29 Απρ 2020

Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος:"Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι! Διωγμὸς τῶν πιστῶν ἀπὸ τὶς ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μας!"

Ἀμαρούσιον 27-4-2020
Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα
Χριστός Ἀνέστη!
Μέ μεγάλη συνοχή καρδίας ἀπευθύνομαι σέ Σᾶς, τόν πνευματικό μου πατέρα καί Ἐπίσκοπο. Καθημερινῶς πυροβολούμαστε ὑπό τῶν ἐνοριτῶν μας καί τῶν πνευματικῶν τέκνων οἱ ὁποῖοι ἐπιμόνως μᾶς ἐρωτοῦν πότε ἐπί τέλους θά τούς ἐπιτραπεῖ νά εἰσέλθουν στόν Ἱερό Ναό, νά μετάσχουν στή θεία Λειτουργία καί νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, δηλαδή ζητοῦν τά αὐτονόητα δικαιώματά τους, γιά νά καταφέρουν νά ζήσουν.
Ἐμεῖς ὑπακούσαμε στό ἐκ Θεοῦ «ἐπιτίμιο» ἐκ καρδίας, γιατί πιστέψαμε ὅτι θά ὠφεληθοῦμε ἅπαντες, ἀρχιεπίσκοπος, μητροπολῖτες, ἀρχιμανδρῖτες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, μοναχοί, μοναχές, λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Ἐκκλησίας καί ὅλο τό χριστεπώνυμο πλήρωμα. Πράγματι ὠφεληθήκαμε ὅλοι, δημιουργήσαμε ἁλυσίδες προσευχῆς γιά ὅλο τό εἰκοσιτετράωρο. Γλυκάθηκαν τόσο μέ τήν προσευχή οἱ ἀδελφοί χριστιανοί, πού μᾶς ζητοῦν νά συνεχίσουμε καί μετά τήν... ἄρση τῶν μέτρων.

Μετά ἀπό τήν πρώτη ἑβδομάδα παραμονῆς στό σπίτι (stay home), ἅπαντες διαπιστώσαμε τόν σκληρό διωγμό κατά τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἀρχέκακος ὄφις τῆς πονηρίας ξεσήκωσε τούς πληρωμένους (εἴκοσι ἑκατομμύρια εὐρώ ἀμοιβή ἀπό τήν Κυβέρνηση) δημοσιογράφους γιά νά χτυπήσουν στό ψαχνό, τή θεία Κοινωνία, τόν τρόπο μεταδόσεώς της καί μύρια ἄλλα κορωνοειδῆ ἐπιχειρήματα.
Τό θράσος τους δέν ἔχει ὅρια. Πολιτικοί καί δημοσιογράφοι μοιάζουν μέ μωρά παιδάκια πού συναγωνίζονται ποιός θά κάνει τίς μεγαλύτερες σκανταλιές (π.χ. ἕνας δήμαρχος καταφέρεται κατά τοῦ Ἁγίου Φωτός καί ἄλλος, ὑφυπουργός ἐκδίδει γενική ἀπαγόρευση διανομῆς τοῦ ἁγίου Φωτός). Τί νά λέμε! Εἶναι ἄσκοπο νά ἀναφέρω περιστατικά σέ Σᾶς πού εἶσθε πολύ κοντά σέ ὅλα τά τεκταινόμενα καί ὑφίστασθε τήν ἐντονό­τερη, ὑποθέτω, πίεση ἀπό ὅλους μας.
Σεβασμιώτατε,
Ἐπιτρέψατέ μου νά τολμήσω νά Σᾶς ἀναφέρω, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά ἀφήσουμε το ποίμνιό μας ἄλλο φυλακισμένο, ἀπαρηγόρητο, ἀστήριχτο, ὑποκείμε­νο σέ ὅλους τούς κινδύνους ψυχολογικούς, πνευματικούς, οἰκονομικούς, κοινωνικούς, ἐπικοινωνιακούς, μαθησιακούς, μέ κλειστές ὅλες τίς βαθμῖδες ἐκπαίδευσης, μέ θέαμα μοναδικό τήν τηλεοπτική λατρευτική «συμμετοχή», τιμωρία γιά τή χριστιανική τους ἰδιότητα.
Ἄρχισε τό ραμαζάνι καί ἀφυπνίζεται ἀμυδρῶς καί ἐνεργοποι­εῖται στούς δικούς μας ἄρχοντες ἕνα θρησκευτικό ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ δέν τό βρῆκαν στούς θησαυρούς τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας. Εἶναι ἄκρως λυπηρό βέβαια νά ζοῦν σέ μιά Ἑλλάδα μέ ἔνδοξη ἱστορία 3000 ἐτῶν, μέ λεπτές συγχρόνως θρησκευτικές ἀναζητήσεις καί ἀνατάσεις καί πλούσια ἐθνική καί ἑλληνορθόδοξη παράδοση, καί ὅμως νά ἀπεχθάνονται τήν Ἐκκλησία! ... Καί τό χειρότερο εἶναι, ὅτι ἐπιδιώκουν νά μεταστρέψουν τούς πιστούς μας σέ ἄλλες θρησκεῖες. Ποιός ἄλλος ἀρχηγός θρησκείας ἑκουσίως παρέδωκε ἑαυτόν στούς ἀχαρίστους καί πονηρούς, ποιός κατῆλθε ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς γιά νά καταργήσει τό θάνατο μέ τό θεϊκό θάνατό Του καί παγγενῆ τόν Ἀδάμ (καί τήν Εὔα, δηλαδή ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος) νά ἀναστήσει;
Οἱ ἄρχοντές μας ἀρχικά, φαίνεται, ξαφνιάστηκαν πού εἶδαν ἕναν Ἀρχιεπίσκοπο καί ὅλους τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἑνωμένους καί ἀτάραχους μπροστά στήν πανδημία καί σύμφωνους μέ τά κοσμικά ἐπιστημονικά μέτρα γιά τήν προστασία τῶν πολιτῶν. Φαίνεται ὅμως ὅτι δέν ἐκτίμησαν αὐτή τήν ἀρχοντική συμπεριφορά καί τήν καλοπροαίρετη ἐμπιστοσύνη πού ἀρχοντικά ἐπιφυλάσσει ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στά «πνευματικά τέκνα» της. Τήν ἐμπιστοσύνη τήν ἐξέλαβαν ὡς ἀδυναμία. Ἔτσι ξεσηκώθηκε τό θηρίο πού λέγεται καισαροπαπισμός καί ζητάει δικτατορικά καί ἀντισυνταγματικά νά κανονίζει κάθε λεπτομέρεια τῆς Ἐκκλησίας, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς της καί δράσεώς της ἀκόμη, φεῦ, καί τά τῆς θεόπνευστης λατρείας της.
Κατά τό δημοκρατικότατο Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος δέν ἔχει τήν ἀποκλειστι­κότητα τῆς διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μόνο ἡ Πολιτεία. Βάσει τοῦ ἄρθρου 3 οἱ ρόλοι ἀνάμεσα στήν Ἐκκλησία καί στήν Πολιτεία εἶναι διακριτοί καί ὑπάρχει συναλληλία μεταξύ τους. Δηλαδή συνεννόηση.
Τώρα μόλις πληροφορήθηκα, ὅτι στίς 25 Ἀπριλίου ἡ πρώτη εἴδηση τοῦ ΣΚΑΪ εἶναι ὅτι καί τόν Μάϊο οἱ Ἐκκλησίες, οἱ ὀρθόδοξες ἐννοεῖται, θά εἶναι κλειστές! Μέ ποιό δικαίωμα συνεχίζεται αὐτή ἡ ἀσέβεια; Φαίνεται, ὅτι ὁ δικός μας σεβασμός πρός τήν Κυβέρνηση δέν ἐκτιμήθηκε καί ἐξελήφθη ὡς φόβος καί ἀδιαφορία καί πανικός γιά χειρότερα. 
Σεβασμιώτατε,
Εἶναι πλέον ἀπαραίτητο νά συγκληθεῖ ἡ Σύνοδος τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας καί νά δηλώσουν ἀκεραία τήν ἀλήθεια τῆς ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Δέν νοεῖται πλέον ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἀφήνει ἀκάλυπτους τούς ἱερωμένους πού ἐπιτελοῦν ἐπιμελέστατα τά ἱερατικά τους καθήκοντα καί νά ὑποστηρίζει ἀπροκάλυπτα τήν ἀσέβεια στό κατ’ ἐξοχήν Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας (π.χ. π. Γεώριος Σχοινᾶς, π. Χριστόφορος Γιουσμᾶς στή Χίο …). Εἶναι ἀδιανόητο νά μή δίδεται ἀπό τήν Κα Ὑπουργό Θρησκευμάτων ἡ ἄδεια λιτανείας πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, εἰς ἀνάμνηση τῆς σωτηρίας τῶν κατοίκων τῆς Κέρκυρας ἀπό λιμό, πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν καί νά παραπέμπεται ὁ κατά πάντα ἄξιος Σεβασμιώτατος ἅγιος Κερκύρας κ. Νεκτάριος στόν Εἰσαγγελέα. «Αἶσχος» φώναζε ὁ πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης τή Μεγάλη Παρασκευή γιά τήν ὕψιστη ἀσέβεια πού ὡς ὀρθόδοξο κράτος ἐπιδείξαμε στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Οὔτε λαός, οὔτε Ἐπιτάφιος, οὔτε λιτανεία, γιά τόν διά ἀτιμωτάτου Σταυροῦ μαρτυρήσαντα Κύριο Ἰησοῦ Χριστό μας. Οὔτε πρώτη Ἀνάσταση, οὔτε Λαμπρή! Χωρίς Ἀνάσταση ὁ ὀρθόδοξος λαός μας; Πῶς θά συνεχίσουμε τή διακονία μας οἱ ἱερωμένοι, ἄν ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων, στήν Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα δέν κρατήσει ἀναμμένες ὑψούμενες λαμπάδες; Ἄν δέν ἀκούσει τό Χριστός Ἀνέστη ἀπό τό στόμα τοῦ Μακαριωτάτου καί ἀπό τά στόματα τῶν Σεβασμιωτάτων καί ἀπό τά στόματα ὅλων τῶν πανοσιολογιωτάτων καί τῶν αἰδεσιμωτάτων ἱερέων;
Εἶναι τεράστια ἡ εὐθύνη μας ὡς ἱερωμένων πού ἀνεχθήκαμε αὐτήν τήν νεοεποχίτικη ἀσέβεια νά κατακλύσει τό ἀγωνιζόμενο ὀρθόδοξο ἔθνος μας! Πῶς κατάφεραν ὅλα τά ἄλλα ὀρθόδοξα κράτη καί νά τιμήσουν τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριο στή μεγαλύτερη ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης καί παράλληλα νά μή περιφρονήσουν τίς ὁδηγίες τῶν «ὑπευθύνων» λοιμωξιολόγων καί ἰατρῶν;
Τραγικότερο ὑπῆρξε τό γεγονός τῆς περιφορᾶς τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητῆς ἀπό τόν νεοεκλεγέντα Σεβασμιώτατο Καλαβρύτων κ. Ἱερώνυμο. Τόν σταμάτησε περιπολικό. Τά ἀστυνομικά ὄργανα τοῦ ἔβαλαν πρόστιμο καί ἀφήρεσαν πινακίδες ἀπό τό αὐτοκίνητο πού ἐπέβαινε ὁ Σεβασμιώτατος μεταφέρων τήν Ἁγία Εἰκόνα. Τί σχόλια μποροῦμε νά κάνουμε, θρῆνος καί κλαθμός καί ὀδυρμός γιά τήν ἀσέβεια πρός τήν Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν!
Καί ξαφνικά ὁ ἐξοχώτατος πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μᾶς λύνει τά χέρια. Μόλις στίς 25 τοῦ μηνός Ἀπριλίου, κάτω ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου περνάει πάνω σ’ ἕνα φορτηγό ἡ τραγουδίστρια κ. Ἄλκηστις Πρωτοψάλτη. Πάνω σ’ ἕνα φορτηγό μαζί μέ μουσικούς, μεγάφωνα καί λαμπερό σόου προσελκύει τόν Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος κατεβαίνει μέ συνοδεία, πολλῶν ἀτόμων χωρίς μάσκες καί χωρίς προφυλάξεις γιά τή «φοβερή» πανδημία. Ὅλοι οἱ πολῖτες ἔχουν πληροφορηθεῖ τό ἀναπάντεχο γεγονός καί ἅπαντες οἱ πιστοί καί μή ἑρμηνεύουν τήν εἴδηση αὐτή ὡς ἧττα τῆς Κυβέρνησης ἐκ τῶν ἔσω καί ἐκ τῶν πραγμάτων. Πολύ περισότερο ἐμεῖς πού πιστεύουμε, θεωροῦμε ὅτι τελείωσε ὁ κανόνας μας καί μποροῦμε νά ἐπανέλθουμε μέ περισσότερη ἐμπιστοσύνη στόν Κύριο τῆς δόξης, τόν Βασιλέα τῶν Βασιλευόντων καί Κύριο τῶν Κυριευόντων στά λατρευτικά καί ποιμαντικά προγράμματά μας.
Ἤδη ὁ λαός μας εἶναι πεπεισμένος πιά, ὅτι στόχος τῶν κυβερνητῶν μας εἶναι ἡ περιθωριοποίηση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί ἡ καταστροφή της. Κάποιοι εἶναι ἰδιαίτερα ἐκτεθειμένοι ὄχι ὥς ἄθεοι, ἀλλά ὡς μισόθεοι καί μισάνθρωποι. Εἶναι ἀδύνατον νά κρυφθεῖ ἡ μισοθεΐα τους κατά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (τοῦ Σωματός Του καί τοῦ Αἵματός Του, τοῦ Σταυροῦ Του καί τῆς Ἀναστάσεώς Του) καί εἶναι ἀδύνατον νά μή φανερωθεῖ κάποτε ἡ μισανθρωπία τους, ἡ ἐκδίωξη τῶν πιστῶν Του ἀπό τούς ἁγίους ἱερούς Ναούς Του καί νά μή σημειωθεῖ ἰδιαίτερα ἀπό τήν ἀπέραντη Θεϊκή φιλανθρωπία, ἀλλά καί ἀπό τή θεία καί ἄφατη δικαιοσύνη Του.
Σεβασμιώτατε,
Θέλουμε ταπεινά καί υἱκά νά Σᾶς δηλώσουμε, ὅτι δέν μποροῦμε ἄλλο νά κρατήσουμε τούς πιστούς μας κλειδωμένους ἐκτός τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι κανένα ἀπό τά ὄργανα τῆς τάξεως, τά παιδιά τῆς Ἑλλάδος δέν θά τολμήσει πιά νά βάλει τά χέρια του πάνω μας. Ἐκτός καί ἄν φέρουν ἀλλόθρη­σκους καί ἀλλοεθνεῖς, βαμμένους δημίους ἐναντίον μας. Ταπεινῶς φρονῶ ὅτι ὅλοι οἱ ἐφημέριοι τῆς πατρίδος μας μέ βαθιά χριστοσυνείδηση θά προτιμήσουν ἀκόμα καί τό ἱερό μαρτύριο, χάριν τοῦ πρωτομάρτυρος Κυρίου μας, ἀποβλέποντες ἅμα καί στήν ἐν οὐρανοῖς ἔνδοξο συνανάσταση μαζί Του.
Ὀφείλουμε πάντως εἰλικρινῶς νά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπο τούς ἐνορῖτες μας, γιατί δέν τούς συμπαρασταθήκαμε πατρικότερα καί ἐν Χριστῷ ποιμαντικότερα. Ἄς προσπαθήσουμε νά ἀναπληρώσουμε τίς ἐλλείψεις τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, γιά νά συγκροτεῖται τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας σύν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις.
Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
Ἀσπάζομαι τήν δεξιάν Σας
ἐλάχιστος ἐν πρεσβετέροις
ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

19 σχόλια:

 1. Kιτρινη καρτα στον π. Σαραντο λογω καθυστερησης. Τωρα αντε να σηκωσει τους πεσμενους... Γ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν τα γνωρίζεις καλά τα πράγματα Γ.Π. και μην είσαι τόσο εύκολος στις κατηγορίες. Ο π. Σαράντης Σαράντος είναι η 3 φορά που μιλάει για το ζήτημα της απαγόρευσης της δημόσιας ορθόδοξης λατρείας.

   Φιλευλαβής

   Διαγραφή
  2. Άκου ανώνυμε 2.06...Σαν ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β'ΕΘΝΙΚΗΣ σού βγάζω ΚΟΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ για αντιαθλητικό λάκτισμα.Τα υπόλοιπα στην επιτροπή διαιτησίας μανάρι μου.
   Κατά τα άλλα το άρθρο μπορεί να δημοσιεύεται ετεροχρονισμένα όμως....
   Ας περιμένουμε την σύνοδο της Εκκλησίας για να δούμε την περαιτέρω στάση της Ιεραρχίας.
   Κάποια παπαγαλάκια πάντνς ψυθιρίζουν πως ΔΕΝ θα ληφθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση και θα ΘΕΩΡΗΘΕΊ ως ΕΠΙΤΥΧΙΑ το άνοιγμα των Ναών την συγκεκριμένη χρονική στιγμή....
   ΤΑ ΠΆΝΤΑ ΘΑ ΜΕΤΑΤΕΘΟΎΝ τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ όπου κατά πως δείχνουν τα πράγματα οι Ναοί θα ξανακλείσουν....
   Θέλω να πιστεύω πως η Ιεραρχία θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα λάβει σοβαρές αποφάσεις.ΕΙΔΩΜΕΝ....
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  3. Μεχρι τωρα σε θεωρουσα σοβαρο συναδελφε [πολυτεκνος...] Ουτε μαναρι σου ειμαι ουτε συναδει με την χριστιανηκη ιδιοτητα η ''κοκκινη καρτα''. Καλη φωτιση. Γ.Π.

   Διαγραφή
  4. ΓΙΑΤΙ ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΕ!!!
   ΣΑΝ ΛΟΓΙΚΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙΣ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΙΕΡΕΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ....ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΕ ΠΟΡΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΨΩΣΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΑ ΚΑΚΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ....ΑΦΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ ΒΓΑΖΕΙΣ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΓΩ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΟΥ ΒΓΑΖΩ ΚΟΚΙΝΗ.
   ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΕΓΚΑΛΕΙΣ ΙΕΡΕΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ.
   ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΡΩΝΙΑ ΟΥΤΕ ΨΕΜΑ....ΕΧΩ ΤΟ ΣΗΜΑ Β'ΕΘΝΙΚΗΣ,,,ΑΛΛΑ ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕΣ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ;;;ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΡΕΛΛΑΝΟΥΝ....
   ΕΑΝ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΚΑΤΙ ΒΡΗΚΕΣ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ΣΟΥ ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
 2. Όλοι φταίμε. Αν ο λαός ήθελε ,θα άνοιγαν οι ιεροί ναοί. Ο φόβος εκυρίευσε άπαντες. Βέβαια οι δεσπότες μας όφειλαν και οφείλουν να κάνουν την πρώτη ουσιαστική κίνηση αντίδρασης κατά την γνώμη μου. Άμα ο ποιμένας ανοίξει το δρόμο τα πρόβατα θα τον ακολουθήσουν.
  Αν δεν ακολουθήσουν τότε θα έχουν όλη την ευθύνη οι χριστιανοί για ότι καταστροφικό ακολουθήσει.
  Όμως πιστεύω ότι ο κόσμος θα πάει στις εκκλησίες. Κ.Μ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχαριστούμε τον Αντιοικουμενιστή π. Σαράντη Σαράντο!

  Ορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Βλέπεις η κατακρηση ειναι εύκολη. Βέβαια ο αδερφός ειναι αναμάρτητος και πρωτος το λιθο.........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. δεν έχετε αντιληφθεί τη "αποστασία " του λαού μας ,σε ποιο στάδιο έχει φτάσει ,κάντε μια βόλτα έξω και πείτε εκκλησία ,Χριστός θα πέσουν οι μισοί να σας φάνε και θα σας χλευάσουν ,μπείτε στα social media τι ύβρης υπάρχει για την εκκλησία ,για τον Χριστό , το νέο τραγούδι του Δάντη το ακούσατε "δεν υπάρχει Θεός" ... Ο σατανάς στην Ελλάδα έχει δικαιώματα ...και θα επιτρέψει ο Χριστός γερό κοσκίνισμα ,δηλώστε ομολογία πίστεως ,αλλά να θυμάστε ΛΑΕ ΜΟΥ ΕΙΣΕΛΘΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΟΥ ΟΣΟ ΝΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙ Η ΟΡΓΗ ΜΟΥ ....εδώ βρισκόμαστε θα έχουμε πολλά ,όσοι πιστεύουν, ο ΘΕΟΣ δεν θα επιτρέψει να πειραχτεί μία τρίχα τους ,οι άλλοι ας προσευχόμαστε για αυτούς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μακάρι να είχαμε και άλλους τέτοιους κληρικούς πολλούς ακόμα.

  Συνέσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο π.Σαραντης είναι γνωστός στο Πανελλήνιο για το σπουδαίο του έργο, που πάντοτε ήταν ορθόδοξο και με μεγάλη συμβολή.
  Τώρα σε ότι αφορά την παρούσα περίπτωση, ταπεινά φρονω,πως η επιστολή αυτή θα είχε αξία και νόημα αν γραφόταν την Μ.Εβδομαδα και όχι την ημέρα που ανακοινώθηκε η επανέναρξη λειτουργίας των Ι Ναών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κ. Γιαννακίδη, μάλλον σφάλλετε.
   Ο π. Σαράντης δεν έγραψε πρώτη φορά τώρα.
   Και ακόμα δεν έγραψε την ημέρα που ανακοινώθηκε η επανέναρξη λειτουργίας των ι. Ναών. Η παρούσα επιστολή είναι γραμμένη μια μέρα πριν. Προσέξτε το καλύτερα.

   Φιλακόλουθος

   Διαγραφή
 8. Ο Δίκαιος Κριτής Κύριος Υμων Ιησούς ΧΡΙΣΤΟΣ θα μας κρίνει όλους από την στάση που πήραμε σε αυτόν τον μεγάλο πειρασμό . ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΥΜΑΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Π. Σαράντη συνεχίστε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ο Θεός να τον ευλογεί τον πατέρα Σαράντη και όλο τον κόσμο. Χρειαζόμαστε τέτοιους πατέρες αυτές τις δύσκολες μέρες που έρχονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πρῶτον: Δέν εἶναι "ἐκ Θεοῦ ἐπιτίμιο", ὅπως λέει ὁ κατά τά ἄλλα σεβαστός πατήρ. Ὁ Θεός ποτέ δέν θέλει νά κλείσει τήν Ἐκκλησία (ἐκκλησία) Του καί νά μᾶς ἀφήσει ἀκοινώνητους (πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες).
  Δεύτερον: "Πράγματι ὠφεληθήκαμε ὅλοι, δημιουργήσαμε ἁλυσίδες προσευχῆς γιά ὅλο τό εἰκοσιτετράωρο". Σιγά... Ἐγώ προσωπικά δηλώνω ἀπερίφραστα ὅτι οὔτε ὠφελήθηκα οὔτε προσευχόμοουν ὅλο τό 24ωρο. Ἔ τώρα τί νά ποῦμε; Ὅτι ὠφεληθήκαμε ἀπό τό κλείσιμο τῶν ναῶν; Μή γένοιτο, πάτερ μου... θά μᾶς τίς κλείνουν κάθε λίγο.. πρός ὠφέλειά μας...
  Θεός φυλάξοι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 11:18 πμ
   Καλά τα λέει ο πνευματικός π. Σαράντης Σαράντος. Εσύ κρίνεις βιαστικά και δεν καταλαβαίνεις το βάθος του λόγου του π. Σαράντη.
   Ο π. Σαράντης δεν αθωώνει την εκκλησιομαχία, αλλά βλέπει ότι επιτράπηκε απο τον Κύριο για τις πολλές και μεγάλες αμαρτίες μας.
   Τίποτα το λάθος δεν γράφει ο π. Σαράντης.

   Φιλακόλουθος

   Διαγραφή
 12. Ο Αντιοικουμενιστής π. Σαράντης στέκεται στο ύψος των περιστάσεων!
  Μπράβο του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Πατέρα Σαράντη συνεχίστε να μιλάτε και το έργο σας και μην ακούτε τις κατηγορίες εναντίον σας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.