28 Φεβ 2020

Πῶς ὁ Σόρος ὑπαγορεύει ἀποφάσεις στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων

Γράφει ὁ Γεωργίου Βαγγέλης
    Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ 22 στοὺς 100 δικαστὲς στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων εἶναι πρώην ὑπάλληλοι ἢ ἐπικεφαλῆς ὀργανώσεων ποὺ δραστηριοποιοῦνται σήμερα στὸ σημαντικότερο δικαστήριο τῆς Εὐρώπης, σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Δικαίου καὶ Δικαιοσύνης (European Centre for Law and Justice) ποὺ ἑδρεύει στὸ Στρασβοῦργο. Μπροστάρης σὲ αὐτὲς τὶς ὀργανώσεις εἶναι τὸ δίκτυο ποὺ ἔχει στήσει ὁ Τζὸρτζ Σόρος, τὸ ὁποῖο μάλιστα σπρώχνει λεφτὰ σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ὀργανώσεις. Τὸ διάστημα 2009-2019, 18 δικαστὲς ἐξ' αὐτῶν ἐκδίκασαν ὑποθέσεις ποὺ ἐνέπλεκαν ΜΚΟ μὲ τὶς ὁποῖες διασυνδέονταν οἱ ἴδιοι στὸ παρελθόν.
Πρόκειται γιὰ μία ἔρευνα ἀποκαλυπτική της σήψης ἑνὸς θεσμοῦ ποὺ ἔχει στήσει ἐπανειλημμένα τὴν Ἑλλάδα στὸν "τοῖχο" στὸ ζήτημα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφανῶς, δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ ἐπιλήψιμο στὸ γεγονὸς καὶ μόνο ὅτι οἱ ἐν λόγω δικαστικοὶ λειτουργοὶ ὑπῆρξαν ὑπάλληλοι ΜΚΟ ποὺ χρηματοδοτοῦνταν ἀπὸ τὸν Σόρος. Ὅλοι ἀπὸ κάπου.... ξεκινᾶν καὶ ἔχουν τὴν πορεία τους.

Ὡστόσο, τὰ πράγματα ἀρχίζουν νὰ σκοτεινιάζουν, δημιουργώντας μεῖζον ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ δικαστὲς ἐκδικάζουν ὑποθέσεις στὶς ὁποῖες ἐμπλέκονται οἱ χθεσινοί τους ἐργοδότες. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση, σὲ περίπου 88 ὑποθέσεις ποὺ ἦρθαν ἐνώπιον τῶν δικαστῶν, στοὺς διαδίκους ἦταν ΜΚΟ στὶς ὁποῖες ἐργάζονταν παλαιότερα οἱ ἴδιοι δικαστές! Οἱ τελευταῖοι, μάλιστα, ἀπέφυγαν νὰ δηλώσουν "σύγκρουση συμφερόντων" ἢ νὰ ἀποσυρθοῦν ἀπὸ τὶς ἀκροάσεις ὅπως προβλέπεται σὲ τέτοιες περιπτώσεις, σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση.

Φερειπεῖν, τὸ 2018, ἦρθε ὑπόθεση στὸ δικαστήριο ἀπὸ 10 ΜΚΟ ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ Open Society Foundation μὲ τὸ ὁποῖο ὅμως διασυνδέονταν καὶ οἱ 17 δικαστὲς ποῦ ἄκουσαν τὴν ὑπόθεση! Ἂν δὲν εἶναι αὐτὸ σύγκρουση συμφερόντων τί εἶναι; Ἄραγε πόσο μπορεῖ ἕνα κράτος νὰ ἐμπιστευτεῖ ἕνα τέτοιο δικαστήριο; «Ἡ κατάσταση αὐτὴ εἶναι σοβαρὴ καὶ θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Δικαστηρίου καὶ τὴν ἀμεροληψία τῶν δικαστῶν. Αὐτὲς οἱ συγκρούσεις συμφερόντων πρέπει νὰ διορθωθοῦν ἀμέσως» ἀναφέρει τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Δικαίου καὶ Δικαιοσύνης.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ Open Society ἔχει διεισδύσει γιὰ τὰ καλὰ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία διοχετεύοντας ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια σὲ ἱδρύματα, ὀργανώσεις καὶ φορεῖς. Οἱ ἐν λόγω ὀργανώσεις στὴν Ἑλλάδα, ποῦ προωθοῦν τὰ ἀνθρώπινα/ἀτομικὰ δικαιώματα, γνωρίζουν ὅτι χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ ἕναν φορέα ποῦ συντηρεῖ ἕνα σύστημα διαφθορᾶς ἔχοντας τὶς σημαντικότερες ἀπολήξεις του στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων; Τὸ 31% τῶν ἀποφάσεων στοῦ Δικαστηρίου σχετικὰ μὲ τὴν Ἑλλάδα τὸ διάστημα 2017-2019 ἦταν καταδικαστικὸ γιὰ τὴ χώρα. Ἄραγε οἱ δικαστὲς ποῦ καταδίκασαν τὴν Ἑλλάδα εἶχαν ἐργαστεῖ στὸ παρελθὸν σὲ ΜΚΟ τοῦ Τζὸρτζ Σόρος τὸ ὁποῖο προωθεῖ τὰ προσφυγικὰ ζητήματα στὴν Ἑλλάδα;
Δίχως δικαστικὴ ἐμπειρία

Ὅπως σημειώνει ὁ δρ. τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης John Laughland: «Ἡ ἄρνηση τῶν δικαστῶν νὰ ἀποσυρθοῦν εἶναι μία ἐπαίσχυντη ἐπαγγελματικὴ ἀποτυχία ποὺ δείχνει ὅτι τὸ ἀνώτατο ὄργανο ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς Εὐρώπης δὲν εἶναι στὴν πραγματικότητα ἀνεξάρτητο, ἀλλὰ ἀντίθετα ἀποτελεῖ μέρος μίας πραγματικῆς "βιομηχανίας ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων" - μία πυραμίδα χρημάτων καὶ ἕνα σφιχτὸ δίκτυο ἐπαγγελματικῶν σχέσεων, στὴν κορυφὴ τοῦ ὁποίου βρίσκεται ὁ Σόρος μὲ τὰ δισεκατομμύρια του. Οἱ ΜΚΟ ὑποτίθεται ὅτι ἀντιπροσωπεύουν τὴν "κοινωνία τῶν πολιτῶν" ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὰ κράτη. Στὴν πραγματικότητα, ἕνας πολὺ μεγάλος ἀριθμὸς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ δημιουργία φορέων χωρὶς δημοκρατικὴ νομιμότητα, ὅπως τὸ Open Society Foundation».

Μία ἐπίσης σκανδαλώδη ἐξέλιξη εἶναι ὅτι ἀπὸ τὸ 2012, οἱ ΜΚΟ μποροῦν νὰ συμμετέχουν στὴ διαδικασία διορισμοῦ δικαστῶν! Τὸ νὰ ἔχει κανεὶς δικαστικὴ ἐμπειρία δὲν ἀποτελεῖ προαπαιτούμενο. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση, περίπου 51 στοὺς 100 δικαστὲς δὲν ὑπῆρξαν δικαστὲς στὸ παρελθὸν ἀλλὰ "ἀκτιβιστὲς ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων", ἕναν τομέα ποὺ ἔχει καταστήσει βιομηχανία ὁ Σόρος εἰδικὰ στὰ Βαλκάνια καὶ φυσικὰ στὴν Ἑλλάδα.

Στὴν ἔκθεσή του, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Δικαίου καὶ Δικαιοσύνης προτείνει νὰ γίνεται ὁπωσδήποτε πιὸ προσεκτικὴ ἐπιλογὴ προσώπων γιὰ τὸ πόστο τοῦ δικαστῆ καὶ φυσικὰ νὰ ἀποφεύγονται οἱ στελεχώσεις θέσεων ἀπὸ πρώην ἀκτιβιστὲς ἢ ἐπικεφαλῆς ἐκστρατειῶν. Ἡ ὑπόθεση θὰ ἔρθει καὶ στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης.
slpress

1 σχόλιο:

 1. Ασχετα αν ισχύουν όλα όσα έχει η ανάρτηση.
  Δεν μπορεί να δεσμεύομαστε απο την Ε.Ε. σε βάρος της ελευθερίας μας και της ελληνορθόδοξης ταυτότητας μας σαν Εθνος και κράτος.
  Αμεση έξοδος απο την Ε.Ε.!
  Η μόνη λύση μαζί με μετάνοια απο καρδιάς και επιστροφή στον Θεό και την Εκκλησία.

  Εκκλησιαστικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.