7 Μαρ 2018

Σὲ περίπτωση φυσικῆς καταστροφῆς οἱ Σουηδοὶ θὰ μείνουν χωρὶς χρήματα

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ξέρουμε πολὺ καλὰ ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐκδικεῖται τὸν ἄνθρωπο! Ὁποιαδήποτε ὅμως κίνηση ποὺ ἀποκλίνει ἀπὸ τὴ φυσικὴ ὁδό, δημιουργεῖ «παρενέργειες» στὴ ζωή μας καὶ τὴν εὐθύνη τὴν ἔχουμε ἐμεῖς, ἀφοῦ ἐνεργοῦμε αὐτοβούλως. Κι ἐνῶ προσπαθοῦμε νὰ τὴν κάνουμε εὐκολότερη, πέφτουμε ἄθυρμα στὰ χέρια τῶν ἐπιτήδειων ποὺ μὲ κάθε μέσο ἐκπληρώνουν τὰ συμφέροντα αὐτῶν ποὺ ἔχουν βαλθεῖ νὰ ἐπιβάλουν τὴν παγκοσμιοποίηση, τὸν οἰκουμενισμό, ἀλλὰ καὶ τὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ἐτεροκατευθυνσή μας! Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ὅμως ἀκόμα μᾶς ὑπομένει καὶ μᾶς προστατεύει...

Ἰδοὺ ἡ εἴδηση:
Τὴν ἀρνητικὴ πλευρὰ τῆς πρωτοπορίας καὶ τῆς τεχνολογικῆς προόδου φαίνεται νὰ ἀντιμετωπίζουν οἱ πολίτες τῆς Σουηδίας, τῆς χώρας ποὺ ὅπως καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους τομεῖς προπορεύεται στὶς πληρωμὲς μὲ κάρτες καὶ στὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν. Ἔπειτα ἀπὸ χρόνια προσήλωσης στὶς νέες τεχνολογίες, σήμερα οἱ Σουηδοὶ κινδυνεύουν νὰ βρεθοῦν χωρὶς μετρητὰ στὴν περίπτωση μίας φυσικῆς ἢ τεχνολογικῆς καταστροφῆς. Δὲν θὰ ἔχουν δηλαδὴ τὰ ἀναγκαία χαρτονομίσματα καὶ κέρματα γιὰ νὰ ἀγοράσουν εἴδη πρώτης ἀνάγκης. Ἡ προοπτικὴ αὐτὴ προκαλεῖ συναγερμὸ στὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ἐπιβάλουν ἀσφαλιστικὲς δικλίδες στὸ τραπεζικὸ σύστημα τῆς χώρας, ὥστε νὰ διασφαλιστοῦν ἡ ἀναγκαία ὑποδομὴ καὶ ἡ κυκλοφορία μετρητῶν.
Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἡ χρήση μετρητῶν βρίσκεται ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια σὲ...
φθίνουσα πορεία στὴ Σουηδία καὶ τελευταία ἔχει ἐλαχιστοποιηθεῖ. Πέρυσι τὸ σύνολο τῶν μετρητῶν ποὺ ἦταν σὲ κυκλοφορία ὑποχώρησε στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀπὸ τὸ 1990 καὶ σήμερα εἶναι κατὰ 40% μειωμένο σὲ σύγκριση μὲ τὰ ἐπίπεδά του 2007. Τὴν τελευταία διετία, ἄλλωστε, ἡ μείωση τῆς χρήσης μετρητῶν ἦταν ραγδαία. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ αὐξάνονται τὸ κόστος ἐκτύπωσης χαρτονομισμάτων στὴ χώρα ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ κόστος τῆς χρήσης μετρητῶν γιὰ τὰ καταστήματα, τὰ ἑστιατόρια καὶ τὶς τράπεζες. Σύμφωνα μὲ τὴ Νίνα Βένινγκ, διευθύνουσα σύμβουλο τῆς Bankomat, τὴν ὁποία ἔχουν δημιουργήσει οἱ μεγαλύτερες τράπεζες τῆς Σουηδίας καὶ χειρίζεται τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ μετρητὰ τῶν ΑΤΜ στὴ χώρα, τὸ κόστος κάθε συναλλαγῆς στὰ ΑΤΜ γιὰ τὶς τράπεζες «αὐξάνεται δραματικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια». Ἔτσι τὸ πρόβλημα ἀνακυκλώνεται, καθὼς τὸ ὑψηλὸ κόστος ἀποθαρρύνει τὴ χρήση μετρητῶν ὅπως βέβαια καὶ τὴν ἔκδοσή τους.
Ἡ Τράπεζα τῆς Σουηδίας, Riksbank, ἔχει μάλιστα ἐκφράσει ἀνησυχία γιὰ τὸν κίνδυνο νὰ καταστραφοῦν ἀπὸ τὴν ἀχρηστία οἱ ἀναγκαῖες ὑποδομὲς γιὰ τὴν ἔκδοση χαρτονομισμάτων καὶ κερμάτων. Ὁ διοικητὴς τῆς Riksbank, Στεφᾶν Ἰνγκβες, ἔχει ταχθεῖ ὑπὲρ τῆς ἀναθεώρησης τοῦ σχετικοῦ νομικοῦ πλαισίου μὲ στόχο νὰ διασφαλιστεῖ ὅτι θὰ ἔχει ἡ κεντρικὴ τράπεζα τὴν ἐποπτεία τοῦ συστήματος πληρωμῶν. Ὅπως τόνισε, ἡ Σουηδία ὁδεύει σὲ μία κατάσταση στὴν ὁποία «ἰδιωτικοὶ φορεῖς θὰ ἐλέγχουν τὰ μέσα πληρωμῶν ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ κοινό, κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ προβληματικὸ ἰδιαιτέρως σὲ συνθῆκες κρίσης». Ἔχει προηγηθεῖ ἡ πρωτοβουλία τῆς ἑταιρείας διαχείρισης μετρητῶν Loomis AB ποὺ κάλεσε τὶς Ἀρχὲς νὰ ἀσκήσουν πιέσεις στὶς σουηδικὲς τράπεζες καὶ στὰ καταστήματα λιανικῆς προκειμένου νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ δέχονται μετρητά. «Τὰ μετρητὰ εἶναι ἀναγκαία σὲ μία κρίσιμη κατάσταση», σχολιάζει σχετικὰ ὁ Πάτρικ Ἀντερσον, διευθύνων σύμβουλος τῆς Loomis, καθὼς διαβλέπει μεγάλους κινδύνους γιὰ ὅσους Σουηδοὺς ζοῦν σὲ ἀπόμακρες περιοχὲς στὰ βόρειά της χώρας καὶ σὲ μία καταστροφὴ θὰ μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν χωρὶς χρήματα.
Ὁ ἴδιος ἐξέφρασε, ἄλλωστε, προβληματισμὸ γιὰ τὸ ἂν οἱ Σουηδοὶ «ἔχουν τὴ διορατικότητα νὰ ἀντιληφθοῦν τὶς ἐπιπτώσεις μίας κρίσης αὐτοῦ ποὺ θὰ διαπεράσει καὶ θὰ ἐπηρεάσει τὸ σύνολο τῆς κοινωνίας». Τὸ θέμα ἀπασχόλησε τὸ Κοινοβούλιο τῆς Σουηδίας ποὺ στελέχωσε εἰδικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ ἐξετάσει τὸ πρόβλημα γιὰ λογαριασμὸ τῆς Riksbank. Ἡ ἐν λόγω ἐπιτροπὴ ἀναμένεται νὰ παρουσιάσει σχετικὴ μελέτη τὸ καλοκαίρι καὶ νὰ ἐκθέσει τὶς προκλήσεις ποὺ θέτει ἡ ραγδαία μείωση τῆς χρήσης μετρητῶν.
kathimerini.gr

1 σχόλιο:

  1. Ό,τι ωραίο και ελκυστικό σήμερα εισάγεται στη ζωή μας, προς διευκόλυνση, προς εξυπηρέτηση του λαού και τα παρόμοια, να είμαστε σίγουροι (ή τουλάχιστον επιφυλακτικοί) για την αποζημίωση που θα μας ζητήσει στο άμεσο μέλλον. Και θα είναι πολύ οδυνηρή! Είναι σκληροί, πολύ σκληροί οι έχοντες. Θα μπορούσαμε να πούμε απάνθρωποι!Θα μας τα ζητήσουν πίσω. Θα μας μπλοκάρουν πανταχόθεν και θα μας παίζουν στα δάχτυλα!Δεν είναι ιστορία επιστημονικής φαντασίας, είναι ευκόλως προβλεπόμενο μέλλον.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.