19 Μαρ 2020

Ὁ π.Ἀνανίας γιά μετανάστες καί κορωνοϊό

1 σχόλιο:

  1. Προσευχή για την επιδημία του κορωνοϊού, άγνωστου συγγραφέως (δεν είναι δική μου).

    Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο διά την πολλήν σου αγαθότητα ποιήσας τον άνθρωπον, ό ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, πρόσχες νύν επί τήν δέησιν των τέκνων σου, και ρύσαι ημάς τής επελθούσης τώ κόσμω σου απειλής, ότι νόσος ενέσκηψε δεινή, και φόβος θανάτου εκύκλωσεν ημάς. Πλείστοι ησθένησαν, και ικανοί εκ του λοιμού εκοιμήθησαν, καί ούκ έστιν ο λυτρούμενος πλήν σου, Κύριε.

    Οίδαμεν, Αγαθέ, ότι πρός νουθεσίαν ημών επήγαγες ταύτα εφ’ ημάς, αλλά νύν επιστρέφοντες, εν μετανοία κραυγάζομεν. Την νομήν του λοιμού ανάστειλον, καί πάντας ώς οικτίρμων θεράπευσουν, τους δέ θανόντας αδελφούς ημών εν ταίς σκηναίς σου ανάπαυσον. Ειρήνην τή οικουμένη δώρησαι, και γνώτωσαν πάντες ότι Σύ εί Θεός μόνος, και οί πιστεύοντες εις Σέ ού δεδοίκασι θάνατος.

    Ότι σύ εί ή ελπίς ημών, και είς χείρας σου ή ζωή ημών άπασα, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, σύν τώ Πατρί και τώ Αγίω Πνεύματι, νύν καί αεί και είς τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

    Σημείωση: Ευχαρίστως σε όποιον το επιθυμεί θα μπορούσα να στείλω την πρωτότυπη προσευχή ως φωτογραφία με το πολυτονικό σύστημα. Θα με βρείτε στο messenger ως ‘’Κωνσταντίνος Θρασυβούλου”

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.