἀντίχριστοι Τοῦρκοι «μὲ πολλὰς ὑποσχέσεις καὶ μὲ ἀπειλὰς κολαστηρίων» νὰ τὸν δελεάσουν ἢ νὰ τὸν ἐκφοβίσουν ὥστε νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό. Διαβάζουμε στὸν Μέγα Συναξαριστὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας «μὴν Ἀπρίλιος»: Ὁ μάρτυρας ἄλλο δὲν ἔλεγε εἰ μὴ Χριστιανὸς εἶμαι, προσκυνῶ τὸν Ἐσταυρωμένον μου Ἰησοῦν, ὡς Θεὸν ἀληθινόν, προσκυνῶ Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον». Απέταμε, ἔκοψε τὴ ἁγίαν του κεφαλὴν ὁ δήμιος. Τί συνέβη μετά; Κρύφτηκαν οἱ Χριστιανοί; κλειδώθηκαν στὰ σπίτια τους; Ὄχι. «Τοιαύτην χαρὰ καὶ ἀγαλλίασιν ἐδοκίμασαν οἱ Χριστιανοὶ διὰ τὴν δόξαν τῆς πίστεώς των, ὅσην πιστεύω ὅτι ἄλλην φορὰν δὲν ἐδοκίμασαν. Καὶ δικαίως διότι ἡ λαμπρὰ νίκη τοῦ Μάρτυρος καὶ τὰ θαύματα μὲ τὰ ὁποῖα τὸν ἐδόξασε ἡ ἁγία Τριὰς καὶ ἡ εὐωδία τοῦ τιμίου σώματός του, τὴν ὁποίαν καὶ οἱ ἀσεβεῖς ἠσθάνθησαν, ὅλα αὐτά, ἦσαν αἰτία χαρᾶς πνευματικῆς». (Σελ. 206). Ὑπάρχει ἡ ἀγανάκτηση γιὰ τὴν ἄδικη δίωξη καὶ σήμερα, ὅμως μέσα μας χαιρόμαστε καὶ καμαρώνουμε ποὺ καὶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ γεννᾶ παλληκάρια καὶ ἀτρόμητους ὁμολογητές. Καὶ μὲ τέτοιες πράξεις ἐνδυναμώνεται ἡ πίστη μας καὶ ταυτοχρόνως ἐλέγχονται καὶ ξεβράζονται οἱ προβατόσχημοι, οἱ «κρυφοδαγκανιάρηδες» πολέμιοι καὶ ὅσοι «ἀντιστέκονται» μὲ μακροβούτια στοὺς καναπέδες ἢ χειρότερα μᾶς συμβουλεύουν νὰ κάνουμε τώρα ὑπακοή,ὑπακοῇ καὶ μετά, ὅταν περάσει ἡ μπόρα, χαρὲς καὶ πανηγύρια. Ἀλλὰ μπορεῖ τότε νὰ ἀκούσουν ἀπὸ τὸ ποίμνιό τους τὸ φοβερὸν «οὐκ οίδα ὑμᾶς»... Καλὰ ἔλεγε παλιός, μακαρίτης ἀρχιεπίσκοπος σὲ ἀρχιερεῖς του: «Νὰ παρακαλᾶμε ἀδελφοὶ νὰ γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία νύχτα γιὰ νὰ μὴν βλέπουμε ὁ ἕνας τὰ μοῦτρα του ἄλλου».

Δεύτερον: πάντοτε ὑπάρχουν οἱ προδότες, οἱ Ιούδες, μὴν πῶ ἄλλη χειρότερη λέξη γιὰ τοὺς σημερινοὺς προσκυνημένους. Σήμερα βεβαίως ὁ Ἰούδας, ὁ κάθε Ἰούδας περίοικος ποὺ βγάζει βίντεο καὶ τὸ στέλνει στὰ συνέδρια τῶν ἀνόμων, στὰ κανάλια τῆς τρομοκρατίας-νὰ μὴν ξεχάσουμε ποτέ, μὰ ποτὲ τὸν ἄθλιο ρόλο τους στὰ μνημόνια ὑποδούλωσης κα στὶς προδοτικὲς συμφωνίες γιὰ τὴν Μακεδονία- εκθειάζεται. Ἔλεγε ὁ μακαριστὸς π. Ἀθανάσιος Μυτιληναίος, αἰωνία του ἡ μνήμη, σύγχρονος πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας, σὲ ὁμιλία του γιὰ τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ. «Ὅλοι ὁ αἰῶνες στάθηκαν μὲ ἀπέχθεια στὸ πρόσωπό του Ἰούδα, προσέξτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ μᾶς... «Ἐγώ του ἔλεγα» -λέγει ὁ Ἰούδας στὸν Χριστό- «δὲν κάθεσαι καλά! Θὰ σὲ σταυρώσουν. Κάτσε καλὰ ποὺ σὲ συμβουλεύω. Κάτσε καλά». Καὶ τὰ εἶπε μιὰ χαρὰ ὁ Ἰούδας. Καὶ ὁ Ἰούδας δικαιώνεται. Εἴδατε λοιπόν; Τὸ πρόσωπο ποὺ οἱ αἰῶνες αἰσθάνθηκαν μὲ ἀποτροπιασμό, τὸ πρόσωπο αὐτὸ στὴν ἐποχή μας δικαιώνεται. Εἶναι ἢ δὲν εἶναι κατάντημα αὐτό; Καὶ δὲν δικαιώνει τὸν Ἰησοῦ. Τὸν ὑποτιμᾶ, τὸν ὑποβιβάζει. Τὸ συνέδριο ζεῖ ἀγαπητοί μου. Μὲ μιὰ διαφορὰ μόνο. Ὅτι πιὰ δὲν εἶναι Ἑβραῖοι σ' ἐκεῖνο τὸ συνέδριο. Κάθονται Χριστιανοὶ στὶς ἕδρες τῶν δικαστῶν! Χριστιανοὶ καὶ καταδικάζουν μαζὶ μὲ Ἑβραίους, νὰ τὸ πῶ κι αὐτό, καὶ καταδικάζουν τὸν Χριστό...». Κάποιοι ἀρχιερεῖς, μαζὶ μὲ πολιτικούς, δημοσιογράφους καὶ λοιποὶ ἀγανακτισμένοι ποὺ ἀσεβέστατα βλασφημοῦν κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, μαζὶ μὲ μιὰ μερίδα χριστιανούληδων τῆς μαγειρίτσας, ποὺ περιμένουν ἀνάσταση κοιλίας καὶ ὄχι καρδίας, κράζουν: νὰ τιμωρηθοῦν παραδειγματικῶς ὁ ἐπίσκοπος καὶ ὁ πατὴρ Γεώργιος, γιὰ τὸ καλό μας. «Οὐαὶ ἡμῖν... ὑποκριταὶ»...

Ἐξάλλου πόσοι καὶ πόσοι Νεομάρτυρες, γιὰ νὰ ἀναφερθῶ μόνο στὰ παλληκάρια τῆς πίστεως ποὺ ἔλαμψαν στοὺς νεότερους χρόνους, δὲν προδόθηκαν ἀπὸ φίλους, οἰκείους, γείτονες καὶ περίοικους; (Τὴν ἀρχαία ἐποχὴ οἱ μάρτυρες παραδίδονταν στὴν πυρὰ ἢ στὰ λιοντάρια ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες γείτονές τους). Τὴν ἁγία Ακυλίνα ὁ ἴδιος ὁ αρνησίχριστος πατέρας της τὴν πρόδωσε στοὺς ἀγαρηνούς. Τὸν ἅγιο Μανουήλ, μαρτυρήσαντα ἐν Χίῳ τὸ 1792, 15 Μαρτίου, τὸν πρόδωσε ὁ σύγγαμβρός του. Καὶ κυρίως τοῦ παρέδιδαν περίοικοι Τοῦρκοι, ποὺ ζήλευαν καὶ φθονοῦσαν τὰ χαρίσματά τους. Πολλοὶ τουρκόφρονοι ξεροσταλιάζουν σήμερα στὰ μπαλκόνια, ποὺ γειτνιάζουν μὲ ἐκκλησίες, κρατῶντας τὰ κινητὰ στὰ χέρια τους, ἕτοιμοι νὰ καταγράψουν ἱερεῖς ποὺ «ἐγκληματοῦν» κοινωνῶντας βασανισμένες ψυχές. Προδότες, καντιποτένιοι ἄνθρωποι, ἱκανοὶ γιὰ κάθε ἀτιμία.

Τρίτον. Οἱ καιροὶ ποὺ ζοῦμε κοσκινίζουν κόσμο καὶ κοσμάκη. Θὰ γράψω καὶ πάλι τὸν διδακτικότατο μῦθο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. «Στὴν ἄκρη μιᾶς μικρῆς λίμνης ξεδιψοῦσαν κάποια περιστέρια. Λίγο πιὸ πέρα, ἀναπηδοῦσαν ἔξω ἀπὸ τὸ νερό, παίζοντας, λίγα βατράχια. Ξαφνικὰ κάποιος ἔριξε μιὰ μεγάλη πέτρα. Τὰ νερὰ αναταράχτηκαν. Τότε, τὰ μὲν περιστέρια ὑψώθηκαν στὸν οὐρανό, οἱ δὲ βάτραχοι ὅρμησαν καὶ βούτηξαν στὴ λάσπη, κοάζοντας, καὶ δὲν ξαναφάνηκαν

Συμβαίνει αὐτὸ ποὺ συμβαίνει, μὲ τὸν λεγόμενο κορονοϊό. Ἔπεσε μιὰ τρανὴ κοτρόνα στὴν λίμνη τῆς ἀφασίας καὶ τῆς περιρρέουσας εὐδαιμονίας. Ταράχτηκαν πολλοὶ καὶ πολύ. Ταράχτηκαν καὶ φοβήθηκαν οἱ εκκλησιομάχοι τῆς αγραβάτωτης θολοκουλτούρας. Ταράχτηκαν καὶ οἱ ἁβροδίαιτοι τζιτζιφιόγκοι τῶν τηλεοπτικῶν ἀναθυμιάσεων, οἱ βάτραχοι τῆς τιποτολογίας. Ταράχτηκαν καὶ πολλοὶ χριστιανοὶ ποὺ φοβοῦνται «τὴν παιδίσκη» τῆς ἐφήμερης ἐξουσίας καὶ ἀρνοῦνται ὅσια καὶ ἱερά. Καὶ βούτηξαν στὴ λάσπη καὶ κοάζουν: φταίει ἡ Θεία Κοινωνία. Ἔνοχος ὁ ἱερέας ποὺ κοινώνησε κόσμο... Ἔχουν τὸν ἔπαινο τοῦ συνεδρίου, ἔλαβαν ἀργύρια τῆς προδοσίας...

Τὰ περιστέρια ὅμως, τὰ παιδιὰ τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ πολὺ ἀγαπητός μας πατὴρ Γεώργιος Σχοινάς καὶ ὅσοι ἄλλοι ἐπίσκοποι ἱερεῖς ἀψηφοῦν τοὺς τωρινοὺς Καϊάφες, πετοῦν ψηλά, ὑψιπέτες ἀετοί. Τοὺς καμαρώνουμε, τοὺς στηρίζουμεκαι μας στηρίζουν.

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος -Κιλκὶς

8 σχόλια:

 1. Εύγε καλή Ανάσταση και καλή Λευτεριά του έθνους μας!..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ε Υ Γ Ε
  Δ Α Σ Κ Α Λ Ε
  !!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ξεφτιλιστικαμε παντιοτροπως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπράβο δάσκαλε, πες τα! Καλή Ανάσταση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Προδότες υπήρχαν,υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
  Μόνο η προσευχή θα τους διώξει.
  Προσευχή γεμάτη από ταπείνωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ.ΣΥΝΟΜΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. "Εξω απο τα δόντια" και χωρίς δικολαβισμούς τα γράφει ο καλός δάσκαλος Δημήτρης Νατσιός!

  Φιλάρετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ & ΙΕΡΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ! ΑΞΙΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.