4 Οκτ 2018

ΣτΕ: Συνταγματικό τό σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης μεταξύ ὁμοφύλων

 
Tῆς Ιωάννας Μάνδρου 
Νόμιμο καί συνταγματικό κρίθηκε τό νομοθετικό πλαίσιο πού ἰσχύει τά τελευταία χρόνια καί δίδει τή δυνατότητα σέ ἑτερόφυλα ἀλλά καί ὁμόφυλα ζευγάρια νά συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης, νομιμοποιώντας τήν κοινή τους ζωή καί διασφαλίζοντας περιουσιακά καί ἄλλα δικαιώματα. Μέ αὐξημένη σύνθεση, τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (Γ' Τμῆμα) καί μέ εἰσηγήτρια τήν Ἀναστασία Παπαδημητρίου καί πρόεδρο τήν Αἰκατερίνη Συγγούνα, ἔκρινε νόμιμη καί συνταγματική τή δυνατότητα γιά σύναψη συμφώνου συμβίωσης καί ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια, βασιζόμενο στή νομολογία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καί τοῦ Δικαστηρίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. 
Στό ΣτE εἶχαν προσφύγει οἱ...
Ἱερές Μητροπόλεις Πειραιῶς, Κυθήρων καί Γόρτυνος,  ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ὅπως καί 160 μοναχοί, πολίτες καί δικηγόροι.

Ἡ πλευρά τῆς Ἐκκλησίας ὑποστήριζε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι τό νομοθετικό πλαίσιο γιά τήν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης καί στά ὁμόφυλα ζευγάρια προσβάλλει τά κρατοῦντα στήν Ἑλλάδα χρηστά ἤθη, ὅπως αὐτά καταγράφονται στά ἄρθρα 2 καί 5 τοῦ Συντάγματος. Ἀκόμη, ὑποστήριζε ὅτι πλήττονται οἱ θεσμοί τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας καί τά κρατοῦντα στή χώρα μᾶς χρηστά ἤθη καί ἀντιλήψεις.Οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας, μέ τίς υπ΄ ἀριθμ. 2003 καί 2004/2018 ἀποφάσεις τους, ἀπέρριψαν ὅλες τίς αἰτήσεις ἀκύρωσης τῶν Μητροπόλεων,ἐπισημαίνοντας ὅτι ἀπό τίς συνταγματικές ἐπιταγές συνάγεται «ἡ κατοχύρωση τοῦ ἀπαραβίαστού της ἰδιωτικῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν, στόν πυρήνα τῆς ὁποίας ἀνήκει ἡ ἐρωτική ζωή καί ὁ σεξουαλικός προσανατολισμός, ὁ ὁποῖος ὡς βασικό στοιχεῖο τῆς προσωπικότητας καί τῆς ἐλευθερίας αὐτοπροσδιορισμοῦ τοῦ ἀτόμου, πρέπει σέ μία σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία νά εἶναι ἀπολύτως σεβαστός καί νά μήν ἀποτελεῖ αἰτία διακρίσεων ἀπό τήν πλευρά τῆς κρατικῆς ἐξουσίας».Ἀπό τό Σύνταγμα «ὁ γάμος καί ἡ οἰκογένεια ἔχουν ἀναχθεῖ σέ συνταγματικῶς προστατευόμενους θεσμούς, ἀλλά ἡ προστασία αὐτή δέν ἔχει συγκεκριμένο πάντοτε περιεχόμενο, ἀλλά οἱ εἰδικότερες μορφές καί ἡ ἔκτασή της καθορίζονται ἀπό τό νομοθέτη», ἀναφέρεται στίς δικαστικές ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες προσθέτουν:«Ὁ νομοθέτης δέν κωλύεται ἀπό τίς συνταγματικές ἐπιταγές νά τροποποιεῖ τίς ρυθμίσεις περί τῶν τρόπων σύστασης τῆς οἰκογένειας ἤ νά ἀναγνωρίζει στά πλαίσια τῶν συνταγματικῶς κατοχυρωμένων ἀρχῶν τῆς ἐλεύθερης ἀνάπτυξης τῆς προσωπικότητας, τῆς ἰσότητας καί τῆς προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, ἄλλες ἐναλλακτικές  πρός τό γάμο μορφές συμβίωσης καί διά αὐτῶν ἵδρυση οἰκογενειακῶν δεσμῶν, δεδομένου ὅτι ἡ συνταγματική προστασία τῆς οἰκογένειας δέν ἀφορᾶ ἀποκλειστικά στήν διά γάμου ἱδρυόμενη καί ἀπό τή φύση τοῦ ὑφίσταται κάτ΄ ἀνάγκη τίς ἐπιδράσεις ἀπό τίς κοινωνικές διαφοροποιήσεις κατά τήν διαδρομή τοῦ χρόνου ὑποκείμενες σέ ἐξέλιξη καί ἀναπροσδιορισμούς».«Ἡ θέσπιση τῆς ἐναλλακτικῆς μορφῆς συμβίωσης δέν θίγει τόν συνταγματικῶς προστατευόμενο θεσμό τοῦ  γάμου ἀπό τόν ὁποῖο διαφοροποιεῖται σημαντικά, δεδομένου ὅτι στοχεύει στήν κάλυψη διαφορετικῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν καί συγκεκριμένα στήν ἀναγνώριση καί προστασία de facto συντροφικῶν σχέσεων, πού ἐνῶ ἀποτελοῦν μέρος τῆς σύγχρονης πραγματικότητας παραμένουν ἐκτός τῶν πλαισίων τῆς ἔννομης τάξης», ὑπογραμμίζει τό ΣτΕ.Τό σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης μεταξύ τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, σύμφωνα μέ τούς συμβούλους Ἐπικρατείας, δέν ἀνταγωνίζεται τό θεσμό τοῦ γάμου καί δέν θίγει μέ ὁποιονδήποτε τρόπο τήν διά τοῦ γάμου ἱδρυόμενη καί συνταγματικῶς προστατευόμενη οἰκογένεια.

9 σχόλια:

 1. ΜΠΟΧΑ ΚΑΙ ΔΥΣΩΔΙΑ ΑΝΕΛΕΗΤΗ !

  Μπόχα και δυσωδία ανυπόφορη αναδύεται από τήν προκεχωρημένη σήψη σέ όλα τά σημεία τής ελληνικής κοινωνίας.Πολιτικοί άρχοντες, θεσμοί, παιδεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Εκκλησία, πολίτες, τά πάντα εν σήψει! Οι ελάχιστες υγιείς νησίδες που υπάρχουν απλώς επιβεβαιώνουν τόν κανόνα. Διαβάζεις τό σκεπτικό αυτής τής αποφάσεως καί φρίττεις! Σέ κυριεύει ένας τρικυμιώδης θυμός καί αναρωτιέσαι άν έχη πάτο αυτή η φρενήρης πορεία μας πρός τήν άβυσσο τής καταστροφής. Ο εισηγητής αυτής τής αποφάσεως είναι δυνατόν νά είναι φυσιολογικός άνθρωπος; Αλλά καί όλοι οι άλλοι που ψήφισαν αυτήν τήν απόφαση...Ερωτώ: άν όλοι αυτοί είχαν Χριστό μέσα τους θά έβγαζαν μιά τέτοια απόφαση; Καί νά λένε καί φληναφήματα ολκής: "«ὁ γάμος καί ἡ οἰκογένεια ἔχουν ἀναχθεῖ σέ συνταγματικῶς προστατευόμενους θεσμούς, ἀλλά ἡ προστασία αὐτή δέν ἔχει συγκεκριμένο πάντοτε περιεχόμενο, ἀλλά οἱ εἰδικότερες μορφές καί ἡ ἔκτασή της καθορίζονται ἀπό τό νομοθέτη» λές καί οι συντάξαντες τό σύνταγμα τότε φαντάζονταν ότι θαρχόταν μέρα που θάπρεπε νά διευκρινίσουμε τό αυτονόητο, ότι δηλαδή γάμος νοείται μόνον μεταξύ ανδρός καί γυναικός! Καί μετά από όλα αυτά μάς θεωρούν καί ηλιθίους αποφαινόμενοι ότι "Τό σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης μεταξύ τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, δέν ἀνταγωνίζεται τό θεσμό τοῦ γάμου καί δέν θίγει μέ ὁποιονδήποτε τρόπο τήν διά τοῦ γάμου ἱδρυόμενη καί συνταγματικῶς προστατευόμενη οἰκογένεια".! Ω καιροί, ώ ήθη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χρήστος Γκογκας.4 Οκτωβρίου 2018 - 10:07 μ.μ.

   Δεν υπάρχει ο Χριστός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα μας.Δεν τον χρειαζόμαστε διότι είναι εμπόδιο στην ελευθερία μας να ικανοποιούν τα πάθη μας και την διαστροφή μας. Δεν είναι μοντέρνος ο Κύριος μας, έχει μείνει πολύ πίσω, εμείς είμαστε πολύ προχωρημένοι. Τι μπορείς να πεις σε αυτό το σκεπτικό , πώς μπορείς να πείσεις τους ανθρώπους ότι έχουν έχουν μωρανθει εντελως; Η καταστροφή μας ίσως είναι και η σωτηρία μας....

   Διαγραφή
  2. Ο κ. Βασίλειος Λιάκος μας έχει συνηθίσει να μην μασάει τα λόγια του, αλλά να λέει αυτά που ευθυγραμμίζονται με τον λόγο του Ευαγγελίου και της Ιερής Παράδοσης με αγάπη προς τον Δημιουργό και Σωτήρας μας.

   Φιλούμενος

   Διαγραφή
 2. TO ΝΕΟΤΑΞΙΚΟ-ΤΑΛΜΟΥΔΙΚΟ ΣΤΕ ,ΛΕΕΙ ΣΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΓΕΑΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αναφωνώ και εγώ: Ω ΚΑΙΡΟΙ! Ω ΗΘΗ!

  Φιλούμενος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τι συμπερασμα να βγαλουμε;οτι ειναι ολες ξεφωνημενες στο στε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΛΥΠΗΡΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ.
  ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΘΕΩΡΕΙΤΩ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΕ ΣΕΙΣΜΟ.
  ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΛΥΠΗΡΟ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΟΛΟ ΘΕΜΑ.
  3 ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ.
  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΠΩΣ Ο ΑΠΛΟΣ ΛΑΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ.
  ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΟΜΩΣ ΣΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΠΟΝΑ....ΡΕ ΕΓΙΝΕ ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΕΝΤΙ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ....ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΡΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ....
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΩΣΟΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ....
  ΣΑΝ ''ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗΣ'' ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΑΜΕ ΟΛΗΓΟΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.
  ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ...ΔΥΟ ΑΝΤΡΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΕΝΑ ΜΩΡΑΚΙ ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ.ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ΤΟ ΜΩΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ....ΕΛΑ ΜΩΡΑΚΙ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΜΠΑΜΠΑ...ΟΧΙ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΕΛΑ ΣΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΔΥΟ ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ....
  ΜΕ ΑΡΚΕΤΟ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΘΕΙ ΕΓΩ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΩ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ....ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ;;;ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΚΟ;;;ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΙ ΘΑ ΒΙΩΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ;;;
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ.
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Φίλτατοι, ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, όπως εσφαλμένα προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι θεολογούντες, αλλά είναι συγχρόνως και δικαιοσύνη (ας θυμηθούμε για παράδειγμα, τα ιστορικά γεγονότα του κατακλυσμού του Νώε και της καταστροφής των Σοδόμων και Γομόρρων).
  Ας αφήσουμε τον Θεό να δράσει αποτελεσματικά, όπως γνωρίζει αυτός.
  Τα ζωντανά επίγεια μέλη της Εκκλησίας, κάνουν τη δημόσια ομολογία τους, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε και τα εμπιστευόμαστε στον Θεό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κυριε Ιησου Χριστε ελεησον με τον αμαρτωλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.