20 Δεκ 2019

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός: «Ὁ παπισμὸς εἶναι σύστημα, ἕνα σύστημα τῆς παγκόσμιας ἐξουσίας καὶ τῆς νόθευσης τῆς πίστης»

 π. Μεταλληνὸς μίλησε γιὰ τήν Παγκοσμιοποίηση  ὁποία εἶναι κατευθυνόμενη ἀπὸ τὰ πολιτικὰ συστήματα κυρίως ἀπὸ τὴν κορυφὴ μὲ στόχο τὴν ἀναγκαστικὴ συνένωση τῶν λαῶν τῆς γς. Οἱ λαοὶ θὰ ἔχουν πλέον ἕνα παγκόσμιο πλανητικὸ κράτος καὶ θὰ διαμορφωθεῖ ἕνας παγκόσμιος ἄνθρωπος μὲ τὰ ἴδια γοῦστα ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ἴδια μορφή.
Ἡ παγκοσμιοποίηση ἔχει δύο σκέλη: τὴν πολιτικὴ παγκόσμια ἐνοποίηση τῶν λαῶν τῆς γῆς καὶ τὴ θρησκευτικὴ ποὺ ἐξυπηρετεῖ ὁ οἰκουμενισμός.
Θὰ ὑπάρχουν δύο πλανητάρχες, αὐτοὶ ποὺ βρίσκονται πίσω ἀπὸ τὸν πρόεδρο Ὀμπάμα ποὺ ἐξουσιάζουν τὸν κόσμο καὶ ὁ δεύτερος πλανητάρχης θὰ εἶναι ὁ Πάπας τῆς Ρώμης.
Ἡ παγκοσμιοποίηση ξεκίνησε ἤδη ἀπὸ τό 1992 ὅπου ἔχουμε καὶ ἐπίσημα τὴν ἔναρξη τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.
 Ορθοδοξία ὅτι καὶ νὰ γίνει ἐναντίον της δὲν παθαίνει τίποτα. Ἤδη ὑπάρχει συστηματικὴ πολιτικὴ ἐναντίον της ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1990 μὲ τὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων ποὺ θέλει νὰ ἐπιβάλλει...
Δεῖτε τὸ βίντεο μὲ τὴν ἐκπομπή…
ἕνα νέο τρόπο ζωῆς ποὺ μηδενίζει τὴ μέχρι τώρα ἱστορική μας ἐμπειρία.

Τὸν ἄνθρωπο ὅμως τὸν διαπλάθει καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὅπως ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸν Α. Κοραὴ ποὺ ἦταν φανατικὸς ὀπαδὸς τοῦ Βολταίρου καὶ ὁ ὁποῖος ἤθελε νὰ διαπλάσει τὴν Ἑλλάδα στὰ μέτρα τὰ δικά τους καὶ ἐκεῖ εἶναι ποὺ διέλυσε τὴν Ἐκκλησία μὲ τὰ Αὐτοκέφαλα κλπ. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἡ Ὀρθοδοξία βαδίζει σὲ ἕνα κατήφορο. Εὐθύνεται ὅμως καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀντὶ νὰ ἐπιλέξει νὰ ἀκολουθήσει τὰ ἅγια πρόσωπα ποὺ εἶναι συνεχιστὲς τῶν Ἁγίων Πατέρων προτιμᾶ νὰ ἐπικαλεῖται τὶς πτώσεις τῶν κληρικῶν ποὺ κατακρημνίζουν τὴν Ὀρθοδοξία. Αὐτὸ σίγουρα κάτι σημαίνει γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο.

Ἡ Ορθοδοξία ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς Ἑλληνικῆς ἐθνικῆς ταυτότητας ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς σφυγμομετρήσεις ὅπου ὁ λαὸς ἀναγνωρίζει δύο μεγέθη ποὺ εἶναι ὁ στρατὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀκόμα ψηλά, δὲν ἐχάθη. Ὅπως εἶπε καὶ ὁ Μακρυγιάννης: «Μπορεῖ νὰ μᾶς ρουφᾶτε ἐσεῖς οἱ Φράγκοι σὰν τοὺς γλάρους μένει ὅμως ἡ μαγιά».
Αὐτὸς εἶναι καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ὁ Σιωνισμὸς μισεῖ τοὺς Ὀρθοδόξους.

Ὁ π. Μεταλληνὸς μίλησε καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολιτικοὺς ἀναφέροντας ὅτι ὑπάρχει ἕνας πολιτικὸς νεοειδωλολάτρης ποὺ τὸ παίζει ὀρθόδοξος. Στό σημεῖο αὐτὸ ἐπισήμανε ὅτι τὸ κέντρο τῶν νεοπαγανιστῶν βρίσκεται στὴ Σουηδία ὅπου ἔχει ἕδρα ἡ «Διεθνὴς τῶν Ἐθνικῶν Θρησκειῶν». Σέ ἀντίθεση μὲ τὸν Πούτιν ποὺ στὸ ἀεροδρόμιο ἔπεσε μπρούμυτα νὰ ὑποδεχτεῖ τὸ ἔνδυμα τῆς Παναγίας, οἱ δικοί μας πολιτικοὶ εἶναι ὄργανα εἴτε τοῦ δυτικοῦ μασονισμοῦ εἴτε τοῦ δυτικοῦ εὐρωσοσιαλιστικοῦ κομμουνισμοῦ ποὺ ἐξυπηρετεῖ συγκεκριμένα συμφέροντα ἀφοῦ καὶ  ὁ Λένιν τὸ 1917 πῆγε στὴ Ρωσία μὲ τὸ  τρένο τοῦ Κάιζερ ποὺ ἐξυπηρετοῦσε τὸ τότε διεθνὲς τζὲτ σέτ. Οἱ κυβερνῶντες μας, εἶπε, εἶναι ξένοι στὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι Ἕλληνες πρὸς τὰ ἔξω.
Ἡ Ελλάδα ὑπῆρξε πάντα προτεκτοράτο ὅμως ὅπως εἶπε καὶ ὁ ἱστορικὸς Ράνσιμαν «ὁ ὀρθόδοξος παπὰς δὲν ἐπρόδωσε ποτὲ τὸ λαό του». Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει τέτοια πνευματικότητα ποὺ ὁ Κάρολος καὶ ἡ Καμίλα ἔγιναν ἀπὸ τὸν παπα Ἐφραὶμ τοῦ Βατοπεδίου Ὀρθόδοξοι γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Γουίλλιαμ θὰ εἶναι ὁ διάδοχος γιατί πρέπει ὁ βασιλιὰς τῆς Ἀγγλίας νὰ εἶναι προστάτης τῆς μασονίας καὶ τῆς Ἀγγλικανικῆς ἐκκλησίας.
Ἡ Ελληνική ἐκκλησία εἶχε πάντα διακριτοὺς ρόλους μὲ τὴν Πολιτεία ἀλλὰ καὶ ξεχωριστὸ ρόλο ἐπὶ Τουρκοκρατίας ὄπου 101 πατριάρχες καὶ μητροπολίτες κρεμάστηκαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

Σὲ σχέση μὲ τὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, ὁ π. Μεταλληνὸς ἀνένεφε ὄτι ὁ παπισμὸς εἶναι σύστημα, ἕνα σύστημα τῆς παγκόσμιας ἐξουσίας καὶ τῆς νόθευσης τῆς πίστης. Ἡ ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν μπορεῖ νὰ γίνει μὲ βάση τὸν ἀληθινὸ Χριστὸ ὅπως ἴσχυε στὴν Εὐρώπη πρὸ τοῦ 11ου αι. Δυστυχῶς ὁ μακαριστὸς ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος μᾶς ἔφερε τὸν Πάπα γιὰ νὰ προχωρήσει ἡ ὑποταγὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν Παπισμό.
Ἡ εκκλησία σήμερα προσφέρει μεγάλο ἔργο ἀλλὰ σίγουρα πρέπει νὰ κάνει περισσότερα καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐὰν καὶ ἔχει καυτηριάσει τὴν κατάσταση ποὺ βιώνει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ὡστόσο κάπου ὑστερεῖ λόγω τοῦ περιβάλλοντός του.
Ἀναφορικὰ μὲ τὸ σύμφωνο συμβίωσης ὁ π. Μεταλληνὸς ὑποστήριξε ὅτι δὲν εἶναι ὁ ρόλος τῶν κληρικῶν νὰ καταδικάζουν γιατί ἔτσι αὐτοκαταργοῦνται.
Ἔκλεισε τὴ συνέντευξή του προτείνοντάς μας νὰ «γιορτάζουμε ὑπερκοσμίως» καὶ ὄχι  νὰ γιορτάζουμε τὸν ἑαυτό μας.

5 σχόλια:

 1. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ το καθαρό νερό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αν σε ένα βαρέλι νερό ρίξουμε μια σταγόνα δηλητήριο, όλο το νερό θα μετατραπεί σε δηλητήριο! Και νοθευμένη εις το ελάχιστο η αληθινή πίστη, δεν είναι πίστη. Είναι όλη ένα ψέμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μόνο που αντί μιά σταγόνα

  δηλητήριο κάποιοι ρίχνουν
  σιγά-σιγά αλλά και συστηματικά, απορρίμματα

  ώστε να εξοικοιωθούμε με
  τη γεύση τους και να
  μάθουμε να ζούμε ως...
  σκουπιδοπότες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. I δ ο υ το οπισθοφυλλο του βιβλίου νέα τάξη , των εκδόσεων Mπιμπης , Θεσσαλονίκη : Aν επιθυμείτε να δείτε το μέλλον , σκεφθείτε μια μπότα να σ υ ν τ ρ ι β ε ι ανθρώπινο πρόσωπο . George Orwell . O χ ι μ ο ν ο σε ατομικό επίπεδο , συμπληρωνουμε , α λ λ α και κ α θ ε ανθρώπινο ον το οποίο A ν τ ι σ τ ε κ ε τ α ι στη νέα τάξη πραγμάτων σύντομα θα δει το π ρ α γ μ α τ ι κ ο της πρόσωπο . Oι ηγέτες της είναι ξ ε κ α θ α ρ ο ι : η τομή του Ξ ι φ ο υ ς A ν α μ ε ν ε ι O ι ο ν δ η π ο τ ε A ν τ ι σ τ α θ ε ι στην ε γ κ α θ ι δ ρ υ σ η της . Iσως σ τ α λ ο υ ν στη π ν ε υ μ α τ ι κ η διάσταση δύο δ ι σ ε κ α τ ο μ μ υ ρ ι α ανθρώπων για να ε π ι τ ε υ γ χ θ ε ι η ε π ι β ο λ η της π α γ κ ο σ μ ι α ς κυβέρνησης της νέας εποχής .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Aναγνωστες και αναγνώστριες , η φράση : Ίσως σ τ α λ ο υ ν στη π ν ε υ μ α τ ι κ η διάσταση δύο δ ι σ ε κ α τ ο μ μ υ ρ ι α ανθρώπων , σημαινει την ε ξ ο ν τ ω σ η T ο υ ς , το σημειώνω μη τυχόν και δεν έγινε A ν τ ι λ η π τ ο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.