19 Μαρ 2020

Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου, πίστεως καὶ ἀγάπης !

Γράφει ὁ Δημήτριος Τσελεγγίδης, τ. Καθηγητὴς Δογματικῆς Θεολογίας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ
Βρισκόμαστε μπροστά σέ γεγονότα μέ «ἀποκαλυπτική» σημασία γιά ὅλους μας. Γι’ αὐτό καί τά μέτρα, πού ἀνακοινώθηκαν, θά πρέπει νά γίνουν ἀποδεκτά ὡς κοινό «ἐπιτίμιο τῆς δυσσεβείας» ὅλων μας, ὡς κάποιο δηλαδή φιλάνθρωπο παιδαγωγικό μέσο, πού παραχώρησε ὁ μακρόθυμος καί πολυεύσπλαγχνος Θεός μας, μέ τήν ἀγαπητική πρόνοιά Του, προκειμένου νά ὁδηγηθοῦμε ὅλοι μας, κλῆρος καί λαός, στήν σωτήρια μετάνοια, πού νοεῖται ὡς στροφή τοῦ νοῦ μας στό Θεό. 

Νά προσλάβουμε τό «ἐπιτίμιο» αὐτό ταπεινά, μέ εὐχαριστία καί νά τό ὑπομείνουμε μέ πνεῦμα βαθιᾶς μετανοίας, ὡς πικρό ἀλλά καθαρτικό φάρμακο γιά τήν θεραπεία μας. Ἔτσι, ἡ μετάνοιά μας θά γίνει ἡ ἀποτρεπτική ἀσπίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐντός μας. Θά γίνει ἡ ἀόρατη καί ἀλεξίκακη ὀμπρέλα γιά τήν ἀσφαλῆ προστασία μας. 
Ἡ θλίψη, πού διερχόμαστε, ἐλέγχει ἀλαθήτως τήν κλίση τῆς προαιρέσεώς μας. Διαπιστώνουμε δηλαδή ποῦ κλίνει τό θέλημά μας, στόν Θεό ἤ στόν κόσμο. 
Ἄς ἀποδεχθοῦμε μέ πνεῦμα συνέσεως τό πικρό καί σωτήριο φάρμακο τῆς σωτηρίας μας. «Νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, νῦν ἡμέρα (τῆς ἐν μετανοίᾳ) σωτηρίας» μας. Ὅλες οἱ «ἐπιφορές» καί τά «ἐπιτίμια» τοῦ Θεοῦ ἀναιροῦνται μέ τήν εἰλικρινῆ μετάνοια, ὅταν μάλιστα αὐτή ἀκολουθεῖται ἀπό τό κατά Θεόν πένθος καί τήν νηστεία. 
Ἡ μετάνοια ἀποτελεῖ τό πνευματικό «κλειδί» γιά τήν ἐπανασύνδεση τῆς ἀγαπητικῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Αὐτό πιστοποιεῖται ἀπό τό γράμμα καί τό...
πνεῦμα τόσο τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης ὅσο καί ἀπό τήν κατατεθειμένη ἁγιοπνευματική ἐμπειρία, διαχρονικῶς, μέχρι καί τῶν προσφάτως ἁγιοκαταταχθέντων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ἡ βαθιά βιωμένη μετάνοιά μας, σέ συνδυασμό μέ τήν εὐσπλαγχνία μας πρός τόν πάσχοντα πλησίον, θά λειτουργήσουν καταλυτικά γιά τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τό πικρό «ἐπιτίμιό» μας. Κανείς ἄς μή νομίσει πώς ἐξαιρεῖται ἀπό τά παραπάνω ἐκτεθέντα. 

Ἄν ζούσαμε μέ τό φρόνημα τοῦ Τελώνη καί τοῦ μετανοημένου ἀσώτου τῆς Παραβολῆς τοῦ Εὐαγγελίου ἤ ἔστω τοῦ εὐγνώμονα ληστῆ ἐπί τοῦ Σταυροῦ, δέν θά στερούμασταν τώρα τήν Θεία Εὐχαριστία. 

Ἄν λάβουμε ὑπόψη ὅτι γιά πρώτη φορά στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας διακόπτεται ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, τοῦτο σημαίνει πώς δέν εἴμαστε πλέον ἄξιοι νά μετέχουμε σ’ αὐτήν. Καί οὐσιαστικά, ὁ Χριστός παραχώρησε τήν ὀδυνηρή αὐτή δοκιμασία, ὡς «ἐπιτίμιο», ἐπειδή ἀναξίως κοινωνοῦμε ὅλοι μας. 

Γιά τούς παραπάνω λόγους, περιμένουμε ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς καί τούς Ἱερεῖς μας νά ὁμολογήσουν δημόσια καί ταπεινά -πρῶτα ἀπ’ ὅλους μας αὐτοί- τήν ἀποξένωσή τους ἀπό τό πνεῦμα καί τή ζωή τοῦ Χριστοῦ -πρᾶγμα πού ἔκαναν ἤδη κάποιοι- καί νά ζητήσουν τόσο γιά τόν ἑαυτό τους ὅσο καί γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἔλεος γιά τό δικαίως ἐπιβληθέν «ἐπιτίμιο». Ἄλλωστε, καί βιβλικῶς ὁμολογοῦμε πρός τόν Κύριο, ὅτι «δίκαιος εἶ ἐπί πᾶσι, οἷς ἐποίησας ἡμῖν» (Δανιήλ, 3). Ἀλλά καί κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας οἱ λειτουργοί (Ἀρχιερεῖς ἤ Ἱερεῖς) ζητοῦν ἀπό τόν Χριστό τήν ἄφεση τῶν δικῶν τους ἁμαρτημάτων καί τῶν ἀγνοημάτων τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ («προσπεσεῖν τοῖς οἰκτιρμοῖς σου ὑπέρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων», Α΄ Εὐχή τῶν Πιστῶν, Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἱερατικόν, σελ. 116, Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 1995). 

Μόνο μέ τήν θερμή προσευχή μας, τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι αὐτοεπίσκεψή μας, τήν ἀποκαλυπτική (ἄνωθεν) αὐτοδιάγνωση καί τήν γνήσια αὐτογνωσία μας, πού ἀκολουθεῖ, θά δοῦμε τό προσωπικό «δοκάρι» στόν πνευματικό ὀφθαλμό μας, ὡς τήν πρωτογενῆ καί κύρια αἰτία τοῦ κοινοῦ «ἐπιτιμίου» μας. 

Μόνο μέ τήν βαθιά βιωμένη -ὑπαρξιακῶς- μετάνοιά μας καί τήν ἄφεση ἁμαρτιῶν πού θά βιώσουμε ἀπό τόν παρόντα κατ’ αὐτήν Χριστό, θά ζήσουμε χαρισματικῶς τήν γνήσια κοινωνία μας μέ τόν Θεό, στήν καρδιά μας. Καί μετά τήν ἄρση τοῦ «ἐπιτιμίου», θά τήν ζήσουμε καί μυστηριακῶς μέ πληρότητα στόν Ναό τοῦ Θεοῦ -ἐν συνάξει καί ἐν ἀγαλλιάσει- καί μέ τά ἄλλα μέλη τοῦ μυστηριακοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. 

Μέχρι τότε, θά τηροῦμε ἐπιμελέστερα τίς θεῖες ἐντολές, γιά νά ἐκφράζουμε μέ τόν τρόπο αὐτό ἐμπράκτως τήν μετάνοια καί τήν ἀγάπη μας πρός τόν Χριστό, ὥστε νά ἐπανενεργοποιηθεῖ ἡ ἐν ἡμῖν βασιλεία τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας. 

Ἡ ἔμπονη συντριβή τῆς καρδιᾶς μας θά ἐνεργοποιήσει τήν ἐντός μας ἀπενεργοποιημένη παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί θά μᾶς κάνει χωρητικούς τῆς ἐνεργοῦ παρουσίας Του. Θά μᾶς παρηγορήσει, ὡς Παράκλητος, παρέχοντάς μας τόν πολυβιταμινοῦχο «καρπό» τῆς ἐνεργοῦ πλέον παρουσίας Του, δηλαδή τήν «ἀγάπη, τήν χαρά, τήν εἰρήνη…», πού θά βιώνεται ἐντός μας «ἐν πάσῃ αἰσθήσει». Αὐτή ἡ γεύση ἀποτελεῖ καί τό ἀδιάψευστο κριτήριο γιά τήν γνησιότητα τῆς μετανοίας μας. Ἀντίθετα, ἄν δέν διαπιστώνονται βιωματικῶς τά παραπάνω ἐντός μας, σημαίνει ὅτι ἡ ἁμαρτία καί κυρίως ἡ αἰτία της -δηλαδή ἡ κακή ἐπιθυμία τῆς προαιρέσεώς μας- παραμένει ἀγαπητικῶς καί ἐνηδόνως ἐντός μας, ἀμετανόητη καί ἀνεξομολόγητη. 

Ἄς ἠχήσουν ἀνησυχητικῶς στά αὐτιά μας τά λόγια τοῦ Θεοῦ, ἀπό τό στόμα τοῦ Προφήτη καί Βασιλιᾶ Δαϋίδ: «Ὁ Θεός ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπί τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιών ἤ ἐκζητῶν τόν Θεόν. Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. 52, 3-4). 

Κλείνουμε, τέλος, ρεαλιστικῶς αἰσιόδοξα, ἐνθυμούμενοι τήν σωτηρία τῆς Νινευΐ, μετά τήν ὁλοπρόθυμη ἀνταπόκριση ὅλων τῶν κατοίκων της (ἀπό τόν Βασιλέα καί τούς μεγιστάνες μέχρι καί τά ζῶα) στό κήρυγμα μετανοίας τοῦ Προφήτη Ἰωνᾶ. Ὅπως χαρακτηριστικά σημειώνεται: «Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ μετενόησεν (!) ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ᾗ ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐποίησε» (Ἰωνᾶ, 3,10). 

Ὁ δέ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, θαυμάζοντας τήν μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν, ἀναφωνεῖ: «Ἴδωμεν τόν Θεόν διά φιλανθρωπίαν ψευδόμενον... Μετενόησαν Νινευΐται καί μετενόησεν ὁ Θεός. Ἔσχισεν ἡ μετάνοια τῆς ἀπωλείας τό πρόσταγμα... Ὤ πάντα δυναμένης μετανοίας! Ἐπί γῆς τελεῖται καί τά ἐν οὐρανοῖς ἀναστρέφει» (PG 64, 424-433 καί ΕΠΕ 8Α, 510-520).

21 σχόλια:

 1. Αυτός είναι καθηγητής Θεολογίας!!!

  Ρωμιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δηλαδή θα πρέπει να αποδεχθούμε αδιαμαρτύρητα το κλείσιμο των Εκκλησιών γιατί κατά τον κύριο Καθηγητή είναι εκ του Θεού επιτίμιο;Με συγχωρείτε αλλά ο πνευματικός μου (διευκρινίζω ότι δεν είναι ο...Μητσοτάκης)μου επέτρεψε να μεταλάβω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απο πού βγαίνει ανώνυμε 12:15 πμ, ότι ο καθηγητής Τσελεγγίδης είπε να αποδεχθούμε αδιαμαρτύρητα το κλείσιμο των Ναών;;

   Διαγραφή
  2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ20 Μαρτίου 2020 - 2:37 μ.μ.

   Μα από το κείμενό του όπου ουδεμία αναφορά σε διαμαρτυρία γίνεται.Αντιθέτως προτρέπει(ενδεικτικά).''Ας ΑΠΟΔΕΧΘΟΎΜΕ με πνεύμα συνέσεως το πικρό και σωτήριο φάρμακο της σωτηρίας μας''και''να προσλάβουμε το ''επιτίμιο''αυτό ταπεινά,με ευχαριστία και να το υπομείνουμε με πνεύμα βαθιάς μετανοίας...''.

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ κ. Λουκάκη
   Πνεύμα συνέσεως είναι το πνεύμα μετανοίας και ταπείνωσης.
   Το ζήτημα των διαμαρτυριών δεν το θίγει καθόλου ο κ. Τσελεγγίδης.
   Η μετάνοια δεν αποκλείει και τις διαμαρτυρίες. Αλλά το κυριώτερο είναι η μετάνοια.

   Συνέσιος

   Διαγραφή
  4. Για να πω την αλήθεια, μου δόθηκε η ίδια εντύπωση με τον κ. Λουκάκη. Π.χ. ο άγιος Παΐσιος έλεγε σχετικά για τις διαμαρτυρίες να γίνονται (υπάρχουν αποσπάσματα στο ίντερνετ) π.χ. για εκείνη την ταινία, έστω και αν η προσευχή βοηθά περισσότερο, η διαμαρτυρία είναι ομολογία.
   Έχω ένσταση και σε κάποιο άλλο σημείο:
   Έτσι κι αλλιώς αν το πάμε κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνήσει. Περνάει εδώ η εντύπωση ότι η Θεία Κοινωνία είναι η επιβραύβευση της αξιότητας. Αυτό είναι άκρως επικίνδυνο και αντιορθόδοξο. Κρίμα!


   Συμφωνώ απόλυτα και με 9:19.

   Διαγραφή
  5. Λάθος ανώνυμε 11:14 μμ για το ζήτημα της θείας Κοινωνίας.
   Υπάρχει μεγάλη πλάνη πάνω σ' αυτό. Υπάρχει η εντύπωση ότι την λαμβάνουμε έστω και αν ζούμε σαρκική ζωή, αμαρτωλή, αμετανόητη και κοσμική! Λάθος!
   Η θεία Κοινωνία έχει όρους κάτω απο τους οποίους δίδεται. Δεν επιτρέπεται στον καθένα να την λάβει. Ολοι την λαμβάνουν χαριστικά. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι-πολλοί που δεν πρέπει να την λάβουν καθόλου για κάποιο διάστημα.

   Εκκλησιαστικός

   Διαγραφή
  6. Δεν είπα αυτό, δεν είπα χωρίς προϋποθέσεις, αλλά το έχοντας τις προϋποθέσεις να προσέρχεσαι με την αίσθηση ότι είμαι άξιος, σαν επιβράβευση.
   Για καλύτερη κατανόηση:
   "...Είναι ανάρμοστο να μεταλαμβάνουμε μία φορά τον χρόνο, όπως ορισμένοι συνηθίζουν, θεωρώντας την ιερότητα των θείων Μυστηρίων προσιτή μόνο στους αγίους. Είναι προτιμότερο να σκεφτόμαστε ότι η Χάρη που λαμβάνουμε μέσα από το μυστήριο μας εξαγιάζει. Κάθε άλλη συμπεριφορά φανερώνει περισσότερο οίηση παρά ταπείνωση, καθώς οι άνθρωποι τις σπάνιες φορές που προσέρχονται πιστεύουν ότι είναι άξιοι της Κοινωνίας. Πολύ καλύτερο θα ήταν εάν, με ταπείνωση καρδιάς, γνωρίζοντας ότι ποτέ δεν είμαστε άξιοι των θείων Μυστηρίων μετέχουμε κάθε Κυριακή προς ίαση των ασθενειών μας, παρά τυφλωμένοι από περηφάνια να νομίζουμε ότι μετά την πάροδο ενός χρόνου αποχής γινόμαστε άξιοι της θείας Μετάληψης”."
   Πηγή: "Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία", του πρωτοπρ. Αλεξάνδρου Σμέμαν, περιοδικό Επίγνωση, τ. 86, Φθινόπωρο 2003. (parathemata.com)

   Διαγραφή
 3. ΚΡΊΜΑ ΣΤΟ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ ΣΥΝΤΑΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΟΛΎ ΝΕΡΌ ΣΤΟ ΚΡΑΣΊ.. ΔΕΝ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΜΌΝΟ ΜΕΤΆΝΟΙΑ ΕΠΙΤΙΜΙΑ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για όλους μιλάει ο κ. καθηγητής.
   Δεν μιλάει μόνο για τους ιερείς, όλοι χρειάζεται να μετανοήσουμε.

   Διαγραφή
  2. Δεν καταλαβαίνεις τί διαβάζεις 1:36 πμ!!
   Καθόλου δεν συντάσσεται ο καθηγητής Τσελεγγίδης με τις παρούσα κατάσταση. Ισα-ίσα μιλάει για μετάνοια ριζική.

   Διαγραφή
 4. Ιεράρχες δεν τιμούν την ιεροσύνη τους καί τό πετραχήλι τους, αυτό συμβαίνει κύριε καθηγητά.
  Μαύρο σύννεφο μας πλάκωσε καθηγητά από την ολιγοπιστια μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Διαφωνώ με την άποψη του καθηγητού!Πρέπει να είμαστε αγωνιστές όχι να δεχόμαστε κλείσιμο των ναών!Και επιτέλοθυς ποιοι να μετανοήσουν?Εκείνοι που δεν πατάνερ το πόδι τους στην Εκκλησία?Εμείς που εκκλησιαζόμαστε, εμείς τραβάμε το ζόρι τώρα.Δε λέω ότι είμαστε σωστοί και καλοί χριστιανοί αλλά τουλάχιστον δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Χριστό, χωρίς λειτουργίες!Βράζουμε αυτή τη στιγμή!Οι υπόλοιποι, τι τους νοιάζει.Έτσι θα τους έρθει η μετάνοια?Επειδή δε θα πηγαίνουν στην εκκλησία?Που έτσι κι αλλιώς δεν πήγαιναν?Η μετάνοια στο λαό θα έρθει μόνο αν γίνει κανένας πόλεμος ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο χειρότερο.Η Παναγία μαζί μας!Εύχομαι να κάνει το θαύμα της και να ανοίξουν οι ναοί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο Θεός επέτρεψε να χαθεί και η Κωνσταντινούπολη και να γίνει η Αγία Σοφία τζαμί, για τις αμαρτίες των τότε Ρωμιών, παρ όλο που είχε άγιο αυτοκράτορα και άλλους αγίους. Μπορούμε να πάμε τώρα να κάνουμε λειτουργία στην Αγία Σοφία; Όχι βέβαια! Είμαστε ακόμα σε επιτίμιο από τον Θεό. Τώρα η κυβέρνηση που ψήφισαν οι περισσότεροι Έλληνες πήρε αυτή την απόφαση. Αναγκαζόμαστε να ακούσουμε όχι να υπακούσουμε. Στην εκκλησία κάνουμε υπακοή όχι στο κράτος. Όπως θα ακούγαμε τους νόμους αν ζούσαμε στη Τουρκία ή στη Σαουδική Αραβία ή την εποχή των διωγμών.
  Με ευλογία πνευματικού μπορούμε κρυφά να κάνουμε ο,τι θέλουμε. Αλλιώς πρέπει να δεχθούμε αδιαμαρτύρητα τις συνέπειες του νόμου και της άδικης κατακραυγής του κόσμου που θα μας δεί να μαζευόμαστε επιδεικτικά στις εκκλησίες.

  Γεωργία Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Άριστο και επίκαιρο το κείμενο ΑΛΛΑ
  1. Γιατί η Εκκλησία δεν επέμενε στην απόφασή της; Θα ήταν σίγουρα αποδεκτή από την ιατρική κοινότητα.
  2.Για τον θαμώνα της bilderberg ούτε λέξη; Για το ΦΕΚ του Φεβρουαρίου ούτε λέξη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εγώ ένα ξέρω... Ότι όλοι θα δώσουμε λόγο στον θεώ!!... Ας παρακαλέσουμε θερμά τον κύριο και θεώ μας!!.. κ την Παναγία μας... Να μας δώσουν την δύναμη της μετανοίας της αγάπης της συνχορεσης..να έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στο θέλημα του... Του Θεού!! Όχι του Μητσοτάκη!!... Να μην σταματήσουμε να λειτουργούμε τους ναούς .. έστω κ μυστικά!!!! Να κοινωνούμε τα από τα αχραντα μυστήρια..να περνούμε δύναμη!..

  Τώρα αυτό που έχω να πω ταπεινά για τους ιερείς μας είναι το εξής. Κάποιοι παπάδες μας λένε πως πήγα ηηη θα πάω με την πρεσβυτέρα Μ να ψάλλει εκείνη κ να λειτουργώ εγώ.. κ να προσεύχομαι εγώ για εσάς..,.... Κ πάντα κεκλεισμένων των θυρών!!!... Εγώ θέλω να πω. Πώς ο παπάς με έναν πηστο μπορεί να λειτουργήσει!!!!! Εγώ όμως χορης παπά δεν μπορώ να λειτουργηθω.. ούτε να κοινονησω ο ανάξιος!!... Έστω κ έτσι θα πάρω δύναμη θα πάρω κουράγιο.. με την θεία κοινωνία θα σκοτώσω το δεμονιο που προσπαθεί να με πάρει μακριά από τον θεώ Μ.... Εύχομαι καλό κουράγιο σε όλους... Όπως κ η πηστη μας να θεριεψη κ πάλι σε εμάς τους Έλληνες!! Τους ορθόδοξους!!! Να σκονταψει ο πηρασμος κ να χαλάσουν τα σχέδια του..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Παιδιά προσοχή την Κυριακή! Πολλοί περιμένουν να δουν παράσταση τύπου Λουκά! Όχι φωνές και τσαμπουκαδες! Έχουμε τα πρότυπα των μαρτύρων και των κρυπτοχριστιανων.

  Όποιος επιλέξει να σπάσει την απαγορευση φανερά πρέπει να έχει ευλογία και να προετοιμαστεί για τις ποινικές συνέπειες! Φυσικα μπορεί να κανει προσφυγή, και εκ των υστέρων ισως δικαιωθεί από τα δικαστήρια και να πάρει και αποζημίωση, οπως λένε νομικοί.

  Καλή φώτιση!

  Γεωργία Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ο καθηγητής τα λέει αυτά ή ο ΙΕΡΟΝΥΜΟΣ; μου μοιάζουν με του δευτέρου googlaristeto (στα ελλην ικά)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΊΝΕΙ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΟΙ ΙΕΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΡΑΤΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ; ΥΠΟΤΙΘΕΤΕ ΔΙΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο καθηγητης καλει σε μετανοια. Οσο για ομολογια, οσοι πιστοι προσελθετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.