29 Απρ 2018

Ἡ ἑωσφορική ὑπερηφάνεια τοῦ Παπισμοῦ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΣΥΝΗΘΩΣ µιλᾶµε γιά τόν ἐγωισµό καί τήν ὑπερηφάνεια ἑνός προσώπου καί δυσανασχετοῦµε, γιατί δέν µποροῦµε νά ἐπι- κοινωνήσουµε µαζί του. Πρόκειται γιά ἄνθρωπο πού ὅλα τά «γνωρίζει», ἀλλά καί ὅλα τά στηρίζει στόν ἑαυτόν του.
Σέ κανένα δέν ἀναγνωρίζει κάτι ἀνώτερο πού νά µή τό ἔχει ὁ ἴδιος. Εἶναι πάντα ἐπικριτικός, ἀλλά καί ἀπαιτητικός ἀπό τούς ἄλλους νά τόν δέχονται καί νά τόν ἐπαινοῦν. ∆υό ὑπερήφανοι δέν µποροῦν νά συνεργαστοῦν οὔτε νά συνυπάρξουν, γιατί ὁ καθένας ἐπιµένει στή γνώµη του καί ὅταν ἀκόµα εἶναι ὀφθαλµοφανῶς ἐσφαλµένη. Ἐπίσης ὁ ὑπερήφανος εἶναι φιλόδοξος καί φθονερός. Θέλει µόνο αὐτός νά δοξάζεται καί ὅλους τούς ἄλλους πού ἔχουν προσόντα, ἱκανότητες καί ἐπιτυχίες τούς φθονεῖ. Καί αὐτό εἶναι τό µυστικό του µαρτύριο. ∆ιέπεται ἀκόµα ἀπό τό πνεῦµα τῆς ἀνατροπῆς καί τοῦ νεωτερισµοῦ.
Ἡ ἑωσφορική ὑπερηφάνεια, ὅταν µπεῖ στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, νοθεύει τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί ὁδηγεῖ στήν αἵρεση. Αὐτό συνέβη πολλές φορές ἀνά τούς αἰῶνες. Τό πιό ὅµως χτυπητό παράδειγµα ὑπῆρξε ὁ παπισµός, ὁ ὁποῖος ἔχει αἰχµαλωτίσει ἑκατοµµύρια χριστιανῶν στό ἔρεβος τῆς αἵρεσης. Ὁ Πάπας ἔγινε ὁ µεγάλος αἱρετικός, ὁ ὁποῖος συνεχίζει νά ἀποµακρύνεται ἀπό τό δρόµο τοῦ Θεοῦ, γιατί συνεχῶς ἐπινοεῖ νέες αἱρέσεις, προκειµένου νά στηρίξει...
τίς παλιές, πού στίς µέρες µας ἀµφισβητοῦνται καί ἀπό πολλούς παπικούς.
Ὁ Φώτης Κόντογλου, πού ἀγαποῦσε τήν Ὀρθοδοξία καί πικραινόταν ἀπό τή δράση τῶν αἱρετικῶν, ἔλεγε γιά τόν παπισµό ὅτι «ἔχει ἑωσφορικήν ὑπερηφάνειαν, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται εἰς κάθε περίστασιν. Ἀπό αὐτήν καί µόνην ἐάν κριθῇ, ἀποδεικνύεται ὅτι δέν ἔχει σχέσιν µέ τόν Χριστιανισµόν, τοῦ ὁποίου τό θεµέλιον εἶναι ἡ ταπείνωσις: Πρωτεῖα, ἀλάθητα, καισαρισµοί, πλούτη ὑλικά, ἐµφανίσεις αὐτοκρατορικαί, ὅλα τά χαρακτηριστικά τοῦ παπισµοῦ εἶναι ἀνάποδα ἀπό ὅσα δίδαξε καί ἔκαµεν ὁ Χριστός, πού εἶπε “εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καί πάντων διάκονος”» (Μάρκ. θ΄ 35). Καί διερωτᾶται: «Πῶς εἶναι δυνατόν νά παρουσιάζεται ἡ ἑωσφορική ἀλαζονεία, ὡς ὁδηγός τῶν Χριστιανῶν; Τί ἄλλο χρειάζεται, διά νά ἐξηγηθοῦν ὅλοι οἱ νεωτερισµοί καί αἱ ἀντιχριστιανικαί καινοτοµίαι, εἰς τάς ὁποίας προέβη κατά καιρούς ὁ παπισµός; Ὁ ἅγιος Ἐφραίµ ὁ Σύρος λέγει: “Ἡ ὑπερηφάνεια ἀναγκάζει ἐπινοεῖν καινοτοµίας, µή ἀνεχόµενη τό ἀρχαῖον”» (Τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία καί τί εἶναι ὁ Παπισµός, 1992, σελ. 9-10).

Παρόλα αὐτά ὅµως, τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί ἰδιαίτερα ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος, µιλάει γιά τήν «ἐκκλησία» τοῦ Πάπα, τόν ὁποῖο ἀποκαλεῖ ἁγιώτατο καί πεφιληµένο ἀδελφό του. ∆έν τόν θεωρεῖ αἱρετικό, γι᾿ αὐτό καί συναντᾶται συχνά καί συµπροσεύχεται καί συνευφραίνεται. Τό θέµα εἶναι σοβαρότατο καί προκαλεῖ ἀνησυχία στούς Ὀρθόδοξους, οἱ ὁποῖοι βλέπουν τόν οἰκουµενισµό νά διαβρώνει συνειδήσεις καί σέ λίγο θά µιλᾶµε γιά ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» καί κοινό ποτήριο, χωρίς νά ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό τούς αἱρετικούς τά ἑωσφορικά τους δόγµατα.

Εἶναι καθῆκον τῶν χριστιανῶν νά διαφωνοῦν δηµοσίως µέ τούς οἰκουµενιστές καί νά ὑπερασπίζονται τήν Ὀρθοδοξία. Ἀλίµονο ἄν τούς ἀκολουθοῦµε λόγῳ κακῶς νοούµενου σεβασµοῦ πρός τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί τούς ἐν Ἑλλάδι ψοφοδεεῖς µητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι «διαφωνοῦν συµφωνοῦντες», δηλαδή µεταξύ τους διαφωνοῦν, ἀλλά δηµοσίως συµφωνοῦν µέ τόν µεγάλο ποιµένα καί δεσπότη, τόν Οἰκουµενικό Πατριάρχη! Αὐτή τήν ἀξιοκατάκριτη τακτική θά µπορούσαµε νά τή χαρακτηρίσουµε µέ µιά παραβολική φράση: «Ἡ µεταµόρφωση τοῦ λιονταριοῦ σέ βάτραχο!».
Ὑπάρχουν ὅµως καί µητροπολίτες µέ παρρησία, πού λένε τά πράγµατα µέ τό ὄνοµά τους καί σ᾿ αὐτούς πρέπει νά ἔχουµε ἐµπιστοσύνη. Ἔχουµε ἀκόµα καί τό παράδειγµα τῶν συγχρόνων γερόντων, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἀντιοικουµενιστές καί ἀντιπαπικοί.
ρθόδοξος Τύπος, 31/7/2015

4 σχόλια:

 1. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
  ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ.
  ΚΑΠΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΑΤΟΜΑ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΑ ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΟ.
  ΔΡΟΥΝ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΕΝΟΔΟΞΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ....ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΩΜΑΤΩΝ.
  ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ.ΣΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ;;;
  ΜΗΠΩΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ;
  ΜΗΠΩΣ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΣ;
  ΜΗΠΩΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΥ-ΛΑΟΥ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χριστός Ανέστη ! Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε ότι "διάφορα κέντρα και οργανώσεις έχουν εισβάλει μέσα στις Εκκλησίες μας" ;;

   Διαγραφή
  2. ΤΙ ΝΑ ΕΝΟΩ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ.
   ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ...ΤΗΝ ΖΩΗ...ΤΗΝ ΜΕΓΑΑΑΑΛΗ ΠΛΗΓΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΞΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΙΩΝΩΝ.
   ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΑΡΑΓΕ ΟΙ ΠΑΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΕΤΑΝΤΙΖΟΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΝ ΚΑΙ ΑΓΡΑΜΑΤΕΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΤΟΣΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.
   ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΗΝ ΞΕΓΕΛΙΟΜΑΣΤΕ ΟΜΩΣ.Η ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΣΟΠΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
   ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΦΤΑΣΑΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ''...Α Ο ΤΑΔΕ ΙΕΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΕΙΞΑΜΕ...''
   ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΝ ΜΑΣΩΝΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΩ ΒΑΣΙΜΕΣ ΥΠΟΨΙΕΣ ΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΜΥΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ.
   -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

   Διαγραφή
  3. πολύ σωστά τα λέτε

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.