8 Ιαν 2020

Πρωτοφανὴς παρέμβαση τῆς Μητρόπολης Πατρῶν στὴν ὁμιλία τοῦ π. Γκοτσόπουλου γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα στὴν Διακίδειο Σχολὴ Λαοῦ Πατρών

Γράφει ὁ Σπυρίδων Ζορμπαλάς
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ Χριστὸς Ἐτέχθη!
Ἐπειδὴ ὅπως ἦταν φυσικό, ἡ ἀνακοίνωση τῆς ματαίωσης τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Γκοτσόπουλου στὴν Διακίδειο Σχολὴ Λαοῦ Πατρὼν προξένησε -καὶ εὐλόγως- ἀπορίες καὶ ἐνστάσεις οἱ ὁποῖες στρέφονται λόγω τῆς σοβαρότητας τοῦ θέματος καὶ πρὸς τὸν π. Ἀναστάσιο, θὰ ἤθελα πρὸς ἀποκατάσταση τῆς Ἀλήθειας καὶ γενικότερη ἐνημέρωση τῶν πιστῶν νὰ πῶ - ἔστω καὶ μὲ πιθανὸ προσωπικὸ κόστος - στὴν ἀγάπη σας τὰ ἑξῆς.
Ἡ ὁμιλία τοῦ π. Ἀναστασίου γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα ποὺ θὰ γινόταν στὴν Διακίδειο Σχολὴ Λαοῦ Πατρὼν στὶς 8/1, ματαιώθηκε κατόπιν παρεμβάσεων τοῦ Μητροπολίτη Πατρὼν τόσο πρὸς τὸν π. Ἀναστάσιο ὅσο καὶ πρὸς τὴν διοίκηση τῆς Σχολῆς.
Ὁ π. Ἀναστάσιος δὲν ἔχει διστάσει νὰ μιλήσει στὸ παρελθὸν στὴν Διακίδειο Σχολὴ γιὰ δύσκολα θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητας (Σύνοδο Κολυμπαρίου, Ἀποτείχιση) ἀλλὰ καὶ ἐπίσης νὰ ἀρθρογραφήσει δημοσίως, πάντα μὲ λόγο ἱεροπρεπῆ καὶ ἐμπεριστατωμένα ἐπιχειρήματα ποὺ ἔχουν προέλθει κατόπιν σοβαρῆς ἐπιστημονικῆς (θεολογικῆς) ἔρευνας. Εἶναι δὲ ἀξιοσημείωτο ὅτι δὲν ἔχει βρεθεῖ σοβαρὴ θεολογικὴ γραφίδα ποὺ νὰ ἀναιρέσει τὶς θέσεις του μὲ....

ἀντίστοιχης βαρύτητας ἐπιχειρήματα.

Εἶναι ἐπίσης δεδομένο ἀπὸ προηγούμενα ἄρθρα του ὅτι ἔχει πάρει ξεκάθαρη στάση κατὰ τῆς Αὐτοκεφαλίας ποὺ ἐδόθη στὴν Οὐκρανία ἀπότο Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, μὲ ἐπίσης κόσμιο καὶ σοβαρὸ δημόσιο θεολογικὸ λόγο, γιὰ τὸν ὁποῖο βέβαια δὲν τὸν ἔχει ἐγκαλέσει μέχρι τώρα ἡ προϊσταμένη τοῦ ἀρχή, πράγμα ποὺ ἀποδεικνύει ἀπὸ μία ἄλλη πλευρὰ τὴν ὀρθοδοξότητα τῶν ἐπιχειρημάτων του.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ σὲ αὐτὸ τὸ σοβαρότατο θεολογικὸ ζήτημα, γνωρίζουμε ἐκ διαφόρων δημοσιευμάτων ὅτι ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρὼν ἔχει πάρει θέση ὑπὲρ τῆς ἀπόφασης τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ὅμως ὁ ἴδιος δὲν ἔχει ἐνημερώσει σχετικῶς τὸ ποίμνιό του (π.χ. μὲ κάποια ἐγκύκλιο) οὔτε ἔχει ἐκθέσει δημοσίως κάποια θεολογικὰ ἐπιχειρήματα στηρίξεως τῆς θέσης του.

Ἐνῶ λοιπὸν ὑπάρχει αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρὼν παίρνει αὐτὴ τὴν ἀπόφαση ἡ ὁποία δημιουργεῖ αὐτομάτως κάποια «σύννεφα» γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ π. Ἀναστασίου, τὰ ὁποία ὁ ἴδιος πρὸς τιμὴν τοῦ τὰ ἀποδέχεται σιωπηλῶς, κάτι τὸ ὁποῖο προσωπικὰ ἀρνοῦμαι νὰ πράξω.

Εἶναι ἐπίσης ἀξιοσημείωτο ὅτι ἡ Μητρόπολη μὲ αὐτὴ τὴν πράξη, παίρνει γιὰ πρώτη φορὰ ἀνοικτὰ καὶ ξεκάθαρα θέση ὑποστηρίξεως τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱεραρχίας, τὸ ὁποῖο δείχνει τρόπον τινὰ μία κλιμάκωση ἀπὸ τὴν πλευρά της, ὑποστηρίξεως μίας ξεκάθαρης - κατὰ τὴν ταπεινή μου ἄποψη - ἀντικανονικότητας.

Εἶναι ἐπίσης ἄξιο προσοχῆς τὸ ὅτι ἔχουμε μία ἀφαίρεση τῆς δυνατότητας δημοσίου λόγου, ποὺ δὲν ταιριάζει μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία ἔκφρασης ἀλλὰ οὔτε καν μὲ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ἦθος κατὰ τὸ «Πάταξον μέν, ἄκουσον δέ!».  Ἀναρωτιέμαι, ὁλόκληρη Μητρόπολη  ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ θεολογικὰ ἐπιχειρήματα ἑνὸς ἁπλοῦ ἱερέως, σὲ βαθμὸ ποῦ νὰ τοῦ ἀφαιρεῖ τὸν λόγο;;;

Χωρὶς νὰ θέλω νὰ κάνω τὸν προφήτη, θεωρῶ ἀρκετὰ ἐμφανὲς ὅτι ἡ πράξη αὐτὴ ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἐκθέσει τὸν σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας στὰ μάτια τοῦ ἁπλοῦ πιστοῦ ποὺ γνωρίζει τὴν ἀλήθεια καὶ πονάει γιὰ τὴν Ἐκκλησία.

Ἔστω καὶ ἂν δεχθοῦμε πρὸς χάριν συζήτησης τὴν θέση ὅτι ἡ ἐπιχειρηματολογία τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Ἀναστασίου θὰ κινούταν σὲ ἀντίθετη γραμμὴ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα (ὅποτε καὶ θὰ ἦταν βλαπτικὴ γιὰ τὸ ποίμνιο καὶ ἔπρεπε νὰ μὴν παρουσιαστεῖ), θεωρῶ ὅτι ἡ ἔλλειψη σοβαρῆς ἐπιχειρηματολογίας ὑπὲρ αὐτοῦ του Αὐτοκεφάλου, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν σοβαρότητα τοῦ θέματος (εἰσαγωγὴ σχίσματος στὴν Ἐκκλησία) καὶ τὸν ἀντικανονικὸ (κατὰ κάποιους πραξικοπηματικὸ) χειρισμό του ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας, θὰ δημιουργήσει τελικὰ ἀργὰ ἢ γρήγορα συνθῆκες μπούμερανγκ οἱ ὁποῖες θὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀντιμετωπιστοῦν ἀπὸ τὸν ὁποιονδήποτε Μητροπολίτη ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιχειρήσει νὰ ὑποστηρίξει αὐτὴ τὴν παράνομη κατάσταση.

Εὔχομαι γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ, ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας νὰ σταθεῖ στὸ μέλλον στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, εὐαρεστώντας μὲ τὴν στάση τοῦ τὸν Ἅγιο Θεό!
tasthyras

8 σχόλια:

 1. Ολοκληρώνεται η ισοπέδωση. Αποκαλύφθηκαν και οι τελευταίοι δεσποτάδες, οι οποίοι κατάφεραν να παίζουν μέχρι τελευταία στα μάτια του λαού το παιχνίδι της κολοκυθιάς. Αυτοί είναι οι ποιμένες μας. Αλλά, όταν θα έρθει η ώρα, που οι αντίχριστοι θα βρουν την κατάλληλη ευκαιρία να εκφράσουν το μίσος τους προς την ορθόδοξη πίστη, αυτοί οι ίδιοι, στους οποίους κάνουν υπακοή τώρα οι δεσποτάδες, αυτοί θα τους περάσουν πρώτους από λαϊκό δικαστήριο. Ας θυμούνται πάντοτε τον φαρισαϊκό λόγο προς τον Ιούδα: "τὶ πρὸς ἡμᾶς, σὺ ὄψει»"! "Την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον προδότη ουδείς"!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ποιμαντική έλλογη
  VS
  Ποιμαντική με την κάννη
  να σε σημαδεύει στο κούτελο.

  Όσοι σπρώχτηκαν για να
  καθήσουν στον θρόνο,
  ήρθε η ώρα, να πάρουν οι δυστυχείς μια γεύση, του
  τι σημαίνει θέση ευθύνης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποιος είναι ο κ. Ζορπαλάς και μιλάει για τον π. Αναστάσιο. Ο π. Αναστάσιος δεν έχει ανάγκη από υπερασπιστές. Γνωρίζει να γράφει και να μιλάει. Ο αυτόκλητος αυτός κύριος είναι άγνωστος στην Εκκλησιαστική Κοινωνία των Πατρών. Τώρα το παίζει και ηγέτης αφού με την υποστήριξη ιστοσελίδων και ειδησεογραφικών τοπικών μέσων κατάφερε να ξεφτιλίσει την Εκκλησία μαζεύοντας 25 άτομα για να μιλήσει μπροστά στα σκαλοπάτια του Ναού του Αγίου Ανδρέα για να κλέψει 4 λεπτά δημοσιότητας. Να παρέμβει ο π. Αναστάσιος και να ζητήσει την αφαίρεση των υποθέσεων του κυρίου αυτού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί τέτοιο κακό πάθος για τον κ. Ζορμπαλά, ανώνυμε 1:03 πμ;
   Δεν γνωρίζεις ότι οι κληρικοί δεν έχουν την άνεση ελευθερίας λόγου που έχουν οι κληρικοί που δεσμεύονται απο επισκοπικές αποφάσεις;

   Α.

   Διαγραφή
  2. Δεν γνωρίζω τον κ. Ζορπαλά, αλλά το κείμενο είναι άψογο.

   Διαγραφή
  3. Τον αδικείτε.
   Στο επόμενο άρθρο, δημοσιεύεται αυτούσια η ομιλία του π.Αναστασίου που δεν εκφωνήθηκε. Εκεί περίτρανα ο π.Αναστάσιος εξαίρει τον κ.Ζορμπαλά και τον θέτει ως πρότυπο προς μίμηση. Λέει συγκεκριμένα:
   "Τὸ δεύτερο πρόσωπο μετὰ τὸν Μητροπολίτη ὁ ὁποῖος συνέβαλε στό νὰ μὴ μιανθεῖ τὸ ἱερὸ Ἀποστολεῖο τοῦ Πρωτοκλήτου εἶναι ἕνας ἁπλὸς Χριστιανός, ὁ Σπύρος Ζορμπαλᾶς. Ὀφείλω δημόσια νὰ πῶ ὅτι μὲ τὸν κ. Ζορμπαλά συναντηθήκαμε γιὰ πρώτη φορὰ 1-2 μέρες πρὶν ἔρθουν οἱ σχισματικοὶ καὶ τοῦ διατύπωσα κάποιες ἐπιφυλάξεις μου. Ὁμολογῶ, ὅμως, ὅτι ἔκανα λάθος καὶ ἡ κίνησή του πέτυχε, διότι κατατρόμαξε τοὺς σχισματικοὺς, ὥστε ἀναγκάστηκαν νὰ ἀλλάξουν τὸ πρόγραμμά τους καὶ νὰ μὴν παραβρεθοῦν σὲ Θ. Λειτουργία στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Πρωτοκλήτου! Ἐπιβεβαιώθηκε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ τοῦ Μωϋσέως: «διώξεται εἷς χιλίους καὶ δύο μετακινήσουσι μυριάδας"

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμε κύριε 1:03

   μας φαίνεστε
   ...βαμμένος, αν όχι
   με τα πολύχρωμα ψιμμίθια
   της πολυπολιτισμικότητας

   τουλάχιστον με τα τυρκουάζ
   των...πράσινων οικολοποιμένων.

   Φυσικά, άλλο βαμμένος
   κι άλλο βλαμένος

   όμως, αλλοίμονο, πως μας
   κατάντησε έτσι
   η εκκοσμίκευση...

   να κλέβουμε το δίκιο
   των αδελφών μας,

   παλεύοντας
   για άνευ ίσων πρωτοκαθεδρίες

   ενθυμούμενοι άδικα
   που γίνανε από
   άρχοντες πουλημένους
   (που ειτε τον λαό
   τους μεταλλάξανε
   παριστάνοντας τον...
   Μέγα

   ειτε βαμμένοι στα κόκκινα
   αιματοκύλισαν
   οτι χριστιανικό).

   Αυτονών τα αίσχη προβάλλοντας,
   και υποταγμένοι στον εθνοφυλετισμό

   μπερδεύουμε τα πράγματα
   ψαρεύοντας αφελείς.

   Είναι και η κρίση βλεπεις
   και ο κόσμος σπρώχνεται στην επιβίωση με τη θηλειά στο λαιμό...

   Καταλαβαίνουμε,
   αλλά...
   όχι κι έτσι ρε φιλε...

   με παλιά άδικα
   κι απωθημένα και προσθέτωντας
   κακό στο κακό
   να φτάνουμε στο σχίσμα

   και να γινόμαστε τα κολλητήρια των
   αλεπούδων που με πονηρία
   μας ετοιμάζουνε τις νέες
   εκατόμβες;

   Θέλει προσοχή,
   να μη μας λείψει η μετάνοια

   και φαγωθουμε...

   Διαγραφή
  5. Να διορθώσω το σχόλιο μου που δεν έγινε κατανοητό από δική μου απροσεξία.

   "Γιατί τέτοιο κακό πάθος για τον κ. Ζορμπαλά, ανώνυμε 1:03 πμ;
   Δεν γνωρίζεις ότι οι κληρικοί που δεσμεύονται απο επισκοπικές αποφάσεις, δεν έχουν την άνεση ελευθερίας λόγου που έχουν οι λαϊκοί;"

   Α.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.