19 Μαρ 2020

Ὅσιος Αρσένιος ὁ Καππαδόκης:«Ὅταν ἐξ ἁμαρτιῶν μας ἔρθει παιδαγωγικὴ ὀργὴ Θεοῦ (ἐπιδημία ἀρρώστιας καὶ θανατικὸ στοὺς ἀνθρώπους ἢ στὰ ζῶα) ὁ κατάλληλος Ψαλμὸς εἶναι ὁ Ν'(50)»

Ὁ ἅγιος Αρσένιος ὁ Καππαδόκης εἶχε ὁρίσει γιὰ καθέναν ἀπὸ τοὺς Ψαλμοὺς τοῦ Δαβίδ τὴν περίσταση γιὰ τὴν ὁποία ἦταν κατάλληλος ὡς προσευχητικό ἀνάγνωσμα. Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης διέσωσε αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ποὺ εἶχε ὁρίσει ὁ ἅγιος Αρσένιος. Ὅταν ὁ Ὅσιος Παΐσιος ρωτήθηκε σχετικά, ἀπάντησε: "Ὁ ἅγιος Αρσένιος, ἐπειδὴ δὲν ἔβρισκε στὸ Εὐχολόγιο τὴν ἀνάλογη εὐχὴ σὲ κάθε περίπτωση πού του ζητοῦσαν βοήθεια οἱ ἄνθρωποι, χρησιμοποιοῦσε καὶ Ψαλμούς.

Σὲ ἕνα τετράδιο εἶχε γράψει γιὰ ποιὰ περίπτωση χρησιμοποιοῦσε τὸν κάθε ψαλμό. Ὅταν λοιπὸν ἦρθε τὸ τετράδιο αὐτὸ στὰ χέρια μου, ἄρχισα νὰ διαβάζω τὸ Ψαλτήρι, κάνοντας προσευχὴ γιὰ τὴν περίπτωση του κάθε Ψαλμοῦ. Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι στὴν προσευχὴ μὲ τὸ Ψαλτήρι πολὺ βοηθάει καὶ ὁ Ἅγιος Αρσένιος".
Σὲ αὐτὸ τὸν κατάλογο τῶν Ψαλμῶν διαβάζουμε ὅτι «Ὅταν ἐξ ἁμαρτιῶν μας ἔρθει παιδαγωγικὴ ὀργὴ Θεοῦ (ἐπιδημία ἀρρώστιας καὶ θανατικὸ στοὺς ἀνθρώπους ἢ στὰ ζῶα)» ὁ κατάλληλος Ψαλμὸς εἶναι ὁ Ν'(50). Ὁ Ψαλμὸς αὐτὸς ἀναγινώσκεται πολλὲς φορὲς καὶ στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες, πολλοὶ δὲ Χριστιανοί τον...
γνωρίζουν ἀπὸ στήθους, ὁπότε μποροῦμε νὰ τὸν ἐπαναλαμβάνουμε διαρκῶς ἢ ἐναλλὰξ μὲ ἄλλες προσευχὲς καὶ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ. Παραθέτουμε καὶ ἐδῶ τὸ κείμενο τοῦ Ν' Ψαλμοῦ:


ΨΑΛΜΟΣ Ν' (50)
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέν με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστεᾶ τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου καὶ τὸ Πνεῦμα Σου τὸ Ἅγιόν μὴ ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρισόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσιν. Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξ ουθενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ιερουσαλημ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.