24 Ιουλ 2019

Ἀντίλογός της ΠΕΘ στόν Μητροπολίτη Μεσσηνίας γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀθήνα 22 Ἰουλίου 2019 

Ἀριθμ. Πρώτ. 47 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ἀντίλογός της ΠΕΘ στόν Μητροπολίτη Μεσσηνίας 
γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος κατά καιρούς ἔχει προβεῖ σέ διάφορες δηλώσεις γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μέ τίς ὁποῖες ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) διαφωνεῖ. Η ΠΕΘ ἀπέφυγε, ἕως σήμερα, νά σχολιάσει τέτοιου εἴδους παρεμβάσεις. Ὁ Μητροπολίτης, ὅμως, συνεχίζει τίς δηλώσεις του γιά τό σοβαρό ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. 
Πρόσφατα, ἀπαντώντας σέ δημοσιογραφικό ἐρώτημα (ΣΚΑΪ, ἐκπομπή «Σήμερα», 17/7/2019) εἶπε ὅτι: «Γιά τό θέμα τῶν Θρησκευτικῶν δέν μπορεῖ νά ξεκινήσει καμία μορφή συζήτησης, ἐάν πρῶτα δέν δημοσιευτοῦν καί δέν δοῦμε ποιές εἶναι οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἀπέναντι στίς προσφυγές, οἱ ὁποῖες κατετέθησαν κατά τῶν Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων τοῦ κ. Γαβρόγλου»! 
Ἡ συγκεκριμένη δήλωση ἐκτιμοῦμε ὅτι βρίσκεται στή γνωστή γραμμή στήριξης τῶν ἀκυρωμένων ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΈ) «Προγραμμάτων Φίλη – Γαβρόγλου», πού ἀκολουθεῖ συστηματικά ὁ Μητροπολίτης. Ἡ γραμμή αὐτή συνηγορεῖ στή μεθοδευμενη...
  φθοροποιό ἀλλοίωση τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιά τούς παρακάτω πολύ συγκεκριμένους λόγους: 

1. Όταν τό ΣτΈ, μέ δύο συνεχόμενες ἀποφάσεις τοῦ (Ἄνοιξη τοῦ 2018), καταδίκασε καί ἀκύρωσε τά πολυθρησκειακά Προγράμματα Φίλη, ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ὡς μέλος τῆς Τριμελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς διαλόγου Ἐκκλησίας – Πολιτείας γιά τά Θρησκευτικά, ἔσπευσε, τότε, νά δηλώσει ὅτι «τό ΣτΈ κατήργησε αὐτά πού εἶχε καταργήσει ἤδη τό ὑπουργεῖο Παιδείας» (1), ταυτιζόμενος ἔτσι μέ τήν ἐπιχειρηματολογία τοῦ τέως Ὑπουργοῦ Παιδείας τῆς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γαβρόγλου, ἀλλά καί τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Θεολογικοῦ Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ», οἱ ὁποῖοι προέβησαν σέ παρόμοιες δηλώσεις(2). Προφανῶς, τότε, ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας ἀγνόησε ἤ περιφρόνησε -διότι δέν ἐντοπίσαμε κάποια δημόσια δήλωσή του στήν ὁποία νά ἀναφέρει τό ἀντίθετο- τήν κείμενη νομολογία καί πρακτική, σύμφωνα μέ τήν ὁποία το Ὑπουργεῖο Παιδείας εἶναι ὑποχρεωμένο, μετά τίς προειρημένες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ, νά ἐπαναφέρει τά προηγούμενα Προγράμματα Σπουδῶν. 

Ἄραγε ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας συνεχίζει ἀκόμα καί σήμερα νά ἀγνοεῖ ἤ νά περιφρονεῖ τή Νομολογία τοῦ ΣτΈ ἡ ὁποία λέει ὅτι: «Ἡ διοίκηση μετά τήν ἔκδοση τῆς ἀνωτέρω δικαστικῆς ἀποφάσεως, εἶχε ὑποχρέωση συμμορφουμένη μέ τό περιεχόμενο αὐτῆς, ὄχι μόνο νά θεωρήσει ὡς ἀνύπαρκτες τίς ἀκυρωθεῖσες μέ τήν ἀπόφαση αὐτή διοικητικές πράξεις, ἀλλά καί μέ θετικές ἐνέργειές της νά χωρήσει στήν ἀναμόρφωση τῆς δημιουργηθείσας, βάσει τῶν ἐν λόγω πράξεων, καταστάσεως, ὥστε νά περιέλθουν τά πράγματα στή θέση ποῦ θά βρίσκονταν, ἄν οἱ πράξεις αὐτές δέν εἶχαν ἐκδοθεῖ» (ΣτΈ 276/2016, 7/2010, 347/1997); 

Ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας φάνηκε νά ἀκολουθεῖ τίς ἀντισυνταγματικές ἐπιλογές τοῦ τέως Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Γαβρόγλου καί νά παρουσιάζει ὡς νέα, τά «Προγράμματα Φίλη», πού ἐν τῷ μεταξύ εἶχε ἐπανεκδώσει, μέ ἀπόφασή του ὁ κ. Γαβρόγλου, νομίζοντας ὁ κ. Ὑπουργός ὅτι, ἔτσι, παρακάμπτει νομιμοφανῶς τόν σκόπελο τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΈ, χωρίς αὐτό νά γίνεται ἀντιληπτό! Θυμίζουμε, ὅτι τά «Προγράμματα Γαβρόγλου» εἶναι πανομοιότυπα με αὐτά τοῦ Φίλη, ὅπως ἔχει ἀποδείξει ἡ ἐπιστημονική καί ἐμπεριστατωμένη μελέτη τοῦ Ἐργαστηρίου Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς της Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ (2018), πού δέν ἀμφισβητήθηκε ἀπό κανέναν. 

Ἐν προκειμένω, εἶναι ἀπαραίτητο νά γνωρίζουμε, ἄν ἔλαβε ὑπόψη ἤ ἄν τελικά ἀγνόησε ἡ Τριμελής ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή τῆς Ἱεραρχίας της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού διεξήγαγε τό διάλογο γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἀλλά καί ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας ὡς μέλος της, τήν ἀπόφαση-προτροπή τῶν Συνιεραρχῶν τούς τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά «συνεκτίμηση τῶν κρίσεων τῆς 660/2018 ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας»(3). 

2. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας φαίνεται νά διατηρεῖ, ἕως σήμερα, τήν ἴδια γραμμή καί τήν ἴδια στάση ἔναντί του ΣτΈ. Αὐτό διαπιστώνεται μέ τή συνέντευξη πού ἔδωσε στίς (17/07/2019), ἐκφράζοντας τήν πεποίθηση ὅτι δέν πρέπει νά γίνει καμία ἀλλαγή στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἐάν δέν ὑπάρξει νέα ἀπόφαση τοῦ ΣτΈ. Διαβάζοντας τήν παραπάνω πρόταση, εὔλογα προκύπτει τό ἐρώτημα, ἄν θά πρέπει νά ἀναμένεται τό ΣτΈ νά αὐτοακυρωθεῖ καί νά ἐκδώσει μία ἀπόφαση, πού νά εἶναι θετική γιά τά «Προγράμματα Γαβρόγλου», τά ὁποῖα, ὅμως, εἶναι ὁλοϊδια μέ τά «Προγράμματα Φίλη» πού πέρυσι τό ΣτΈ, ἐν Συντάγματι φρονόν, καταδίκασε καί ἀκύρωσε. 

Βρίσκεται ἐπίσης, στή δικαιοδοσία ἀλλά καί εἶναι ὑποχρέωση τῆς νέας Ὑπουργοῦ, σύμφωνα καί μέ τίς προγραμματικές δηλώσεις τῆς ἰδίας, ἀλλά καί τῆς νέας κυβέρνησης, νά ἐφαρμόσει πιστά τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ, πού ὁ κ. Γαβρόγλου μέ ἀσέβεια καί περιφρόνηση πρός τούς Θεσμούς τῆς Δημοκρατίας δέν ἐφάρμοσε, συνεπικουρούμενος ὄχι ἀπό συνοδικές ἀποφάσεις ἀλλά ἀπό προσωπικές τοποθετήσεις μεμονωμένων Ἱεραρχῶν, ὅπως αὐτές τοῦ Μητροπολίτη Μεσσηνίας.Ἀναμένουμε ἀπό τήν κ. Ὑπουργό, νά ἀποσύρει μέ νέο δικό της ΦΕΚ τά ἀντισυνταγματικά, ἀντιπαιδαγωγικά καί ἀντορθόδοξα «Προγράμματα Φίλη – Γαβρόγλου» καί νά δρομολογήσει τήν ἔκδοση νέων Προγραμμάτων, ἀποκαθιστώντας ἔτσι τή συνταγματική νομιμότητα καί κανονικότητα στό συγκεκριμένο θέμα. 

3. Να θυμίσουμε ἀκόμη, ὅτι ὅλα τά σημεία των «Προγραμμάτων Φίλη», στά ὁποῖα βασίστηκε τό ΣτΈ γιά νά τά ἀκυρώσει, ἐντοπίζονται αὐτολεξεί στά «Προγράμματα Γαβρόγλου». Ἐπιπλέον, τά Προγράμματα αὐτά, ἐκτός ἀπό ἀντισυνταγματικά, ἀντιπαιδαγωγικά καί ἀντορθόδοξα, κρίθηκαν ἀπό τό ΣτΈ ὡς προσηλυτιστικά, μέ τή λογική ὅτι προσανατολίζουν τούς μαθητές σέ ἀλλότριους πνευματικούς καί γνωσιακούς στόχους. Θυμίζουμε ἐπίσης στόν κάθε ἐνδιαφερόμενο ὅτι τά Προγράμματα αὐτά καταδικάστηκαν μέ ἐπίσημη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Μάρτιος 2016) καί ἀποδομήθηκαν λεπτομερῶς καί ὁλοσχερῶς, μέ ἐμπεριστατωμένη πολυσέλιδη μελέτη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, πού ἐστάλη τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 στόν τότε Πρωθυπουργό τῆς χώρας καί στούς τότε ἀρχηγούς τῶν πολιτικῶν κοινοβουλευτικῶν κομμάτων. Θυμίζουμε, ἀκόμη, ὅτι τά Προγράμματα αὐτά, λόγω τῆς ἀκαταλληλότητάς τους γιά τούς/τίς μαθητές/τριες, κρίθηκαν ἀρνητικά ἀπό τό Ἅγιο Ὅρος, ἀπό πλείστους Ἀρχιερεῖς, ἀπό τό σύνολο σχεδόν τῶν Θεολόγων, ἀπό πλῆθος Συνεδρίων, Ἡμερίδων καί δημοσιευμάτων πλείστων Ἐπιστημόνων καί ἀπό τή μεγάλη πλειονότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. 

Ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά «ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός», παρακαλοῦμε νά λάβουν ὑπόψη τούς ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας ἀλλά καί οἱ «Καιροφυλακτοῦντες» ὁμοφρονοῦντες του καί εὐελπιστοῦμε ὅτι ἔτσι, ἴσως, γίνει ἀντιληπτό καί κατανοητό ἀπό ἐκείνους, τό μέγεθος τοῦ προβλήματος πού δημιουργοῦν τά «Προγράμματα Φίλη – Γαβρόγλου» στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί κάτ΄ ἐπέκταση τά ἐμπόδια πού θέτουν στήν καλλιέργεια τῆς πνευματικῆς προόδου τῶν μαθητῶν καί στήν οἰκοδόμηση τῶν ὀρθόδοξων χριστιανικῶν πνευματικῶν τους ἐρεισμάτων. 

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) προβληματίζεται μέ τίς δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Διότι, ἄν ὄντως ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας, εἶναι ὑπέρμαχος τῶν Προγραμμάτων πού ἔχουν ἀκυρωθεῖ ἀπό τό ΣτΈ καί ἀπό τή μεγάλη πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων γονέων, θεολόγων, ἐκκλησιατικῶν παραγόντων, ἁγιορειτῶν κ.α., τότε ποιά ἄραγε, εἶναι τά ἐχέγγυα τῆς ἀμεροληψίας στήν κρίση του, ὡς μέλους της Τριμελούς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς ἤ ὁποιασδήποτε ἄλλης μελλοντικῆς Ἐπιτροπῆς, ποῦ θά κληθεῖ γιά νά διαχειριστεῖ τό διάλογο τῆς Ἐκκλησίας - πολιτείας γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; 

Ὅλα τά παραπάνω τά ἀναφέρουμε καθηκόντως, σεβόμενοι ἀνθρωπίνως τήν τιμή καί τήν ὑπόληψη τοῦ συγκεκριμένου Μητροπολίτη. 

Τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ 

Ὑποσημειώσεις: 
1. Χρυσόστομος: Τό ΣτΈ κατήργησε αὐτά πού εἶχε καταργήσει ἤδη τό ὑπουργεῖο Παιδείας, 22/03/2018, Ἤλ. πηγή:https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3433547/chrisostomos-to-ste-katirgise-afta-pou-iche-katargisi-idi-to-ipourgio-pedias 

2. Διαμορφώνεται περιβάλλον θρησκευτικοῦ σκοταδισμοῦ, 21/03/2018,https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/144414_diamorfonetai-periballon-thriskeytikoy-skotadismoy καί πρόσφατα ἀκόμη, «Καιρός» γιά ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΈ γιά τά Θρησκευτικά, 20/07/2019, Ἤλ. πηγή:http://www.newsnowgr.com/article/1277636/kairos-gia-efarmogi-ton-apofaseon-tou-ste-gia-ta-thriskeftika.html 

3. Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς Δ.Ι.Σ. γιά τό μήνα Ἀπρίλιο, 19/04/2018, Ἤλ. πηγή: http://iaath.gr/content/oloklirothikan-oi-ergasies-tis-dis-gia-mina-aprilio 
………………………………………..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.