16 Φεβ 2018

Πρὸς Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης - «Ἀνεξάρτητο Ελληνα»

Ἔχω βαρεθεῖ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια νὰ ἀκούω ὅτι κάνετε μηνύσεις καὶ ἀγωγὲς σὲ ὅποιον βλάπτει τὴν ὑπόληψή σας καὶ ὅτι ζητᾶτε τεράστια ποσὰ ὡς ἀποζημίωση. Προχθὲς οἱ Τοῦρκοι ἐμβόλισαν μὲ πρόθεση τὸ «Γαῦδος 090» μέσα στὰ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα καὶ πρόθεσή τους ἦταν ἡ βύθισή του καὶ ἡ διακινδύνευση τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων λιμενικῶν ναυτῶν. Εἶμαι περίεργος, λοιπόν, ἂν θὰ καταθέσετε ἀγωγὴ ἀποζημίωσης γιὰ τὶς προξενηθεῖσες βλάβες στὸ πλοῖο καὶ γιὰ τὴν ψυχικὴ ὀδύνη τῶν λιμενικῶν μας· ἢ μήπως ἐσεῖς καταθέτετε ἀγωγὲς μόνο ὅταν βλάπτεται ἡ ὑπόληψη τοῦ ἑαυτοῦ σας;
Δὲν μιλᾶμε γιὰ ἐμπλοκή, γιὰ ἑλληνικὴ πατριωτικὴ ἀντίδραση, γιὰ παραμονὴ πολεμικῶν μας πλοίων στὰ Ἴμια (ἢ ἰσχύει γιὰ κάποιους «μόνο στὰ τέσσερα»;), ἀλλὰ μιλᾶμε γιὰ τὸ πιὸ ἁπλὸ ποὺ κάνετε συνέχεια γιὰ τὸν ἑαυτό σας. Σὲ ἐμᾶς θὰ στείλετε καὶ τὸν λογαριασμὸ γιὰ τὶς βλάβες τοῦ...
«Γαῦδος 090»;


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Εὐχαριστοῦμε πολὺ τὸν Δήμαρχο Ἀθηναίων, Καμίνη, ποὺ συμπαραστέκεται στὸν δήμαρχο «ἀπὸ τὸ Κρούσοβο». Ὁ ἴδιος ὅμως ὁ Καμίνης ἀκόμα στέκεται πατριώτης, δὲν ἔχει ἐκδηλώσει τὶς ἀπόψεις του γιὰ τοὺς Τούρκους σὲ σχέση μὲ τὸ δικαίωμά τους νὰ προσορμίζουν στὸ Τουρκολίμανό «τους» στὸν Πειραιά, τὴν ἕδρα τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Ἑλλάδος, καὶ νὰ φτιάχνουν βάσεις στὰ Τουρκοβούνια· διότι εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀπὸ τὸ 1821 τὸ ὄνομα ἔχει ἀφήσει προηγούμενο, εἶναι «τούρκικο» λιμάνι καὶ «τούρκικα» βουνά· δὲν μιλᾶμε καὶ γιὰ «τοῦ Πασά το λιμάνι», τὸ γνωστὸ Πασαλιμάνι.

2 σχόλια:


 1. Ψαλμός ΛΔ΄. 34

  Δίκασον, Κύριε, τους αδικούντας με· πολέμησον τους πολεμούντας με.
  Επιλαβού όπλου και θυρεού και ανάστηθι εις την βοήθειαν μου.
  ΄Εκχεον ρομφαίαν και σύγκλεισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με· είπον τη ψυχή μου Σωτηρία σου εγώ είμι.
  Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου· αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και καταισχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μοι κακά.
  Γενηθήτωσαν ωσεί χνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γενηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς Ότι δωρεάν έκρυψαν μοι διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτην ωνείδισαν την ψυχήν μου. Ελθέτω αυτώ παγίς, ήν ού γινώσκει και η θήρα, ήν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδι πεσείται εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλλιάσεται επί τω Κυρίω, τερφθήσεται επί τω σωτηρίω αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι· Κύριε, Κύριε, τίς όμοιος σοι; Ρυόμενος πτωχόν εκ χειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχόν και πένητα από των διαρπαζόντων αυτόν. Αναστάντες μοι μάρτυρες άδικοι, ά ουκ εγίνωσκον ηρώτων με. Ανταπεδίδοσαν μοι πονηρά αντί αγαθών και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Εγώ δε, εν τω αυτούς παρενοχλείν μοι, ενεδυόμην σάκκον και εταπείνουν εν νηστεία την ψυχήν μου και η προσευχή μου εις κόλπον μου αποστραφήσεται. Ως πλησίον, ως αδελφώ ημετέρω, ούτως ευηρέστουν· ως πενθών και σκυθρωπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατ΄εμού ευφράνθησαν και συνήχθησαν· συνήχθησαν επ΄εμέ μάστιγες και ουκ έγνων. Διεσχίσθησαν και ού κατενύγησαν. Επείρασαν με, εξεμυκτήρισαν με μυκτηρισμώ, έβρυξαν επ΄ εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψει; αποκατάστησον την ψυχήν μου από της κακουργίας αυτών, από λεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσομαι σοι εν εκκλησία πολλή, εν λαώ βαρεί αινέσω σε. Μη επιχαρείησαν μοι οι εχθραίνοντες μοι αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμοίς. Ότι εμοί μεν ειρηνικά ελάλουν και επ΄οργήν δόλους διελογίζοντο. Και επλάτυναν επ΄εμέ το στόμα αυτών· είπον· Εύγε, εύγε, είδον οι οφθαλμοί ημών! Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσης· Κύριε, μη αποστής απ΄εμού. Εξεγέρθητι, Κύριε και πρόσχες τη κρίσει μου, ο Θεός μου και ο Κύριος μου, εις την δίκην μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνην σου, Κύριε, ο Θεός μου και μη επιχαρείησαν μοι. Μη είποισαν εν καρδίαις αυτών· Εύγε, εύγε τη ψυχή ημών· μη δε είποιεν· Κατεπίομεν αυτόν. Αισχυνθείησαν και εντραπείησαν άμα οι επιχαίροντες τοις κακοίς μου· Ενδυσάσθωσαν αισχύνην και εντροπήν οι μεγαλορρημονούντες επ΄εμέ. Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνην μου και ειπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνην του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνην σου, όλην την ημέρα τον έπαινον σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γεμίσαμε "πατριώτες" σε τούτον τον τόπο...
  Γι' αυτό πάμε από το κακό στο χειρότερο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.