20 Φεβ 2020

Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιβαλλόμενης πολυπολιτισμικότητας

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
Ἡ ὑγιὴς πολυπολιτισμικότητα ἀποτελεῖ μία μορφὴ φυσιολογικῆς συνύπαρξης διαφορετικῶν ἀνθρώπων, προερχομένων ἀπὸ ποικίλα πολιτισμικὰ περιβάλλοντα. Οἱ κοινωνικὲς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, σὲ μία τέτοιας φυσιολογικῆς μορφῆς πολυπολιτισμικὴ πραγματικότητα, χαρακτηρίζονται γιὰ τα βαθιὰ αἰσθήματα ἀποδοχῆς, σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης τοῦ ἑνὸς πρὸς τον «ἄλλο», ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φύλο, τὸ θρήσκευμα, τὴν ἐθνικότητα ἢ ἄλλες διαφορές. 
Ὡστόσο, ἡ πολυπολιτισμικότητα στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὰ τελευταία χρόνια, ἔχει λάβει μία νέα ὕπουλη μορφή, διότι δὲν προέκυψε ἀβίαστα, ὡς μία φυσιολογικὴ κατάσταση, ἀλλὰ κατὰ παραγγελία ξένων παραγόντων. 
Οἱ πλεῖστοι Ἕλληνες, μὲ αὐτὰ ποὺ βλέπουν, ποὺ μαθαίνουν καὶ ποὺ βιώνουν, ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ μορφὴ αὐτῆς τῆς πολυπολιτισμικότητας, ποὺ μὲ τόση μεθοδικότητα, ὁρμὴ καὶ οἰκονομικὴ στήριξη μεθοδεύεται καὶ κατασκευάζεται, γιὰ τοὺς Ἕλληνες, χωρὶς τοὺς Ἕλληνες, ἀποτελεῖ μία φυλακή, ποὺ μέσα τῆς σχεδιάζεται νὰ κλειστεῖ καὶ νὰ... χαθεῖ τὸ παρελθόν, νὰ σβήσει τὸ παρὸν καὶ νὰ ὑποθηκευθεῖ τὸ μέλλον τῆς χώρας. 

Δεν χρειάζονται πολλὲς ἀποδείξεις γιὰ νὰ πειστεῖ κανεὶς ὅτι ἡ ἀνεμπόδιστα εἰσαγόμενη, μὲ τὶς εἰσροὲς χιλιάδων μεταναστῶν, πολυπολιτισμικότητα, ἀποτελεῖ μία μὴ ὁμαλὴ γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν Ἑλλήνων κατάσταση, πού, πολλοὶ προβληματίζονται, ὅτι πρόκειται νὰ ἀπειλήσει τὴν ταυτότητα, τὴν αὐτοσυνειδησία καθὼς καὶ τὴν προσωπικὴ καὶ ἐθνικὴ ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων. 

Ἐνδεικτικός, γιὰ τὴ σκοπιμότητα αὐτῆς της μὴ ὑγιοῦς πολυπολιτισμικότητας, εἶναι ὁ τρόπος ποὺ σχεδιάζεται καὶ ὑλοποιεῖται, καθὼς ἤδη ὑπάρχουν σοβαρὰ δείγματα, ποὺ βεβαιώνουν ὅτι ὁ στόχος, ὄντως, εἶναι μία βίαιη ἀλλαγὴ τῆς δομικῆς φυσιογνωμίας τῆς χώρας, ποὺ θὰ ὑπονομεύσει τὴν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. 

Όσο καὶ ἂν σπεύδουν ὁρισμένοι νὰ χαρακτηρίσουν φοβικὲς ἢ ρατσιστικὲς αὐτὲς τὶς διαπιστώσεις, συκοφαντώντας κάθε προσπάθεια ἔκφρασης ὑγιῶν θέσεων καὶ ἐπιφυλάξεων, οἱ διαπιστώσεις αὐτές, δυστυχῶς, φαίνεται νὰ εἶναι ἀληθινές. 

Τοῦτο βεβαιώνεται ἀπὸ μία σειρὰ γεγονότων, ὅπως εἶναι: 

α) Οἱ διαρκεῖς καὶ ἀσταμάτητες ροὲς μεταναστῶν καὶ ἡ δῆθεν ἀδυναμία τοῦ κράτους νὰ κλειστοῦν τὰ σύνορά μας ἢ νὰ γίνεται ἄμεσος ἔλεγχος καὶ νὰ ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος στὴ χώρα μόνον στοὺς ἀληθινοὺς πρόσφυγες ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, σύμφωνα μὲ τὶς διεθνεῖς συνθῆκες. 

β) Ἡ σύνδεση τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητας μὲ τὸ μεταναστευτικό, ἡ χορήγηση τεράστιων ποσῶν ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὴν Τουρκία, μὲ ἀντάλλαγμα νὰ ἐμποδίσει αὐτὲς τὶς ροές, ἐνῶ ἐκείνη ὄχι μόνον τὶς αὐξάνει καὶ μάλιστα χωρὶς συνέπειες, ἀλλὰ καὶ τὶς χρησιμοποιεῖ ὡς μοχλὸ ἀπειλῆς καὶ πίεσης πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἑλλάδα. 

γ) Ἡ ἀνεξέλεγκτη ὕπαρξη, λειτουργία καὶ δράση, στὸ μεταναστευτικό, κυρίως ξένων, Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων (ΜΚΟ), ποὺ φαίνεται νὰ ὑπηρετοῦν πιστὰ ἄγνωστες σκοπιμότητες, σχετιζόμενες μὲ τὴ διευκόλυνση τοῦ βίαιου καὶ ταχύτατου ἐποικισμοῦ τῆς χώρας μὲ παράνομους -κυρίως μουσουλμάνους- μετανάστες ποὺ δὲν προέρχονται ἀπὸ ἐμπόλεμες περιοχές. 

δ) Ἡ ὕπαρξη ὁρισμένων πολιτικῶν προσώπων ἢ ὁμάδων, πού, λόγω τῆς διεθνιστικῆς τους ἰδεολογίας, ὑποστηρίζουν, ἀπερίσκεπτα καὶ μὲ φανατισμό, τὴν ἀνεξέλεγκτη καὶ χωρὶς ὅρια, ἀνυπολόγιστη σὲ ἀριθμό, μεταναστευτικὴ εἰσροὴ στὴ χώρα καὶ μάλιστα, καθὼς δείχνουν τὰ γεγονότα, ἐπενδύοντας πολιτικὰ σὲ αὐτήν. 

ε) Ἡ βίαιη πολυπολιτισμικότητα ποὺ ἐπιβάλλεται στὴν Ἑλλάδα, ἴσως, νὰ ἀποτελεῖ ἕνα πείραμα, τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ὁποίου θὰ δείξουν τὸν τρόπο ἐπέκτασής της σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη. Τὸ πείραμα αὐτὸ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ξένες δυνάμεις καὶ γεωπολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ συμφέροντα. 

Τὸ ἀνησυχητικὸ εἶναι ὅτι τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου, εἶναι –ἴσως ὄχι τυχαία- ἐπιφανειακὰ καὶ μὴ ἀποτελεσματικά. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα δεῖγμα ποὺ βεβαιώνει ὅτι ἡ χώρα, μᾶλλον, δὲν ἀνθίσταται ἀποφασιστικὰ στὸ σχέδιο μουσουλμανικοῦ ἐποικισμοῦ της. 

Καὶ αὐτό, διότι, δὲν μπορεῖ νὰ ἑρμηνευτεῖ διαφορετικὰ ἡ δῆθεν ἀδυναμία ποὺ ἐπιδεικνύεται τόσο γιὰ τὴ φύλαξη τῶν συνόρων ὅσο καὶ γιὰ νὰ γίνεται ἔγκαιρος καὶ ταχύτατος διαχωρισμὸς τῶν ἀληθινῶν προσφύγων, ποὺ ἔχουν ἀνάγκη καὶ δικαίωμα ἀνθρωπιστικῆς προστασίας, ἀπὸ τοὺς ἔκνομους μετανάστες, οἱ ὁποῖοι, εἶναι ἀνάγκη, νὰ ἐπιστρέψουν στὶς χῶρες τους. 

Δὲν μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ γίνει κατανοητὴ ἡ μὴ ἀντιμετώπιση τῆς χρήσεως ἀπὸ τὴν Τουρκία τῶν εἰσροῶν, ὡς πολιορκητικῆς καὶ πιεστικῆς μηχανῆς, σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος καὶ μάλιστα στὸ πλαίσιό της, ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα, ἐπιδεικνυόμενης νεοοθωμανικῆς καὶ ἐπεκτατικῆς της ἐπιθετικότητας. 

Εἶναι φανερὸ ἑπομένως ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀποκρουστικὸ σχέδιο ἰσλαμοποίησης καὶ ὑποδούλωσης τῆς χώρας σὲ αὐτὴν τὴν βίαιη καὶ ἐπιβλητικὴ μορφὴ πολυπολιτισμικότητας, γεγονὸς ποὺ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς μέγιστο πολιτικὸ ἔγκλημα. Μάλιστα, φαίνεται ὅτι πολλοὶ προβληματίζονται γιὰ τὸ τί θὰ γίνει σὲ μία ἐνδεχόμενη ὑποκίνηση μεθοδευμένων ἐξεγέρσεων ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων, μουσουλμάνων, ἄγνωστων στοιχείων, προδιαγραφῶν καὶ προθέσεων, ποὺ ἤδη βρίσκονται ἐγκατεστημένοι στὴ χώρα, λόγω μάλιστα καὶ τῶν ἰδιαίτερων θρησκευτικῶν χαρακτηριστικῶν ποὺ τοὺς ἔχει ἐμποτίσει ἡ θρησκεία τους μὲ τὴν παιδιόθεν διδακτικὴ ἀρχὴ ζωῆς: Πόλεμος τῶν πιστῶν κατὰ τῶν ἀπίστων. 

Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ πλεῖστοι Ἕλληνες, ἀπὸ ὅ, τί δείχνουν καὶ οἱ δημοσκοπήσεις, αἰσθάνονται μεγάλη ἀνησυχία καὶ ἀνασφάλεια γιὰ τὸ θέμα τοῦ μεταναστευτικοῦ καὶ τὴ διαρκῆ καὶ ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς χώρας αὔξηση καὶ συσσώρευση τῶν ἐποίκων. 

Ὁ προβληματισμός τους, μάλιστα, αὐξάνεται, ὅταν διαπιστώνουν καθημερινὰ ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια δὲν ὑπάρχει στιβαρὴ ἀντίσταση καὶ ἀσφαλὲς σχέδιο ἀποτελεσματικῆς ὑπεράσπισης τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς χώρας καὶ ὅτι ὁ ἐγχώριος ἑλληνικὸς πληθυσμὸς κυρίως στὰ νησιὰ -καὶ ὄχι μόνον- ἔχει ἀφεθεῖ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 

Πῶς εἶναι δυνατό, ἑπομένως, νὰ λειτουργήσει, γιὰ τὸ καλὸ τῶν Ἑλλήνων, ἕνα τέτοιο δόλιο κατασκεύασμα, ὅπως αὐτὸ τῆς δημιουργίας τῆς πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας στὴ χώρα, ὅταν ὅλοι γνωρίζουν ὅτι μεθοδεύτηκε καὶ μεθοδεύεται αυταρχικα καὶ ὄχι δημοκρατικά, χωρὶς νὰ ρωτηθοῦν καὶ χωρὶς νὰ συμφωνήσουν οἱ Ἕλληνες γὶ αὐτό, ἂν λάβουμε ὑπόψη καὶ τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες τῶν νησιωτῶν, κατὰ τὶς τελευταῖες ἡμέρες; 

Πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ μὴν ἀνησυχοῦν οἱ Ἕλληνες γιὰ κάτι ποὺ ἐπιβάλλεται βιαίως στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ἐνέχει στὰ σπάργανά του, ὄχι ἁπλῶς τὴν ἀποτυχία, ἀλλά, ἐνδεχομένως, πολὺ πιὸ μεγάλα δεινά, ποὺ θὰ ὑπονομεύσουν αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν ἑλληνικὴ ταυτότητα καὶ ἀνεξαρτησία. 

Καὶ τοῦτο, διότι ὅλοι, θέτοντας ὡς κριτήριο τὴν ἀπουσία τοῦ στοιχείου τῆς ἐλεύθερης καὶ δημοκρατικῆς ἀποδοχῆς καὶ ὀργάνωσης τῆς πολυπολιτισμικότητας, τὴν προσλαμβάνουν ὡς ἀγχόνη ποὺ ἀπειλεῖ νὰ καταπνίξει τὴν ἐλευθερία τους. 

Πέρα ἀπὸ αὐτό, ἐκεῖνο ποὺ ἐπίσης καλλιεργεῖ ἔντονες ἀνησυχίες εἶναι ὅτι ἡ ἀνεξέλεγκτη πολυπολιτισμικότητα δὲν λαμβάνει ὑπόψη τὸ ποσοστὸ ἀριθμητικῆς ἀναλογίας μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ ἐποίκων, ὅπως συμβαίνει στὶς πλεῖστες εὐρωπαϊκὲς χῶρες. 

Τὸ πιὸ σημαντικό, ὅμως, δὲν εἶναι τί σχεδιάζουν καὶ τί κάνουν κάποιοι ἐντὸς ἢ ἐκτὸς Ἑλλάδας, σὲ βάρος τῆς χώρας μας καὶ τοῦ λαοῦ μας, ἀλλὰ τί κάνει ἡ δική μας χώρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. 

Καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, πιστεύουμε ὅτι βλάπτει τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἀντιμετωπίζεται τὸ θέμα μὲ κριτικὴ σκέψη καὶ διάκριση. Ἐκτὸς αὐτοῦ, ἐὰν κάποιοι βρεθοῦν, ποὺ νὰ βλέπουν τὸ θέμα λογικὰ καὶ πολύπλευρα καὶ νὰ ἐκφράζουν αὐτονόητες θέσεις ἢ λύσεις, ἀντιμετωπίζονται συκοφαντικὰ καὶ μὲ ἀκατανόμαστους χαρακτηρισμούς. 

Σὲ κάθε περίπτωση, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχουμε ὑπόψη ὅτι, πέραν τῶν ἄλλων, ἡ μὴ ὑγιὴς καὶ ψεύτικη πολυπολιτισμικότητα εἶναι ἐκείνη ποὺ δὲν σέβεται, ἀλλὰ ὑποβλέπει καὶ ἐπιβουλεύεται τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ἐλευθερία τῶν πολιτῶν τῆς χώρας. 

Διότι μία πολυπολιτισμικότητα, μὲ χαρακτηριστικὰ αὐταρχικά, ἐπιθετικά, ἀπειλητικὰ καὶ μὴ ἀνθρωπιστικά, συνήθως ἐπιβάλλεται μέσω τῆς ἀστυνόμευσης τῆς σκέψης καὶ τῆς βίαιης ἐπιβολῆς ἑνὸς μοντέλου ζωῆς, ποὺ περιορίζει τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καὶ ὁδηγεῖ σὲ ἕνα πλαίσιο ἀντίληψης, ποὺ δὲν διατηρεῖ τὸν σεβασμὸ στὴ διαφορά, ἀλλὰ ἰσοπεδώνει, ἀναμειγνύει καὶ ἐξισώνει τὸν ἐγχώριο πολιτισμό, μὲ τὸν ὅποιο εἰσερχόμενο πολιτισμό. 

Ἔτσι, σταδιακά, ἡ κακότροπη καὶ κακέκτυπη πολυπολιτισμικότητα, ὡς γνήσιο τέκνο τῆς κακόβουλης μορφῆς τῆς Παγκοσμιοποίησης, λειτουργεῖ σὰν μία μηχανὴ πολτοποίησης, ποὺ διαλύει τὶς διαφορὲς καὶ τὶς ταυτότητες καὶ ἐπιβάλλει μία διεθνιστικὴ συναφειακὴ πολιτικὴ ἰδεολογία, ἀναμεμειγμένη, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, μὲ στοιχεῖα μίας περίεργης συναφειακῆς θεολογίας, ποὺ περιλαμβάνει ἕνα διαθρησκειακὸ καὶ πολυπολιτισμικὸ μωσαϊκό, πού, τελικά, λειτουργεῖ ὡς μέσο ἀποδόμησης καὶ ἐξαφάνισης τῶν ἐγχώριων πολιτισμικῶν δομῶν. 

Ἂν ἐξετάσουμε μάλιστα τὸ θέμα, ἀπὸ θεολογικὴ πλευρά, ὅπως, πολὺ σωστά, σημειώνει κάποιος Μητροπολίτης, «μὲ μία κατευθυνόμενη παιδεία ἐπιστρατεύονται οἱ ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες καὶ ὁ φιλοσοφικὸς ὀρθολογισμὸς μὲ στόχο νὰ γκρεμίσουν τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ νὰ κατασυκοφαντήσουν τὴν πορεία καὶ τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ὑπερτονισμὸς τῶν λεγόμενων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅσο καὶ ἂν φαίνεται ἑλκυστικός, καταργεῖ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ καὶ περιθωριοποιεῖ τὴ χάρη του. Ἡ πολυπολιτισμικότητα καὶ ἡ πολυθρησκευτικότητα προσβάλλουν τὴν ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀλλοιώνουν τὸ πρόσωπο τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ὅλα αὐτὰ ὁδηγοῦν, κυρίως τοὺς νέους, σὲ πρωτοφανῆ σύγχυση, σὲ πλάνες, αἱρέσεις, ἀνατροπὴ διαχρονικῶν ἠθικῶν σταθερῶν, πολυμέτωπη προσβολὴ τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας». 

Μὲ ἄλλα λόγια, μία ἐπιβαλλόμενη πολυπολιτισμικότητα, ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων δὲν φαίνεται νὰ σέβεται ἀλλὰ νὰ ἀπειλεῖ νὰ διαλύσει τὴν πατροπαράδοτη ἑλληνικὴ πολιτισμικὴ κληρονομιά, εἶναι σαφὲς ὅτι μόνον κακὰ μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει στὴ Ἑλλάδα. 

Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια, 12.02.2020

3 σχόλια:

 1. Ο κουλης ετσι παει τον λαο πολυπολιτισμικα :

  http://www.ksipnistere.com/2020/02/blog-post_623.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολυπολιτισμικότητα
  ούτε υπάρχει
  ούτε μπορεί να υπάρξει

  Ο σύγχρονος τρόπος ζωής
  και η λατρεία
  του δολλαρίου

  δημιούργησε έναν πολτό
  ο οποίος καλείται να
  ανακατευτεί απόλυτα

  και μέσα από την έχθρα
  ντόπιων καί νεοβάρβαρων

  να τιθασεύονται οι μάζες
  μέσα απο κάποια κοκκαλάκια που θα τους
  πετάνε
  εναλλάξ
  τα αφεντικά

  και μέσα από τις
  αναπόφευκτες
  συγκρούσεις οι πλειβίοι

  θα περιμένουν
  διψασμένοι
  για λίγη εύνοια
  των διεθνιστών
  αφεντάδων.

  Μόνον ο Θεός μπορεί
  να λύσει τέτοιο
  μπέρδεμα

  Να το ζητούσαμε με επιμονή όσο υπάρχει
  καιρός;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Για Ελληνική και Ορθόδοξη Παιδεία
  Νικόλαου Σωτηρόπουλου Θεολόγου

  https://www.youtube.com/watch?v=4GKGwjM__FU

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.