26 Μαρ 2020

Αἴτημα πρὸς τὸν Ὑφυπουργὸ Πολιτικῆς Προστασίας ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση ΘεολόγωνἈθήνα, 24 Μαρτίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 11
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αἴτημα πρὸς τὸν Ὑφυπουργὸ Πολιτικῆς Προστασίας
γιὰ νὰ προστεθεῖ, στοὺς λόγους κατ' ἐξαίρεση ἄδειας μετακίνησης, ἡ σύντομη προσευχητική ἐπίσκεψη τῶν Ὀρθοδόξων στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ μας, ὀρθόδοξοι χριστιανοί, στὴν πλειονότητά τους, εἶναι εὐσεβεῖς, ἐκκλησιάζονται, καί, ἰδιαίτερα στὶς δύσκολες δοκιμασίες τῆς ζωῆς τους, σπεύδουν στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, προκειμένου νὰ προσεγγίσουν, διὰ τῆς προσευχῆς, τὸν Τριαδικὸ Θεὸ τῆς πίστεώς τους, αἰτούμενοι, τὴν παρέμβαση, βοήθεια, στήριξη καὶ προστασία Του. Ἡ παρακλητικὴ πρὸς τὸν Φιλάνθρωπο καὶ Ἐλεήμονα Θεὸ καὶ Δημιουργὸ τάση τους ἀποτελεῖ ὁδηγία τοῦ ἴδιου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. πάς γάρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τώ κρούοντι ἀνοιγήσεται» (Ματθ. 7, 7-8). Στὶς γενικὲς καταστροφὲς ἢ πανδημίες συνεπῶς, ὡς ψυχοσωματικὰ ὄντα ποὺ εἶναι, νιώθουν τὴν ἀνάγκη, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αὐτονόητη βοήθεια, ποὺ δέχονται, ἐκ μέρους τῆς ὀργανωμένης πολιτείας τους, νὰ προσεγγίσουν τὴν...
ἱερὴ πόρτα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τοῦ ζητήσουν ἐνδυνάμωση, ἐμψύχωση, στήριξη, ψυχικὴ ἀντοχή, ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία. Μὲ τὴ δικὴ Τοῦ βοήθεια, καταφέρνουν νὰ ὑπερβαίνουν τὸν ἑαυτό τους καὶ νὰ ἀγωνίζονται, ἑνωμένοι καὶ συντεταγμένοι, στὸν κοινό τους συλλογικὸ σκοπό, στὸ πλαίσιο τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης μὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς συνανθρώπους τους, καί, φυσικά, χωρὶς νὰ ὑποτιμοῦν καὶ τὴν καθ' ὅλα πολύτιμη προσφορὰ τῆς Ἐπιστήμης.
Αὐτὲς οἱ σκέψεις μας ὤθησαν νὰ ἀπευθυνθοῦμε, παρακλητικά, πρὸς τὸν ἀξιότιμον κ. Νικόλαον Χαρδαλιά, Ὑφυπουργὸν Πολιτικῆς Προστασίας καὶ διαχείρισης κρίσεων, γιὰ νὰ τοῦ ὑποβάλλουμε τὸ εὔλογο αἴτημα τῶν μελῶν τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων ἀλλὰ καὶ πάρα πολλῶν συμπολιτῶν μας, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται σὲ μιά, ἴσως ἐκ παραδρομῆς, παράλειψη τῶν κυβερνητικῶν μέτρων ποὺ ἐξαγγέλθηκαν.
Συγκεκριμένα, ζητήσαμε νὰ προστεθεῖ στὸ σημεῖο Β5 τῆς ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ἡ δυνατότητα χορήγησης ἄδειας μετακίνησης καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη νὰ πραγματοποιήσουν μιὰ σύντομη ἐπίσκεψη σὲ ἕναν ὀρθόδοξο ναό, προκειμένου, νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸν Θεὸ καὶ Δημιουργό τους, ἂν λάβει κανεὶς ὑπόψη καὶ τὴν ψυχικὴ πίεση καὶ ἀγωνία τους, λόγῳ τῆς πρωτόγνωρης κατάστασης ποὺ βιώνουν ἀπὸ τὴν ἐνσκήψασα παγκόσμιας ἐμβέλειας πανδημία. Σύμφωνα μέ τὰ μηνύματα τῶν μελῶν μας, τὸ αἴτημά μας εἶναι δίκαιο, ἀφοῦ δίνονται ἄδειες -καὶ πολὺ ὀρθά- γιὰ κατ' ἐξαίρεση μετακινήσεις γιὰ ἀρκετοὺς εὔλογους λόγους, ὅπως (μετάβαση σὲ φαρμακεῖο, ἐπίσκεψη σὲ γιατρό, προμήθειες ἀγαθῶν πρώτης ἀνάγκης, μετάβαση σὲ τράπεζα, γιὰ ἀτομικὴ σωματικὴ ἄσκηση ἢ γιὰ ἀνάγκες κατοικίδιου ζώου). Ἡ προσθήκη, λοιπὸν τῆς δυνατότητας, μιᾶς σύντομης ἐπίσκεψης στὴν Ἐκκλησία, ἔστω καὶ μὲ τὴ μορφὴ ποὺ τὴν προσδιόρισε ὁ κ. Πρωθυπουργός, σὲ συνέντευξή του πρὶν ἀπὸ 10 ἡμέρες, πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἕνα εὔλογο αἴτημα, ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὸ καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἀνακουφίσει πνευματικὰ ἐκείνους ποὺ τὴν ἔχουν ἀνάγκη: Τί εἶχε πεῖ ὁ κ. Μητσοτάκης: «Πρέπει νὰ περιορίσουμε τὴ μαζικὴ προσέλευση στὶς Ἐκκλησίες. Πιστεύω ὅτι ὁ καθένας ἔχει τὸ δικαίωμα. Καὶ ἐγὼ τὸ ἔχω. Μιὰ φορὰ πῆγα μόνος μου στὴν Ἐκκλησία, ἄναψα ἕνα κερί, ἔκανα τὸν σταυρό μου καὶ εἶπα αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ πῶ... Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ μαζικὴ προσέλευση στὶς Ἐκκλησίες... Πιστεύω ὅτι ἂν τὸ δεῖ κανεὶς καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ ἑνὸς πιστοῦ, δὲν θὰ ἐκληφθεῖ ὡς ἁμαρτία, ἂν δὲν παρακολουθήσει τοὺς Χαιρετισμοὺς ἢ ἂν τὴν Κυριακὴ δὲν πάει στὴν Ἐκκλησία. Μπορεῖ κάποια στιγμὴ νὰ περάσει μέσα στήν ἑβδομάδα νὰ ἀνάψει ἕνα κεράκι».
Ἡ ἐπικοινωνία τῶν Χριστιανῶν μὲ τὸν Θεό, μπορεῖ νὰ γίνει μὲ διάφορους τρόπους καὶ φυσικὰ καὶ ἐντὸς τῆς οἰκίας τους. Ὅμως, οἱ Ὀρθόδοξοι, λόγῳ τοῦ ἰδιαίτερου περιεχομένου της λατρευτικῆς καὶ μυστηριακῆς τους ζωῆς, ἔχουν τὴ σωτηριακή ἀνάγκη νὰ μεταβοῦν καὶ νὰ προσευχηθοῦν, ἔστω καὶ λίγο, στὴν Ἐκκλησία τους, ἡ ὁποία, μάλιστα, τοὺς προσκαλεῖ: «Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν...» (Ψαλμ. 67 ἢ 68, 27 ἢ 26).
Ἐκ παραδόσεως, ἐπίσης, ὁ πολύπαθος ἑλληνικὸς λαός, διαχρονικά, σὲ ὅλες τὶς ἐθνικὲς περιπέτειές του ἀλλὰ καὶ στὶς περιπτώσεις λοιμῶν, ἀνομβρίας κ. ά., κατέφευγε πάντοτε στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ στὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, πραγματοποιοῦσε πάνδημες ολονυκτίες, παρακλήσεις καὶ λιτανεῖες, ἱκετεύοντας τὴ σωτηριακή παρέμβαση καὶ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ ἀναζητῶντας προσωπικά, ἕνα ψυχικὸ ἀποκούμπι, ἕνα πνευματικὸ στήριγμα γιὰ τὴ φιλάνθρωπη πράξη καὶ θεοφιλῆ ζωή του.
Γιὰ ὅλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλέσαμε τὸν Ὑφυπουργὸν κ. Νικόλαον Χαρδαλιά, νὰ προστεθεῖ στοὺς λόγους τῆς κατ' ἐξαίρεση μετακινήσεως τῶν πολιτῶν καὶ ἡ δυνατότητα ὀλιγόλεπτης ἐπίσκεψης στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, ὅσων πιστῶν ἐπιθυμοῦν νὰ καλύψουν τὶς πνευματικές τους ἀνάγκες, ὑπὸ τοὺς ὅρους ποὺ προβλέπει ὁ νόμος καὶ εὐελπιστοῦμε στὴν ἄμεση ἱκανοποίηση αὐτοῦ τοῦ λογικοῦ καὶ δίκαιου αἰτήματος τῆς Ἑνώσεώς μας.

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
Πρὸς
Ἀξιότιμον Ὑφυπουργὸν Πολιτικῆς Πρoστασίας καὶ Διαχείρισης κρίσεων,
κ. Νικόλαο Χαρδαλιά
Κοιν.:
1. Εξωχότατον κ. Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος
2. Ἀξιότιμον κ. Ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν
3. Γραφεῖο Πρωθυπουργοῦ Θεσσαλονίκης
ΘΕΜΑ: Αἴτημα γιὰ νὰ προστεθεῖ, στοὺς κατ' ἐξαίρεση λόγους ἄδειας μετακίνησης, ἡ σύντομη προσευχητική ἐπίσκεψη τῶν Ὀρθοδόξων στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς
Ἀξιότιμε κ. Ὑφυπουργέ,
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν νέων μέτρων περιορισμοῦ τῆς μετακίνησης τῶν πολιτῶν καθὼς καὶ τῶν λόγων τῆς κατ' ἐξαίρεση ἄδειας μετακίνησής τους (22-03-2020), λαμβάνουμε πλῆθος μηνυμάτων ἀπό τα, ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, λειτουργοῦντα Παραρτήματά μας, τὰ ὁποῖα ἐκφράζουν, ἐν πολλοῖς τὸ εὔλογο αἴτημα πολλῶν συμπολιτῶν μας, νὰ προστεθεῖ στὶς κατ' ἐξαίρεση μετακινήσεις τῶν πολιτῶν καὶ στὸ σημεῖο Β5, ἡ δυνατότητα χορήγησης ἄδειας καὶ σὲ ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη νὰ πραγματοποιήσουν σύντομη ἐπίσκεψη σὲ Ἱερὸ Ναὸ γιὰ Προσευχή.
Τὸ αἴτημα εἶναι εὔλογο καὶ ἀνταποκρίνεται σὲ ὅσα εἶπε καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, πρὶν ἀπὸ 10 ἡμέρες, ὅτι μποροῦν νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα οἱ πιστοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ νὰ πᾶνε στὴν Ἐκκλησία, νὰ ἀνάψουν ἕνα κερί, νὰ κάνουν τὸν Σταυρό τους καὶ νὰ προσευχηθοῦν, ἂν λάβει κανεὶς ὑπόψη καὶ τὴν ψυχικὴ πίεση καὶ ἀγωνία τους, λόγῳ τῆς πρωτόγνωρης κατάστασης ποὺ βιώνουν ἀπὸ τὴν ἐνσκήψασα πανδημία.
Μὲ βάση τὰ παραπάνω, ἀξιότιμε κ. Ὑφυπουργέ, σᾶς παρακαλοῦμε νὰ προσθέσετε, στοὺς λόγους τῆς κατ' ἐξαίρεση χορήγησης ἄδειας μετακίνησης καὶ τὸν λόγο τῆς σύντομης ἐπίσκεψης στὴν Ἐκκλησία ὅσων ἀπὸ τοὺς ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς αἰσθάνονται τὴν πνευματικὴ ἀνάγκη νὰ τὸ κάνουν, ἔστω καὶ μὲ τὴ μορφὴ ποὺ προσδιορίστηκε ἀπὸ τὸν κ. Πρωθυπουργό, διότι αὐτὸ θὰ συμβάλλει στὴν πνευματική τους ἀνακούφιση καὶ στήριξη, γεγονὸς τὸ ὁποῖο θὰ ἐκτιμηθεῖ δεόντως.
Μὲ τιμὴ
Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
Ὁ Πρόεδρος: Ὁ Γενικὸς Γραμματέας
Ἡρακλῆς Ρεράκης: Παναγιώτης Τσαγκάρης

Καθηγητὴς Θεολογίας ΑΠΘ: Ὑπ. Δρ. Θεολογίας

2 σχόλια:

 1. πατήρ Iλαριων26 Μαρτίου 2020 - 9:24 μ.μ.

  Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού;Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά,είχαν ασθένειες,θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους,μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους.Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία,η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους.Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή,αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια,απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
  Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πατερ μου.
   Η ολιγοπιστία μας θα 'ελεγα και όχι η απιστία μας είναι το τραγικό της υποθέσεως.
   Είναι αυτό πού λέει ''οίδα σου τα έργα,ότι ούτε ψυχρος εί ούτε ζεστός'όφειλον ψυχρός ής ή ζεστός....ούτως ότι χλιαρός ει,μέλλων σε εμέσαι εκ τού στόματος μου''....
   Είναι αυτή η ολιγοπιστία μας όπου στά εύκολα Θεοποιούμε τόν εαυτό μας και στα δύσκολα πιανόμαστε απο του ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αναζητώντας τήν σωτηρία.
   Κατά τα άλλα είμαστε κατ΄όνομα Χριστιανοί.
   Ζητώ συγνώμη και να εύχεσται γιά όλες τίς πολύτεκνες οικογένειες.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.