4 Απρ 2018

Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας τῆς χώρας ποὺ γέννησε τὴ Δημοκρατία ἀρνεῖται νὰ ἐφαρμόσει τὸ Σύνταγμα, ὑπονομεύοντας τὴ Δημοκρατία!

τοῦ Παναγιώτη Τσαγκάρη, Θεολόγου,  Γεν. Γραμματέα τῆς ΠΕΘ
Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα, ἔχει πάρει μὲ τὴ σειρὰ ὅλα τὰ ραδιοτηλεοπτικὰ μέσα καὶ μονότονα, πλειστάκις τὴν ἡμέρα, διακηρύττει στεντορεία τὴ φωνὴ ὅτι δὲν ἐφαρμόζει τὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση τοῦ ΣτῈ(660/2018), ποὺ ἀφορᾶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, διότι ἃ) δὲν συμφωνεῖ ἰδεολογικὰ μὲ αὐτὴν καὶ β) σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψή του, ἡ ἀποφαση αυτή, ἀναφέρεται στηνΥπουργικὴ Ἀπόφαση (Υ.Α.) τοῦ κ. Φίλη καὶ ὄχι στὴ δική του Υ.Α.! 
Ὁ κ. Γαβρόγλου, ἴσως, ἐνεργεῖ κὰτ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο ἃ) διότι πρῶτα ὁ ἴδιος χρειάζεται ἀπεγνωσμένα νὰ πιστέψει αὐτὸ ποὺ διατυμπανίζει καὶ β) διότι ἔτσι, γιὰ τὶς δικές του πολιτικὲς σκοπιμότητες, προσφέρει ἐπικοινωνιακὴ ἰδεολογικοπολιτική τροφη στοὺς ἀδαεῖς ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκλογική του πελατεία, ἡ ὁποία, μάλιστα, φαίνεται πὼς εἶναι διατεθειμένη, χωρὶς κανέναν ἐνδοιασμό, νὰ ἀποδέχεταιαδιαμαρτυρητα καὶ πρόθυμα, ο, τί τῆς προσφέρει ὁ πολιτικὸς καὶ κομματικὸς της ινστρούχτορας! 
Ἡ στάση αὐτὴ τοῦ κ. Γαβρόγλου ἴσως νὰ εἶναι κατανοητὴ καὶ ἀνεκτὴ σὲ μία τριτοκοσμικὴ χώρα, ὅπου κυριαρχοῦν... αὐταρχικὲς καθεστωτικὲς ἀντιλήψεις καὶ πρακτικές, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ στὴ χώρα ποὺ γέννησε τὴ Δημοκρατία καὶ σὲ μία εὐρωπαϊκὴ χώρα ποὺ σέβεται τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμοὺς καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. 

Ἡ περιφρόνηση στὸν Νόμο καὶ μάλιστα στὶς ἀποφάσεις τῶν ἀνώτατων θεσμῶν τῆς Δικαιοσύνης μίας χώρας, μὲ τὴν αἰτιολογία του «ἔτσι μ΄ ἀρέσει», εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι δὲν προσβάλλει οὔτε ὑπονομεύει τὸ κύρος τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν, ἀλλά, περισσότερο, χαρακτηρίζει τοὺς ἐμπνευστὲς αὐτῶν τῶν πρακτικῶν οἱ ὁποῖες, μάλιστα, παραπέμπουν σὲ πολιτικὲς μὴ δημοκρατικῶν καθεστώτων. Πιστεύουμε πὼς ὁ κ. Γαβρόγλου γνωρίζει ὅτι, τελικά, αὐτὰ τὰ καθεστῶτα, ποὺ ἐκφράζει ἡ πρὸς τὴ συνταγματικὴ τάξη περιφρόνηση καὶ ἀπείθειά του, ἀργὰ ἢ γρήγορα, πέφτουν καὶ διαλύονται «εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθησαν» μαζὶ μὲ ὅλα τὰ θνησιγενῆ ὁράματα καὶ τὶς φροῦδες προσδοκίες τους. 

Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, τίποτε δὲν εἶναι παντοτινὸ καὶ κανένας δὲν εἶναι αἰώνιος, οὔτε στὴ θέση ἐξουσίας ποὺ βρίσκεται οὔτε καὶ στὴ ζωὴ γενικότερα, παρὰ μόνον ὁ αἰώνιος καὶ ἀθάνατος Θεός. Ὅλοι καὶ ὅλα ἔρχονται καὶ παρέρχονται καὶ κρίνονται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, τὴν ἱστορία καὶ τὸν τελικὸ δικαιοκρίτη Θεό. 

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση τοῦ ΣτῈ(660/2018), γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὁ κ. Γαβρόγλου ὄφειλε νὰ γνωρίζει ὄτι η ἀπόφαση αὐτὴ ἦταν ἕνα δίκαιο αἴτημα τῆς πλειονοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ γὶ΄ αὐτὸ ἔγινε πράξη! Καὶ ἐπειδὴ εἶναι πλέον δίκαιος νόμος, ἀργὰ ἢ γρήγορα, εἴτε συμφωνεῖ εἴτε διαφωνεῖ ὁ κ. Γαβρόγλου καὶ οἱ σὺν αὐτῶ θὰ ἐφαρμοστεί αν ὄχι κατὰ τὴ δική του ὑπουργικὴ θητεία, στὴ θητεία τοῦ ἑπόμενου Ὑπουργοῦ! 

Ἀπὸ δεοντολογικῆς πλευρᾶς, ὁ κ. Γαβρόγλου καὶ οἱ ἀκόλουθοί του θὰ ὑποχρεωθοῦν τελικά, νὰ ἐφαρμόσουν τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ α) ἐκ τῶν πραγμάτων, β) ἀπὸ τὴν πίεση τῆς κοινῆς γνώμης καὶ γ) ἀπὸ τὶς προσεχεῖς ἀποφάσεις τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης, στὴν ὁποία ἀναγκάζονται να προσφεύγουν ὅσοι δικαιώνονται μὲν μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης ἀλλὰ ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία ἀρνεῖται νὰ συμμορφωθεῖ καὶ νὰ ὑπακούσει σὲ αὐτές. 

Πάντως, σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, αὐτὸς ποὺ φθείρεται καὶ ἐκτίθεται καὶ αὐτοϋπονομεύει τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν ἰδεολογία του, εἶναι τελικὰ ἐκεῖνος ὁ πολιτικὸς ποὺ ἐν καιρῶ Δημοκρατίας,κηρύττει πραξικόπημα ἔναντί του δικαιϊκοῦ συστήματος τῆς χώρας ποὺ ὑπηρετεῖ,ὑπονομεύοντας στὴ συνείδηση τῶν πολιτῶν τὴ δημοκρατία. 

Ἐν προκειμένω, ἔτσι ὅπως ἔπραξε καὶ πράττει ο κ. Γαβρόγλου, ὄχι μόνο ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ ἐκτελέσει τὶς ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης ἀλλὰ και προσπαθεῖ μὲ δολοπλοκίες καὶ ψέματα νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη καὶ μὲ διαστροφικὴ ἐπιχειρηματολογία νὰ παραπλανήσει τὸν ἑλληνικὸ λαό. Συγκεκριμένα ὁ κ. Γαβρόγλου ἔσπευσε ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2017 νὰ ἀλλάξει -ὄχι φυσικὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ Προγράμματος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖο κατὰ τὴ μαρτυρία καὶ τοῦ ἴδιου καὶ τοῦ κ. Φίλη καὶ τῶν συγγραφέων τοῦ Προγράμματος παρέμεινε τὸ ἴδιο καὶ ἀπαράλλακτο στὸν πυρήνα καὶ στὴ δομὴ τοῦ- ἀλλὰ τὸν ἀριθμὸ τοῦ ΦΕΚ καὶ τὴν ὑπογραφή, ἀφαιρώντας τὴν ὑπογραφὴ τοῦ κ. Φίλη ἀπὸ τὸ ΦΕΚ καὶ βάζοντας ἀντ’ αὐτῆς τὴ δική του!!! Τουτέστιν, «ἔβγαλε τὰ ροῦχα τοῦ ὁ Μανωλιὸς καὶ τὰ ἔβαλε ἀλλιῶς»! 

Μὲ τέτοιες δόλιες καὶ πονηρὲς ἐνέργειες θέλει ὁ κ. Γαβρόγλου, νὰ «ἀναδομήσει» τὴν παιδείακαι αὐτὲς τὶς ἐνέργειες υἱοθετοῦν καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἐλάχιστοι θεολόγοι σύμμαχοι, ὁμοϊδεάτες καὶ συνεργάτες τῶν ἀθέμιτων ἀποφάσεών του, οἱ ὁποῖοι μὲ αὐτοὺς τοὺς τρόπους καὶ τὶς μεθόδους ἐπιθυμοῦν νὰ «ἀναβαθμίσουν» ὑποτίθεται τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Κτίζεται ὅμως Θρησκευτικὴ Παιδεία καὶ Μόρφωση, μὲ τὶς ἀλαζονικὲς μεθοδεύσεις τοῦ «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν» καὶ μὲ τὶς λογικές της ψευτομαγκιᾶς, τοῦ «κουτσαβακισμοῦ» καὶ τῆς κουτοπονηριᾶς; Έτσι, πιστεύουν ὄτι θα κτίσουν τὸ σχολεῖο τοῦ αὔριο καὶ θὰ οἰκοδομήσουν τὸ σύγχρονο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἠθικοκοινωνικὴ ζωὴ τῆς χώρας, ὁ κ. Γαβρόγλου καὶ οἱ σύμμαχοι τοῦ θεολόγοι; 

Ἡ Ποιμαίνουσα Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἔχει ὑπόψη τῆς αὐτὲς τὶς ἐνέργειες, αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων πού, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, κάθε μέρα βγαίνουν στὰ ΜΜΕ καὶ τὴν δυσφημοῦν, ἰσχυριζόμενοι ὅτι ὑπάρχει γιὰ ὅλα αὐτὰ συμφωνία τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι προχωρᾶνε καὶ ἐνεργοῦν μὲ τὴ δική της ἔγκριση! 

Ὅσο γιὰ τὸν κ. Ὑπουργό, κρίμα σ΄ αὐτόν, ποὺ δὲν στέκεται μὲ τὶς πράξεις του στὸ ὕψος τοῦ συγκεκριμένου ὑπουργικοῦ ἀξιώματος ποὺ ὑπηρετεῖ. Κρίμα, ποὺ ὡς ὑπουργὸς Παιδείας τῆς χώρας, ποὺ γέννησε καὶ διέδωσε τὴ Δημοκρατία σὲ ὅλο τὸν κόσμο, δὲν συμπεριφέρεται οὔτε νόμιμα οὔτε μὲ δημοκρατικὲς ἀρχὲς οὔτε μὲ παιδαγωγικὰ κριτήρια. Διότι, εὔλογα περιμένει ὁ ἑλληνικὸς λαός, τουλάχιστον ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας νὰ προσφέρει συμβολικὰ πρῶτος αὐτός, χάριν τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας ποὺ ὑπηρετεῖ, τὸ παράδειγμα τῆς ὑπακοῆς στὸ Σύνταγμα καὶ στοὺς νόμους τῆς δικαιοσύνης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.