8 Οκτ 2018

Η ΠΕΘ διαψεύδει τά παραπλανητικά στοιχεῖα πού δημοσίευσε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τό ἄν εἶναι θετικοί οἱ Θεολόγοι στό νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀθήνα, 7 Ὀκτωβρίου 2018
Ἀριθμ. Πρώτ. 118

1. Η ΠΕΘ διαψεύδει τά παραπλανητικά στοιχεῖα πού δημοσίευσε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας συμφωνα μέ τά ὁποία οἱ Θεολόγοι ἐκπαιδευτικοί δηλώνουν σέ σημαντικό ποσοστό ἱκανοποιημένοι ἀπό τά νέα Προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Οι ἰσχυρισμοί ἀπορρίπτονται ὡς μή ἔγκυροι, διότι η συλλογή τῶν δεδομένων που ὑποστηρίζει ὁ κ. Ὑπουργός εγινε μέσω ἑνός μή ἐπιστημονικά ἔγκυρου καί ἀξιόπιστου ἐρωτηματολογίου διοτι:

α) Δέν τηρήθηκε ἡ ἀνωνυμία τῶν ἐρωτούμενων καί ἑπομένως οἱ ἀπαντήσεις δέν περιεῖχαν τό στοιχεῖο τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης πού σημαίνει ὅτι οἱ ἀπαντήσεις τοῦ κάθε ἐκπαιδευτικοῦ μποροῦσαν νά ἐλεγχθοῦν ἄμεσα, μέ ὅποιες πιθανές συνέπειες. 

β) Ἦταν ὑποχρεωτικό καί ἡ συμπλήρωσή του ἦταν προϋπόθεση γιά νά λάβει μόνον ἐκεῖνος πού...τό συμπλήρωνε τή Βεβαίωση παρακολούθησης τῆς ἐπιμόρφωσης καί νά τήν διατηρεῖ στό φάκελό του γιά κάθε ἐνδεχόμενο. 

γ) Διενεργήθηκε γιά τήν ποιότητα καί πληρότητα τῆς 2μερης ἐπιμόρφωσης καί ὄχι γιά τήν ἀποδοχή ἤ ὄχι τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν τά νέα Προγράμματα. 

Μέ βάση τά ἀνωτέρω ἐλέγχεται ἐπιστημονικά ἡ ἀξιοπιστία τῶν ἀπαντήσεών τους πού διατυπώθηκαν ὑπό πίεση, ἄγχος, ἀνησυχία καί ἐνδεχόμενο φόβο γιά τίς συνέπειες. 

2. Η ΠΕΘ ἀντιτάσσει στοιχεῖα δικῆς της διευρυμένης ἔρευνας, πού διενεργήθηκε τόν Ἰούνιο τοῦ 2017 καί μετά τό πέρας τῆς σχετικῆς ἐπιμόρφωσης τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί ἀφορᾶ ἀκριβῶς στό θέμα τῆς ἀποδοχῆς τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν, στήν ὁποία ἐλήφθησαν ὅλα τά ἀπαιτούμενα ἐπιστημονικά κριτήρια πού συνάδουν γιά τήν ἐπίτευξη ἀξιόπιστης καί ἔγκυρης ἔρευνας δηλαδή: α) τῆς ἀνωνυμίας τῶν ὑποκειμένων, β) τοῦ διαστρωμένου δείγματος, γ) τοῦ αὐξημένου ἀριθμοῦ ὑποκειμένων ἔρευνας (περίπου 1000 ἐκπαιδευτικῶν), δ) τῶν στατιστικά προσδιορισμένου τύπου καί μορφῆς ἐρωτήσεων. 

Τά δεδομένα τῆς ἔρευνας αὐτής διαψεύδουν τα στοιχεῖα πού ἔδωσε στή δημοσιότητα ὁ κ. Ὑπουργός, διότι διαπιστώνεται ὅτι τό 71,6% δηλώνει ὅτι τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νά ἔχει σαφῆ ὀρθόδοξο προσανατολισμό, μέ σχετική προσέγγιση τῶν μεγάλων θρησκειῶν, ἀνάλογα μέ τό ἀναπτυξιακό ἐπίπεδο τῶν μαθητῶν. Συνεπῶς ἡ μέγιστη πλειοψηφία τῶν ἐκπαιδευτικῶν τοῦ δείγματος εἶναι ἀντίθετη στά νέα Προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, πού ἔχουν σαφῆ πολυθρησκειακό προσανατολισμό.

Το ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.