2 Φεβ 2020

«'Ὁ Ἕλληνας νὰ ξαναγίνει πολίτης ἀντὶ γιὰ ὑπήκοος»

«H Παιδεία σήμερα ἀπ’ τὴν A' Δημοτικοῦ - γιὰ νὰ μὴν πῶ ἀπ’ τὸ νηπιαγωγεῖο - μέχρι τὸ τελευταῖο ἔτος τοῦ Πανεπιστημίου, εἶναι ἡ ἀλήθεια τοῦ συστήματος. Δὲν εἶναι ἡ ἀλήθεια τῆς κοινωνίας. Μὴν ψάχνουμε τὴν παιδεία, λοιπόν. Ἡ παιδεία διαστρεβλώνει τὰ μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων, τὰ θολώνει γιὰ νὰ μὴν βλέπουν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ γίνουν ἀπὸ πολίτες, ὑπήκοοι, γιὰ νὰ μὴν σκέφτονται ἐλεύθερα. Ὁ Ἕλληνας νὰ ξαναγίνει πολίτης, ἀντὶ γιὰ ὑπήκοος. Τὰ καθαρὰ μυαλὰ ἐπιφέρουν τὴν διάφανη ἀλήθεια καὶ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸ ὀλιγαρχικὸ σύστημα. Ἐὰν μπεῖτε στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα καὶ διαβάσετε τὰ ἐγχειρίδια, θὰ διαπιστώσετε ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἰδεώδης τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον διδάσκεται τὸ πολίτευμα, τὸ σύνταγμα, δὲν ὑπάρχει ὅμως οὔτε μία ὑποσημείωση ποὺ νὰ λέει πῶς ἐφαρμόζεται τὸ σύνταγμα αὐτό. Ὄχι στὴν περίοδο τῆς κρίσης. Διαχρονικά. Δὲν ὑπάρχει ἄρθρο τοῦ συντάγματος ποὺ νὰ ἐφαρμόζεται ὡς μὲ τοὺς ὅρους ποὺ προβλέπει τὸ ἴδιο τὸ σύνταγμά του.
Ἂν πέτυχαν κάτι σ΄αὐτοὺς τοὺς δύο αἰῶνες, μέσα ἀπὸ τὴν παιδεία τοῦ σχολείου καὶ ἀπὸ τὴν παιδεία τῆς καθημερινότητας, εἶναι νὰ κλωνοποιήσουν τὸν Ἕλληνα ἄνθρωπο πολὺ πρίν, γιὰ νὰ ἀλλάξουν λαό. Οἱ ἴδιοι ἐμεῖς, τώρα θὰ ἀλλάξουμε λαὸ διαφορετικά, ἀλλά, γιὰ νὰ ἀλλάξουμε μυαλὰ καὶ ἑπομένως, νὰ πάψουμε νὰ λειτουργοῦμε ὡς λαὸς κατὰ τὸν τρόπο ποὺ λειτουργοῦσε ὁ ἑλληνικὸς κόσμος μέχρι καὶ τὸν 19ο αἰώνα. Ἡ ἑλληνικὴ συνέχεια διδάσκει ὅτι...

τὸ μόνο ἱστορικὰ μόρφωμα ἐθνοτικὸ ποὺ εἶχε τὴν ἀξίωση νὰ αὐτονομάζεται καὶ νὰ αὐτὸ-ὁρίζεται ὡς «ἔθνος», (ἄρα μὲ πολιτικὴ ἀναφορὰ ἐλευθερίας, καὶ μάλιστα μὲ δημοκρατικοὺς ὄρου, ἄρα ὄχι ἔθνος τοῦ κράτους ἀλλὰ ἔθνος τῆς κοινωνίας) εἶναι τὸ ἑλληνικὸ ἱστορικά! Καὶ συγχρόνως, ἡ ἔννοια τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ ἑλληνισμοῦ, εἶναι ὁ μέγιστος κίνδυνος γιὰ νὰ ἀποδομηθεῖ ἡ λογική του ἡγεμόνα ποὺ ἤθελε νὰ ἐντάξει καὶ νὰ καρπωθεῖ ἀλλὰ μὲ τοὺς δικούς του ὅρους, (τῆς διάρρηξης μὲ τὸ παρελθόν, ἀλλὰ τῆς κάρπωσής του γιὰ νὰ δείξει ὅτι ἔχει ἱστορικὸ βάθος), τῆς δυτικῆς ἐκδοχῆς τῆς ἱστορίας. Δὲ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ αἰσθάνεται κανεὶς ἀπέναντι στὴ Δύση, (ἡ Δύση εἶναι δημιούργημα τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου 100%. Δὲ θὰ ὑπῆρχε σήμερα. Ὅπως δὲ θὰ ὑπῆρχε κι ὁ ἐλεύθερος κόσμος στὸ σύνολο τοῦ πλανήτη. Ξεκάθαρα πράγματα.), ἀλλὰ ὅμως ἡ ἀνάκτηση τῆς ἱστορίας, θὰ μᾶς ἐπιτρέψει καὶ νὰ ἀποκτήσουμε αὐτογνωσία καὶ κυρίως αὐτοεκτίμηση καὶ ἐπίσης νὰ γνωρίσουμε ἀπὸ ποῦ ἐρχόμαστε καὶ ποῦ πηγαίνει ὁ κόσμος. Δηλαδή, νὰ ξέρουμε γιατί; σήμερα ὑπάρχει αὐτὸ τὸ διαρκὲς πρόβλημα τῆς διαρκοῦς συρρίκνωσης τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου, ἀπὸ τότε ποὺ δημιουργήθηκε τὸ νεοελληνικὸ κράτος. Ὄχι γιατί δὲν ἔπρεπε νὰ δημιουργηθεῖ, ἀλλά, λειτούργησε ὡς τὸ ὑπομόχλιο γιὰ τὴν καταστροφὴ αὐτοῦ του μείζονος ἑλληνισμοῦ καὶ ἐπειδὴ στὸ ὄνομα τοῦ ἐξευρωπαϊσμοῦ ἐνοχοποιήθηκε ἡ ἴδια ἡ δημοκρατία καὶ ὁ πολιτισμὸς τῆς δημοκρατίας, ἔχουμε τὸ ἀποτέλεσμα αὐτό. Δηλαδὴ τῆς ἀπολυταρχίας στὴν ἀρχὴ καὶ τώρα τῆς ἐκλόγιμης μοναρχίας. Ἀναλογιστεῖτε ὁ καθένας γιὰ τὸν ἑαυτό του. Ὅτι, ἡ παιδεία μᾶς εἶναι ἡ παιδεία τῆς δημοκρατίας ποὺ κληρονομήσαμε ὁ καθένας, καί, συμπεριφερόμαστε δυσφορμικὰ ἐπειδὴ ἀκριβῶς μᾶς φόρεσαν στενὸ θεσμικὸ κουστούμι. Καὶ ἀσφυκτιοῦμε. Καὶ παραλογιζόμαστε. Εἶναι σὰν νὰ μᾶς ἔχουν βάλει σὲ ἕναν βρεφονηπιακὸ σταθμὸ καὶ νὰ μᾶς λένε ὅτι πρέπει νὰ συμπεριφερθοῦμε ὅπως τὰ νήπια, πολιτικά. Αὐτὸ εἶναι τὸ κεντρικὸ ζήτημα ἂν θέλετε τῆς δικῆς μας ἀνάγκης γιὰ ἀνάκτηση τῆς ἱστορίας μας. Ἄρα τῆς ἀνάκτησης ἑνὸς πολιτισμοῦ ποὺ διδάσκει τὴν πέραν τῆς νεοτερικότητας ἐλευθερία, πολιτεία, οἰκονομία, καὶ ὅ,τι ἄλλο ποὺ ΔΕΝ θὰ τὰ δοῦμε μέσα ἀπὸ τὸ σημερινὸ πολιτικὸ σύστημα. Καὶ τὸ παγκόσμιο, ἀλλὰ κυρίως τὸ ἑλληνικὸ ποὺ εἶναι τὸ ἐκφυλισμένο εὐρωπαϊκὸ μοναρχικὸ πολιτικὸ σύστημα».

Καθηγητής, Γιῶργος Κοντογιώργης
Ἀπομαγνητοφώνηση, Ἑλένη Ξένου.
Παιδεία καὶ πολιτικὸ σύστημα, διάλεξη στὸν χῶρο πολιτικῆς καὶ πολιτισμοῦ Ρήγας Βελεστινλής, Ξενοφῶντος 4, πλ. Συντάγματος (4/5/2018). Ἡ παιδεία σήμερα εἶναι ἡ καθεστωτικὴ παιδεία τῆς αἱρετῆς μοναρχίας. Καὶ ἡ παιδεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ παιδεία τῆς ἐκφυλισμένης ἐκδοχῆς τῆς αἱρετῆς μοναρχίας, τῆς δυναστικῆς κομματοκρατίας.

5 σχόλια:

 1. Καλά τα λέει ο
  καθηγητής

  αλλά όσο και να
  κρίνουμε την δύση
  με τα εργαλεία της
  μόνο βαρουφάκηδες
  θα φυτρώνουν στον
  δρόμο μας

  κι αν βγεί κανένας καλός
  στην πορεία θα γίνει
  αν όχι βαρουφάκης,
  καμενάκης η κουλάκης.

  Τόχουμε δεί πολλές
  φορές το έργο

  και νομίζω πιά
  ο σανός δεν πάει κάτω
  όση πορτοκαλάδα κι αν
  μας κεράσουνε...
  (ας είναι και οικολογική
  με...χωρίς ανθρακικό!).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτη την φορα,αγαπητε,δον κιχωτη
  η πορτοκαλαδα θα εχει και κορωνα'ι'ο
  θα μας στειλουν αδιαβαστους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι φίλε μου
   σαν τα τόσα
   αγέννητα

   που τα καταδικάζουν
   σ' ανωνυμία

   αδιάβαστα κι αυτά

   Σίγουρα ο Θεός
   έχει μιά λύση γι αυτά,
   αλλά το βάρος επάνω μας
   είναι ασήκωτο
   και μας τσακίζει.

   Διαγραφή
 3. πρωτα ορθοδοξος χριστιανος και μετα ελληνας πολιτης!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.